Copy
Novinsko-informativna agencija Roma - Newsletter 18-24.11.2013.
View this email in your browser
Facebook
Twitter
www.niar.rs

NIAR Newsletter 25.11.2013.

24.11.2013, Politika – Čak 20.000 dece ne ide u školu

Više od 20.000 dece u ovom momentu ne pohađa osnovnu školu, što u statističkom prevodu znači da svakoj generaciji nedostaje oko 3.000 učenika. Tome treba dodati i podatak da svega 63 odsto učenika iz romskih naselja završi osnovnu školu, to jest da je tek svaki treći đak završi na vreme.

Pročitajte više

23.11.2013, info-ks.net – UNICEF: Na Kosovu 15.5 posto djece nerazvijeno

Povodom međunarodnog dana djece, u Prištini je održana dvodnevna konferencija u organizaciji UNICEF-a, na kojoj su predstavljeni podaci ove organizacije. Romska, Aškalijska i Egipćanska djeca najveće žrtve siromaštva na Kosovu, upozorava UNICEF.

Pročitajte više

22.11.2013, ERRC – ERRC poziva države da prikupe i objave podatke kako bi se pozabavile raskorakom u zdravlju Roma

Evropske države bi trebale prikupiti i objaviti raščlanjene podatke o Romima kako bi poboljšale njihove zdravstvene rezultate i šanse za život. Novi izveštaj ERRC-a u Rumuniji pokazuje 16-godišnju razliku u godinama života između Roma i ne-Roma. Informacije o zdravstvenim nejednakostima bi se jedino mogle otkriti kroz sakupljanje i analizu raščlanjenih podataka, u ovom slučaju raščlanjenih po etničkoj pripadnosti, a takođe i po godinama i polu.

Pročitajte više

21.11.2013, BETA – Građanske inicijative: Podrška mladim majkama i trudnicama iz romskih naselja u Beogradu

15 mladih majki i trudnica iz romskog Orlovskog naselja u Beogradu pohađa radionice koje od marta 2013. godine organizuje Dečiji centar „Mali princ“. Mlade majke i trudnice jednom nedeljno učestvuju u radionicama koje im drže stručna lica iz oblasti medicine, socijalnog rada i obrazovanja. Pored njih u programu učestvuje i 20 dece uzrasta do 3 godine. Kroz predavanja i razgovor, one imaju prilike da saznaju sve o ishrani novorođenčadi i dece do treće godine života, važnosti vakcinacije i rane zaštite deteta.

Pročitajte više

20.11.2013, RTS – Socijalni stanovi za Rome u Beogradu

Do kraja aprila 2015. godine treba da bude rešeno trajno zbrinjavanje romskih porodica koje su iz neformalnih naselja ispod mosta Gazela i okoline kompeksa Belvil preseljene u mobilne kontejnere, najavljeno je na skupu koji su organizovali Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Kahrom grupa Saveta Evrope.

Kako je rečeno, trajno zbrinjavanje biće rešeno projektom koji finansira Evropska unija.

Pročitajte više

19.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – Romska deca najviše diskriminisana

U Srbiji je Zavod za socijalnu zaštitu tokom prošle godine registrovao 3.700 dece žrtava nasilja, a skoro isto toliko bilo je svedok porodičnog nasilja. Romska deca i deca sa smetnjama u razvoju najviše su od sve dece u Srbiji izložena diskriminaciji, ukazano je u danas objavljenom izveštaju poverenice za ravnopravnost i Unicefa.

“Svi snosimo odgovornost da učinimo nevidljivo vidljivim – od vlada koje donose i sprovode zakone koji zabranjuju nasilje nad decom, do svakog građanina koji odbija da ćuti kada vidi ili sumnja da se nasilje dešava.”

Pročitajte više

18.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – U Srbiji 750 romskih naselja – 500 neuslovno

U Srbiji ima 750 romskih naselja od kojih je 500 neuslovno i nehigijensko, rečeno je danas na otvaranju skupa eksperata iz nekoliko zemalja koji razgovaraju o aktuelnim problemima stanovanja Roma. Zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dragoljub Acković rekao je da se do skora nije znalo, ali da se zahvaljujući saradnicima iz OEBS-a sada zna da u Srbiji ima 750 romskih naselja koja nisu sva neformalna i nehigijenska.

Pročitajte više

24.11.2013, Politika – 20.000 ćhavorree ni ӡan ane skola

Majbut kaθar e 20.000 ćhavorre an kav vakti ni ӡan ane skola, so ano statistikano nakhavipe sikavel kaj saikto generaciăke naj trujal e 3.000 sikle. Kodolesqe trubu te ćhutolpe vi šenipe kaj intrego 63 % e siklenqo anθar e rrromane thana agorden e fundutni skola, majlaćhe vaćardine kaj saikto trito siklo agordel po vakti.

Drabaren majbut

23.11.2013, info-ks.net – UNICEF: Ano Kosovo 15.5 procentia taro čhave si bizurarde

Sebepi maškardžijaneskoro čhavengoro dive, ani Prišitina ikergja pe dujedivengiri konferencia organizirime tar UNICEF, kolate sikavgje pe evidentia tar akaja organizacia. Romane, Aškaliengere thaj Egipjanengere čhave si majbare kurbania taro čorolipe ano Kosovo, dela sama UNICEF.

Drabaren majbut

22.11.2013, ERRC - O ERRC akharel e raštren te ćiden thaj mothon e dokumentura sar kam kerena buti pe aver ademo ano sastaripe e rromenqo

E Evropake raštre trubuna bi te ćiden thaj te sikaven e ulavdutne dokumentura kaθar e Rroma sar bi laćharena lenqe sastarimasqe reslimata thaj šanse e trajimasqe. O nevo raporto e ERRC-esqo ane Romania sikavel 16 beršesnqi diferenca ane berša e ӡivdimasqe maškar e Rroma thaj bi e Rroma.E informacie kaθar e sastarimasqe bijekhutnimata numaj kam šajisarena te putarenpes maškar o kidipe thaj analiza e ulavdutne dokumentonqe, an kav misal ulavdutne po etnikano isipe, a kadya i pe berš thaj linqo.

Drabaren majbut

21.11.2013, BETA – Građanske inicijative: Inćaripe e terrne dejenqe thaj khamnenӡe anθar e rromane mahale ano Belgrado

15 terrne deya thaj khamnutne anθar e rromano Orlovesqo than ano Belgrado ӡan ane kernalina save kaθar o mart 2013. berš organizuil o Ćhavorikano kendro ,,Mali princ“. E terrne deja thaj khamnutna jekhvar ano kurko len lipe ane kernalina save inćaren lenqe e ekspertikane manuša andar medicinaki lămiya, socijalno buti thaj edukacia. Pala lende ano program len lipe vaӡe 20 ćhavorre bare ӡike 3 berš. Maškar e lekcie thaj vaćarimata, len si šansa te ӡanglăren sa kaθar o xabe e nevebiăndutnenqe thaj e ćhavorenqe ӡike trin berš e ӡivdimasqo, o manaj e vakacinaciăko thaj ӡaldi e ćhavorrenqe arakhaimasqo.

Drabaren majbut

20.11.2013, RTS – Socijalne apartamentura e Rroma ano Belgrado

Ӡi ko agor e aprilesqo ko 2015. šerš trubul te avel agordime o maj lunqo laćhardipe e rromane familijenqe save si anθar e bi e formalnutne thana e kherenqe tela e phurd Gazela thaj trujalipe e kompleksesqo Belvil thanardutne ane mobilno kontejnera, sas vakardino po kidipe save organizisarde e Kancelaria e manušikane thaj minoritikane xakajenqe thaj e Kahrom grupa e Evropake konziloski.

Sar si vakardino, ӡanvarhutno nakhlipe ka avel agordime e projektosa save finansiril e Evropaki unia.

Drabaren majbut

19.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – E rromane ćhavorre maj but diskriminišime

Ane Serbia e institucia e sociălno arakhaimasqe ano nakhlo berš registrisarda 3.700 ćhavoren viktime himsaqe, a paše jekhutne gaći sasa tasdiv e familiăke himsake. E rromane ćhavorre thaj e ćhavorre e bišajimasa ano anglalipe majbut kaθar sa e ćhavorre ane Serbia si bazirime diskriminaciăke, sikadutne si ano aӡesutno raporto kaθar sa e čhavorre ane Serbia save si bazirime pe diskriminacia, sikadutne si aӡes ano sikadutno raporto e pativalutnako e barabarimasqe thaj UNICEF-osqi.

“Savorre inӡara uӡilipe te kera o biodikhlipe dikhlŭtno-kaθar e rajipena save anen thaj nakhaven e krisimata save ni muken e himsa pe ćhavorre, ӡike saikto forutno savo ni mangel te aćhel kana dikhel ja se ažukarel e himsa te kerdŏl“.

Drabaren majbut

18.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – Ane Serbia 750 romane thana – 500 bikišlutne

Ane serbia 750 rromane thana savendar 500 bikišle thaj bihigijenako, vaćardutne si aӡes po putaripe e kidimasqe ekspertonqe anθar varesave raštre save vakaren kaθar e aktuelnutne problemura e rromenqe kherenqe. O paruvutno e direktoresqo e Kancelariăko e manušikane xakajenqe o Dragoljub Acković vaćarda kaj ӡi sigende ni ӡanglape, aj parikerimasa e kethane butărnenqe anθar o OEBS akana ӡanel kaj ane serbia si 750 e rromane than save si biformalno thaj biuže.

Drabaren majbut

24.11.2013, Politika – Actually 20,000 children is not going to the school

More than 20,000 children at this point aren’t attending primary school, which in statistical sense means that each generation lacks approx. 3,000 pupils. To that number should be also added detail that only 63 percent of pupils from Roma settlements complete the primary school, i.e. only each third pupil finish it in time.

Read more

23.11.2013, info-ks.net – UNICEF: In Kosovo 15,5 percent of children undeveloped

Regarding the Universal Children’s Day, in Pristina was held two-day conference in UNICEF’s organization, on which had been presented data of this organization. Roma, Askalija’s and Egyptian children are the greatest victims of poverty in Kosovo, warns UNICEF.

Read more

22.11.2013, ERRC – ERRC Calls on States to Collect and Publish Data to Address Roma Health Gap

European states should collect and publish disaggregated data on Roma to improve their health outcomes and life chances. A new report by the ERRC in Romania shows a 16-year difference in the age at death between Roma and non-Roma. The information on health inequalities could only be revealed through the collection and analysis of disaggregated data, in this case disaggregated by ethnicity, and also by age and sex.

Read more

21.11.2013, BETA – Gradjanske inicijative: Support to young mothers and pregnant women from the Roma settlements in Belgrade

15 young mothers and pregnant women from the Roma settlement Orlovsko naselje in Belgrade attend workshops that are being organized by Children center “Mali princ” since March 2013. Young mothers and pregnant women are once a week participating in workshops that are held by professionals from the area of medicine, social work and education. Besides them, 20 kids with age of 3 participate in program. They have opportunity to, through the lessons and discussion, get familiar with nutrition of new-born and children up to age of 3, importance of vaccination and early child protection.

Read more

20.11.2013, RTS – Social flats for Roma in Belgrade

Until the end of April 2015 should be permanently solved settling the Roma families who had been relocated from the informal settlements under the Gazela bridge and surroundings of Belvil complex into the mobile containers, it was announced on the meeting that was organized by the Office for human and minorities’ rights and Kahrom groups of Council of Europe.

As it was said, permanent settling will be solved with project that is funded by European Union.

Read more

19.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – Roma children the most discriminated

Institute for social protection had registered in Serbia during last year 3,700 children victims of violence and almost that same amount was the witness of domestic violence. Roma children and children with disabilities are mostly out of all children in Serbia exposed to discrimination, it was indicated today in the report published by trustee for equality and UNICEF.

“We all do carry responsibility to make invisible visible – from the governments that make and realize laws that ban violence over children, to every citizen who refuses to be silent when he sees or doubts that violence is happening.”

Read more

18.11.2013, Radio Televizija Vojvodine – 750 Roma settlements in Serbia – 500 inadequate

In Serbia there are 750 Roma settlement out of which 500 are inadequate and non-hygienic, it was said today on the opening of meeting of experts from few countries who discuss about actual problems of Roma housing. Office for human and minorities’ rights Deputy Director Dragoljub Ackovic said that until recently that wasn’t known, but owing to the associates from OSCE, now it’s known that in Serbia there are 750 Roma settlements that aren’t all informal or non-hygienic.

Read more

Konkursi

20.11.2013, Open Society Roma Initiatives – Produžen krajnji rok za aplikacije


Produžen krajnji rok: primamo aplikacije do 29.novembra 2013.godine. Otvoreno za mlade romske diplomce iz Albanije, Bugarske, Češke Republike, Mađarske, Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovačke i Španije.
Pročitajte više

20.11.2013, Open Society Roma Initiatives – Lunӡardino o agaorutno vakti e aplikacijenqe


Lunӡadino o agorutno vakti: la e aplikacie ӡiko 29.novembar 2013.berš. putardo e terrneqe rromane diplomconqe kaθar e Albania, Balgaria, Čexijaki Republika, Hungaria, Makedonia, Romunia, Serbia, Slovakia thaj e Espania.
Drabaren majbut

20.11.2013, Open Society Roma Initiatives – Deadline extended


Deadline extended: we’re accepting applications through November 29, 2013. | Open to young Roma graduates from Albania, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, and Spain.
Read more
Copyright © 2013 Novinsko Informativna Agencija Roma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp