Copy
Novinsko-informativna agencija Roma - Newsletter 09-15.12.2013.
View this email in your browser
Facebook
Twitter
www.niar.rs

NIAR Newsletter 16.12.2013.

15.12.2013, gayecho.com – Mladi upozoravaju: ovde se krše ljudska prava

Beograd, Novi Sad, Novi Pazar, Niš, samo su neki od gradova u Srbiji u kojima su se aktivisti Inicijative mladih za ljudska prava uz napis “Ovde se krše ljudska prava” fotografisali, upozoravajući na prebijanja pripadnika LGBT populacije, pretnje zasnovane na nacionalnoj osnovi, ksenofobične proteste dela meštana protiv sugrađana Roma ili privremenog smeštaja azilanata, koji su pokazatelj sumorne slike o stanju u oblasti ljudskih prava u Srbiji.

Pročitajte više

14.12.2013, Žurnal – JASMINKA DŽUMHUR: Policija mora reagirati na rasnu diskriminaciju u forumskim komentarima

Trećina djece romske populacije napustila je škole u Tuzlanskom kantonu zbog migracija svojih roditelja, jedan je od podataka iz Specijalnog izvještaja o stanju Roma u Bosni i Hercegovini kojeg je predstavila državna ombudsmenka Jasminka Džumhur. Sa njom smo razgovarali o položaju Roma u BiH, sve većoj rasnoj netrpeljivosti prema Romima u komentarima internet medija, problemima zapošljavanja Roma i problemima da ostvari svoja osnovna prava.

Pročitajte više

13.12.2013, Medija Centar Leskovac – Leskovac: Promocija zbirke romskih pesama “Đelem, đelem”

U Narodnoj biblioteci „Radoje Domanović“ u Leskovcu održana je promocija reprint izdanja zbirke lirskih romskih pesama sa juga Srbije „ Đelem Đelem“ – „Putujem, putujem“, u izdanju Doma kulture Roma u Leskovcu.

Pročitajte više

12.12.2013, najstudent.com – Sporazum s dva novosadska fakulteta o obrazovanju Roma

Nacionalni savet romske nacionalne manjine Srbije danas je potpisao sporazum sa dva fakulteta o saradnji sa Pravnim fakultetom za privredu i pravosuđe i Fakultetom za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu koji su se obavezali da će obezbediti obrazovanje pripadnicima te nacionalne manjine na teret fakulteta.

Pročitajte više

10.12.2013, inkluzija.gov.rs – Međunarodni dan ljudskih prava

Današnji dan obeležava se širom sveta kao Međunarodni dan ljudskih prava, koji treba da podseti da svako, bez izuzetaka, ima pravo na život, slobodu i sigurnost. Ovaj dan obeležava se od 1950. godine, dve godine nakon što je 10. decembra potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Pročitajte više

9.12.2013, EurActiv – EU usvojila prvi legalni instrument za inkluziju Roma

Svih 28 članica Evropske unije obavezalo se 9. decembra da će sprovoditi set preporuka čiji je cilj da se poboljša ekonomska i socijalna integracija romske zajednice. To je do sada prvi pravni instrument za inkluziju Roma na nivou EU i, mada nije pravno obavezujući, očekuje se da članice EU konkretnim merama doprinesu većoj integraciji Roma u društvo.

Pročitajte više

8.12.2013, Radio Televizija Srbije – Napredak u oblasti ljudskih i manjinskih prava

Siromaštvo je osnovni problem za ostvarivanje ljudskih prava, i dalje su u najvećem riziku od diskriminacije pripadnici romske nacionalne zajednice, a stepen tolerancije najmanji je prema pripadnicima LGBT zajednice, rekla Suzana Paunović. U prethodnih godinu dana dosta toga je urađeno da se to promeni, rekla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Pročitajte više

15.12.2013, gayecho.com – E terrne vakaren: kate phagenpes e manušikane xakaya

O Belgrado, Novi Sad, Novi Pazar, Niš, numaj si varesave kaθar e forora ane Serbia an save e aktivistura e terrneqe iniciătivake e manušikane xakajenqe e iskirimase lilesa,, kate phagenpes e manušikane xakaya“ tasvirisarde, daravindoj po maripe e LGBT populaciăke ӡenenqo, e daraimate bazirime pe nacionalno funda, ksenofobikane uštimata e bati e thanbešutnenqo kontra e forutne e rromenqe vaj e anglalvaktesqe thanbešimasqe azilantenqo, save si sikavutne e khinadutne tasviresqo kaθar e sitiacia ano bati e manušikane xakajenqo ane Serbia.

Drabaren majbut

14.12.2013, Žurnal – JASMINKA DŽUMHUR: E policia musaj te reaguil pe rasno diskriminacia ane forumesqe komentara

Trinori e ćhavorrenqi e rromane populaciăki mukla e skola ane Tuzlako kantono feri e migracia pire dadenqi, jekh si katar e šenimata kaθar o speciălno raporto katar e pozicia le rromenqi ane Bosna thaj Hercegovina save prezentisarda e raštraki ombudsmanka e Jasminka Džumhur. Lasa kerdam svato kaθar e pozicia le Rromenqi ane BiH, sa maj baro rasaqo bimanglipe le Rromenqo thaj problemura te kerutnisarel pire fundutne xakaya.

Drabaren majbut

13.12.2013, Medija Centar Leskovac – Leskovac: E promocia e alutnaki e rromane gilenqi “Đelem, đelem”

Ane etnosenqi biblioteka „Radoje Domanović“ ano Leskovac inćardili promocia e lirenqe rromane gilenqi kaθar e dakšin e Serbiăko ,,Đelem, đelem“-,,Putujem, Putujem“, ano inkalipe e Kheresqo e kulturako e Rromenqo ano Leskovco.

Drabaren majbut

12.12.2013, najstudent.com – Kontrakto e duje novosadeske fukultetençar kaθar o siklăripe e Rromenqo

O Nacionalno konzilo e nacionalne minoritetnqo ane Serbia aӡes iskirisarda o kontrakto duje fakultetençar kaθar o kethano buutikeripe e Jusiticiăke fakultetesa e ekonomiăke thaj krisimasqo thaj fakulteto e ekonomijako thaj inženjerengo menaӡmentosqo ano novi Sad save line obligacie kaj ka arakhen siklăripe e manušenqe kode etnosikane minoritetenqe po pharipe e fakultetesqo.

Drabaren majbut

10.12.2013, inkluzija.gov.rs – Maškarthemutno ӡes e manušikane xakajenqo

Aӡesutno ӡes belegisavolpes ano buvlipe e lumiăko sar maškarthemutno ӡes e manušikane xakajenqo, savo trubul te risparisarel kaj saikto, bi dikhlimasqo, sile xakaj po ӡivdipe, muklipe thaj garancia. Kav ӡes belegisavol kaθar o 1950. berš, duj berš pala o 10. decembro iskirime e Univerzalno deklaracia kaθr e manušikane xakaya, an savi si sikadine kaj si kode xakaya univerzalno thaj te na len pes kaθar e nacionalne, raštrake, ideološko, sociălno thaj kulturne isimasqe.

Drabaren majbut

9.12.2013, EurActiv – E EU liya angluno legalno instrumento e Rromenqe inkluziăke

Sa e 28 ӡenutna e Evropake Uniăke line obligacia kaj ka nakhaven seto e bićhalde vorbenqo savenqo res si te laćhardol e ekonomikani thaj e socijalno integracia e rromenqe jekhoraki. Kado si angluno justicijako instrumento e rromenqe inkluziăke po nivelo e EU, thaj vi kaj naj obligimo, ažukardolpe kaj e ӡenutna e EU konkretne napirençar te keren pe maj bari integracia e Rromenqi ano amalipe.

Drabaren majbut

8.12.2013, Radio Televizija Srbije – Anglalipe ano bati e manušikane thaj minoritikane xakajenqo

O ćorroripe si fundutno problemo e kerutnimasqe manušikane xakajenqo, thaj vaӡe si ano baro riziko kaθar e diskriminacia e ӡenenqi anθar e rromani jekhori, a o digri e toleranciăko majcrra si mamuj e manuša e LGBT jekhori, vakarda e Suzana Paunović. Ano nakhlo berš basta koda si kerdo kado te paruvisavol, vakarda e direktorka e Kancelariăki e manušikane thaj minoritetenqe xakajenqe.

Drabaren majbut

15.12.2013, gayecho.com – Young are warning: here are human rights being violated

Belgrade, Novi Sad, Novi Pazar, Nis, are only some of towns in Serbia in which the activists of Youth Initiative for human rights photographed themselves with inscription “Here are being violated human rights”, while warning to the beatings of members of LGBT populations, threats based on the national basis, xenophobic protests of part of residents against fellow Roma citizens or the temporary placement of asylum seekers, who are the indicator of gloomy image about condition in the area of human rights in Serbia.

Read more

14.12.2013, Zurnal – JASMINKA DZUMHUR: Police must react to racial discrimination in forums1′ comments

One third of children of Roma population has abandoned schools in Tuzla’s canton due to migrations of its parents, that’s one of data from the Special report about condition of Roma in Bosnia and Herzegovina that has been presented by the state ombudsman Jasminka Dzumhur. We’ve talked with her about position of Roma in BiH, increasing racial intolerance towards Roma in comments of internet medias, issue of Roma employment and issues to realize their own fundamental rights.

Read more

13.12.2013, Medija Centar Leskovac – Leskovac: Promotion of collection of Roma poems “Djelem, djelem”

In National library “Radoje Domanovic” in Leskavac had been held promotion of the reprint edition of collection of lyrical Roma poems from the south of Serbia “Djelem, djelem” – “I travel, I travel”, in publication of the Dom kulture Roma u Leskovcu.

Read more

12.12.2013, najstudent.com – Agreement with two Novi Sad’s faculty about Roma education

National Council of Roma national minority of Serbia has signed today agreement on cooperation with two faculties – with Law faculty for economy and justice and Faculty for economy and engineering management in Novi Sad, who committed themselves that they will provide education to members of that national minority free of charge.

Read more

10.12.2013, inkluzija.gov.rs – International Human Rights Day

Today’s day is marked across the world as the Human Rights Day, which should remind that everyone, without exception, has right to life, freedom and security. This day is being mared since1950, two years after on 10th December was signed the Universal Declaration of human rights, in which was highlighted that those rights are universal and that they don’t depend from national, state, ideological, social or cultural affiliation.

Read more

9.12.2013, EurActiv – EU adopted first legal instrument for Roma inclusion

All 28 EU members committed themselves on 9th December that they will be realizing a set of recommendations whose objective is to improve economic and social integration of Roma community. That’s, until now, first legal instrument for Roma inclusion on EU level and, although not legally binding, it is expected that EU members will contribute with concrete measures to the greater integration of Roma in society.

Read more

8.12.2013, Radio Televizija Srbije – Progress in the area of human and minorities’ rights

Poverty is the fundamental problem for realization of human rights and still members of the Roma national community are in the greatest risk from discrimination, while the tolerance level is smallest towards the members of LGBT population, said Suzana Paunovic. In previous year had been done a lot of things to change that, said director of the Office for human and minorities’ rights.

Read more
Copyright © 2013 Novinsko Informativna Agencija Roma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences