Copy
Bekijk deze mail in uw browser

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over nieuws en activiteiten van EIZT/ZTL. In deze nieuwsbrief:

  • Meetpunt brengt het Bernardinuscollege in beweging

  • Onderzoekers ontwikkelen servicerobot voor ouderen

  • Team Meetpunt wint Teamprijs Zuyd

  • Propositie maatwerkmodules ZTL/EIZT 

  • Nieuws en agenda EIZT/ZTL

Meetpunt brengt het Bernardinuscollege in beweging

Medio januari was het spannende moment voor de brugklassers van deTechnasium-stroom van het Bernardinuscollege aangebroken: hun allereerste presentatie op het voortgezet onderwijs!
 
In de rol van bewegingswetenschapper, namens het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT), stonden de acht weken voorafgaand aan de eindpresentaties, in het teken van het doen van onderzoek. Het Meetpunt leverde voor iedere subgroep, bestaande uit gemiddeld vier leerlingen, een activiteitenmeter, variërend van een Fitbit, tot een Activ8. Naast de activiteitenmeter onderzocht iedere subgroep ook nog twee apps naar keuze, om uiteindelijk te komen tot een adviesrapport, waarin de resultaten van een vergelijkend onderzoek stonden beschreven. Hierbij was er aandacht voor de validatie van het aantal stappen, de duur van de activiteit en de afstand.
 
Na een uitgebreide analyse en afweging over welke apps de leerlingen naast de activiteitenmeter gingen onderzoeken, werd gestart met het daadwerkelijke onderzoek. Aan de hand van een zelf opgesteld activiteitenprotocol en variërende externe criteria, gingen de leerlingen aan de slag met het onderzoeken van de meetresultaten. En wat is nu nog leuker dan onderzoek doen in beweging?
 
De uiteindelijke reacties van zowel leerlingen als docenten waren enthousiast. Susy Braun (namens EIZT) en Maikel den Dekker (namens Meetpunt) waren getuige van een aantal mooie eindpresentaties. Duidelijke conclusie was dat de leerlingen, naast de daadwerkelijke accuraatheid, veel aandacht hadden voor de “gadget-waarde” van de activiteitenmeter. De beste presentatie van iedere klas werd uiteindelijk beloond met een certificaat, voor iedere leerling van het subgroepje en een fruitmand vol met mandarijnen, appels en bananen, zodat de klas als dank getrakteerd kon worden op een lekker stuk fruit!
 
Al met al een leuk, actief, maar vooral leerzaam initiatief waarop EIZT, Meetpunt en de leerlingen en docenten van het Bernardinuscollege met enthousiasme terugkijken.
 

Onderzoekers ontwikkelen servicerobot voor ouderen
Een robot die empathisch en sociaal is
 

Als je hem ziet zou je het zo een-twee-drie niet zeggen, maar onderzoekers van Zuyd Hogeschool hebben, samen met negen andere onderzoeksinstellingen uit vijf Europese landen, een servicerobot voor ouderen ontwikkeld die empathisch en sociaal is. De servicerobot moet ouderen in staat stellen langer zelfstandig thuis te wonen.
 
“We hebben de robot geen uiterlijke menselijke trekjes gegeven”, zegt onderzoekster Sandra Bedaf van het lectoraat Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool. “Zijn empathische en sociale kant komt op een andere manier tot uitdrukking. Bijvoorbeeld in zijn bewegingen: hij kijkt de gebruiker aan en maakt een kleine buiging als hij iets overhandigt.”  De robot wordt bediend met een tablet. De bediening is heel intuïtief: de gebruiker kijkt als het ware door de ogen van de robot en ziet wat de robot ziet. Als de robot voor de gordijnen staat, verschijnt de optie ‘sluit de gordijnen’ op de tablet. Sandra Bedaf: “Oudere mensen die moeilijk met een computer overweg kunnen, kunnen wel werken met deze intuïtieve bediening.”
 
Is de robot te koop?
De sociale servicerobot is getest bij de Zorgacademie Parkstad. Bij de test waren ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals betrokken. In een filmpje is te zien hoe de robot werkt. De robot is nog niet ver genoeg om de markt te betreden, zegt Sandra Bedaf. “Er moet nog het nodige doorontwikkeld worden. Een servicerobot maken is niet eenvoudig, het zal nog enkele jaren duren voordat complexe servicerobots te koop zijn. De kennis die tijdens dit project vergaard is, heeft veel waarde voor de ontwikkeling van toekomstige servicerobots.”
 
Beoordeling: excellent
Het ontwerp van de robot vormde onderdeel van het project ACCOMPANY: Acceptable Robotics Companions for Ageing Years. Dit project werd gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Commissie en kreeg vanuit Brussel de beoordeling ‘excellent’. Meer informatie over het project is te vinden op www.accompanyproject.eu
 

Team Meetpunt wint Teamprijs Zuyd  

 

Het team Meetpunt heeft de eerste Teamprijs van Zuyd gewonnen. Collegevoorzitter Karel van Rosmalen reikte deze prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie uit. In dit team werken docenten van de faculteiten Gezondheidszorg, ICT, Bèta Sciences and Technology en International Business and Communication samen. “We zien deze prijs als een erkenning en waardering voor ons werk”, reageerde Sandra Beurskens, die vanuit het expertisecentrum EIZT en het lectoraat Autonomie en Participatie van chronisch zieken het team leidt.
 
In de nieuwe besturingsfilosofie van Zuyd spelen de teams een belangrijke rol. Daarom zet het College vanaf dit schooljaar elk jaar een team van Zuyd in de spotlight. “Het team Meetpunt heeft de prijs verdiend omdat het breed samengesteld is, over meerdere faculteiten heen reikt en door die samenwerking aan een groot programma werkt, dat we wellicht later dit jaar als kennis-as indienen bij de Provincie”, zo motiveerde Karel het besluit om de wisseltrofee aan dit team toe te kennen. De teamleden laten volgens hem duidelijk zien over de grenzen van de eigen discipline heen te kunnen werken. Karel: “De teamleden zoeken de verbinding tussen disciplines en professie. Ze doen dit op een dusdanige wijze dat het iets betekent voor de omgeving.”
 
Rol van kennismakelaar
Het team Meetpunt functioneert ruim een jaar. Het doel is om zowel de zorgsector als het bedrijfsleven te ondersteunen bij meetvragen op het snijvlak van zorg en techniek. Denk aan apps, wearables in de zorg, maar ook vragenlijsten en observaties. “Door deze expertise, die al bij Zuyd aanwezig was, te bundelen, kunnen we interdisciplinair vraagstukken oppakken”, zegt Sandra. Door de samenwerking tussen zorg, ICT, techniek en business professionals kan team Meetpunt een veel krachtiger aanbod doen aan de buitenwereld dan wanneer elke faculteit afzonderlijk met zijn expertise aan de slag zou zijn gegaan. Het team gaat nu als een kennismakelaar fungeren en beoordeelt of de vraag het beste beantwoord kan worden door studenten in een onderwijsproject, via een afstudeerproject of door het lectoraat zelf. Meten is duidelijk een onderwerp dat faculteiten verbindt.
 
Grenzen verleggen
Sandra is er van overtuigd dat interprofessionele samenwerking iedereen verder brengt. “Het afgelopen jaar is ontzettend leerzaam en verrijkend geweest.” Tegelijk is dat ook het lastige, want samenwerken over faculteitsgrenzen heen betekent dat je elkaars taal moet leren spreken. “Als een docent marketing iets vertelt over een business propositie, moet hij dat eerst uitleggen.” Het resultaat is, aldus Sandra, dat teamleden over de grenzen van hun eigen discipline heen leren kijken en out of the box gaan denken. “De kern hiervan is interprofessioneel samenwerken. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet je tijd in investeren en je moet een structuur opbouwen. Dat we nu deze Teamprijs winnen, beschouw ik als waardering voor ons werk. Gelukkig wordt er reeds op meerdere vlakken binnen Zuyd op interprofessionele wijze samengewerkt binnen onderzoek maar ook binnen het onderwijs. Gestimuleerd door Zuyd Innoveert worden dergelijke projecten uitgevoerd binnen meerdere  faculteiten zoals o.a. Social Work en Gezondheidszorg
 
Team Meetpunt
Het team bestaat naast Sandra Beurskens uit Emmylou Beekman, Kenneth Oti, Raymond Swinkels, Kim van Vijven, Maikel den Dekker (allen faculteit Gezondheidszorg), Fouad de Vries (faculteit International Business and Communication), Humphrey Ferdinandus (faculteit ICT) en Francy Crijns (faculteit Bèta Sciences and Technology). Naast deze groep interne medewerkers voorziet Roland van Alphen, in naam van Regitel, in een zeer bruikbare externe bijdrage. Roland zorgt voor een frisse kijk, vanuit zijn werkveld en expertise als bestuursvoorzitter van Regitel, een netwerk van ICT-relaties in Limburg en daarbuiten.  Lees hier meer over het  team. Bekijk hier het filmpje van de uitreiking tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 

Propositie  maatwerkmodules ZTL/EIZT 

ZTL/EIZT wil de markt op met maatwerkmodules voor ontwikkelings- en implementatievraagstukken op het terrein van zorgtechnologie. De doelgroep hierbij zijn zorgorganisaties die aan de slag willen of al aan de slag zijn met innovaties op het terrein van zorgtechnologie. Innovaties die zorgaanbieders helpen bij het vernieuwen en/of verbeteren van hun dienstverlening en werkprocessen, die de eigen kracht van de cliënt, mantelzorger en professional  ondersteunen maar ook de samenwerking  tussen verschillende disciplines en organisaties op lokaal en regionaal niveau versterken.
Op basis van literatuuronderzoek en ervaringen uit de praktijk is een aantal vraagstukken geïdentificeerd waarvoor kansrijke maatwerkoplossingen kunnen worden ontwikkeld. Het vertrekpunt hierbij is dat de maatwerkoplossing  de kernbehoefte van de zorgorganisatie vervult.

De  kernbehoefte van een zorgorganisatie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de situatie waarin de organisatie zich bevindt: voor, midden of aan het eind van de Innovatie Wasstraat. De Innovatie Wasstraat is het traject dat een organisatie doorloopt als het aan de slag gaat met een innovatie. In  termen van de Innovatie Wasstraat kun je de volgende fasen onderscheiden:
 
http://www.dialoguestechnology.nl/wp-content/uploads/2013/02/Ahold_innovatie.png
 
Generatie: exploreren  en creëren van de toepassing/dienst
In deze fase worden diensten/toepassingen bedacht, ontwikkeld en gekozen. Dit op basis van een voorliggende visie en missie op het gebruik van Zorgtechnologie. Uit de praktijk blijkt dat de benodigde visie en missie veelal niet aanwezig is en men derhalve verkeerde keuzes maakt (de goede dingen doen) of er geen focus wordt aangebracht (alles doen en dus niet goed doen).
 
Validatie: reflecteren op de toepassing/dienst
In deze fase wordt de toepassing/dienst getoetst in een pilot. In deze fase wordt duidelijk of  de toepassing/dienst ook daadwerkelijk de boogde meerwaarde levert  en zo ja welke condities  hiervoor nodig zijn.
Uit de praktijk blijkt dat  bij professionals vaak de kennis en het enthousiasme ontbreekt om de toepassing daadwerkelijk gebruiken in het zorgproces. Daarnaast zijn  de benodigde condities niet of onvoldoende gerealiseerd.

Realisatie: implementeren van de toepassing/dienst
in deze fase wordt de toepassing/dienst ingebed en geborgd binnen de organisatie en wordt deze een onderdeel van het reguliere zorgaanbod/zorgproces. Uit de praktijk blijkt dat in deze fase zorgorganisaties worstelen met het opzetten van een sluitende business case en risicomanagement.
 
Op basis van de mogelijke vraagstukken van zorgorganisaties bij het doorlopen van de innovatie wasstraat zouden maatwerkmodules kunnen worden ontwikkeld zoals opgenomen in het onderstaande portfolio. De maatwerkmodules kunnen afzonderlijk of combinatie in een of meerdere dagdelen worden aangeboden.
 
Portfolio maatwerkmodules
Overzicht portofolio  maatwerkmodules ZTL/EIZT/VanMorgen
 

Fase Vraagstuk Module Doelgroep
Generatie Visie en strategie Visieontwikkeling op het gebruik van zorgtechnologie RvB /managementteam(MT)
Generatie Focus Business Canvas Model Vertegenwoordiging van  RvB, managementteam, middenkaderstaf en professionals
Validatie Kennis en enthousiasme Acceptatie en adoptie van het gebruik van zorgtechnologie Professionals, middenkader en staf die betrokken zijn bij de pilot
Validatie Condities Service Blueprint Professionals, middenkader en staf die betrokken zijn bij de pilot
Realisatie Vaardigheden Toepassing van zorgtechnologie Professionals
Realisatie Financiering Business Case RvB, managementteam en staf (financiën en control)
Realisatie Risicomanagement  Risicomanagement (conform NEN 8028/ norm voor Telemedicine Vertegenwoordiging hoger management en staf

 
 
Inhoud maatwerkmodules
Module visieontwikkeling
In deze  module wordt met de deelnemers op een interactieve wijze een  visie en missie ontwikkeld op het toepassen van Zorgtechnologie in het primaire zorgproces. Het resultaat van deze module is een overzicht van uitgangspunten die gebruikt kunnen worden bij de een verdere uitwerken van een gezamenlijke en door het MT/RvB  gedragen visie en strategie op het gebruik van zorgtechnologie.
 
Module Business Model Canvas
In deze module wordt door de deelnemers een business model ontworpen en beschreven en geanalyseerd voor een concrete  toepassing/dienst op het terrein van Zorgtechnologie. Door de deelnemers worden de doelgroepen gedefinieerd waar de toepassing/dienst van Zorgtechnologie waarde toevoegt. Tevens wordt in kaart gebracht welke mensen, middelen  en kennis er nodig zijn voor de implementatie van de toepassing/dienst. Het resultaat van deze module is dat de deelnemers in een onderlinge dialoog inzicht krijgen voor wie en op welke wijze de nieuwe dienst waarde  oplevert en op welke wijze deze waarde kan worden gerealiseerd.
 
Module Acceptie en Adoptie
In de module maken de deelnemers kennis met diverse toepassingen van zorgtechnologie en krijgen inzicht wat de inzet van concrete technologische toepassingen (bv. beeldcommunicatie, gezondheidsapp) kunnen betekenen voor de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Het resultaat van deze module is een verandering in attitude bij de deelnemers ten opzichte van het gebruik van zorgtechnologie.
 
Module Toepassing van zorgtechnologie
In deze module krijgen de deelnemers de kennis en vaardigheden aangereikt om de toepassing technisch en methodisch op de juiste wijze te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Het doel van deze module is dat de deelnemers weten voor welke interventies ze de toepassing kunnen inzetten en tevens beschikken over de benodigde kennis en vaardigheid voor het gebruik van de hardware en software. De inhoud van deze module is afhankelijk van en wordt toegespitst op de toepassing waarmee de organisatie mee aan de slag wil (bijvoorbeeld robotica, beeldzorg, leefstijlmonitoring).
 
Module Service Blueprint
In de module worden alle aspecten van de toepassing/dienst op het terrein van zorgtechnologie in kaart gebracht/ Dit gebeurt door deelnemers van de verschillende afdelingen van de zorgorganisatie die een rol spelen in de levering van de toepassing/dienst. Door deze module wordt de verantwoordelijkheid van elke afdeling duidelijk. Het resultaat van deze module is dat de deelnemers inzicht hebben welke zaken er geregeld dienen te  worden voor de levering van de toepassing/dienst en welk organisatieonderdeel hiervoor verantwoordelijk is.
 
Module Business Case
In deze module gaan de deelnemers in een kleine setting met elkaar in gesprek. In een ochtend of middag vullen ze de business case gezamenlijk in voor een concrete toepassing op het terrein van Zorgtechnologie. De business case wordt opgebouwd  op de inbreng van de betrokkenen zelf. Dit vergroot het draagvlak en stimuleert ook de onderlinge kennisuitwisseling. Het resultaat van deze module is een eerste en gezamenlijk gedragen kosten- en baten analyse van de nieuwe dienst.
 
 
Module Risicomanagement
In deze module krijgen de deelnemers de kennis aangereikt voor het uitvoeren van een prospectieve risico-inventarisatie, risicoanalyse en het uitwerken van beheersmaatregelen bij de inzet van technologie in het zorgproces ( bv. hulpmiddelen, sensoren, robotica of ICT). Hierbij wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen en normen uit de NEN 8028. Deze norm bevat eisen die betrekking hebben op de zorgaanbieder, de zorgprocessen en de fabrikanten/leveranciers van technologische middelen en geeft aanwijzingen voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Het resultaat van deze module is dat de deelnemers kennis hebben verworven over hetgeen er nodig is om te komen tot een veilige inzet van de beoogde technologische toepassing in het reguliere zorgproces.
 
Voor daadwerkelijk over te gaan tot de ontwikkeling van deze modules is het advies  om de beoogde portofolio ter beoordeling voor te leggen aan de beoogde doelgroepen binnen zorgorganisaties die momenteel als partner verbonden zijn aan EIZT/ZTL. Modules kunnen daarbij ook in combinatie worden aangeboden.
 

Nieuws en agenda EIZT/ZTL
 

Bent u benieuwd naar de laatste nieuwsberichten over EIZT /ZTL? Of wilt u weten welke events we organiseren? Kijkt u op de homepage. Daar vindt u altijd de meest actuele stand van zaken!

2015 Eizt, alle rechten voorbehouden.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp