Copy
Novinsko-informativna agencija Roma - Newsletter 6-12.1.2014.
View this email in your browser
Facebook
Twitter
www.niar.rs

NIAR Newsletter 13.1.2014.

12.1.2014. – Deutsche Welle: Anti-romska osećanja prožeta u migracionu debatu

Izraz “migracija siromaštva” je sada konstantno prisutan u nemačkoj debati o migraciji u okviru Evropske unije (EU). Često ova debata stvara negativnu sliku o migrantima, kaže istraživač Markus End u komentaru za Deutsche Welle.

“Razgovori o migraciji su ispunjeni anti-romskim osećanjima. Od sredine 2012. izraz “migracija siromašnih” je identifikovan sa terminom “Romi”. Na ovaj način mnoge karakteristike zajedničke za “siromašne migrante” bivaju imputirane romskom narodu – oni su opisani kao lenji i socijalni paraziti”, dalje komentariše End.

Pročitajte više

11.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Inkluzivno obrazovanje od 5. do 8. razreda

Piše: Dragana Malidžan Vinkić (Blog o socijalnom uključivanju)

Pre sedam godina, kada sam počela da radim u OŠ “Isidora Sekulić” Pančevo kao nastavnica srpskog jezika, susrela sam se sa učenicima koji su imali vidne teškoće u učenju. Nisu bili za individualizaciju, inkluzija nije postojala u obrazovnom sistemu, a ja, kao početnik, nisam imala dovoljno samopouzdanja da probam nešto sasvim drugačije.

Pročitajte više

10.1.2014. – DAN: Muhamed Uković – Vri­je­me je za par­ti­ju Ro­ma i Egip­ća­na

Kraj­nje je vri­je­me da se Ro­mi i Egip­ća­ni u Cr­noj Go­ri po­li­tič­ki or­ga­ni­zu­ju for­mi­ra­njem par­ti­je, i na taj na­čin se okre­nu svo­jim in­te­re­si­ma. To je u raz­go­vo­ru za „Dan” sa­op­štio pot­pred­sjed­nik Rom­skog sa­vje­ta Mu­ha­med Uko­vić. Ka­ko je is­ta­kao, u sa­vje­tu još ni­su iz­gu­bi­li na­du da će se cen­zus sma­nji­ti na pod­no­šlji­vih 0,35 od­sto za je­dan po­sla­nič­ki man­dat.

Pročitajte više

9.1.2014. – RTS: Romi i zdravstvena kultura

U Srbiji ima nekoliko stotina hiljada Roma, a neki od njih i dalje nemaju dokumenta, pa ne mogu da ostvare pravo na lečenje, školovanje, zaposlenje. Ministarstvo zdravlja pokušalo je uvođenjem institucije zdravstvenog medijatora da poboljša mogućnosti lečenja Roma. Istraživali smo šta je urađeno za pet godina, koliko ta institucija postoji?

Pročitajte više

8.1.2014. – RTV: Pretučen romski aktivista Olah Vince

Romskog aktivistu i muzičara iz Novog Sada Olaha Vincea istukli su nepoznati muškarci u tom gradu u, kako je rekao Vince, “klasičnoj sačekuši”.

Olah Vince je agenciji Beta ispričao da je preksinoć, za Badnje veče, šetao sa suprugom, kada su ih ispred njihove kuće u naselju Telep sačekala četvorica muškaraca na ulici i još dvojica u dvorištu kuće.

Pročitajte više

7.1.2014. – Spiegel: Evropa ne uspeva da zaštiti Rome od diskriminacije i siromaštva

Više od 10 miliona Roma živi u Evropi. Desetine hiljada njih beže ka Zapadu od siromaštva i diskriminacije u državama jugoistočne Evrope. Međutim, države članice EU ne uspevaju da im pomognu.

Vlade su dugo ignorisale Rome. Nemačka je imala svoje integrisane Sinte, Francuska je imala Manouše a Španija svoje Kale, ali niko nije pokazao bilo kakvo interesovanje za njih – a niko nije pitao za Rome u jugoistočnoj Evropi.

Pročitajte više

6.1.2014. – info-ks.net: Romska zajednica dobila zamjenika gradonačelnika

Novi zamjenik gradonačelnika Gračanice Branislava Stojanovića biće Sebastijan Šerifović, pripadnik romske zajednice i biće zadužen za pitanja manjina.

Pored mnogih novina koje su donijeli nedavni lokalni izbori na Kosovu jeste i novi zamjenik gradonačelnika Gračanice iz redova romske zajednice, Sebastijan Šerifović, koji će biti zadužen za prava manjinskih zajednica. Stanovnici romske mahale se nadaju da će ovo voditi poboljšanju uslova u kojima žive.

Pročitajte više

12.1.2014. – Deutsche Welle: O anti-romane hošipa saikerde ki migraciakiri debata

I vakerin „ čorolipaskiri migracia“ akana sakanutneste arakhela pe ki germaniakiri debata baši migracia ko pervazi tar Evropakiri unia(EU). Butfar akaja debata kerela negativno imidži bašo migrantia, vakerela o rodljarutno Markus End ko komentari baši Deutsche Welle.

„ O lafikeriba baši migracia si pherde anti-romane emociencar. Taro maškar taro 2012. I vakerin „ čorolipaskiri migracia“ identifikuinela pe e terminea „Roma“. Ko akava čhani but karakterstike barabar baši „ čorole migrantia“ ovena čhivde e romane džijaneske- ola si deskribirime sar mrzale thaj socialna parazitia“, poadarig komentirinela End.

Drabaren majbut

11.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Inkluzivno edukacia taro 5. dži 8. klasi

Hramonela: Dragana Malidžan Vinkić (Blog bašo socijalno inkluzia)

Angleder efta berša, kana šurargjum te kerav buti ki FS „ Isidora Sekulič“ Pančevo sar sikavni baši srbikani čhib, arakhava sine man siklencar kolen sine pharipa ko sikljovibe. Na sine baš individualizacia, na sine inkluzia ko edukaciakoro sistemi, a me, sar šurutni, na sine man čaleste korkoripakjavibe te kerav diso vaver čhaneste.

Drabaren majbut

10.1.2014. – DAN: Muhamed Ukovič- Vak-ti si ba-ši par-ti-ja ta-ro Ro-ma thaj E-gip-ja-nia

Paluno vakti si o Roma thaj o Egipjania ki Crna Gora politikane te organizirinen pe formiribaja partia thaj ko odova čhani te iranen pe kori plesutne interesia. Odova ko lafikeribe baši „Dan“ havljargja o teliprezidenti ko Romano konsili Muhamed Ukovič. Sar so lipargja, ko konsili panda na našavgje i pakjiv kaj o cenzus ka tiknjarel pe ko 0,35 procentia baši jek deputateskoro mandati.

Drabaren majbut

9.1.2014. – RTS: O Roma thaj i sastipaskiri kultura

Ki Srbia si nekobor šela mile Roma, a nekola lendar sa panda si bizo dokumentia, agjaar so našti te ikeren po hako ko sasljaribe, educiribe, bukjarnipe. O Ministeriumi bašo sastipe manglja e funkcioniribaja tar institucia sastipaskoro mediatori te lačharel o šajdipa baši Romengoro sasljaribe. Pučargjam so si kerdo pandže berđenge, kobor odoja institucia egzistirinela?

Drabaren majbut

8.1.2014. – RTV: Mardo o romano aktivisti Olah Vince

E romane aktiviste thaj muzikante taro Novi Sad Olah Vince margje ole bipendžaturne murša ki odoja diz, sar so vakergja Vince, „ ki klasikani dodžarin“.

Olah Vince ki agencia Beta vakergja kaj idžerati, rat anglal Krećuno,phirela sine pe romnjasa, kana anglal lengoro kher ki mahala Telep adžikergje len štar murša ko drom thaj panda duj ki avlin.

Drabaren majbut

7.1.2014. – Spiegel: Evropa na kamijabikerela te protektirinel e Romen tari diskriminacia thaj čorolipe

Majbut tare 10 milionia Roma dživdinela ki Evropa. Deša mile lendar našena kori Paščim taro čorlipe thaj diskriminacia ko raštre tari purabdakšinali Evropa. Numa, o raštre džene ki EU na kamijabikerena te den lenge piko.

O Radže lungo vakti ignoriringje e Romen. Germania sine la lakere integririme Sinti-a, Francia sine la e Manuš-en, a Špania lakere Kale-n, numa khoni na sikavgja nisavo interesi olenge- a khoni na pučlja e Romenge ki purabdakšinali Evropa.

Drabaren majbut

6.1.2014. – info-ks.net: I romani khedin lelja telidizjakere šerutne

Nevo telidizjakoro šerutno ki Gračanicae dizjakere šerutneske Branislav Stojanovič ka pvel Sebastijan Šerifovič, preperutno ki romani khedin thaj ka ovel dajatvimo e minoritetengere pučibange.

Trujal buteder nevimata kola sine ande taro sigendeskere lokalna alusaroba ko Kosovo si thaj odova kaj nevo telidizjakoro šerutno ki Gračanica si tari romani khedin, Sebastijan Šerifovič, kova ka ovel dajatvimo e pučibange baši minoritetengere khedina. O dživdutne tari romani mahala pakjana kaj akava ka anel dži šukarkeribe taro šartia kolende dživdinena.

Drabaren majbut

12.1.2014. – Deutsche Welle: Anti-Roma feelings impregnate into migration debate

The term “poverty migration” is now constantly present in the German debate on the migration within the European Union (EU). Often this debate creates negative image for the migrants, says researcher Markus End in a commentary before Deutsche Welle.

“Talks on migration are filled with anti-Roma feelings. Since mid-2012 the term “poverty migrants” is identified with the term “Roma”. This way many characteristics common for the “poverty migrants” are imputed to the Roma people – they are described as lazy and social parasites,” End commented further.

Read more

11.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Inclusive education from 5th to 8th grade

Writes: Dragana Malidzan Vinkic (Blog about social inclusion)

Seven years ago, when I’ve started working in OS “Isidora Sekulic” Pancevo as a teacher of Serbian language, I’ve met with pupils who had obvious difficulties in learning. They weren’t for individualization, inclusion didn’t exist in educational system, and me, as a beginner, didn’t have enough self-confidence to try something completely different.

Read more

10.1.2014. – DAN: Muhamed Ukovic – It’s time for party of Roma and Egyptians

It’s final time that Roma and Egyptians in Montenegro politically organize themselves by establishing a party, and in that way turn themselves towards their own interest. That’s what in interview for “Dan” announced vice-president of Roma council Muhamed Ukovic. As he highlighted, in Council they still didn’t lost a hope that census will be reduced to acceptable 0.35 percent for one deputy mandate.

Read more

9.1.2014. – RTS: Roma and health culture

In Serbia there are several hundreds thousands of Roma, and some of them still miss documents, so they can’t realize right to treatment, education, employment. Ministry of health has tried with introduction of institution of health mediator to improve the possibilities of Roma treatment. We’ve researched what has been done for five years, in what measure that institution exists?

Read more

8.1.2014. – RTV: Roma activist Olah Vince beaten up

Unkown men attacked Roma activist and musician from Novi Sad Olah Vince in that town in, as Vince said, “classical ambush”.

Olah Vince told to Beta agency that the night before last, Christmas Eve, he was walking with his wife, when in front of their house in settlement Telep four men waited them with two more in house’s yard.

Read more

7.1.2014. – Spiegel: Europe failing to protect Roma from discrimination and poverty

More than 10 million Roma live in Europe. Tens of thousands of them are fleeing westwards from poverty and discrimination in the countries of southeastern Europe. But EU member states are failing to help them.

Governments ignored the Roma for a long time. Germany had its integrated Sinti, France had the Manouches and Spain their Kale, but no one showed any interest in them — and no one asked about the Roma in southeastern Europe.

Read more

6.1.2014. – info-ks.net: Roma community got deputy mayor

New deputy of Gracanica mayor Branislav Stojanovic will be Sebastijan Serifovic, member of Roma community and he will be in charge for minority issues.

Besides numerous novelties introduces by recent local elections in Kosovo one is that new deputy of Gracanica mayor is from the rows of Roma community, Sebastijan Serifovic, who will be in charge for rights of minorities’ communities. Residents of Roma mahala hope that this will lead towards improvement of conditions in which they live.

Read more
Copyright © 2014 Novinsko Informativna Agencija Roma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences