Copy
Novinsko-informativna agencija Roma - Newsletter 02-08.12.2013.
View this email in your browser
Facebook
Twitter
www.niar.rs

NIAR Newsletter 9.12.2013.

8.12.2013, Radio Televizija Srbije – Napredak u oblasti ljudskih i manjinskih prava

Siromaštvo je osnovni problem za ostvarivanje ljudskih prava, i dalje su u najvećem riziku od diskriminacije pripadnici romske nacionalne zajednice, a stepen tolerancije najmanji je prema pripadnicima LGBT zajednice, rekla Suzana Paunović. U prethodnih godinu dana dosta toga je urađeno da se to promeni, rekla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Pročitajte više

7.12.2013, Radio Slobodna Evropa – Za netrpeljivost i ksenofobiju odgovorne političke elite

Etno-nacionalizam koji se ispoljava u ksenofobiji i netoleranciji čini se da i dalje živi u Srbiji. Nedavni protesti protiv azilanata samo su proširili spisak nepoželjnih, na kojem, već odavno, svoje mesto zauzima LGBT populacija i građani romske nacionalnosti.

LGBT populacije i Roma, nadležni u Srbiji, se sete gotovo isključivo kada se, jednom godišnje, povodom Međunarodnog dana tolerancije, u javnosti analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu, koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti.

Pročitajte više

6.12.2013, fra.europa.eu – Savet za pravosuđe i unutrašnja pitanja usvojio zaključke o borbi protiv zločina mržnje

Savet za pravosuđe i unutrašnja pitanja je usvojio zaključke o borbi protiv zločina mržnje na svom sastanku 6.decembra 2013.god.

Savet je naznačio potrebu podizanja svesti o zločinu mržnje i predložio konkretne akcije da se poboljšaju napori u borbi protiv zločina mržnje u EU i na nacionalnom nivou.

Pročitajte više

5.12.2013, B92 – Trećina građana ksenofobična

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže da, prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, trećina građana u Srbiji ima ksenofobične stavove. Ona dodaje i da je potrebno naći dobra rešenja za pitanje azilanata i da ima diskriminacije dece.

Pročitajte više

4.12.2013, subotica.com – Bukvari za đake koji uče romski jezik

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice svečano su uručili romske bukvare, đacima OŠ „Sečenji Ištvan“, koji od ove školske godine pohađaju časove romskog jezika sa elementima nacionalne kulture. Romski jezik sa elementima nacionalne kulture za sada se jedino izučava u OŠ „Sečenji Ištvan“, u kojoj 17 odsto đaka pripada romskoj nacionalnoj zajednici.

Pročitajte više

3.12.2013, Peščanik – Romalen

Šteta bi bilo ne pročitati još jednom pridiku premijera Ivice Dačića da je Srbija „deo modernog sveta“ a ne rasistička država, izgovorenu usred azilantske drame prošle sedmice.

Otprilike u isto vreme dok su se oko Bogovađe i Obrenovca dizale vile i palile baklje, u Beogradu su predstavljena dva izveštaja koja se umesto pokvarenim građanima bave kvarljivom državom, ukazujući na rasizam ugrađen u sistem.

Pročitajte više

2.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Ostvarivanje manjinskih prava neophodan uslov za razvoj demokratske države

Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković rekao je danas da je Srbija kao multietnička i multikulturalna zemlja svesna da je zaštita nacionalnih prava neraskidivo povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti zemlje. Selaković je na otvaranju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koja je organizovana u Vršcu, rekao da je Srbija takođe duboko svesna da ona ima pravo i obavezu u odnosu na sopstveno stanovništvo i da kao demokratska država mora da sadrži mehanizme zaštite manjina od zloupotreba većinske vlasti.

Pročitajte više

8.12.2013, Radio Televizija Srbije – Anglalipe ano bati e manušikane thaj minoritikane xakajenqo

O ćorroripe si fundutno problemo e kerutnimasqe manušikane xakajenqo, thaj vaӡe si ano baro riziko kaθar e diskriminacia e ӡenenqi anθar e rromani jekhori, a o digri e toleranciăko majcrra si mamuj e manuša e LGBT jekhori, vakarda e Suzana Paunović. Ano nakhlo berš basta koda si kerdo kado te paruvisavol, vakarda e direktorka e Kancelariăki e manušikane thaj minoritetenqe xakajenqe.

Drabaren majbut

7.12.2013, Radio Slobodna Evropa – E bimanglimasqe thaj ksenofobia prbmnutne e politikane elite

O Etno-nacionalizmo savo sikvdŏl ane ksenofobia thaj bi e tolerancia kerolpes kaj vaӡe ӡivdisarel ane Serbia. E na e dumutane uštimata kontra e azilantura numaj nakhle o registro e bie manglimasqo, pe savo, ake dumutan, piro than astarel e LGBT manuša thaj forutne e rromane minoritetesqe.

E LGBT populacia thaj e Rroma, e oficijelnutne ane serbia, denpes goӡi numaj kana, jekhvar ano berš, po Maškarthemutno ӡes e toleranciăko, ano themutnipe analizirinpes e šenimata kaθar lenqi pozicia ano amalipe, save zurăren o isipe e bie manglimasqo.

Drabaren majbut

6.12.2013, fra.europa.eu – O konzilo e justiciăko thaj andrutne pućimatanqo liya e konkluzie kaθar o maripe kontra o apradhipe e bie manglimasqe

O konzilo e justiciăko thaj e andrutne butĕnqo liya e konkluzie kaθar o maripe kontra o apradhipe e bie mangliamsqo pe piro arakhaipe ko 6. Decembro 2013 berš.

O konzilo šenutnisarda o trubuipe e vazdimase mincako katar o apardhipe e bie mangliamsqo thaj bahamisarda konkretne akcie te laćhardon e pharimata ano maripe kontra o apardhipe e bie manglimasqo ano EU thaj po nacionalno nivelo.

Drabaren majbut

5.12.2013, B92 – Trinori e forutnenqi ksenofobikani

E pativali e arakhaimasqi e barabarimasqi e Nevena Petrušić vakarel, e rodimasqe reslimatançar e themutne gndimasqe, trinori e forutneqi ane Serbia kaj silen ksenofobikane pradaršitura. Voj maj dur vakarel vi kaj trubulpes te arakhadol laćho aziri e azlantenqe pućimatanqe thaj kaj si diskriminaciya e ćhavorrenqi.

Drabaren majbut

4.12.2013, subotica.com – Bukvara e siklenqe, save siklŏn e rromani ćhib

E prezentantura e Provinciăke sekretariătesqe e edukaciăke, e vastarutnimasqe thaj etnosikane jekhorenqo barimasa dine o rromano bukvari, e siklenqe ane fudnutni skola ,,Sečenji Ivano“, save kaθar kav berš ӡan pe rromane ćhibăke vahtanura e elemenutrençar e etnosikane kulturake. E rromani ćhib e elementurençar e etnosikane kulturasa akanaće numaj siklărelpes ane Fundutni skola ,,Sečenji Ištvano“, an savi 17 procentura e siklenqe si anθar e rromani etnosikani kultura.

Drabaren majbut

3.12.2013, Peščanik – Romalen

Afsos kama avel tena drabarelpes vaӡejekhvar o vaáripe e Ivicasko Dačić kaj si e Serbia ,,bati e moderno lumiăki“ a na rasistikani raštra, vakardini e azilantskune dramasa ano nakhlo kurko.

Shaj te vakarelpes ano jekto vakti ӡikaj truăl o Bogovoӡ thaj Obrenovco vazdenapes e vile thaj phabarena e baklje, ano Belgrado si sikadine duj raportura save po than rumime forutnençar lenpes rumime raštrasa, sikavindoj po rasizmo laćhardino ano sistemo.

Drabaren majbut

2.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – O kerutnipe e manušikane xakajenqo maj but trubutno sar sebepo e demokratiăke raštrake anglalilamsqo

O minisθar e justiciăko thaj raštrake vastarutnimasqo ane Rajipen e Republikako e Serbiăko o Nikola Selaković vakarda aӡes kaj si e Serbia sar multietnikani thaj multikulturaki raštra goӡaver kaj si o arakhaipe e etnosikane minoritetenqo bićhinadutne phanglo e šantimasqe arakhaimasa thaj e raštrake stabilizimasa. O Selaković po putaripe e themutne debatsa katar o Draft e krisesqo kaθar o paruvipe e Krisesqo kaθar e etnosikane minoritura, savi sasa organizuime ano Vršac, vakarda kaj si e Serbia kadya xor goӡaver kaj la si xakaj thaj obligacia po tjavarharipe pe personalne thanbešutne thaj sar demokratikani raštramusaj trubul te incarel e mehanizmura e arakhaimasqe e minoritetenqe katar o nasultrubuipe e bututne rajipenako.

Drabaren majbut

8.12.2013, Radio Televizija Srbije – Progress in the area of human and minorities’ rights

Poverty is the fundamental problem for realization of human rights and still members of the Roma national community are in the greatest risk from discrimination, while the tolerance level is smallest towards the members of LGBT population, said Suzana Paunovic. In previous year had been done a lot of things to change that, said director of the Office for human and minorities’ rights.

Read more

7.12.2013, Radio Slobodna Evropa – Political elites responsible for intolerance and xenophobia

It looks like th ethno-nationalism that is exposed in xenophobia and intolerance still lives in Serbia. Recent protests against asylum seekers only expanded the list of unwanted on which, for a long time, LGBT population and citizens of Roma population find their place.

Authorities in Serbia get remembered of LGBT population and Roma almost exclusively when, once in year, regarding the International Day of Tolerance, they publicly analyze data about their position in society, which confirms existence of intolerance.

Read more

6.12.2013, fra.europa.eu – Justice and Home Affairs Council adopts conclusions on combating hate crime

The Justice and Home Affairs Council adopted conclusions on combating hate crime in the EU at its meeting on 6 December 2013.

The Council highlighted the need to raise awareness about hate crime and proposed concrete actions to improve efforts to combat hate crime at EU and national level.

Read more

5.12.2013, B92 – One third of citizens xenophobic

Trustee for equality protection Nevena Petrusic says that, according to the results of public opinion research, one third of citizens in Serbia are having xenophobic attitudes. She adds that it is necessary to find good solutions for the issue of asylum seekers and that discrimination of children exists.

Read more

4.12.2013, subotica.com – Abc-books for pupils who learn Roma language

Representatives of the Provincial secretariat for education, administration and national communities shared ceremonially Roma abc-books to the pupils of Primary school “Secenji Istvan”, who attend classes of Roma language with elements of national culture since this year. Roma language with elements of national culture is for now learned solely in the Primary school “Secenji Istvan”, in which 17 percent of pupils belong to the Roma national community.

Read more

3.12.2013, Pescanik – Romalen

It would be shame to not to read once more lecture by prime-minister Ivica Dacic that Serbia is a “part of modern world” and not racialist country, said in the middle of asylum seekers’ drama last week.

Approximately at the same time while around Bogovadja and Obrenovac had been raised forks and fired torches, in Belgrade had been presented two reports that, instead with defective citizens, deal with perishable country, while pointing out to the racism embedded into the system.

Read more

2.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Realization of minorities’ rights necessary condition for development of democratic country

Minister of justice and public administration in the Government of Republic of Serbia Nikola Selakovic said today that Serbia, as multi-ethnic and multi-cultural country, is aware that protection of national rights is inextricably connected with preserve of peace and stability of country. Selakovic said on the opening of public discussion about Draft of law about amendments and additions to the Law about national councils of national minorities, which was organized in Vrsac, that Serbia is also deeply aware that it has right and obligation in relation to its own population and that it, as democratic country, it needs to contain mechanisms of protection of minorities from the abuse of majority authority.

Read more
Copyright © 2013 Novinsko Informativna Agencija Roma, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences