Copy
Institut za arheologiju, Newsletter #72  01.06.2021.
Pogledaj u web pregledniku

Znanstveni skup

Scientific conference

Materijalna kultura u društvenome kontekstu
 

Poziv na znanstveni skup

Jelo i piće uz antičke ceste i rijeke: mogućnosti, arheološki izvori
 i otvorena pitanja o prehrambenim navikama

Ceste i rijeke 3

 

Zadovoljstvo nam je najaviti organizaciju znanstvenog skupa u Zagrebu koji će se održati od 11. do 12. studenog 2021. godine
 
Prehrana može govoriti o identitetu zajednice koliko i jezik kojim se služi. Oblikuje se pod utjecajem prirodnih i klimatskih čimbenika koji utječu na lokalnu poljoprivrednu proizvodnju.  Tokom vremena mijenjaju se navike, uvodi nova prehrambena kultura, raste trgovina različitim proizvodima. Interdisciplinarna istraživanja koja uključuju raznovrsne oblike arheoloških i arheometrijskih metoda, te metode eksperimentalne arheologije, omogućuju interpretaciju procesa od proizvodnje do konzumacije hrane, pa čak i daljnje učinke na zdravlje i kvalitetu života.

Dobrodošli su  radovi o distribuciji, konzumiranju i rekonstrukciji prehrane od rimskog do ranosrednjovjekovnog razdoblja.

Tematske cjeline:

  • Distribucija i konzumiranje dobara od rimskog do ranosrednjovjekovnog razdoblja: materijalni dokazi
  • Arheobotanički i arheološki dokazi od rimskog do ranosrednjovjekovnog razdoblja
  • Rekonstrukcija prehrane na temelju dentoalveolarnih patologija i stabilnih izotopa
  • Hrana u eksperimentu

Nema naknade za registraciju, organizatori će osigurati hranu/osvježenje.
 
Molimo vas da što prije potvrdite svoje prisustvo  na e-mail iozanic@iarh.hr  te dostavite sažetak putem prijavnice do 27. rujna 2021.
 

Organizacija:
Institut za arheologiju, projekt:  ŽIVOT NA RIMSKOJ CESTI: komunikacije, trgovina i identiteti na rimskim cestama u Hrvatskoj od 1. do 8. stoljeća (UIP-05-2017-9768)

Ivana Ožanić Roguljić
Željka Bedić
 

Pomoć oko organizacije:
Jere Drpić
Mislav Fileš

Znanstveni odbor:
Ivana Ožanić Roguljić
Angelina Raičković Savić
Željka Bedić
 


.

 
 
Material culture in the social context
 
Invitation to the scientific conference
 
Eating and drinking along ancient roads and rivers: study of opportunities, archaeological sources and open issues about diet habits

Roads and rivers 3

We are pleased to announce the organization of a scientific conference in Zagreb that will be held from 11th to 12th November 2021
 
Diet may reveal as much about a community's identity as the language it uses. The form it takes depends on the natural and climatic factors influencing the local agricultural production. During the past, changes in habits, a new dietary culture, and increased trade in various products appeared. The interdisciplinary research that includes various archaeological and archaeometric methods and experimental archaeology allows us to interpret the process from production to food consumption and even further effects on health and quality of life.


Papers on the distribution, consumation and diet reconstructions from the Roman to early Medieval period are welcome.


Themes of the conference:
  • Distribution and consumation of goods from Roman to early Medieval period: material evidence
  • Archaeobotanical and archaeological evidence from Roman to early Medieval period
  • Diet reconstruction based on dento alveolar pathologies and stable isotopes
  • Food in experiment
 
There will be no registration fee, organizers will provide food/refreshments.
 
We kindly ask you to confirm your attendance to email iozanic@iarh.hr  as soon as possible and to provide us with a summary through the application form untill September 27th 2021
 
Organization:
Institute of archaeology, project LIFE ON THE ROMAN ROAD: communications, tradeandidentities on Roman roads in Croatia from 1st – 8th CE (UIP-05-2017-9768)

Ivana Ožanić Roguljić
Željka Bedić
 
Help with organization:
Jere Drpić
Mislav Fileš
 
Scientific comittee:
Ivana Ožanić Roguljić
Angelina Raičković Savić
Željka Bedić


 

 

 
 
Lokalitet na zaglavlju Newslettera - 
Mukoše kraj Goriša

Site in Newsletter's header - 
Mukoše near Goriš

Arhivu newslettera možete pregledati ovdje / Newsletter's archive is available here.
Za prijavu na newsletter kliknite ovdje / Register here to receive our newsletters 


Dodatne informacije o Institutu i događanjima možete pratiti i preko naše webstranice www.iarh.hr.
Further information about the Institute and our events is available on our website www.iarh.hr.

Pratite nas i na academia.edu / Follow us on academia.edu

Copyright © 2021 Institut za arheologiju, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp