Copy
Novinsko-informativna agencija Roma - Newsletter 25.11-1.12.2013.
View this email in your browser
Facebook
Twitter
www.niar.rs

NIAR Newsletter 2.12.2013.

1.12.2013, Politika – Varvarska priroda rasizma

Suočeni s naletom rasizma, antisemitizma, neofašizma i bujanja krajnje desnice, Evropljani sa zazorom osluškuju eho talasa zle prošlosti, očekujući hrabrije suočavanje sa sopstvenom istorijom i sećanjima kako bi se izgradilo istinski slobodno društvo. Srbija, sklona da sa Zapada prvo uvozi najgore, ne zaostaje, pokazuje način na koji su ove nedelje dočekani azilanti u Obrenovcu.

Pročitajte više

30.11.2013, macleans.ca – Rast ultra desnice u Evropi

Prkoseći predviđanjima, nacionalističke partije učvršćuju svoje mreže i ujedinjuju se u opasne alijanse.  Proteklih nekoliko godina su bile dobre za evropsku ultra desnicu. 2010.godine ekstremne partije u Holandiji, Mađarskoj i Švedskoj su se pokazali moćnim na izborima. Ubrzo nakon toga, Australijska Partija slobode je ugrabila preko 25 procenata na državnim izborima i duplirala broj svojih parlamentarnih mandata.

Pročitajte više

29.11.2013, NIAR – Edite Pedro: Državna televizija Brazila emitovala emisiju o Romima

Gospođa Edite Pedro, master prava iz Brazila, je danas izjavila za “Novinsko-informativnu agenciju Roma” da je državna televizija Brazila nedavno emitovala jednočasovnu emisiju o Romima. Emisija odslikava običaje, tradiciju i kulturu Roma u Brazilu i šire. Emisija se emituje jednom nedeljno i to četvrtkom u 17.00 časova. Romski TV program se emituje na sledećoj adresi: http://www.tvurbana.tv.br/p/assista-aovivo.html

Izvor

28.11.2013, B92 – Kako smo postali tako ksenofobični?

Način na koji su azilanti dočekani u Obrenovcu svedoči o krizi čovečnosti u Srbiji, zaključeno je na debati “Filantropija i humanitarna aktivnost”.

Država, koja je želela da azilantima u Obrenovcu obezbedi smeštaj, trebalo bi da odlučnije nastupi protiv takvih pojava i osudi ih – ocenjeno je na početku debate “Filantropija i humanitarna aktivnost”, koju organizuje Centar za demokratiju.

Pročitajte više

27.11.2013, ljudskaprava.gov.rs – 15 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope

U Strazburu je 25. novembra 2013. godine obeleženo 15 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Okvirna konvencija je prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina, a SR Jugoslavija joj je pristupila 11. maja 2001. godine.

Pročitajte više

26.11.2013, The Guardian – Evropi treba romska radnička klasa

Romi predstavljaju više od 20% novih učesnika na tržuštu rada u najnovijim državama članicama Evropske Unije, ali njihovi životni uslovi su se u stvari pogoršali od kada su mnoge od njih postale članice EU.  Širom Evrope, milioni pate zbog nezaposlenosti i izgleda za dugačkim periodom ekonomske stagnacije. Ali nijedna grupa nije teže pogođena od Roma.

Pročitajte više

25.11.2013, ERRC – Prisiljeni da budu nomadi: Milano preferira da iseli umesto da integriše

Ovog jutra, vlasti Milana su prisilno iselile više od 700 ljudi, među kojima je bilo 200 dece, iz neformalnog naselja u Montefeltro/Brunetti oblasti Milana. Iseljavanje se odvijalo uz prisustvo više policajaca, zajedno sa karabinjerima koji su bili u opremi za razbijanje demonstracija i buldožer.

700 Roma iz jugoistočne Evrope je došlo u tu oblast pre otprilike jedne godine nakon ranijih iseljavanja u oblasti Milana. Ovo je najveće prisilno iseljavanje u opštini Milano od 2011.godine.

Pročitajte više

1.12.2013, Politika – Varvarikani prakrita e rasizmosqki

Arakhadine e avutne rasizmosa, antisemitizmosa, neofašzmosa thaj e bararimasqe dahnesutnasa, e Evropljanura po crra ašunen o eho e nasulikane nakhlimasqo, ažukarindoj o zuralo arakhaipe pire korrkorutne historiasa thaj risparimasa sarbi kerolapes ćaćikano muklŭtno amalipe.  E Serbia, paše si kaθar o Pašćam maj anglal te anel o majnasulipe, ni aćhel, sikavel o ćhandipe pe savo an kav kurko ažukardine e azilantura ano Obrenovac.

Drabaren majbut

30.11.2013, macleans.ca – O bararipe e ultra dahnesutnako ane Evropa

Kontra e diklimasa, e nacionalistikane partiye zuraren pe koalicie thaj kethanisavon ane ӡungale aliănse.  E nakhle varesave berša sesa laćhe e evropake ultra dahnesutnako. 2010. berše e ekstremne partie ane Holandia, Hungaria thaj ano Švedo sikadile zurale pe alomata. Sig pala kado, e Australiăki partia e muklimasqi prekal 25 procentura pe raštrake alomata thaj duplirisarda o gindo pire parlamentarnutne mandatenqo.

Drabaren majbut

29.11.2013, NIAR – Edite Pedro: E raštraki televizia e Brazilosqi emitisarda emisia kaθar e Rroma

E rajini Edite Pedro, master e justiciăki anθar o Brazilo, aӡes vakarda e ,,Nevimatanqe-informativno rromenqe agenciăke“ kaj e raštraki televizia e Brazilosqi na dumutan emitisarda jekhvaxtanesqi emisia kaθar e Rroma. E emisia vakarel kaθar e adetura, tradicia thaj kultura e rromenqi ano Brazil thaj maj buvle. E emisia emitavol jekhvar ano kurko thaj kado ko veervar ke 17.00 o vahtani. O rromano TV program emitilpes pe kaya adresa: http://www.tvurbana.tv.br/p/assista-aovivo.html

Xajing

28.11.2013, B92 – Sar kerdilam kadya ksenofobikane?

Ćhandipe pe savo si e azilantura ažukardine ano Obrenovco tasdivisarel kaθar e kriza e manušvalipnasqi ane Serbia, klidime si pe debata ,,Filantropia thaj humanitarno aktivipe“.

E raštra, savi mangla e azilantenqe te arakhel thanardipe ano Obrenovco , trubulas bi ćaćikane te lel lipe kontra gasave sikavimata thaj krisisarel len – moldisarda po start e debatako ,,Filantropia“ thaj humanitarno aktivipe“, sava organizuil o Kendro e demoratiăko.

Drabaren majbut

27.11.2013, ljudskaprava.gov.rs – 15 berš kaθar o anipe e Ramosqe konvenciăko kaθar o arakhaipe ano Konzilo e Evropako

Ano Strazbur ko 25. novembro 2013. berš belegimo si 15 berš katar o anipe e Ramosqe konvenciăko e arakhaimasqe etnosikane minoritetenqo ane Evropako Konzilo. E Ramosqi Konvencia si angluno juristikano obligaciăko maškarthemutno kontrakto savo si intrego bazirime e arakhaimasqe etnosikane minoritetenqo, a e SR Jugoslavia liya la ko 11. maj ko 2011. berš.

Drabaren majbut

26.11.2013, The Guardian – E Evropake trubul e rromani butărimasqi klasa

E Rroma si maj but kaθar e 20% neve lipeutne pe bikinimasqo than ane maj neve raštre ӡenutna e Evropake Uniăke, aj lenqe ӡivdimasqe kišle rumisajle kaθar kado kana but lenθar kerdile ӡenutna e EU.  Ano buvlipe e Evropako, miliono si lenqe phare feri o bio bućardipe thaj si jekh lunqi vrăma e ekonomiăke aćhutnimasqi. Aj as jekh grupa naj astardini sar e Rroma.

Drabaren majbut

25.11.2013, ERRC – Tradine te aven phirutne: O Milano mangel te tradel ane te da iseli integrišil

Kaj dehtarin, e rajimata e milanosqe zoresa tradine majbut kaθar e 700 manuša, maškar save sesa 200 ćhavorre, anθar o bio formalno than e kherenqo ano Montefeltro/ Brunetti provincia e Milanosqi. O tradipe kerdilo ano isipe e majbute policiănqo, kethane e karabinjerençar save sesa ane šeya te phagen e demonstracie thaj o buldožer.

700 Rroma anθar e Dakhanpooarabosqi Evropa avile an kodi provincia anglal jekh berš pala e anglalutne tradimata ane provincia e Milanosqi. Kava si majbaro zoresqo tradipe ane Komuna Milano kaθar o 2011. Berš.

Drabaren majbut

1.12.2013, Politika – Barbarian nature of racism

Faced with storm of racism, antisemitism, neo-Fascism and proliferation of far right, Europeans listen with clearance the echo of waves of evil past, while expecting the braver facing with its own history and memories so that the truly free society could be built.  Serbia, prone to adopt foremost from the West the worst things, isn’t behind, as it shows the way on which this week had been welcomed asylum seekers in Obrenovac.

Read more

30.11.2013, macleans.ca – The rise of the far right in Europe

Defying predictions, nationalist parties are tightening their networks and coalescing into dangerous alliances.  The last few years have been good to Europe’s far right. In 2010, extreme parties in the Netherlands, Hungary and Sweden gave powerful electoral showings. Soon after, Austria’s Freedom Party raked in over 25 per cent of state election votes and doubled its parliamentary seats.

Read more

29.11.2013, NIAR – Edite Pedro: Brazilian state television broadcasted emission about Roma

Mrs. Edite Pedro, Master in Laws from Brazil, said today for the “Journalism-informative Agency of Roma” that the Brazilian state television has broadcasted recently one-hour emission about Roma. Emission reflects habits, tradition and culture of Roma in Brazil and wider. Emission is being broadcasted once a week, each Thursday at 17:00h. Roma TV program is being broadcasted on the following address: http://www.tvurbana.tv.br/p/assista-aovivo.html

Source

28.11.2013, B92 – How we became so xenophobic?

The way which asylum seekers are welcomed in Obrenovac testifies about crisis of humanity in Serbia, it was concluded on debate “Philanthropy and humanitarian activity”.

State, which wanted to provide accommodation for asylum seekers in Obrenovac, should address more decisively such emergence and condemn them – it was assessed at the beginning of debate “Philanthropy and humanitarian activity”, which was organized by the Democracy Center.

Read more

27.11.2013, ljudskaprava.gov.rs – 15 years from entry into force of the CoE’s Framework Convention for the Protection of National Minorities

In Strasbourg was on 25th November 2013 marked 15 years from entry into force of the CoE’s Framework Convention for the Protection of National Minorities. Framework Convention was the first legally binding international treaty that was as a whole dedicated for the protection of national minorities, and FR Yugoslavia joined it on 11th May 2001.

Read more

26.11.2013, The Guardian – Europe needs a Roma working class

Roma represent more than 20% of new entrants into the labour force in the European Union’s newest member states but their living conditions have actually deteriorated since many of them became EU citizens.  Across Europe, millions are suffering from unemployment and the prospect of a long period of economic stagnation. But no group has been harder hit than the Roma.

Read more

25.11.2013, ERRC – Forced to be Nomads: Milan Prefers to Evict Rather Than Integrate

This morning, Milanese authorities forcefully evicted more than 700 people, among them more than 200 children, from an informal settlement in the Montefeltro/Brunetti area of Milan. The eviction was carried out in the presence of several policemen, together with Carabinieri who were in anti-riot gear and had a bulldozer.

The 700 Roma from Southeast Europe came to the area approximately one year ago following previous evictions in the Milan area. This is the largest forced eviction in the municipality of Milan since 2011.

Read more

Konkursi

Copyright © 2013 Novinsko Informativna Agencija Roma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp