Copy
Institut za arheologiju, Newsletter #81  4.4.2022.
Pogledaj u web pregledniku

Međunarodni znanstveni skup  

International scientific conference  

Identiteti i kulturne interakcije
Identities and cultural interactions

Neobično u običnome: sitni nalazi-kućanski predmeti, keramika, nakit; most između anike i ranog srednjeg vijeka

Ceste i rijeke 4
(projekt Život na rimskoj cesti - komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. st., HRZZ)


24 - 25.11.2022.


Institut za arheologiju
 

Skup u fokus stavlja male nalaze, nalaze koji se često u prikazima rezultata istraživanja prikazuju sumarno, smatraju uniformnima, kronološki neodređenima ili teško odredljivima. Istraživači se često prilikom obrade takvih nalaza susreću s novim pitanjima ili primjećuju određene devijacije u uobičajenoj slici istih. Osobito smo zainteresirani za indikacije postojanja određenih komunikacijskih puteva ili veza između različitih zajednica/kulturnih krugova od antike do srednjeg vijeka u Karpatskoj kotlini.
 
Sekcije:
•             Nakit, lokalne varijante, kurioziteti, mogući suprakronološki, supraregionalni kontakti
•             Metalni kućanski predmeti; obično se smatraju kronološki neosjetljivi, mogu biti faktor određenja drugih pojava, npr. socijalne organizacije
•             Keramika; devijacija od uobičajene, očekivane slike
•             Veza antike i ranog srednjeg vijeka; nalazi koji ukazuju na moguću komunikaciju između različitih zajednica
Poveznica na znanstveni skup
 

The unusual in usual: small finds-household items, pottery, jewelry; the bridge between Antiquity and the Early Middle Ages.

Roads and rivers 4
(project Life on the Roman road: communications, trade and identities on Roman roads in Croatia from 1st - 8th CE, HRZZ)

24-25th of November, 2022 The Institute of Archaeology

 

Our focus is on small finds, those often presented summarily in the publication of research results; considered uniform, chronologically indeterminate/difficult to determine. Researchers often encounter new questions in specific cases when processing such finds or notice certain deviations from the usual picture. We are particularly interested in such phenomena or cases that indicate the existence of certain communication paths/connections between different communities from Antiquity to the Middle Ages in the Carpathian Basin.
 
Sections
•             Jewellery: local variants, curiosities, possible suprachronological/supraregional connections
•             Household items made of metal: finds which are usually deemed chronologically insensitive/neutral, but can point to other patterns: social organisation or any other phenomenon
•             Pottery: deviation from the expected picture/result
•             The connection between Antiquity and Middle Ages; finds pointing to the existence of communication between different communities
Conference link  

Terenska istraživanja

Field
research

Identiteti i kulturne interakcije

Arheološka  istraživanja u Starome Gradu na otoku Hvaru
 

U tijeku su višemjesečna zaštitna arheološka iskopavanja koja Institut za arheologiju u suradnji s Muzejom Staroga Grada, Radnikom d. o. o. i Arheoprojektom provodi u Starome Gradu na otoku Hvaru.  Istraživanja koja su rezultat postavljanja nove mreže odvodnje i vodoopskrbe, provode se na više lokacija unutar povijesne jezgre Staroga Grada i rezultirala su brojnim vrijednim arheološkim nalazima iz razdoblja antike te srednjeg i novog vijeka,  među kojima se posebno ističu pronalazak zapadnog bedema grčkoga grada ispod ulice Vagonj, impluvija, mozaičnih podova i drugih dijelova rimske luksuzne građevine ispod ulica Srinjo kola i Vagonj, te ostaci sakralne arhitekture na Trgu Sv. Stjepana, po svemu sudeći iz 6. st.


Identities and cultural interactions

Acknowledgment to scientist and acting director of Institute of Archaeology


The Institute of Archeology, in cooperation with the Stari Grad Museum, Radnik d. o. o.  and Arheoprojekt, are currently conducting rescue archaeological excavations in Stari Grad on Hvar island.  The investigations done on several locations within the historical centre of Stari Grad, due to the installation of new sewage and water supply system, have resulted in numerous valuable archaeological finds from Greek and Roman times, as well as the Middle and New Ages. Especially valuable is the discovery of the western fortification of the Greek city under Vagonj street, impluvium, mosaic floors and other parts of the Roman luxury building under the streets Srinjo kola and Vagonj, as well as the remains of sacral architecture apparently from the 6th century on the Square of St. Stephen.

Izdavaštvo  

Publishing  

Poziv za predaju radova za časopis Annales Instituti Archaeologici

Pozivamo sve zainteresirane da dostave rad za časopis Annales Instituti Archaeologici. Časopis objavljuje prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove na hrvatskom jeziku uz prošireni sažetak na engleskom jeziku. Više detalja možete pronaći na portalu Hrčak. Članci se zaprimaju cijele godine, a prednost objave u broju tekuće godine imaju radovi pristigli u prvoj polovici godine.
 
Call for papers for the journal Annales Instituti Archaeologici

We invite all interested to submit a paper for the journal Annales Instituti Archaeologici. The journal publishes preliminary reports, review and professional papers in Croatian with an extended English summary. You can find more details on the Hrčak portal. Papers are accepted throughout the year, and the priority of publication in the current year’s volume is given to papers received in the first half of the year.
Lokalitet na zaglavlju Newslettera - 
Mukoše kraj Goriša

Site in Newsletter's header - 
Mukoše near Goriš

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter's archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters 


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu , facebook.com 
Follow us on academia.edu , facebook.com 
                     

Copyright © 2022 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp