Copy
Novinsko-informativna agencija Roma - Newsletter 20-26.1.2014.
View this email in your browser
Facebook
Twitter
www.niar.rs

NIAR Newsletter 27.1.2014.

26.1.2014. – Telegraf: SVM zaprepašćen otvaranjem kancelarije mađarskih fašista u Subotici

Nakon što je juče desničarski Jobik otvorio u Subotici svoju kancelariju, iz SVM-a su toj i onim strankama vojvođanskih Mađara, za koje tvrde da su se “postrojile iza Jobika čekajući svoj politički plen”, poručili da vojvođanski Mađari nikada nisu i neće biti protagonisti ni srpskog nacionalizma, niti mađarskog nacionalizma.

Pročitajte više

25.1.2014. – BLIC: Dačić – Protiv predrasuda i mržnje mora se boriti

U Beogradu je večeras, povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, otvorena izložba “Beogradski Jevreji – Život i Holokaust”, a predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić poručio je tom prilikom da su koreni predrasuda širom Evrope duboki i da se protiv njih mora boriti tako što će se raditi na pomirenju među narodima i zajedničkoj budućnosti.

Pročitajte više

24.1.2014. – Beta: Pomoć raseljenima u kolektivnim centrima

Projekat “Hoću produktivan život, a ne azil!” ima cilj da pomogne povratnicima, deportovanim i raseljenima i romskim porodicama u kolektivnim centrima u deset opština da integrišu decu i porodice u život Srbije, rečeno je u petak u Beogradu.

Pročitajte više

23.1.2014. – Radio Slobodna Evropa: Održana komemoracija žrtvama Novosadske racije

U Novom Sadu održana je komemoracija povodom 72. godišnjice racije u kojoj je mađarska vojska 1942. godine ubila veliki broj Novosađana, uglavnom Jevreja, Srba i Roma. Pomen Jevrejske zajednice održao je vrhovni rabin Srbije Isak Asiel, a pomen Srpske pravoslavne crkve služio je episkop bački Irinej.

Pročitajte više

22.1.2014. – Al Jazeera Balkans: Obrazovanje, najveći izazov za Rome u Evropi

Školovanje je za mnogu romsku djecu ključ za probijanje barijere predrasuda i siromaštva.

Jedan od izazova s kojim se suočava najveća evropska manjina, Romi, jeste obrazovanje. Školovanje je za mnogu romsku djecu ključ za probijanje barijere predrasuda i siromaštva. U trećem djelu serijala Al Jazeere o Romima u Evropi, Laurence Lee pronašao je školu u Slovačkoj koja njeguje talente svojih učenika Roma.

Pročitajte više

21.1.2014. – B92: HRV – Zabrinjava stanje prava u SRB

Vlade zemalja zapadnog Balkana su 2013. učinile malo za rešavanje problema ljudskih prava, a posebno zabrinjava stanje u BiH, Srbiji i na Kosovu, saopštio HRV.

U Svetskom izveštaju za 2014. godinu organizacije za ljudska prava Hjuman rajt voč izražena je zabrinutost i za stanje u Hrvatskoj, koja je ukjučena u EU kao 28. članica.

Pročitajte više

20.1.2014. – BLIC: I oni su naše komšije – Najbolje fotografije o životu Roma u Srbiji

Izložba najboljih fotografija o životu Roma u Srbiji, prikupljenih u okviru foto – konkursa “Pod istim krovom”, biće otvorena sutra u 16 sati u Ustanovi kulture “Parobrod”.

“Civil Rights Defenders” organizuje izložbu dvanaest najboljih fotografija sa konkursa o životu Roma u Srbiji.

Pročitajte više

26.1.2014. – Telegraf: SVM šokirime e puteribaja kancelaria taro hungariakere fašistia ki Subotica

Pala so erati o dahinalo Jobik phravgja ki Subotica pi kancelaria, taro SVM akale thaj odole partienge taro vojvodinakere Hungarcoja, baši kolende vakerena kaj „ ničekergje pe pala Jobik adžikerindor po politikano leibe“, dengje mesaži kaj e vojvodinakere Hungarcoja nikana nane te oven protagonistia ko srbikano nacionalizmo, ni hungariakoro nacionalizmo.

Drabaren majbut

25.1.2014. – BLIC: Dačić – Mamuj bilačhe gnde thaj bimangipe valjani te marel pe

Ko Beograd arjat sebepi Maškardžijaneskoro dive baši deibe godi ko Holokaust-eskere kurbania puterdo si eksponiribe „Beograd-eskere Jaudie-Dživdipe ko Holokaust-i“, a o prezidenti ki Srbia-kiri Radži Ivica Dačič bičhalgja mesaži odole čhipotate kaj e bilačhe gndengere darhia buvleste ki Evropa si hor thaj kaj mamuj lende valjani te marel pe agjaar so sako ka butikerel ko sasnsaripe maškar o džijania thaj barabarutno avutnipe.

Drabaren majbut

24.1.2014. – Beta: Arka e džithanakerdenge ko kolektivna centria

O proekti „ Mangava produktivno dživdipe, a na azili!“ si resarinaja te del arka e iranutne, deportirime thaj džithanakerde thaj romane familienge ko kolektivna centria ko deš komune ki te integirinen e čhaven thaj familien ko Srbia-koro dživdipe, vakerdo si paraskine ko Beograd.

Drabaren majbut

23.1.2014. – Radio Slobodna Evropa: Ikerdi komemoracia e kurbanenge tari Novi Sad-eskiri racia

Ko Novi Sad ikerdi si komemoracia sebepi 72.berša tari racia kolate i hungariakiri armia 1942.berš mudargja baro gendo Novisadeskere dizutne, majbut Jaudie, Srbia thaj Roma. O deibegodi tari Jaudiengiri khedin ikergja le o šerutno rabini ki Srbia Isak Asiel, a o deibegodi tari Srbia-kiri ortodoksno khangeri kergja la o episkopi bačkakoro Irinej.

Drabaren majbut

22.1.2014. – Al Jazeera Balkans: I edukacia majbaro diso keribaske baši Roma ki Evropa

O educiribe bute romane čhavenge si nahtari baši barierengoro nakhavibe mamuj bilačhe gnde thaj čorolipe

Jek taro bukja keribaske kolencar arakhela pe o majbaro evropakoro minoriteti o Roma si i edukacia. I edukacia bute romane čhavenge si nahtari baši barierengoro nakhavkeribe mamuj bilačhe gnde thaj čorolipe. Ko trinto kotor taro seriali tari Al Džazira bašo Roma ki Evropa, Lorens Li arakhlja škola ki Slovakia savi dajanela pe e talentenge taro ple sikle Roma.

Drabaren majbut

21.1.2014. – B92: HRV – Gajlinela o hali e hakoncar ki SRB

O radže taro phuvja ko paščimalo Balkani ko 2013. Kergje hari baši čhinavibe taro problemia e manušikane hakoncar, a ulavdeste gajlinela o hali ki BtH, Srbia thaj Kosovo, havljargja HRV.

Ko lumiakoro raporti baši 2014.berš o organizacie baši manušikane hakoja Hjuman rajt voč sikavgje gajlipe thaj bašo hali ki Hrvatska savi khuvgja ki EU sar 28. Dženi.

Drabaren majbut

20.1.2014. – BLIC: Thaj ola si amare komšie – Majlačhe fotografie taro Romengoro dživdipe ani Srbia

Eksponiribe taro majlačhe fotografie baši Romengoro dživdipe ani Arbia khedime ko pervazi taro konkursi „Teli jekajek učharin“, ka ovel sikavdo tajsa ko 16 o ari ko Kulturakoro kher „Parobrod“.

“Civil Rights Defenders”organizirinela eksponiribe taro dešuduj majlačhe fotografie taro konkursi baši Romengoro dživdipe ani Srbia.

Drabaren majbut

26.1.2014. – Telegraf: SVM shocked with opening of the office of Hungarian fascists in Subotica

After right-wing Jobbik has opened its office in Subotica yesterday, from SVM said to that and those parties of Vojvodina’s Hungarians, for whom they claim that they “lined up behind Jobbik while waiting for political prey”, that Vojvodina’s Hungarians never did and never will be protagonists of Serbian nationalism, neither Hungarian nationalism.

Read more

25.1.2014. – BLIC: Dacic – Needs to be fought against prejudges and hate

Tonight in Belgrade has been opened exhibition “Belgrade Jews – Life and Holocaust”, regarding the International Day of commemoration to the Holocaust victims, and president of the Government of Serbia Ivica Dacic said on that occasion that roots of prejudges across the Europe are deep and that it needs to be fought against them through working on the conciliation amongst nations and joint future.

Read more

24.1.2014. – Beta: Help for displaced in collective centers

Project “I want a productive life, not asylum!” is having for objective to help returnees, deported and displaced and Roma families in collective centers in ten municipalities to integrate children and families to the life of Serbia, it was said on Friday in Belgrade.

Read more

23.1.2014. – Radio Slobodna Evropa: Commemoration to the victims of Novi Sad raid held

In Novi Sad was held a commemoration regarding the 72nd anniversary of raid in which Hungarian army in 1942 killed great number of citizens of Novi Sad, mostly Jews, Serbs and Roma. Commemoration of Jewish community was performed by the Supreme Rabbi of Serbia Isak Asiel, and commemoration of Serbian Orthodox Church was performed by bishop Backi Irinej.

Read more

22.1.2014. – Al Jazeera Balkans: Education, the greatest challenge for Roma in Europe

Education is for many Roma children a key for breaking the barrier of prejudges and poverty.

One of the challenges with which are being faced the greatest European minority, Roma, is education. Education is for many Roma children a key for breaking the barrier of prejudges and poverty. In third part of Al Jazeera’s series about Roma in Europe, Laurence Lee found the school in Slovakia that cherishes talents of its Roma students.

Read more

21.1.2014. – B92: HRV – Condition of rights in SRB worries

Governments of countries of western Balkans did in 2013 a little bit on solving the issues of human rights, and especially worries condition in BiH, Serbia and in Kosovo, announced HRW.

In World report for 2014 of organization for human rights Human Rights Watch is expressed concernment for condition in Croatia too, which is included in EU as 28th member.

Read more

20.1.2014. – BLIC: They are our neighbors too – Best photos about life of Roma in Serbia

Exhibition of best photos about life of Roma in Serbia, collected within the photo – competition “Under the same roof”, will be opened tomorrow at 16:00h in Institution of culture “Parobrod”.

“Civil Rights Defenders” organizes exhibition of twelve best photos from the competition about life of Roma in Serbia.

Read more
Copyright © 2014 Novinsko Informativna Agencija Roma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences