Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • Nog veel vragen rond nieuwe toepassingen in de zorg

 • Zorgtechnici van morgen zoeken stageplekken!

 • Nederlands - Vlaamse samenwering in CrossCare versterkt businessontwikkeling in zorgeconomie 

 • Meandergroep volgt workshop over inzet zorgtechnologie 

 • High tech meets low tech 

 • Rapport Toekomstbestendig wonen

 • ZTL verwelkomt nieuwe partner MediReva

 • Studenten aan het woord over innovatieve minor technologie in de zorg

 • EIZT/ZTL op sociale media

 • Nieuws en agenda EIZT/ZTL
   

Nog veel vragen rond nieuwe toepassingen in de zorg

Hoe kan innovatie ervoor zorgen dat zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven? Prof. Sandra Beurskens en prof. Luc de Witte doen daar onderzoek naar. Beiden werken bij de Universiteit van Maastricht en het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie van Zuyd hogeschool.

 
Er zijn momenteel veel ontwikkelingen in de zorg. E-health, oftewel zorg op afstand met digitale mogelijkheden, is heel actueel. Maar ook robotica doen hun intrede. Door dit soort ontwikkelingen verandert de zorg enorm, zegt De Witte. En er zijn nog veel vragen. “Er komen bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden om gegevens over de gezondheid van mensen te meten. Maar wat moet je precies meten? Kloppen die metingen eigenlijk wel? En wat moet je met al die data? Dat alles is nog een zoektocht. Belangrijk is dat het uiteindelijk ten goede komt aan de mensen die de zorg krijgen.” 

Lees hier verder.

Zorgtechnici van morgen zoeken stageplekken!

De eerstejaars studenten van de opleiding Zorgtechnicus zijn op zoek naar stageplekken. D.w.z. een plek binnen een zorginstelling - meestal aan de facilitaire/ondersteunende kant - of in een commercieel bedrijf. Gedurende 10 weken loopt een student drie dagen per week mee om een beeld te krijgen van de dagelijkse werkzaamheden, de inzet van zorgtechnologie en het reilen en zeilen binnen een organisatie. Daarnaast verricht de stagiair allerlei hand- en spandiensten.


De opleiding tot Zorgtechnicus is een nieuwe mbo-4 opleiding die is ontwikkeld en wordt verzorgd door Zorgtechniek Limburg. In het eerste jaar wordt een brede, technische basis gelegd, aangevuld met kennis van anatomie, fysiologie en ziektebeelden. Deze kennis hebben studenten nodig om goed te kunnen communiceren met professionals uit de medische wereld. Ook de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden is belangrijk; een Zorgtechnicus heeft immers veel contact met cliënten. Een Zorgtechnicus kan in verschillende settings en bij verschillende typen organisaties aan de slag. Bij de facilitaire of technische dienst in een ziekenhuis of verpleeghuis bijvoorbeeld, bij een thuiszorgorganisatie of bij een commerciële dienstverlener.

Lees hier verder.

Nederlands - Vlaamse samenwerking in CrossCare versterkt business ontwikkeling in de zorgeconomie


Op 9 februari 2016 gaf Interreg Vlaanderen-Nederland goedkeuring aan het project CrossCare. Dit project heeft als doel innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers te ondersteunen bij onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hierdoor kunnen nieuwe producten of diensten sneller in de markt gezet worden. Het project past uitstekend bij de doelstellingen van het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en technologie, en de lectoraten Technologie in de Zorg en Autonomie en Participatie van Zuyd Hogeschool. 

Stimuleren en versnellen van innovatie in de zorg
CrossCare heeft als doel om innovatie in de zorg te stimuleren, bij te sturen en te versnellen. Het project ondersteunt de ontwikkeling en implementatie van innovaties door het aanbieden van een grensoverschrijdende zorgproeftuinsetting. Zes ervaren zorg­proeftuinen (EIZT, Brainport Healthy Living Lab, Care Innovation Center (CIC), CareVille, Innovage en LiCalab,) slaan de handen ineen. Deze proeftuinen, of Living Labs, geven bedrijven en zorgorganisaties de kans om een product of dienst nauwgezet en succesvol uit te werken.

7 tenders voorzien tussen 2016 en 2019
CrossCare zal 7 projectoproepen lanceren en mikt op ondersteuning van circa 40 onder­zoeks- en ontwikkelingstrajecten van bedrijven. Elk innovatieproject krijgt van één Vlaamse en Nederlandse proeftuin ondersteuning op maat. Op die manier kunnen ondernemers op een laagdrempelige wijze ervaring opdoen in het internationale werkveld én krijgen ze toegang tot een grotere, grensoverschrijdende markt.
Concreet kan er voor € 6.532.500 aan projecten ingediend worden door MKBs en grote bedrijven. MKBs krijgen maximaal 50% subsidie van Interreg, grote bedrijven maximaal 40%.

Ondersteuning door proeftuinen
Elk innovatieproject krijgt een op maat gemaakte ondersteuning van één Vlaamse én Nederlandse proeftuin. Een zorgproeftuin begeleidt ontwikkelaars van zorginnovaties om samen met eindgebruikers, nieuwe of verbeterde zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten te creëren en te toetsen in de praktijk. Het CrossCare netwerk biedt op deze manier een breed ecosysteem waarin samenwerkingsverbanden in de hele zorg- en waardeketen kunnen worden ontwikkeld.

Voordelen voor de regio
CrossCare levert voordelen op voor zowel inwoners, ondernemers, overheid als het onderwijs in de gehele regio. Nieuwe zorgproducten en -diensten worden (door)ontwikkeld en komen beschikbaar voor de inwoners. Daarnaast draagt het bij aan meer werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio.

CrossCare maakt deel uit van een bredere samenwerking van Limburgse partners rond opschaling van slimme oplossingen voor actief en gezond ouder worden. CrossCare is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  Meer info: www.grensregio.eu
 

Enthousiasme over opbrengst 
MeanderGroep volgt workshop over inzet zorgtechnologie

Op 18 februari heeft EIZT/ZTL bij MeanderGroep een workshop verzorgt met als doel de kerngebruikers Het Nieuwe Zorgen (HNZ) te ondersteunen in de manier waarop draagkracht kan worden gecreëerd en hoe cliënten, mantelzorgers maar ook medewerkers kunnen worden geënthousiasmeerd voor de inzet van zorgtechnologie. De workshop had een zeer interactief karakter, hetgeen zorgde voor een leuke sfeer, goede betrokkenheid en actieve inzet. Tijdens brainstormsessies in groepen werd antwoord gegeven op de volgende vragen;

 • Hoe creëer je draagvlak?

 • Hoe enthousiasmeer je anderen?

 • Waar zie je kansen en belemmeringen in de implementatie van de producten Het Nieuwe Zorgen?

 • Hoe sta je zelf tegenover deze producten?

De workshop heeft duidelijk gemaakt dat kerngebruikers op zoek zijn naar praktische richtlijnen in de manier waarop technologie "aan de man" gebracht kan worden. De motivatie voor de inzet van deze producten wordt vooral gekoppeld aan de noodzaak de zorg efficiënter en goedkoper te organiseren. Dat geeft de urgentie aan voor de inzet van HNZ in het zorgproces.

Het is ook duidelijk dat onbekend nog onbemind maakt; dat betekent dat er moet worden gewerkt de bekendheid en kennis ten aanzien van de verschillende producten, om ervoor te zorgen dat medewerkers deze producten kunnen omarmen.

De workshop geeft veel aanknopingspunten om de verdere implementatie van Het Nieuwe Zorgen binnen MeanderGroep tot een succes te maken en cliënten, mantelzorgers en medewerkers op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen en begeleiden in deze overgang van traditionele naar een toekomstbestendige zorg.

High tech meets low tech

Enkele maanden geleden zocht kunstenares Wanda Tuerlinckx contact met EIZT. Zij was op zoek naar robots die ze mocht fotograferen voor haar project. Wanda is in het bezit van een platencamera uit 1880 en dacht: Wat is nu eigenlijk nieuw om te doen met zo’n camera? Ze was op zoek naar een verrassend thema dat juist heel erg van deze tijd is, misschien wel futuristisch. Toen kwam ze per toeval op het thema robots en werd hier zelf ook erg door gefascineerd. Met oude technologie nieuwe technologie fotograferen, dat is haar idee.

Zowel de robot zeehond PARO, voor dementerende ouderen als KASPAR voor kinderen met autisme en IROMEC voor kinderen met een fysieke beperking zijn vastgelegd. Op de foto’s is de fotoshoot met de platencamera te zien en een foto die met deze camera gemaakt is.
Inmiddels zijn naast de robots bij EIZT ook op andere plekken in Nederland al robots vastgelegd, zoals de robots bij TU Eindhoven, Twente en Delft. Daarnaast is eind maart haar werk tentoongesteld op het European Robotics Forum 2016, in Slovenie. Meer informatie is te vinden op https://eu-robotics.net/

In de toekomst als Wanda meer robots heeft vastgelegd zal ook in Nederland een tentoonstelling plaatsvinden.
 
Een onderzoek naar de randvoorwaarden, benodigde woningaanpassingen en financieringsconstructies om langer thuiswonen te faciliteren.

Rapport Toekomstbestendig Wonen


Het betreft een onderzoek dat is uitgevoerd door Rabobank Parkstad Limburg, Obvion Hypotheken, Stadregio Parkstad en de leden van Zorgtafel Heerlen (Mondriaan, Zuyderland, Sevagram, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Gemeente Heerlen). 
Het doel van dit onderzoek was om de behoeften van ouderen tussen de 60 en 75 jaar in enkele Heerlense wijken ten aanzien van toekomstig wonen op te halen.

De volgende vragen waren leidend voor dit onderzoek: 

 • Hoe denken ouderen over hun huidige en toekomstige woonsituatie en mogelijke woonobstakels?
 • Hoe denken ouderen over het financieren van woningaanpassingen?
 • Hoe denken ouderen over (het ontvangen van zorg vanuit) het sociaal netwerk?
 • Hoe denken ouderen over de rol van zorgtechnologie in relatie tot hun zorg- en woonbehoeften?

Om deze vragen te beantwoorden zijn (semi-gestructureerde) interviews gehouden met 68 ouderen in een drietal Heerlense wijken (Heerlen-Centrum, Molenberg en Welten-Benzenrade).

Kijk hier voor het complete rapport.

Zorgtechniek Limburg verwelkomt nieuwe partner MediReva!

In nauwe samenwerking met de zorg en met een team van verpleegkundigen zorgt MediReva voor de levering van medische hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen door heel Nederland. De samenwerking met Zorgtechniek Limburg (ZTL) komt tot uiting in het meedenken en participeren in de ontwikkeling van ZTL onderwijsmaterialen zoals de opleiding Zorgtechnicus en zorgtechnologiemodules in de ZTL academy.

Daarnaast stelt MediReva diverse hulpmiddelen ter beschikking om studenten, cliënten, mantelzorgers hulpmiddelen te laten ervaren tijdens onder andere de roadshow (technologische) hulpmiddelen in de zorg van EIZT/ZTL.

ZTL is blij met deze enthousiaste en actieve partner!

Studenten aan het woord over de innovatieve minor technologie in de zorg

De vraag naar zorg neemt toe en daar kunnen we met traditionele –door mensen gegeven– zorg onmogelijk aan voldoen. Technologie kan hier zeker een uitkomst bieden. Er wordt momenteel al heel wat technologie ten behoeve van de zorg ontwikkeld. Moderne technologie kan veel maar wordt op dit moment nog beperkt in de zorg toegepast. Een van de redenen hiervoor is dat de ontwikkelde producten lang niet altijd (optimaal) voldoen aan de behoeften van eindgebruikers. Zorgverleners weten vaak niet welke mogelijkheden techniek binnen de zorg biedt en ontwikkelaars van techniek weten vaak niet wat de échte problemen in de zorg zijn. Hier moet een brug geslagen worden en dat is precies wat studenten doen in de minor Technologie in de Zorg!
 
Om optimaal functionerende producten te ontwikkelen is het belangrijk dat de zorgverleners en de ontwikkelaars met elkaar communiceren. Om deze brug al in het onderwijs te slaan is in 2014 de minor Technologie in de Zorg door de opleidingen ergotherapie, werktuigbouwkunde en biometrie ontwikkeld. Ook het Lectoraat ‘Technologie in de Zorg’ van Zuyd Hogeschool is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze minor. Het is de bedoeling dat deze samenwerking uitgebouwd wordt naar alle opleidingen binnen de faculteit Gezondheidszorg en Bèta Sciences and Technology. Studenten leren in een multidisciplinaire setting, via een systematische-, methodische- en projectmatige aanpak, producten en hulpmiddelen te ontwikkelen en te evalueren voor patiënten, ouderen en gehandicapten.
 

Samenwerken, ontwikkelen en evalueren

De minor bestaat uit een evaluatie- en ontwerpopdracht. Vorig schooljaar kwam bijvoorbeeld vanuit de Stichting Hulphond Nederland de vraag om een product te ontwikkelen die mensen met een spierziekte zou helpen bij het voeren van hun hond. Mensen met een spierziekte die aan een rolstoel gebonden zijn, kunnen hun eigen hond, met de bestaande voerbakken, niet zelfstandig voeren. Dat ze de hond zelf kunnen voeren is belangrijk, het vergroot de zelfstandigheid en het bevordert de band tussen mens en hond. Studenten van werktuigbouwkunde hebben toen een elektrisch verstelbare voerbak voor honden ontwikkeld. Het afgelopen schooljaar is het ontwerp van dit product vanuit het zorgperspectief geëvalueerd zodat het product geoptimaliseerd kan worden.
 
In een andere opdracht hebben studenten zich bezig gehouden met het verbeteren van het zitcomfort van een rolstoel. Rolstoelgebruikers maken vaak vele uren gebruik van de rolstoel. Daarom is het van groot belang dat het zitcomfort zo hoog mogelijk is. Om het zitcomfort van rolstoelgebruikers te optimaliseren is het o.a. belangrijk dat ze de mogelijkheid hebben om het zitgedeelte te kantelen. Bij de gebruikelijke handbewogen rolstoelen kan de gebruiker dit niet zelf doen. Vanuit de rolstoelfirma Karma Europe B.V. uit Kerkrade kwam de vraag om in een bestaande handbewogen rolstoel een mechanische bediening te ontwikkelen waarbij de gebruiker zelf de stoel kan kantelen. Studenten vanuit de zorg gerelateerde studies hebben in samenwerking met studenten van werktuigbouwkunde een ontwerp bedacht en de tekeningen voor de rolstoel gemaakt. Een jaar later is ook dit ontwerp weer geëvalueerd door studenten van de minor Technologie in de Zorg.
 

Studenten aan het woord

Twee studenten van de opleiding Ergotherapie geven aan dat de keuze op deze minor is gevallen omdat ze de combinatie tussen technologie en zorg zo interessant vinden. Het is volgens hen vernieuwend, heel anders dan andere modules en het heeft toekomstperspectief. De studenten geven aan dat het erg leerzaam was om met studenten van andere studies samen te werken. “Wat voor de ene groep studenten als vanzelfsprekend ervaren wordt, is voor studenten met een andere achtergrond totaal onbekend. Door goed te communiceren en samen te werken leer je tot een goede oplossing te komen, ook al is dat vaak lastig”, aldus de studenten. Daarnaast vonden de studenten het fijn dat ze hun eigen richting konden bepalen binnen de opdracht, het is júist de bedoeling om ‘out of the box’ te denken en niet binnen de kaders te blijven. Wel gaven de studenten als feedback dat ze merkten dat de minor pas net gestart was, met nog alle kinderziektes.
 
De minor was volgens de studenten erg uitdagend en verbredend. De minor geeft de mogelijkheid om je blik te verbreden en het is gericht op de praktijk. Het is voor studenten dan ook dé gelegenheid om alvast een voet in de toekomstige dagelijkse praktijk te zetten. 

 

EIZT/ZTL op sociale media


EIZT/ZTL is ook actief op de sociale media Facebook, LinkedIn en Twitter. Via deze kanalen blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en events van EIZT en ZTL. Ook delen we via deze social media kanalen regelmatig interessante artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en innovaties in de zorg.
Wilt u ons ook volgen? U vindt ons op:
·         Facebook: https://www.facebook.com/eiztztl?ref=hl
·         Twitter: https://twitter.com/eizt_ztl
·         LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eizt-en-ztl?trk=top_nav_home

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2016 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp