Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • ZTL en EIZT delen ervaringen met ontwikkeling zorgonderwijs

 • ZTL op Zorgcaroussel Zuyderland Geleen

 • Ingrid Lahaye versterkt ontwikkelteam ZTL  

 • Website zet woningaanpassingen voor ouderen eenduidig op een rij 

 • Portal Heerlen operationeel; buurtbewoners reageren enthousiast

 • Landelijke Werkdag Zorgpact op 8 december

 • Bezoek aan Argos Zorggroep

 • Vliegende start CrossCare! Tweede wave gaat binnenkort van start! 

 • Sarah Willard onderzoekt aanbod online platformen voor zorg en welzijn

 • Zuyd Innoveert Project: Daelzicht 

 • EIZT/ZTL op sociale media

 • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Thema bijeenkomst Zorgpact:
ZTL en EIZT delen ervaringen met ontwikkeling zorgonderwijs

 
Op 29 september organiseerde het Zorgpact een themabijeenkomst die in het teken stond van het delen van ervaringen bij de implementatie van technologie in de zorg en het zorgonderwijs. ZTL en EIZT hebben hun ervaring in de samenwerking en in de ontwikkeling van nieuw onderwijs gedeeld met koplopers en andere geïnteresseerden. Ton Pagen liet de aanwezigen kennis maken met de lesmaterialen die zijn ontwikkeld voor het MBO-onderwijs om zorggerelateerde opleidingen te versterken. De programmalijnen van EIZT leveren inhoudelijke input voor de ontwikkeling van het blended onderwijs dat via de ZTL-academy wordt aangeboden. Het aanbod is er niet alleen voor de zorgprofessionals van de toekomst maar ook voor zorgorganisaties die bezig zijn met de invoering van Zorg op afstand, zorgrobotica of het Elektronisch Patiënten Dossier.

Sioe Li Liem liet zien dat de resultaten van het onderzoek van EIZT direct ten goede komt aan de onderwijsontwikkeling van bestaande en nieuwe opleidingen. Daarnaast bereidt EIZT de zorgprofessionals van de toekomst voor door ze in de Euregio Maas Rijn te laten participeren in interprofessionele studentprojecten. Een echte vraag over de toepassing van techniek in de zorg wordt liefst samen met het bedrijfsleven opgepakt door studenten als onderdeel van hun curriculum.
 

ZTL op Zorgcaroussel Zuyderland Geleen

Op maandag 3 oktober jl. was Zorgtechniek Limburg met een stand aanwezig op de Zorgcaroussel in het Zuyderland ziekenhuis in Geleen. De Zorgcaroussel heeft tot doel de medewerkers van Zuyderland kennis te laten maken met diverse zorggerelateerde producten van firma’s/bedrijven en te komen tot kennisvergroting. Op deze dag verzorgden wij ook een workshop met de uitdagende titel: 'Zorgtechnologie: wanneer komen de robots?'. Het was goed om te constateren dat er naast de professionals van Zuyderland ook relatief veel studenten van de zorgopleidingen van Gilde een bezoek brachten aan de informatiemarkt en ook aanwezig waren tijdens onze workshop. Dat laat zien dat de toekomstige generatie van zorgverleners zich goed oriënteert op de inzet van technologie in de zorg. 

Ingrid Lahaye versterkt ontwikkelteam ZTL


Sinds 1 oktober neemt Ingrid Lahaye van Cicero Zorggroep deel in het ontwikkelteam van Zorgtechniek Limburg. Ingrid heeft veel ervaring met de implementatie van zorgtechnologie op de werkvloer. Kennis die heel goed van pas komt bij de doorontwikkeling van de zorgtechnologie modules. Wij zijn heel blij met deze aanwinst en heten Ingrid van harte welkom!.
 

Website zet woningaanpassingen voor ouderen eenduidig op een rij

Met één druk op de knop wordt de website www.Langerthuisineigenhuis.com gelanceerd. Nathalie de Vries van de BNA, Frans Slangen namens de Brabantse ouderenbonden, Danielle Harkes van Aedes-Actiz, Erik van Merrienboer, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en Maan Peters van ‘Wonen met Gemak’ laten de website met 65 oplossingen om zes woningtypes levensloopbestendig te maken, op het grote scherm verschijnen. De presentatie van dit online stalenboek vormt de apotheose van de conferentie ‘Langer thuis in eigen huis’, donderdag 13 oktober in het Provinciehuis Noord-Brabant in ‘s-Hertogenbosch. Een uitgebreid verslag leest u hier!. 


Portal Heerlen operationeel
Buurtbewoners reageren enthousiastSinds enige tijd kunnen de inwoners van de Heerlense buurten Welten-Benzerade en Molenberg elkaar nu ook online ontmoeten. De buurtplatformen www.mijnweltenbenzerade.nl en www.mijnmolenberg.nl ondersteunen fysieke ontmoetingen tussen bewoners onderling en professionals met digitale informatie voor bewoners over activiteiten, nieuws en diensten in specifieke buurten. Het sociale aspect van de platformen is van grote waarde, maar het wordt zo ook gemakkelijker elkaar te ondersteunen bij bijvoorbeeld hulpvragen of simpelweg help te krijgen bij boodschappen doen. De bewoners reageren enthousiast: “Wij vonden elkaar al heel gemakkelijk tijdens het koffie-uurtje hier, maar dat gaat nu online verder; het is nu bijvoorbeeld heel gemakkelijk om te zien welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd.”
 
De online buurtplatformen Mijn Welten-Benzerade en Mijn Molenberg zijn onderdeel van Portal Heerlen. Dit portal kan uiteindelijk een essentiële rol vervullen in de verbinding tussen de vele lokale initiatieven gericht op ondersteuning en participatie van kwetsbare burgers. Daarvoor is dan uiteraard wel goede regie nodig. Portal Heerlen maakt deel uit van Proeftuin Heerlen. Doel deze proeftuin is om een innovatie omgeving in Heerlen te realiseren, waarin gewerkt wordt aan de introductie van nieuwe technologie en zorgconcepten ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de eigen leefomgeving.
In nauwe samenwerking met bewoners is in de afgelopen maanden toegewerkt naar deze specifieke digitale buurtplatformen. In de komende periode zal worden gekeken naar mogelijkheden voor bestendiging ervan.
 
Wilt u meer weten over Portal Heerlen? Klik hier: www.portalheerlen.nl

 


Landelijke Werkdag Zorgpact op 8 december

Op donderdag 8 december 2016 organiseert het Zorgpact voor het tweede jaar op rij een Landelijke Werkdag om de resultaten uit het afgelopen jaar te laten zien, de successen te vieren en zeker ook vooruit te blikken. De regionale samenwerking wint aan kracht, maar er is nog een wereld te winnen. Daarom is de ambitie om de ontwikkeling die in gang is gezet door te zetten. De dag is bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert of wil leveren aan de beste zorg door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals. Van bestuurders tot professionals, van werkgevers tot onderwijsinstellingen en van het bedrijfsleven tot de lokale en landelijke overheid. We verwachten ongeveer 500 bezoekers. Vanuit EIZT zullen drie workshops worden verzorgd:
Sandra Beurskens over het initiatief Limburg Meet (LIME);
Erik van Rossum over interprofessioneel samenwerken;
Sioeli Liem over werkplekleren.
 
De Landelijke Werkdag op 8 december duurt van 9.00 – 17.30 uur en vindt plaats in DeFabrique in Utrecht. Het programma bestaat uit een plenaire opening met o.a. minister Schippers van VWS, een plenaire afsluiting met o.a. minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS en in het hart van het programma de Zorgpactparade: voor en door de regio’s.

Klik hier voor het programma en verdere informatie!
 
Bezoek aan Argos Zorggroep

Afgelopen week bracht ZTL/EIZT samen met medewerkers van Envida een bezoek aan de Argos Zorggroep.
Samen met 1Minuut Zorginnovatie, tevens partner van ZTL/EIZT, wordt de Google Glass met succes als technologisch hulpmiddel binnen diverse disciplines van het zorgproces ingezet. Op de foto met de klok mee: Josine Warnier (ZTL/EIZT), Martijn de Groot (1Minuut Zorginnovatie), Fabienne van de Bosch (Argos Zorggroep), Constant Goovard met Google Glass bril op (Envida), Margriet Hensen (Envida) en Yoeri van Oosterhout (Argos Zorggroep).

Vliegende start CrossCare!
Tweede wave gaat binnenkort van start

Het Interreg Nederland-Vlaanderen project CrossCare heeft een vliegende start doorgemaakt! CrossCare ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting (steeds een Nederlandse en een Vlaamse proeftuin) en subsidie (tussen de €15.000 en €200.000; MKB’s maximaal 50%, grote bedrijven maximaal 40% subsidie). Er zijn 7 waves gepland tussen 2016 en 2019 waarin bedrijven en zorgorganisaties hun project kunnen indienen.

In de eerste wave hebben 68 bedrijven een aanmeldfiche ingediend, 22 bedrijven mochten vervolgens hun fiche uitwerken tot een projectvoorstel, waarvan 15 het voorstel daadwerkelijk heeft ingediend. Zeven bedrijven hebben al groen licht gekregen om hun project uit te voeren.

Binnenkort gaat de tweede wave alweer van start. Project ideeën kunnen (opnieuw) ingediend worden!
Ben jij of ken jij iemand die werkt aan een innovatief idee voor een product, dienst of concept in de zorg? Gaat die innovatie in de zorg het verschil maken, maar zijn er onvoldoende mogelijkheden om de volgende stap te zetten? CrossCare biedt een toegankelijke weg naar het realiseren van zorginnovatie op grotere schaal. Dien een projectfiche in!
Voor meer informatie kijk op www.crosscare.eu of neem contact op met Paulette Wauben.   

Voorkom versnippering, maak keuzes en betrek gebruikers bij de implementatie
Sarah Willard onderzoekt aanbod online platformen voor zorg en welzijn

Langdurige zorg is ingrijpend aan het veranderen. Steeds meer oudere mensen moeten thuis blijven wonen en zelf oplossingen vinden voor zorg- en ondersteuningsbehoeften. De rol van zorgprofessionals, burgers en bestaande werkmethodieken komt in een compleet ander licht te staan. Slimme oplossingen zijn nodig en online platformen voor zorg en welzijn zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Maar het landschap van dergelijke platformen is zeer divers en gefragmenteerd. Hoe kan het beter? Sarah Willard van EIZT deed er onderzoek naar.


In Nederland zijn al veel platformen voor zorg en welzijn voorhanden. De inhoudelijke focus varieert sterk. Deze grote verscheidenheid is voor iedereen verwarrend. Waar moet je voor kiezen? Beconcurreren platformen elkaar? Hoe voorkom je versnippering? Sarah inventariseerde het aanbod, keek daarbij uiteindelijk naar zo’n 25 platformen en bracht ze onder in 4 rubrieken:
 1. E-health platformen, met focus op ondersteuning van zorg en behandeling
 2. Buurt/wijkplatformen, met focus op sociale cohesie en verbinden van vraag en aanbod in de wijk (7)
 3. Zorgnetwerken en coördinatie platformen, met focus op coördineren, plannen en communiceren rondom zorgbehoevenden met alle betrokken partijen (16)
 4. Integrators, als verbinder tussen voorgaande types (2)
 
Sarah’s belangrijkste aanbevelingen draaien om de integratie van de verschillende platformen en applicaties om versnippering te voorkomen. Maak als regio of samenwerkingsstructuur keuzes voor (een bepaalde hoeveelheid) platformen en/of applicaties. Betrek gebruikers bij de implementatie van online platformen. En zorg ervoor dat gebruikers worden begeleid en geïnstrueerd over het gebruik ervan.
 
Meer informatie over het onderzoek kunt u opvragen bij Sarah Willard, onderzoekster bij EIZT: sarah.willard@zuyd.nl.
 
Zuyd Innoveert Project: Daelzicht

Stichting Daelzicht wil samen met Zuyd Hogeschool innovatieve belevenissen ontwikkelen voor hun cliënten, waarbij technologie wordt ingezet als middel. Binnen ZIP Daelzicht werken studenten van de opleidingen Communicatie en Multimedia Design (CMD), Engineering en Ergotherapie samen om deze innovatieve belevenissen te ontwikkelen. Samenwerken tussen opleidingen en faculteiten in het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs is noodzakelijk bij Zuyd om de praktijkvraag van Daelzicht op te kunnen pakken. 

Inmiddels zijn er twee groepen gevormd en wordt er parallel aan twee verschillende opdrachten gewerkt, die beiden in het teken staan van het stimuleren van bewegen. Het project Multimove, waarbij wordt gekeken hoe op deze locatie van Daelzicht bestaande uit een zwembad, gymzaal en omliggende grasvelden het bewegen kan worden gestimuleerd. En het project Belevenisbos, waarbij de studenten ideeën ontwikkelen om in dit bos stimulerende bewegingsactiviteiten te ontwikkelen.

Op dit moment heeft een eerste bezoek aan Daelzicht plaatsgevonden en zijn de studenten volop aan het brainstormen over eerste ideeën. Samen is er ook een Blog opgezet, waar de ervaringen van zowel studenten als docenten worden gebundeld: https://zipdaelzicht.wordpress.com/
Het doel van dit project is het opzetten van een praktijkgerichte interprofessionele leeromgeving waarbij Daelzicht de leeromgeving is. Er wordt interfacultair gewerkt (onderwijs innovatie) vanuit de principes van User Centered Design en productontwikkeling (technologische innovatie). De output is een handreiking met kennisclip voor docenten met ervaringen die opgedaan zijn in de leeromgeving; het toepassen van technologie in de zorg staat centraal rond het thema ‘meer bewegen’.

Dit project wordt deels gefinancierd door een interne subsidie.
 

EIZT/ZTL op sociale media


EIZT/ZTL is ook actief op de sociale media Facebook, LinkedIn en Twitter. Via deze kanalen blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en events van EIZT en ZTL. Ook delen we via deze social media kanalen regelmatig interessante artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en innovaties in de zorg.
Wilt u ons ook volgen? U vindt ons op:
·         Facebook: www.facebook.com/eiztztl?ref=hl 
·         Twitter: https://twitter.com/eizt_ztl
·         LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eizt-en-ztl?trk=top_nav_home

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!
Copyright © 2016 Eizt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp