Copy
Schoon Water nieuwsbrief #33 met o.a. de resultaten 2015, LVS in aardbei en Schoon Water in de Beekse Bergen.
View this email in your browser
Milieubelasting landbouw ook in 2015 weer onder de norm
Tabel resultaten 2015In totaal doen ruim 750 agrarische ondernemers mee aan het project: akkerbouwers, loonwerkers, veehouders via de loonwerkers, vollegrondsgroententelers en boomkwekers. Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden worden op 85% van het landbouwareaal Schoon Water maatregelen genomen (dat is 4.000 hectare). Via het loonwerk vinden deze Schoon Water maatregelen ook op 4.500 hectare buiten de gebieden plaats.
 Brabantbreed is dat op 33% van het landbouwareaal het geval, in totaal op ruim 41.000 hectare. Het deelnemend landbouwareaal is daarmee in totaal zo’n 50.000 hectare.
 In de figuur is te zien dat sinds de start van het project in 2000 de milieubelasting voor het grondwater een duidelijk dalende trend laat zien. Terwijl landelijk gezien vanaf 2000 de milieubelasting voor grondwater nagenoeg gelijk is gebleven. Maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater te verminderen blijken ook een positief effect op het oppervlaktewater te hebben. Ook de milieubelasting oppervlaktewater laat een sterk dalende trend zien. Terwijl het deelnemend areaal (oranje lijn) over de projectperiode sterk is toegenomen, ook van moeilijke teelten. Meer over landbouw en Schoon Water
Gemeenten, bedrijven en bewoners gaan naar chemievrij
Voor de doelgroep niet-landbouw zijn de gemeenten in 2014 en 2015 verder begeleid ten aanzien van chemievrij beheer verhardingen, groen en sportvelden. Voor deze doelgroep geldt via landelijke wetgeving dat per 30 maart 2016 op verhardingen geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt mogen worden. Voor openbaar groen ligt de ingangsdatum van het verbod op november 2017. Voor sportvelden is een “green deal” opgesteld en is 2020 genoemd als einddatum voor middelengebruik. Alle 16 Schoon Water gemeenten met een grondwaterbeschermingsgebied beheren in 2015 het groen in deze gebieden chemievrij en 15 gemeenten doen dat ook op verhardingen.
De weg die in voorgaande jaren is ingeslagen richting chemievrij beheer is hiermee in de meeste gemeenten ondertussen verankerd.
In 2015 is er veel aandacht geweest voor het chemievrij beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. De gemeenten Haaren en Bladel werken al jaren zonder chemie op de sportvelden. Bij de andere Schoon Water gemeenten is er de wil hiermee aan de slag te gaan, maar wordt (veelal incidenteel) wel chemie gebruikt. Meer over gemeenten en Schoon Water

Een aantal deelnemende bedrijven (o.a. Bavaria, Kempen Airport) werkt chemievrij volgens de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Heineken heeft na advies en begeleiding in 2015 de omschakeling naar chemievrij beheer gemaakt. Ook een aantal hoveniers is begeleid naar chemievrij werken. 
Meer over bedrijven en Schoon Water
De communicatie richting bewoners bestond uit 50 ‘schoon water-lessen’ op basis- en middelbare scholen. Met deze campagne zijn 900 leerlingen bereikt. Meer over bewoners en Schoon Water 
Eenvoudig spuitregistratie delen met Schoon Water via managementsysteem
De goede resultaten van Schoon Water kunnen we alleen laten zien als u als deelnemer de spuitregistratie met ons deelt. Voor deelnemers met een teeltregistratiesysteem hebben we dat nog makkelijker gemaakt. Schoon Water voor Brabant staat in de lijst met afnemers. U kunt eenvoudig aangeven dat u de spuitregistratie wil delen met het project. Zoals elk jaar gebruikt CLM deze gegevens alleen om de milieubelasting per sector of gebied te berekenen. Er vindt geen controle plaats, de gegevens worden niet met derden gedeeld en de milieubelasting berekenen we altijd anoniem. 
Gebruikt u géén managementsysteem? U kunt via TeeltCentraal gratis uw spuitregistratie bijhouden. Neem contact op met SchoonWater.

Theo Swinkels zet in op duurzaamheid

De aardbeien- en aspergeteler maakte gebruik van de investeringsbijdrage van Schoon Water voor zijn LVS-kar. Zo vermindert hij niet alleen de milieubelasting, maar is er ook minder schade aan zijn planten. Lees het hele bericht

Schoon Water tip Wateroverlast

Diverse telers zijn –met name in Zuid-Oost Brabant- hard geraakt door de extreme periode die (hopelijk) achter ons ligt. Stortbuien en/of hagelbuien hebben geleid tot grote waterschade in de gewassen. We zien dat de ziekte- en onkruidbestrijding sterk wordt bemoeilijkt. Lees de hele tip over wateroverlast
De Schoon Water tips voor suikerbieten, snijmaïs en aardappelen leest u hier.

Gemeenten: vragen over chemievrij beheer?

Via het Schoon Water Forum heeft u een directe lijn met het ministerie van I&M voor vragen over chemievrij beheer. Daarnaast vindt u op onkruidvergaat.nl informatie en tips voor particulier en professioneel beheer van onkruid. Lees meer 
De belasting van het water in Moersloot is sinds 2011 sterk gedaald. Lees meer over de resultaten.
Beekse Bergen opent bijenhotel en beheert onkruid chemievrij. Lees meer
Bijeenkomst boomteelt: resultaten 2015 en nieuwe ontwikkelingen. Lees meer
Juiste onkruidherkenning eerste stap in goede bestrijding. Lees meer
Aardbeientelers bespreken milieubelasting, beperking inzet insecticiden en mogelijke stap naar nullozing in kassen. Lees meer
Preiteler Jan van Lierop inspireert de collega's bij een bezoek aan zijn bedrijf. Lees meer
aanmelden voor de nieuwsbrief
Schoon Water voor Brabant in een notendop
Doel van ‘Schoon Water voor Brabant’ is het verminderen van gebruik en emissie van schadelijke bestrijdingsmiddelen naar het water in Noord-Brabant. Oppervlaktewater is de leefomgeving van allerlei planten en dieren. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een goede ecologische kwaliteit. Grond- en oppervlaktewater zijn ook een bron voor drinkwater. Het is belangrijk om dit schoon te houden. Dan blijft het voor iedereen geschikt als bron voor drinkwater, nu en in de toekomst.
 
‘Schoon Water’ is zowel gericht op bescherming van het grondwater in 11 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden als op bescherming van grond- en oppervlaktewater in heel Brabant. Alle gebruikers van middelen doen mee: burgers, bedrijven, landbouw en gemeenten. Van de 16 gemeenten in grondwaterbeschermingsgebieden werken de meesten chemievrij op verhardingen en in het openbaar groen. Enkelen beheren de sportvelden chemievrij. Verder nemen bedrijven zoals Kempen Airport in Cranendonck en Bavaria in Laarbeek actief deel. Vanaf 2012 is het project verbreed en opengesteld voor loonwerkers en agrariërs in heel Noord-Brabant.
 
Binnen de grondwaterbeschermingsgebieden zetten alle grondgebruikers een stap richting duurzaam beheer. Agrariërs bekijken samen met hun adviseurs hoe zij minder of geen schadelijke bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en worden ondersteund om met Schoon Water maatregelen aan de slag te gaan, zoals een Wingssprayer of luchtondersteuning. Gemeenten en bedrijven krijgen hulp bij certificering en gaan samen met hun adviseur na hoe de onkruidbestrijding duurzamer aangepakt kan worden. Alle bewoners van de 11 grondwaterbeschermingsgebieden worden met nieuwsbrieven en acties geïnformeerd en bewuster gemaakt.
 
Organisatie
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.
 
CLM, Delphy en Eco Consult verzorgen de uitvoering van het project.
 
Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.schoon-water.nl of bij:
• CLM: Peter Leendertse: E pele@clm.nl T 0345-470751
• Provincie Noord-Brabant: René Klerks: E rklerks@brabant.nl T 06-18303154
• Brabant Water: Sandra Verheijden: E sandra.verheijden@brabantwater.nl T 073-6838514
• ZLTO: Johan Elshof: E johan.elshof@zlto.nl T 073-2173000
• Stichting Duinboeren: Sjaak Sprangers: E duinboeren@hetnet.nl T 0411-643639
• Waterschappen: Minke Lagerwerf (De Dommel): E mlagerwerf@dommel.nl T 0411-618487
 
Copyright © 2016 Schoon Water, Alle rechten voorbehouden


Aanmelden voor deze nieuwsbrief?  Afmelden voor de nieuwsbrief   Pas uw data aan 

Email Marketing Powered by Mailchimp