Copy
Novinsko-informativna agencija Roma - Newsletter 16-22.12.2013.
View this email in your browser
Facebook
Twitter
www.niar.rs

NIAR Newsletter 24.12.2013.

22.12.2013, Večernje Novosti – Kraljevo: Stanovi za Rome i raseljene

Pomoćnik gradonačelnika Kraljeva za socijalna pitanja Radomir Jovanović izjavio je da će naredne godine početi gradnja 20 stanova za smeštaj romskih porodica koje sada žive u tzv. Šatorskom naselju u blizini gradske deponije u Kraljevu. Obezbeđena je i pomoć u građevinskom materijalu za raseljene koji su započeli izgradnju kuća na području Kraljeva.

Pročitajte više

21.12.2013, Politika Plus – Milan Bandić dijelio božićne poklone djeci romske nacionalne manjine

U prostorijama Mjesnog odbora Žitnjak, gradonačelnik Milan Bandić dijelio božićne poklon pakete djeci romske nacionalne manjine. Podjelu poklona za 300-tinjak djece, pod pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba, organizirao je Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom zajedno s Udrugom Ne boj se – Madara.

Pročitajte više

20.12.2013, fra.europa.eu – Rasizam, discriminacija, netolerancija i ekstremizam: učenje iz iskustava u Grčkoj i Mađarskoj

Rasizam, discriminacija, netolerancija i ekstremizam trenutno predstavljaju veliki izazov za Evropsku uniju. U novom izveštaju, Agencija EU za fundamentalna prava ispituje odgovore dve države članice, uzimajući ove dve države kao studije slučaja kako bi demonstrirala potrebu za usmerenijim i efektivnijim merama u borbi sa ovim fenomenima širom EU. Izveštaj se završava predlaganjem niza koraka za poboljšanje situacije.

Pročitajte više

19.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Praksis objavio izveštaj „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“

Praksis je objavio izveštaj „Doprinos socijalnoj inkluziji i borbi protiv diskriminacije marginalizovane populacije u Srbiji“ u okviru istoimenog projekta koji je sprovodio u saradnji sa organizacijama Edukativni centra Roma iz Subotice i Osvit iz Niša, u periodu od decembra 2010. do novembra 2013. godine, uz finansijsku podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Izveštaj predstavlja ostvarene rezultate i postignut napredak, ali i preostale probleme u oblasti ostvarivanja prava na pravni subjektivitet, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, rad i zapošljavanje i prava na adekvatno stanovanje.

Pročitajte više

18.12.2013, juGmedia – Bolja infrastruktura za romska naselja u Vranju i Vranjskoj Banji

Gradonačelnik Vranja Zoran Antić i šef Fondacije ,,Caritas“ Predrag Ranić potpisali su danas ugovor o saradnji u okviru projekta ,,Razvoj infrastrukture u romskim naseljima na jugu Srbije“. Projekat predviđa bolje životne i higijenske uslove za stanovnike naselja ,,Ciganski rid“ u Vranju i naselja ,,Ogoš“ u Vranjskoj Banji.

Pročitajte više

17.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – U Žitištu održan okrugli sto „Grafiti mržnje“

U opštini Žitište je 16. decembra 2013. godine održan okrugli sto pod nazivom „Grafiti mržnje“, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, uz podršku projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“, koji finansira Evropska unija. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici lokalnog centra za socijalni rad, policije, sudstva, obrazovnih insitutucija, nevladinih organizacija i medija.

Pročitajte više

16.12.2013, srbija.gov.rs – Negovati sećanje na stradanje Roma u Drugom svetskom ratu

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović istakla je danas da je genocid nad Romima u Drugom svetskom ratu jedna od najtragičnijih epizoda tog oružanog sukoba, koja ne sme da bude zaboravljena.

Ona je u obraćanju prisutnima ocenila da se lekcije koje nam pruža istorijsko sećanje mogu pretočiti u jednu poruku, a to je da se zločini nikada ne zaborave, i da se nikada i nigde ne ponove.

Pročitajte više

22.12.2013, Večernje Novosti – Kraljevo: Kamre vi e Rromenqe thaj našaldutneqe

O mažutno e forutne ćikatunesqo e Kraljevosko e sociălne pućimatanqe o Radomir Jovanović vakarda kaj ane avutne berš ka širdel o keripe 2o kamrenqo e thanardimasqe rromane familijenqo save akana trajisaren ane agya akhardine Caxrenqo than ano pašipe e forosqe deponiăko ano Kraljevo. Arakhadutno si vi o mažutipe ano kerutnimasko matareiălo e našaldutnenqe save startisarde o keripe e kherenqno po than e Kraljevosqo.

Drabaren majbut

21.12.2013, Politika Plus – O Milan Bandić ulavda kolundake daršanimata e ćhavorrenqe e rromane etnosikane minoritetenqe

Ane thana e Kupate kidimasqe Žitnjak, o o forutnoćikatuno o Milan Bandić ulavda e kolundake daršanimata paketura e rromane etnosikane minoritetenqe ćhavorrenqe. O ulavipe e daršinamatanqo 300 ćhavorrenqe, tela o dindipe e forutnesqe ćikatutnesko e forosko Zagreb, organizisarda o foro Zagreb- e Forosoqo bati e sociălno mažutimasqe thaj e ӡenenqe e amyanutnimatanqe kethane e Asociăsa Ma dara- Madara.

Drabaren majbut

20.12.2013, fra.europa.eu – O rasizam, discriminacia, bie tolerancia thaj ekstremizam: siklăripe kaθar e praktika ane Grecia thaj Hungraria

O rasizam, discriminacia, bi e tolerancia thaj ekstremizmo akanake si baro akharipe e Evropake uniăke Ano nevo raporto, e Agencia EU e fundamentalnutne xakajenqe istalmkerel duj raštre ӡenutna, lindoj kal duj raštre sar studie e misalesqe sar kam bi demonstririla trubipe e aradimasqe thaj efektne napirenqe ano maripe kal fenomneoncar ano buvlipe e EU. O raporto agorisavol bahamisardimasa butune situaciăke ademosençar.

Drabaren majbut

19.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – O Praksis sikada o raporto „O anglalipe e sociălno inkluziăko thaj maripe kontra e diskriminacia e marginalizime populaciăko ane Srbia“

O Praksis ikalda o raporto „Anglalipe e sociălno inkluziăko thaj o maripe kontra e diskriminacia e marginalizime populaciăko ane Serbia“ ano ramo e jekhutne alavesqe projektesqo savo nakhada ane kethani butĭ e organizacijençar e Rromenqe Edukativno kendrosko anθar e Subotica thaj Osvit anθar o Niš, ano arsi kaθar o decembro 2010. Ӡiko novembro 2013. berš, e finansijenqe inćarimasa e Ministerijesqe avralutne butĕnqe e Thagaarutnako Norvegia.

O raporto sikavel e kerutne reslimata thaj reslărdino anglalipe, aj i aver problemura ane bati e kerutnimasqe xakaya po justicijikano subjektiviteto, sociălnno thhaj sastarimasqo arakhaipe, siklăripe, butĭ thaj butăarrdipe thaj xakaya po adekvatno thanbešipe.

Drabaren majbut

18.12.2013, juGmedia – Majlaćhi infrastruktura e rromane thanenqe ano Vranje thaj Vranăki bană

O forutnećikatutnesqo e Vranăko o Zoran Antić thaj o šefo e fondaciăko ,,Caritas“ o Predrag Pantić iskirisarde aӡes kontrakto kaθar o ramo e projektesqo ,, Anglalipe e infrastrukturako ane rromane thana po dakšin e Serbiăko“. O projekto dikhlărel maj laćhe ӡivdimasqe thaj xigijenake kišle e thanenqe ӡenenqe ,,Rromano rid“ ano Vranje thaj thana ,,Ogoš“ ane Vranjaki Banja.

Drabaren majbut

17.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Ano Žitište ićardilo truălimo skamin „Grafitura e bie manglimasqe “

Ane komuna Žitište ko 16. decembar 2013. berš ićardilo truălimo skamin „Grafitura e bie manglimasqe“, ane organiyacia e Kancelariăki e manušikane thaj minoritikane xakajenqi, e projektesqe incarimasa ,,Nakhavipe e antidiskriminacione politikasa“, savo finansiril e Evropaki unia. Po truălimo skamin line lipe e manuša e lokalno kendrosqe e sociălno butăke , policiăko, kriselinesqo, siklărimasqe institucie, birajipenenqe organiyacijenqo thaj media.

Drabaren majbut

16.12.2013, srbija.gov.rs – Te arakhadŏl o risparipe pe Rroma ane Dujto lumiăko maripe

O ministar e sastarimasqo ane Rajipen e Republikako e Serbiăko e Slavica Đukić-Dejanović vakarda aӡes kaj si o genocid ane Dujto lumiăko maripe jekh kaθar e maj tragikane epizode kode bandukimasqe marimasqo, savi ni tromal te avel bistardini.

Voj ano vakaripe moldisarda kaj e lekcie save lunӡarel amenqe e historiăko risparipe šaj te nakhaven an jekh bićhaldi vorba, a kado si e došalimata as jekhvar tena bistardon, thaj khatinde ni nevisavon.

Drabaren majbut

22.12.2013, Večernje Novosti – Kraljevo: Flats for Roma and displaced persons

Deputy mayor of Kraljevo for social issues Radomir Jovanovic said that next year will begin construction of 20 flats for accommodation of Roma families who currently live in so-called Tent settlement near the city dump in Kraljevo. In addition, support in construction material has been provided for displaced persons who started construction of houses on the territory of Kraljevo.

Read more

21.12.2013, Politika Plus – Milan Bandic shared Christmas gifts to children of Roma national minority

Mayor Milan Bandic has shared Christmas gifts to children of Roma national minority in the rooms of Local board Zitnjak. City of Zagreb – City bureau for social protection and persons with disability together with association Ne boj se – Madara has organized sharing of gifts for 300 children, under the sponsorship of mayor of Zagreb city.

Read more

20.12.2013, fra.europa.eu – Racism, discrimination, intolerance and extremism: Learning from experiences in Greece and Hungary

Racism, discrimination, extremism and intolerance currently pose a great challenge for the European Union. In a new report, the EU Agency for Fundamental Rights examines the responses of two Member States, taking these countries as case studies to demonstrate the need for more targeted and effective measures to combat these phenomena throughout the EU. The report ends by proposing a number of steps to improve the situation.

Read more

19.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Praksis published report “Contribution to social inclusion and fight against discrimination of marginalized population in Serbia”

Praksis has published report “Contribution to social inclusion and fight against discrimination of marginalized population in Serbia” within the same-called project that was realized in cooperation with organizations Roma educative center from Subotica and Osvit from Nis, in period between December 2010 to November 2013, with financial support of the Ministry of foreign affairs of Kingdom of Norway.

Report presents realized results and achieved progress, but also remaining problems in the area of realization of rights to legal subjectivity, social and health protection, education, work and employment and right to adequate housing.

Read more

18.12.2013, juGmedia– Better infrastructure for Roma settlements in Vranje and Vranjska Banja

Mayor of Vranje Zoran Antic and chief of Foundation “Caritas” Predrag Ranic have signed today contract about cooperation within the project “Development of infrastructure in Roma settlements on the south of Serbia”. Project envisages better living and hygienic conditions for the residents of settlement “Ciganski rid” in Vranje and settlement “Ogos” in Vranjska Banja.

Read more

17.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – In Zitiste was held round table “Graffiti of hate”

In municipality of Zitiste on 16th December 2013 was held round table with title “Graffiti of hate”, in organization of the Office for human and minorities’ rights, with support of the project “Realization of anti-discriminatory policies” that is funded by European Union. Representatives of the local center for social work, police, court, educational institutions, NGOs and medias were present on the round table.

Read more

16.12.2013, srbija.gov.rs – Remembrance to the Roma suffering in World War II to be cherished

Minister of health in the Government of Republic of Serbia Slavica Djurkic-Dejanovic highlighted today that genocide over Roma in World War II was one of the most tragic episodes from that armed conflict, which mustn’t be forgotten.

In he address to present persons, she assessed that lessons offered by historical remembrance could be transfused into one message – and that this – crimes shouldn’t be forgotten and never and nowhere repeated.

Read more
Copyright © 2013 Novinsko Informativna Agencija Roma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences