Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbrief april 2021

CDA Achtkarspelen 
 

Midden tusken de Minsken

Van het bestuur

Graag vragen wij onderstaand uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

1: Resultaat recente Tweede Kamer verkiezingen
Het verkiezingsresultaat van CDA was helaas bijzonder teleurstellend. Lijsttrekker Wopke Hoekstra leek veelbelovend. Pieter Omtzigt was ook actief in de campagne. Maar de gezamenlijke CDA-boodschap miste, met als gevolg een slecht resultaat . Wopke moest het opnemen tegen premier Rutte.
Het was nadelig dat Wopke plotseling en in een laat stadium het lijsttrekkerschap moest overnemen van Hugo de Jonge. Een jaar geleden nog was CDA startklaar om succesvol de strijd aan te binden met de VVD met twee competente potentiële partijleiders. En er lag een toekomstvisie - zij aan zij - met een duidelijk verhaal om een nieuwe balans te zoeken tussen de almacht van de staat en de burger die in verdrukking kan raken.
Helaas is dat verhaal in de campagne door Wopke veel te weinig belicht. Er was qua opvattingen weinig onderscheid met Mark Rutte. Pieter Omtzigt kwam met het boek, Een nieuw sociaal contract. Hij bepleit hierin onder meer vernieuwing van het kiesstelsel. een transparante en betrouwbare overheid, benaderbare ambtenaren en een kleinere rol voor planbureaus en modellen.
Bij Wopke en Pieter miste de synergie en het  wij-gevoel in de campagne. Een goede evaluatie van de campagne is bittere noodzaak zodat Wopke de volgende keer klaar is om het echte CDA-verhaal te vertellen.

2: Online bijeenkomst leden op woensdagavond 28 april
Op woensdag 28 april  organiseert CDA Fryslân in samenwerking met de Friese Afdelingen het volgende programma:
- Deel I - 19.30 – 20.00 uur
Provinciale ALV waarin o.a. een aantal huishoudelijke mededelingen worden gedaan en de jaarrekening 2020 wordt afgehandeld.
- Deel II – 20.00 – 21.00 uur
Themabijeenkomst over wonen met plenair een inspirerende spreker en vervolgens interactief over het thema discussiëren.
- Deel III 21.00 – ca 22.00 uur
ALV van CDA Achtkarspelen waarin nieuwswaardigheden vanuit fractie en bestuur.
 
We willen deze bijeenkomst technisch zo simpel mogelijk voor de leden organiseren. Dat betekent één link voor de leden, waarmee ze het plenaire gedeelte kunnen bijwonen en ze komen automatisch in een deelsessie van de themabijeenkomst en automatisch in de gemeentelijke ALV terecht. Zo houden we de binding van de bijeenkomst zo groot mogelijk. We zullen sowieso alle leden uitnodigen voor het programma.
Namens het bestuur,  Thom Lageveen, Ambtelijk secretaris CDA Fryslân
 
3: Gemeenteraad verkiezingen  16 maart 2022
Over ongeveer een jaar zijn er de gemeenteraadsverkiezing. Het bestuur bereidt zich voor op de o.a. de volgende activiteiten:
Verkiezingsprogram 2022 – 2026, campagne en kandidaatstelling.
Wilt u hierin meewerken en ons ondersteunen laat het ons weten alstublieft. Wij roepen de leden nu reeds op om zich kandidaat te stellen of om namen voor de kandidatenlijst te noemen. Kandidaten ontvangen op hun verzoek alle relevante informatie over  handreikingen, trainingen en thematische webinars van het  landelijk CDA Bureau.

Mijn zorgen - Lydeke Zandbergen
“Ik heb mijn lidmaatschap van het CDA opgezegd”, hoorde ik van iemand in mijn omgeving. Eerlijk gezegd kon en wilde ik haar geen ongelijk geven. Afgezien van de soap rond de formatie is er landelijk binnen het CDA ook  de nodige onrust. En dan als toetje deze week de zichzelf verrijkende CDA-ers in Limburg. Ik krijg een gevoel van plaatsvervangende schaamte.
Wat een blamage van mw. Ollongren. Zo onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie is niet goed te praten. En de bewering dat dit notities zijn 'niet gebaseerd op de gesprekken met de zeventien lijsttrekkers' gaat er bij mij niet in. Het is bekend, dat Rutte Pieter Omtzigt een lastige man vindt.
Omtzigt, die zijn rol als kamerlid serieus neemt als het gaat om de controlerende rol. Maar ook iemand die goed nadenkt over de democratie anno 2021. Waarom zijn er zoveel proteststemmers, die partijen als het Forum steunen? De kiezer voelt zich niet vertegenwoordigd in Den Haag. Ronduit onthutsend is het om te lezen, dat er slechts vier woonachtig zijn in Fryslân.
Met Harry van der Molen hebben we als CDA kwalitatief een goede vertegen-woordiging, maar een totaal van vier Fryske vertegenwoordigers dat is 2,7% is wel erg weinig vergeleken met Zuid-Holland met 30%. Niet alleen over Omtzigt stond er een aantekening, ook de onderhandelingsstijl van Hoekstra werd genoemd. Een opmerking van Kaag? Wie zal het zeggen?

En dan de zogenaamde fluistercampagne die er binnen het landelijk CDA zou zijn? Ik geloof er niets van! Een man als Omtzigt moet het CDA koesteren. Verantwoordelijk voor maar liefst bijna vijf kamerzetels! En niet alleen dit aantal stemmen, ook de hiervoor genoemde deskundigheid, kunnen we binnen het CDA goed gebruiken. Of heeft dit weer iets te maken met de oude strijd tussen het katholieke zuiden (KVP) en het protestantse noorden (ARP)? Met het schandaal deze week van de Limburgse CDA-gedeputeerden voel ik  de afstand, die ik ook voelde bij de start van het CDA in 1980. Ik hoop dat het landelijk bestuur zo snel mogelijk een nieuwe - verbindende - voorzitter weet te vinden, die van het CDA weer de krachtige partij maakt die we willen zijn. Een partij, die weet wat ‘trochsette’ is. Trouwens, toch aardig dat ze de slogan van CDA-Achtkarspelen hebben gebruikt. Nu deze nog toepassen.

En daarmee kom ik op onze gemeente. Vanaf 2023 levert Achtkarspelen - door de herverdeling van het gemeentefonds - er fors op in. Binnen Fryslân  zijn we de gemeente, die het meest getroffen wordt. Mochten de gepresenteerde plannen echt doorgaan dat moet er verder gesneden worden in onze voorzieningen, die we als CDA noodzakelijk vinden om de leefbaarheid op peil te houden.  Iets waar we ons met hand en tand tegen verzetten en iets waarvoor onze wethouder, Harjan Bruining zich de blaren op de tong lobbyt in Den Haag. We hopen met succes!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen
Fractievoorzitter CDA 8K
Vertrouwen formatie geschaad, steun voor Pieter

CDA Leider Wopke Hoekstra vindt dat het vertrouwen in de formatie is geschaad door de uitgelekte notities van verkenner Ollongren. Inmiddels hebben Ollongren en Jorritsma hun functie als verkenner neergelegd. Beide hebben aangegeven dat de notitie geen verslag is van wat er is besproken met de fractievoorzitters.
Hoekstra zelf noemt het inkijkje eerder al bizar. De inhoud ervan is niet met hem besproken, de verkenners gaan daar ook niet over. Ons Kamerlid Pieter Omtzigt is met naam en toenaam genoemd in de notitie, daarover heeft Wopke Hoekstra direct zijn ongenoegen uitgesproken.
Pieter Omtzigt heeft zelf aangegeven het de komende tijd rustiger aan te doen, omdat hij teveel hooi op zijn vork heeft genomen. De partij respecteert dat en staat achter hem. En wenst hem met vele hartverwarmende reacties beterschap. Pieter zal zelf communiceren over zijn herstel en de timing ervan. We vragen iedereen om hem en zijn gezin rust te gunnen en zijn privacy te respecteren.
(Bovenstaand artikel  is overgenomen van website landelijk CDA)

Herverdeling gemeentefonds drama voor Achtkarspelen
Het gemeentefonds:
De grootste inkomstenbron voor gemeenten is het gemeentefonds. Om u een indruk te geven. 52,6 miljoen euro van de inkomsten van de gemeente Achtkarspelen op een begroting van bijna 85 miljoen euro komt uit het gemeentefonds.

Waarom?
De verdeling zo die nu is, is dermate complex met zoveel verschillende maatstaven dat in Nederland hooguit een handjevol mensen de bedragen kan berekenen. De behoefte van de gemeenten was dan ook: ontwerp een nieuw systeem dat begrijpelijk en eerlijk is.

Conclusies:
Uit de voorlopige conclusies komt naar voren dat vereenvoudiging in ieder geval niet gelukt is. Er zijn nog zoveel vragen dat er verscheidene second opinions zijn gemaakt. Opvallend in het nieuwe model is dat de arme gemeenten er op achteruit gaan, terwijl de rijkere gemeenten er van te lijken profiteren. In het voorgestelde model zou Achtkarspelen bijna 2,5 miljoen euro per jaar minder uit het gemeentefonds ontvangen.

Actie:
De actiebereidheid is groot. De Friese en Groninger gemeenten hebben elkaar gevonden in een stevige lobby. Dat heeft er al toe geleid dat de ROB, (Raad Openbaar Bestuur) na een gesprek met deze gemeenten 25 kritische vragen heeft gesteld. Na antwoord op die vragen gaat de conclusie via de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) naar de formatietafel van het nieuw te vormen kabinet. De lobby gaat op volle kracht door.

Pers:
Inmiddels wordt in de landelijke en regionale pers veel aandacht aan dit onderwerp gegeven. Het onderzoeksprogramma Pointer heeft op 28 maart ’21 aandacht besteed aan de herverdeling waarin op de verschillen tussen het benadeelde arme Achtkarspelen en de bevoordeelde rijke gemeente Rozendaal wordt ingezoomd. U kunt dit
programma hier terugluisteren.

Verder:
Na alle kritiek op deze herverdeling en consequenties die het heeft voor een aantal gemeenten vooral in onze regio ben ik ervan overtuigd dat het voorstel zoals dat er nu ligt het niet kan en mag halen. Ondertussen is het zeer frustrerend dat we steeds weer op de knieën naar de overheid moeten om onze veelal wettelijke taken uit te voeren. Die overheid laat ons al in de steek door maar steeds niet over de brug te komen met een reële vergoeding voor de kosten die we moeten maken voor de jeugdzorg, de WMO, de omgevingswet, de duurzaamheidsagenda, inburgering etc. etc.

Harjan Bruining wethouder CDA 8K

Duizend of duizenden… - Romke van der Wal
De politiek werd even flink wakker geschud toen de Leeuwarder Courant een aantal weken geleden berichtte dat gemeente Leeuwarden er 10.000 woningen extra bij zou willen. Bovenop 10.000 die al eerder waren gepland. We hadden net een provinciaal overleg achter de rug over de woningnood en dat we moeten doorpakken.

Maar niet allemaal op een grote hoop wat het mij betreft. Nadat Leeuwarden tekst en uitleg gaf is het stof weer wat neer gedaald. Het was allemaal ook wat ongelukkig getimed. Lelylijn, Deltaplan en uitvoeringsagenda wonen. Maar goed waar rook is, is vuur en we hebben ons college er op gewezen goed op hun qui-vive te zijn. We moeten aan de bak. Gelukkig heeft ons college in Regionaal verband goed gereageerd door aan te geven dat het  Noordoosten ook wat te bieden heeft.

Romke van der Wal Raadslid CDA 8K

Woningbouw in Achtkarspelen
Binnenkort komt het woningbouwprogramma aan bod, Een zaak van het college, zo is dat geregeld in ons land. Maar reken er maar op dat we er wat van vinden. En dat we kritisch blijven op wat en waar er gebouwd wordt. Jaarlijks kan het programma worden bijgesteld. We willen bouw mogelijk maken in de kleinere kernen naar behoefte maar zeker niet de grote kernen vergeten.
Hier speelt een economisch belang. Want als het in de grote kernen regent, druppelt het elders. We rekenen op een flexibel college die meebeweegt met markt en vraag. Helaas hebben we Fryslân en Achtkarspelen zo dicht geregeld dat ons eigen beleid de woningbouw soms in de weg staat. Wat we wel zien, is dat de provincie inmiddels flink mee werkt zelfs voor bouwen in het buitengebied. Dus trochpakke. Je ziet dat private ontwikkelaars hier meer gang in hebben dan de ontwikkelingen van woningbouwstichtingen en gemeente. Er zullen harde afspraken gemaakt moeten worden. Dit vraagt ambtelijk en bestuurlijke moed. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen. Maar wat ons betreft gaat kwaliteit nog steeds voor kwantiteit maar het college is aan zet!

Romke van der Wal Raadslid CDA 8K
Samenwerking in ANNO verband
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 maart stond een meningvormend stuk op de agenda over het voortzetten van de regionale samenwerking in Noordoost Fryslân in ANNO 3 verband. Het voorstel was op de agenda gezet om te vragen wat wij als fractie vinden van de samenwerking in ANNO verband en wat voor punten er meegenomen moeten worden in ANNO 3. Als fractie zijn wij positief over de samenwerking in het ANNO verband. Dit is een samenwerking met de gemeentes Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Noardeast Fryslân.

Wij zijn van mening dat je samen verder komt dan alleen. Als aanbeveling hebben wij dan ook meegenomen om vooral samen een vuist te maken met betrekking tot extra woningen voor de regio. Juist met alle ontwikkelingen die er gaande zijn; meer mensen werken thuis, eventuele komst van de Lelylijn, maar ook het tekort wat er momenteel is in de woningmarkt, vinden wij als fractie dat er in ANNO verband samenwerking gezocht moet worden om meer woningen voor de hele regio te creëren. Daarnaast hebben wij ook een motie bij dit agenda punt aangeleverd voor de aansluiting op de doorfietspaden in Friesland maar ook richting de provincie Groningen. Dit voor de leefbaarheid van de regio. We zien nu dat de gemeente Achtkarspelen op dit moment niet is aangehaakt bij de doorfietspaden terwijl we als gemeente in het midden liggen van de driehoek Leeuwarden-Groningen-Drachten, wat een kans is voor onze gemeente. Door de infrastructuur aan te sluiten bij de doorfietspaden van de provincie Fryslân maar ook richting provincie Groningen kunnen veel meer mensen genieten van onze mooie gemeente! Beide moties (woningen en doorfietspaden) zijn dan ook met ruime meerderheid aangenomen door de raad.

Doethyna Vriesema 
Raadslid CDA 8K

Nieuwe challenge van High Five Sportstimulering:
Kraak de code
De buurtsportcoaches van High Five starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. In alle dorpen zijn stickers met een QR code verstopt. Na het scannen van de code, wordt er een filmpje met een beweeg- of gezondheidstip afgespeeld. In dat filmpje zit een letter verstopt. Met alle letters kan de code gekraakt worden. Wethouders sport Jouke Spoelstra (Achtkarspelen) en Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel) zijn enthousiast. “Binnen alle beperkingen die er zijn willen we toch op een leuke manier kinderen stimuleren om meer te bewegen.”
 
Samen met Bewegingscentrum De Switte en ’t Stationnetje zijn er twee challenges bedacht. Eén voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar en één voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar. Op de website van High Five staan aanwijzingen waar je de stickers met QR code kunt vinden. Deze stickers hangen in alle dorpen van beide gemeenten. Het is de bedoeling dat de kinderen elke dag op zoek gaan naar een sticker, de beweegtip gaan doen en de letter onthouden. Aan het eind van de week zijn zo vijf letters verzameld en is de code gekraakt. Aan het einde van iedere challenge wordt onder de deelnemers een prijs verloot. Een maandlang is er iedere week een nieuwe challenge. De uitleg van deze challenge staat op de website van High Five
 Foto: Gemeente Achtkarspelen
Bouw nieuw zwembad Buitenpost bereikt hoogste punt
Directeur Jan Post van Friso Bouwgroep samen met wethouder Jouke Spoelstra bij de bouw van het nieuwe zwembad in Buitenpost. (foto: gemeente Achtkarspelen)

De bouw van het nieuwe zwembad in Buitenpost heeft het hoogste punt bereikt. Vorig jaar mei zette wethouder Jouke Spoelstra samen met aannemer Friso Bouwgroep de eerste schep in de grond. ‘Dit is wel een bijzonder moment na jaren van plannen maken’, zegt Jouke Spoelstra. ‘Met deze mijlpaal is het nieuwe zwembad weer een stap dichterbij.’
 
Materiaalgebruik
Wat opvalt, nu het hoogste punt is bereikt, is de bijzondere vorm van het dak met zijn in het oog springende houten dakconstructie. Het ontwerp van het zwembad is gemaakt door Slangen+Koenis architecten. ‘Voor de materialisatie van de buitengevel was de inspiratie snel gevonden’, vertelt Robbert Muskens van Slangen+Koenis. ‘In Buitenpost staan prachtige statige herenhuizen en sfeervolle jaren dertig woningen, die zijn opgetrokken uit baksteen en afgewerkt met sierlijsten. Door te kiezen voor een eigentijds metselwerk in een rode baksteen en deze te combineren met een rand van schoonbeton panelen, krijgt het gebouw een moderne, warme en tijdloze uitstraling.’ Het volledige dak wordt voorzien van zonnepanelen en er zal gebruik worden gemaakt van een warmte-terugwinsysteem, een waterbuffer waarin restwarmte kan worden opgeslagen en led-verlichting door het hele gebouw.
 
Planning
De bouwwerkzaamheden liggen op schema. Naar verwachting is de bouw van het bad in het derde kwartaal van dit jaar klaar en kan er gezwommen worden. Nadat de bouw van het nieuwe zwembad is afgerond wordt het oude bad gesloopt. Op deze plek komt een (multifunctioneel) parkeerplein. Ook wordt het zuidelijk entreegebied rondom het nieuwe bad opnieuw ingericht.

Syds Wiersma van Friso Bouwgroep laat wethouder Jouke Spoelstra de vorderingen zien van de bouw van het nieuwe zwembad in Buitenpost. (foto: gemeente Achtkarspelen)
MOA krijgt kwaliteitskeurmerk ‘Blik op Werk’

De Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) in Surhuisterveen heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Blik op Werk’ ontvangen. “Onze organisatie is op alle fronten door externen getoetst. We voldoen aan alle kwaliteitseisen en daar zijn we best trots op”, zegt Johan Slaakweg, operationeel manager bij de MOA. “Dit is ook goed nieuws voor al onze opdrachtgevers. Het keurmerk is een bewijs dat we als dienstverlener kwaliteit leveren en goed voor ons personeel zijn.” Wethouder Harjan Bruining feliciteerde de MOA vanochtend namens de gemeente Achtkarspelen met een taart.  >>lees verder

Wethouder Harjan Bruining feliciteert MOA-directeur Sipko Postma met het kwaliteitskeurmerk.
Foto: Binne-Louw Katsma.

 
Concept woningbouwprogramma Achtkarspelen vastgesteld
Voor de periode 2020-2030 komt het college van Achtkarspelen met een totale programmering van 648 woningen. “Er moet passende huisvesting zijn voor zorgbehoevenden, senioren, starters, lagere en middeninkomens. Ook moet er ruimte zijn voor ondernemers en het stimuleren van bedrijvigheid. We willen o.a. in elk dorp bouwen om “Fraach en Ferlet” te bedienen met daarbij speciale aandacht voor jeugd en ouderen.
Daarnaast is nieuwbouw noodzakelijk voor het in standhouden van de voorzieningen in alle dorpen, aldus wethouder Spoelstra. We willen dat onze woningvoorraad, zowel de bestaande als de toevoeging van nieuwe woningen, uitstekend op orde is en klaar staat voor de toekomst. Deze ambitie hebben we nu vastgelegd in onze concept woningbouwprogrammering”. >> lees verder
Wethouder Spoelstra (foto: gemeente Achtkarspelen)
Inhoudelijke vragen of opmerkingen
Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:
  • Lydeke Zandbergen (fractie)  
         06-29169641 l.zandbergen@achtkarspelen.nl
Share
Tweet
Forward to Friend
+1
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Email Email
Copyright © CDA Achtkarspelen

afmelden van deze nieuwsbrief     update van mijn gegevens  

 


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Achtkarpspelen · Muzefalk 10 · Harkema, Fryslan 9281 mj · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp