Copy
Nieuwsbrief #04 juni 2017
View this email in your browser
Komende bijeenkomsten:
 
6 september 2017 19.00 - 22.00 uur Workshop
7 december 2017 19.00 - 22.00 uur Workshop
 
Het nieuwe bestuur!


Ingrid Metz, o.a. organiseren trainingen en update website             

Tamara Boot, o.a. secretaris,
contactpersoon leden, ledenadministratie en update website                                             
                      


Wendy Hendriksen Scholte, o.a.                          
voorzitter, nieuwsbrief en uitnodigingen
          
             
Marielou Sandberg- Crommelin,
o.a. organiseren avondbijeenkomsten, contactpersoon voor - en vertegenwoordiging bij vergaderingen en bijeenkomsten van - externe organisaties


Hans Nadorp, o.a. penning-
meester, facturering, professionalisering vereniging en backoffice


Het bestuur is benoemd op de ledenvergadering van 6 juni 2017. Op 20 juni vond de eerste bestuursvergadering plaats, waarin onder meer de taken zijn verdeeld. Dat zijn er veel meer dan u onder de foto's ziet staan, afgesproken is in ieder geval dat een ieder zich verantwoordelijk voelt voor àlle bestuurstaken. We werken samen, zogezegd! Met dit team zijn we weer een volgende fase ingegaan met de Mediatorsvereniging Haaglanden. In een volgende nieuwsbrief stelt een van de bestuursleden zich wat uitgebreider aan u voor. Na de zomer organiseert de vereniging een interessante dagtraining, ook zijn er weer avondbijeenkomsten: op 6 september en 7 december 2017.
Zelfonthulling

Hulpverleners kunnen persoonlijk geraakt worden door dat wat cliënten hen vertellen. Daarnaast kunnen je cliënten je persoonlijke vragen stellen. ‘Bent u zelf wel eens gescheiden/ontslagen dan!’  Welke emoties en persoonlijke informatie deel je en wanneer heeft dat meerwaarde en wanneer niet? Zelfonthulling is onvermijdelijk en onderdeel van de professionele rol.

op
https://www.professioneelbegeleiden.nl/zelfonthulling-door-professionals# kunt u kosteloos een interessant paper downloaden, wellicht ook voor ‘hulpverleners’ als mediators interessant.

Er is ook een boek over verschenen over zelfonthulling: in een hulpverlenersrelatie gaat het om een ontmoeting tussen mensen, ieder met een eigen geschiedenis, een eigen levensverhaal met ups en downs en een eigen persoonlijk groeiproces. Het is zeer waarschijnlijk dat deze verhalen elkaar soms raken, dat momenten van crisis en persoonlijke groei op bepaalde punten overeenkomen. Bovendien ontkom je niet aan zelfonthulling, ook als je misschien zelf denkt dat je je neutraal opstelt. Zelfonthulling begint immers al als je cliënt jou vooraf googelt, bij de eerste kennismaking, en wanneer hij je kantoor binnenstapt. In Zelfonthulling bezinnen verschillende auteurs zich op de vraag hoe je je rol als hulpverlener invult in het contact met je cliënten. De verschuiving in de omgangsnormen brengt interessante vragen met zich mee. Zijn er algemene regels op te stellen of hangen de omgangsnormen af van de individuele situatie en persoonlijkheid van de therapeut? Hoewel voor hulpverleners geschreven, misschien ook voor mediators interessant.

ISBN 9789058757999 | Paperback | 140 p. | 16,95
| 2017 | Boom
 
Raad voor Rechtsbijstand

Er is een wetsvoorstel gepresenteerd voor hervorming van de gefinancierde rechtsbijstand. Met de voorgestelde maatregelen omarmt het kabinet grotendeels het advies van de commissie -Wolfsen.
Dit zijn de belangrijkste maatregelen:
 • De Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket worden samengevoegd tot één organisatie.
 • Deze “RvR nieuwe stijl” bepaalt in belangrijke mate zélf welke rechtshulp in de eerste lijn wordt geboden en welke geschillen toevoegwaardig zijn.
 • De eerstelijns rechtshulp wordt dus versterkt. Het Juridisch Loket mag zelf 'aanvullende rechtshulp' gaan verrichten (geven van advies, voeren van bezwaarprocedures). Voor deze ‘eerste lijns’ rechtshulp geldt een eigen bijdrage.
 • Een rechtzoekende stroomt pas door naar de ‘tweede lijn’ voor een toevoeging van een advocaat of mediator als dat de beste oplossing is. Bij twijfel hierover wordt een zogeheten oriëntatietoets verricht en volgt mogelijk een oriëntatiegesprek.
 • Bij echtscheidingszaken wordt een oriëntatiegesprek in ieder geval verplicht.
 • De trajecttoevoeging wordt mogelijk gemaakt (één toevoeging voor meerdere zaken). Dit zou moeten gaan gelden voor echtscheiding en multiproblematiek. Mogelijk ook voor asiel.
 • Bij multiproblematiek kan een voorwaarde worden verbonden aan de toevoeging, bijvoorbeeld dat de rechtzoekende zich meldt voor een intake bij de gemeentelijke schuldhulpverlening of bij maatschappelijk werk.
 • De vergoeding per punt aan rechtsbijstandsverleners blijft € 105,61.
 • Bij echtscheidingszaken wordt uitgegaan van het gezamenlijke gezinsinkomen en het gezamenlijke gezinsvermogen (inclusief overwaarde eigen woning).
 • Het systeem van High Trust blijf in stand.
Sommige voorstellen moeten nog nader worden uitgewerkt. Voor wat betreft de vergoedingen per zaak zal de Commissie Van der Meer later dit jaar advies uitbrengen. De Raad voor Rechtsbijstand heeft advocaten en mediators een enquête verstuurd die tot maandag 3 juli 2017 ingevuld kan worden.
Heeft u geen enquête ontvangen, of wilt u meer informatie? Dan kunt u deze stellen aan Lia Combrink (088 - 787 1024), Susanne Peters (088 -787 1023) of Mirjam van Gammeren (088 - 787 1028).

Wetswijzigingen Arbowet

Er verandert weer het een en ander met ingang van 1 juli 2017. Preventie staat nog meer centraal. Bijgaand een overzicht met de wetswijzigingen op een rij.

De wijzigingen betreffen het minimum(jeugd)loon, de Arbowet en pensioen in eigen beheer.

 1. Minimumjeugdloon wordt stapsgewijs afgeschaft. De maximumleeftijd voor het jeugdloon wordt 22 jaar. In 2019 wordt deze 21 jaar.
 2. Minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder gaat omhoog: € 1.565,40 per maand
 3. Recht op spreken (tweede) bedrijfsarts: met ingang van 1 juli 2017 heeft de werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken (dat is nu niet zo!). Als de werknemer twijfelt over het oordeel van de arts, dan mag hij een second opinion aanvragen bij een 2e, onafhankelijke, bedrijfsarts.
 4. Een belangrijke aanpassing in de Arbowet is het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, de werknemer en de bedrijfsarts. Het staat de werkgever daarnaast vrij om, in overleg met de werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen: het basispluscontract.
 5. De Arbowet is per 1 juli 2017 aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening.De Ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker. Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terecht kunnen. De bedrijfsarts mag straks overleggen met de OR en krijgt meer adviserende taken. Minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst. Meer ruimte voor handhaving en toezicht Inspectie SZW.

tot slot: Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die in de eigen onderneming pensioen heeft opgebouwd, kan dit vanaf 1 juli 2017 niet meer doen. Hij krijgt wel de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen via een regeling af te kopen om zo in eigen beheer opgebouwd vermogen vrij te maken. Als hij dit niet doet, dan kan hij de in eigen beheer opgebouwde pensioenrechten omzetten in een oudedagsverplichting.


Kwaliteitstoets ‘light’ voor de advocaten onder ons

Na jarenlang gesteggel is de kogel eindelijk door de kerk: advocaten worden onderworpen aan een
kwaliteitstoets. Het gaat wel om de ‘light-versie’. Advocaten moeten minimaal acht uur per jaar besteden aan feedback, maar hoeven daarvoor niet te kiezen voor het arbeidsintensieve en dure middel van peer review. Intervisie of gestructureerd collegiaal overleg is ook toegestaan. Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de benodigde verordening goedgekeurd op 21 juni 2017.

De tegenstanders van verplichte peer review zijn bang voor de kosten van een externe deskundige die een peer review begeleidt. Vooral kleine kantoren hikken aan tegen het bedrag van € 1000 à € 1500  dat daarmee gemoeid is. Andere advocaten zijn bang de vertrouwelijkheidsregels te schenden als ze inzage moeten verlenen in hun dossiers. Anderen zeggen: de tegenstanders van strengere kwaliteitseisen  redeneren vooral vanuit het belang van hun kantoor en niet vanuit het cliëntbelang.
Het is nog niet bekend wanneer de verplichting ingaat.

Handboek mediation geactualiseerd

De 6e druk van het Handboek Mediation is volledig geactualiseerd. Daarnaast zijn er 2 nieuwe hoofdstukken toegevoegd over de context van mediation (hoofdstuk 2) en de taken en competenties van de mediator (hoofdstuk 8). Hieronder de inhoud met de paginacijfers.

Hoofdstuk 2: 2 Context van mediation 55
Marc Simon Thomas
2.1 Inleiding 55
2.2 Vroege, rechtsantropologische studies naar conflicten 56
2.2.1 Op zoek naar de onderliggende regels 56
2.2.2 Conflicten bezien als contextafhankelijk proces 58
2.2.3 De invloed van macht 59
2.3 Meer recente, rechtssociologische studies naar conflicten 60
2.3.1 Het escalatiemodel van Glasl 60
2.3.2 Naming, blaming, claiming 61
2.3.3 Transformaties in een conflict 62
2.3.4 De afloop van een conflict 64
2.4 De Nederlandse situatie, van piramide naar delta 65
2.4.1 Deltaonderzoeken naar geschilbeslechting 65
2.4.2 Legal consciousness 68
2.4.3 Forum shopping 69
2.5 Samenvatting 70

8 Taken en competenties van de mediator 217
Hugo Prein
8.1 Een goede (professionele) werkrelatie opbouwen 219
8.1.1 Respectvolle werkrelatie opbouwen 219
8.1.2 Op professionele wijze 220
8.1.3 Onpartijdig 221
8.2 Deelnemers motiveren voor mediation 222
8.2.1 Stimuleren tot samenwerking 223
8.2.2 Zelfbeschikking bevorderen 223
8.3 Communicatie verbeteren 224
8.3.1 Wederzijdse begrip kweken 225
8.3.2 Productief laten omgaan met conflicten en emoties 225
8.4 Het mediationproces reguleren (agenda en procedures) 227
8.5 De conflictkwesties behandelen 228
8.5.1 Conflictkwesties helder krijgen 228
8.5.2 Onderliggende processen bespreekbaar maken 229
8.5.3 Heldere oplossingen laten vinden en overeenstemming laten krijgen 230
8.6 Assessment en kennistoets

 
Nog even dit over onze vereniging

Aspirantleden zijn van harte welkom eens een avondje bij te wonen. Besluit iemand om lid te worden, dan is hij of zij dat voor minstens een vol kalenderjaar.
Wilt je je lidmaatschap aan het eind van het jaar beëindigen? Doe dit dan vóór 1 december, dan word je uitgeschreven per 31 december. Nieuwe leden die zich vóór 1 oktober van het betreffende jaar aanmelden, dienen de volledige contributie voor het jaar te voldoen,
Bij aanmelding ná 1 oktober betaal je 50% van de contributie (€ 62,50).


En:
Het is belangrijk dat de vereniging je juiste e-mailadres heeft. Wijzigingen dienen dan ook zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven. De vereniging kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet ontvangen van mails, uitnodigingen of nieuwsbrieven. Je kunt tenminste zes nieuwsbrieven per jaar verwachten, daarnaast ontvang je uitnodigingen voor de vier avondbijeenkomsten, de twee boekbesprekingen die het Gerechtshof verzorgt en de speciale trainingen die de vereniging jaarlijks aanbiedt. Daarnaast wordt er een keer per jaar een enquête gehouden. Ontvang je dus langer dan twee maanden geen enkel bericht van de vereniging, ook niet in je spambox, gelieve dan
per mail contact op te nemen!
 
De bijeenkomsten in 2017

woensdag 6 september 2017 van 19.00 - 22.00 uur Workshop
donderdag 7 december 2017 van 19.00 - 22.00 uur ALV en Workshop

Graag tot ziens!

Marielou Sandberg-Crommelin
Wendy Hendriksen Scholte
Tamara Boot
Ingrid Metz
Hans Nadorp 
Mediatorsvereniging Haaglanden initieert, faciliteert en stimuleert een actief en creatief netwerk voor mediators in de regio Haaglanden
2017
info@mediatorsvereniginghaaglanden.nl
 


www.mediatorsvereniginghaaglanden.nl
info@mediatorsverenginghaaglanden.nl

Uitschrijven voor de nieuwsbrieven van de Mediatorsvereniging Haaglanden? Klik hier: unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Mediatorsvereniging Haaglanden · p/a Jan van der Jagtstraat 15 · Voorhout, Zh 2215 MG · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp