Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

 • Eerste landelijke samenwerking voor zorginnovatie

 • Ren Hendrix nieuwe directeur Zorgtechniek Limburg (ZTL)

 • Robot Kaspar spreekt Limburgs in L1 Studio: "Veer zeen os"

 • Lorenzo Desideri en Roger Bemelmans gepromoveerd

 • 'De kracht van het onbewust leren 2.0': 4-jarig RAAK-pro project van start!

 • Nieuws vanuit Meetpunt

 • Hulpmiddelen binnen project 'Communiceer!' in kaart gebracht

 • Nieuwe Lector Zorg op Afstand; Marieke Spreeuwenberg

 • Nieuw handvat voor samenwerking tussen patiënt en borgverlener

 • PACT verbindt Duitsland en Nederland

 • EIZT/ZTL op sociale media

 • Nieuws en agenda EIZT/ZTL
   

Eerste landelijke samenwerking voor zorginnovatie
Minister Edith Schippers onthult Zorginnovatie.nl om oprichting Stichting Zorginnovatie Nederland te ondersteunen

Op woensdag 25 november hebben in perscentrum Nieuwspoort acht regionale innovatienetwerken voor een landelijke strategische samenwerking getekend en daarmee Stichting ZorgInnovatie Nederland opgericht. De partners zijn Amsterdam Economic Board, Economic Board Utrecht, EIZT, Health Valley, HANNN, Medical Delta, OMFL en VitaValley. Tegelijkertijd lanceerden zij de nieuwe website www.zorginnovatie.nl. Minister Edith Schippers ondersteunt het initiatief en heeft de website tijdens de persconferentie onthuld. Er zijn inmiddels meer dan 200 innovaties en 1.400 innovators aangemeld op de website.


Organisaties, bijvoorbeeld zorginstellingen of investeerders, zoeken vaak naar specifieke innovaties. Of het nou gaat om domotica, virtual reality oplossingen of nieuwe zorgconcepten. Reden hiervoor kan zijn omdat ze hen willen  ondersteunen met een investering of omdat ze hun zorgverlening willen verbeteren. Het probleem is echter dat deze organisaties door de snelle ontwikkelingen, niet weten waarvoor zij moet kiezen.
 
Bovendien probeert elke partij zijn innovatie bij vele belanghebbenden onder de aandacht te brengen, wat niet efficiënt is. ZorgInnovatie helpt organisaties een weloverwogen, of goed gefundeerde selectie te maken.

<lees meer>

Ren Hendrix nieuwe directeur Zorgtechniek Limburg (ZTL)
 Ren Hendrix is benoemd tot nieuwe directeur van Zorgtechniek Limburg (ZTL). Ren was directeur Gilde Opleidingen van Zorg en Welzijn en volgt Arno Knoops op die ZTL vanaf de oprichting heeft aangestuurd. Zorgtechniek Limburg is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor zorgtechnologie. Dit centrum is een exponent van het topsectorenbeleid van de Nederlandse Overheid en is zo’n drie jaar geleden opgericht door de ROC’s Arcus, Gilde en Leeuwenborgh en Zuyd Hogeschool in samenwerking met zorgorganisaties en technologiebedrijven.

<lees meer>
Lorenzo Desideri en Roger Bemelmans gepromoveerd


Op 21 oktober jl. promoveerde onze collega Lorenzo Desideri aan de Universiteit Maastricht met een studie naar Assistive technology service delivery for children with multiple disabilities - A family - centred approach to assure quality.
 
Roger Bemelmans, senior docent (Technische) Informatica bij de faculteit ICT, promoveerde op 11 november jl. op onderzoek naar het inzetten van sociale robots in verpleeghuizen voor mensen met dementie. Samen met professionals is onderzocht of en hoe de zeehondrobot Paro een rol kan spelen in de verbetering van zorg. Drie toepassingen zijn uitgewerkt en ingevoerd in drie verpleeghuizen.

Robot Kaspar spreekt Limburgs in L1 Studio: "Veer zeen os"

Claire Huijnen, onderzoeker aan Zuyd Hogeschool bezocht recent L1 samen met robot Kaspar.
Het gaat om een prototype dat wordt ingezet bij een onderzoek dat internationaal met aandacht wordt gevolgd. Kaspar moet de communicatie van kinderen met autisme verbeteren. Claire zoekt ouders die met specifieke vragen komen om Kaspar en het onderzoek vooruit te helpen en laat Kaspar vertellen over wat hij zoal kan betekenen. Voor beide filmpjes klik <hier>.


‘De kracht van het onbewust leren 2.0’: 4-jarig RAAK-pro project van start!

Per september is het onderzoeksproject “de kracht van het onbewuste leren” van start gegaan. Het project is opgebouwd uit vier verschillende werkpakketten en Melanie Kleynen en Li-Juan Jie zullen binnen dit project hun promotieonderzoek uitvoeren. In deze studie wordt onderzocht wat het effect van verschillende “onbewuste” motorische leerstrategieën is op het loop-patroon bij mensen na een beroerte. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een groot (inter)nationaal consortium met professionals uit de praktijk, onderzoek en technologie-ontwikkelaars. Maar liefst vier cliënt-vertegenwoordigers, opgeleid door Huis voor de Zorg (olv Sanne Kusters) zorgen er voor dat de focus op de doelgroep gericht blijft. De kick-off van het project heeft op 5 oktober 2015 plaatsgevonden.

Zowel studenten (Annika Ries, Ryan Wilms), docenten (Dennis Odekerken, Toine Diederen, Gaston Jamin) als onderzoekers (Susy Braun, Sandra Beurskens) van de opleidingen fysiotherapie, biometrie, CMD (Communication and Multimedia Design), onderzoeksprogramma hersenletsel (Adelante, Sascha Rasquin) en bewegingswetenschappen (UM NUTRIM, Kenneth Meijer) zijn intensief al betrokken in dit project. Verschillende partners hebben aangegeven open te staan voor uitwisseling van studenten, waaronder Fontys Paramedische Hogeschool, Exeter University en het Bruno Kessler Foundation. Gaandeweg het project hopen we het aantal projectpartners intern als extern te vergroten. De metingen van het eerste werkpakket zullen plaatsvinden in twee nagenoeg identieke bewegingslaboratoria in Heerlen (Zuyd Hogeschool) en Maastricht (Universiteit van Maastricht). Uitbreiding naar andere labs, waaronder Exeter University, is in de loop van het project mogelijk.

Het hele consortium bestaat uit: Zuyd Hogeschool, Adelante, Sevagram, ParaMedisch Centrum Sittard Zuid, Fysio Thuis, Fysiotherapie Maatschap Snijders, Huis voor de zorg, Universiteit Maastricht, University of Waikato, Vrije Universiteit Amsterdam, Fontys Paramedisch, University of Exeter, Active4Care, Bruno Kessler Foundation, en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Voortgang van het project is hier te volgen.
 

                                                               


SGL zet Meetpunt/EIZT in bij analyse cliënt ervaringsonderzoek


Meetpunt heeft onlangs weer een verbinding gelegd tussen bestaande kennis en een specifieke vraag vanuit het zorgwerkveld. SGL heeft Meetpunt namelijk benaderd om hen te helpen hun cliënt ervaringsonderzoek te analyseren. SGL heeft dit jaar de nieuwe methode ‘Dit vind ik ervan! 2.0’ gebruikt om de kwaliteit van zorg, tevredenheid van cliënten en de aandacht voor de persoonlijke omstandigheden in kaart te brengen. Door Meetpunt te betrekken is SGL nu verzekerd van een gedegen en verantwoorde rapportage, dat zij kan gebruiken voor het zorgkantoor en om de zorg nog client gerichter te maken.
 

Onderzoek naar activiteitenmeters bij chronische aandoeningen op dreef
 

Meetpunt heeft onlangs weer een verbinding gelegd tussen bestaande kennis en een specifieke vraag vanuit het zorgwerkveld. SGL heeft Meetpunt namelijk benaderd om hen te helpen hun cliënt ervaringsonderzoek te analyseren. SGL heeft dit jaar de nieuwe methode ‘Dit vind ik ervan! 2.0’ gebruikt om de kwaliteit van zorg, tevredenheid van cliënten en de aandacht voor de persoonlijke omstandigheden in kaart te brengen. Door Meetpunt te betrekken is SGL nu verzekerd van een gedegen en verantwoorde rapportage, dat zij kan gebruiken voor het zorgkantoor en om de zorg nog client gerichter te maken.
 
Heeft u een vraag over meten in de zorg? Stuur een mail naar meetpunt@zuyd.nl of ga naar onze website www.meetpunt.eu. U kunt hier meer informatie vinden over onze werkwijze of u kunt direct uw vraag stellen.
Droombeeld van eindgebruikers rondom hulpmiddelen binnen project
RAAK-MKB COM: Communiceer! in kaart


Binnen het RAAK-MKB COM! project zijn we volop bezig met het verzamelen van data, dit is geen sinecure! Het is een hele uitdaging om via de leveranciers voldoende eindgebruikers te werven. Het betreft dan ook een doelgroep die vaak geconfronteerd wordt met meervoudige beperkingen , die zich niet gemakkelijk kunnen verplaatsen en een beperkt energieniveau hebben. Als een rondtrekkend circus bezoekt het projectteam nu eindgebruikers van communicatie ondersteunende hulpmiddelen thuis of in de instelling.

In Toverland hebben we samen met 1 gezin met een kind met een communicatie ondersteunend hulpmiddel en 8 gezinnen van kinderen die gebruik maken van een compenserend dyslexie hulpmiddel het droombeeld rondom levering en het gebruik van de hulpmiddelen in kaart gebracht. De participatie in de bijeenkomsten was intensief. Daarna werden zij beloond met een bezoekje aan Toverland. De zon was van de partij en de deelnemers hebben zich goed geamuseerd. Het was een geslaagde dag!

Dinsdag 17 november stonden de eerste focusgroep-interviews voor de deur met leveranciers van hulpmiddelen enerzijds en professionals (leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten) anderzijds. Meer weten? Neem contact op met Ruth Dalemans.
 

Nieuwe Lector Zorg op Afstand; Marieke Spreeuwenberg

In onze samenleving worden steeds meer zorgtaken verschoven naar personen zelf en hun omgeving. Technologische innovaties bieden kansen om zelfzorg te ondersteunen en goede zorg te leveren met behoud of zelfs verhoging van de kwaliteit van leven. Wat is hierbij de uitdaging voor Marieke Spreeuwenberg, per 1 oktober 2015 benoemd tot lector Zorg op Afstand bij Zuyd Hogeschool?

<lees meer>
 

Nieuw handvat voor samenwerking tussen patiënt en zorgverlener


Het bieden van persoonsgerichte zorg is een kernwaarde van de huisartsenzorg in Nederland. Hierbij is steeds vaker sprake van gezamenlijke besluitvorming, met een actieve rol voor de patiënt. Bij persoonsgericht zorg nemen zorgverlener en patiënt samen besluiten. Dit vraagt van zorgverleners een andere aanpak. Om deze nieuwe werkwijze eigen te maken is een praktische handreiking ontwikkeld.
 
De basis van de handreiking is het Raamwerk Individueel Zorgplan van Zorginstituut Nederland (ZIN). Daarin was de gezamenlijke besluitvorming niet of nauwelijks  uitgewerkt. De nu verschenen handreiking komt hieraan tegemoet. Het is praktisch en breed toepasbaar:  te gebruiken bij zowel mensen met één chronische aandoening, als bij  mensen met multimorbiditeit en bij kwetsbare ouderen. De gezamenlijk vastgestelde behandeldoelen  en zorgafspraken krijgen een plek in het individueel zorgplan.  De handreiking gezamenlijke besluitvorming maakt het makkelijker om het generiek individueel zorgplan in te zetten als onderdeel van persoonsgerichte zorg.
 
De handreiking bestaat uit vier onderdelen: voorbereiding consult; samen doelen vaststellen; samen zorgafspraken maken; en evalueren. Het expliciete onderscheid tussen doelen en zorgafspraken zorgt voor meer bewuste aandacht voor doelen vanuit het patiëntenperspectief, en – als gevolg daarvan – voor een actievere inbreng van de patiënt. De opzet sluit aan bij de professionele normen van huisartsen en praktijkondersteuners. De handreiking kan flexibel worden toegepast: diepgravend als het moet, globaler als het kan.
 
De handreiking voor gezamenlijke besluitvorming werd ontwikkeld door het NHG, Zuyd Hogeschool Heerlen, Universiteit Maastricht, InEen en Zorginstituut Nederland (ZIN). Het is gebaseerd op bestaande kennis en expertise en in een kleinschalige pilot door huisartsen en POH getoetst. Verder onderzoek naar de hanteerbaarheid en het effect van de handreiking blijft nodig.

PACT verbindt Duitsland en Nederland
 

Recent bezocht Edith Schippers, onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, samen met haar Duitse collega Barbara Steffens de stand van Nordrhein-Westfalen bezocht. Hier werd een aantal projecten gepresenteerd waarin Duitsland en Nederland samenwerken. Een daarvan betrof PACT: PAtient Centered Telerehabilitation. Projectleider Andreas Rothgangel liet mevrouw Schippers het platform telerevalidatie laten zien en heeft verder de voordelen van de Duits-Nederlandse samenwerking toegelicht.
 
PACT is een gemeenschappelijk project van CAPHRI (Rehabilitation Medicine Rob Smeets) en ZUYD (lectoraten A&P en technologie in de zorg, Sandra Beurskens, Susy Braun, Luc de Witte). Het effectonderzoek wordt in zeven klinieken in Duitsland uitgevoerd. Het platform is door het ICT-bedrijf Kaasa health in Düsseldorf ontwikkeld. Meer informatie over het project vindt u hier.

EIZT/ZTL op sociale media


EIZT/ZTL is ook actief op de sociale media Facebook, LinkedIn en Twitter. Via deze kanalen blijft u op de hoogte van het laatste nieuws en events van EIZT en ZTL. Ook delen we via deze social media kanalen regelmatig interessante artikelen over trends en ontwikkelingen op het gebied van zorgtechnologie en innovaties in de zorg.
Wilt u ons ook volgen? U vindt ons op:
·         Facebook: https://www.facebook.com/eiztztl?ref=hl
·         Twitter: https://twitter.com/eizt_ztl
·         LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eizt-en-ztl?trk=top_nav_home

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2015 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp