Copy
Szanowni Państwo,

W dniach 10-12 lipca 2019 roku w Senacie RP odbędzie się głosowanie w sprawie Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3484, 3545 i 3545-A), zwanej dalej MegaUstawą. Nasze stowarzyszenie, w trakcie konsultacji publicznych, wielokrotnie składało zapytania i opinie, na które, podobnie jak wielu innych interesariuszy, nie otrzymaliśmy merytorycznej odpowiedzi. Podczas komisji sejmowych nie było miejsca na dyskusję, a zasadnicze kwestie dotyczące skutków nowelizacji ustawy dla samorządów takich jak: nieodpłatne udostępnienie infrastruktury pod rygorem kar, powstanie roszczeń i być może pokrywanie rekompensat za utracone wartości nieruchomości i biznesów, nie zostały uzgodnione. Nie zaopiniowały nowelizacji, ani nie uczestniczyły w posiedzeniach rządu organizacje takie jak: Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego etc., nie mniej jednak z wypowiedzi podsekretarza stanu wynika, że ustawa ta została uzgodniona ze stroną samorządową. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej: 

Czy Państwa gmina otrzymała zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie nowelizacji MEGAustawy?
Czy gmina brała udział w konsultacjach, uzgodnieniach z Ministerstwem Cyfryzacji lub jakąkolwiek inną stroną, dotyczących nowelizacji megaustawy telekomunikacyjnej? Jeśli tak, to kiedy miały miejsce ww. konsultacje oraz jakie postanowienia były wypracowane w ramach tych konsultacji? 


Świadoma część społeczeństwa od dawna i coraz wyraźniej rozumie ww. skutki, jakby pominięte przez ich samorządowe reprezentacje. Jako inne szkodliwe zmiany należy wskazać również:
- stawianie nowych nadajników emitujących promieniowanie elektromagnetyczne wysokich częstotliwości w nowych zakresach częstotliwości 24h na dobę 365 dni w roku – w dowolnym miejscu, z pogwałceniem prawa własności i prawa miejscowego,
- wykluczenie całej ludności Polski z udziału w życiu publicznym, z pogwałceniem Konwencji z Aarhus i ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. 

Z proponowanej nowelizacji wynika, iż instalacje telekomunikacyjne nie będą już z definicji obiektami budowlanymi, a więc i pozwolenie na budowę takiej instalacji nie będzie już wymagane, co w konsekwencji może powodować naruszenie następujących artykułów Konstytucji (artykuły: 5, 39, 68, 74 i 86, 87, 165), naruszenie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (zasady: przezorności i prewencji) oraz art. 143 KC, dotyczącego zakresu prawa własności gruntu.

Na mocy projektu nowelizacji MegaUstawy, władze samorządowe mają być pozbawione wpływu na możliwość ograniczenia budowy stacji bazowych. W myśl projektu nowelizacji  każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny powinien mieć zapewniony dostęp do publicznej infrastruktury technicznej w celu umieszczania punktu dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu, bez jakichkolwiek ograniczeń.

Proponowane zmiany MegaUstawy naruszają podstawowe prawa mieszkańców gminy do: ochrony zdrowia, ochrony własności, nienaruszalności mieszkania, ochrony osób niepełnosprawnych i elektrowrażliwych, ochrony środowiska oraz całkowicie pozbawiają samorządy realnej kontroli przestrzegania tych praw, a więc wykonywania ustawowych zadań własnych gminy wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Ponadto, kontrole NIK w latach 2015 i 2019 wykazały jak bezradne są organy państwa w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami powodowanymi przez pola elektromagnetyczne i jak tę bezradność wykorzystują operatorzy firm telekomunikacyjnych. 

https://www.nik.gov.pl/plik/id,9889,vp,12180.pdf

https://www.nik.gov.pl/plik/id,20005,vp,22625.pdf

Zmiany zawarte w MegaUstawie uderzają w interesy samorządów i ich mieszkańców, a służą jedynie operatorom sieci komórkowych.

Proszę  rozważyć  czy ważniejsze są interesy operatorów telefonii komórkowej czy zdrowie i prawa mieszkańców gmin, które gmina ustawowo ma obowiązek chronić.
 
W załączeniu również:
Stanowiska Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Smart Cities Polska i Prawo do Życia skierowane do PAP, mediów ogólnokrajowych i lokalnych, oraz do polskich samorządowców: https://drive.google.com/open?id=1sT18ZFfe0p6gmYGjWuYjGwysRMRsYQRV2RoYkH042a8
Mail do samorządów 1: https://mailchi.mp/1b9c647d6cdd/niebezpieczne-dziaanie-rzdu-dotyczce-wywaszczenia-miast-z-wasnoci-prywatnej-i-dodania-nowych-obowizkw-wzgldem-operatorw-telekomunikacyjnych?fbclid=IwAR33tvOBqpfidluKaJoWA9AkDf2yPk-7M_MDcaMc6kFUOiosQv2FwXynvdo
Mail do samorządów 2: https://mailchi.mp/d42cce002ad0/ustawa-o-5g-samorzdy-strac-najwicej
List niezależnego badacza do komisji senackich: https://docs.google.com/document/d/1V24BZlBh-BSxh9PopkSMJAJZAwEOQG3H81NTkDnXdNw/edit?usp=sharing

Jednocześnie, na podstawie Art 61 Konstytucji RP oraz stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej wnoszę o następujący sposób i formę udostępnienia żądanych informacji:
wysyłka pocztą tradycyjną pod wskazany adres: Erazma z Zakroczymia 19 m. 32 03-185 Warszawa Z dopiskiem "prawo do życia"
wysyłka na wskazany adres e-mailowy: tobiasz.zuchewicz@gmail.com

Pozdrawiam,
Tobiasz Żuchewicz
Erazma z Zakroczymia 19 m. 32 03-185 Warszawa 
Copyright © 2019 Prawdo do życia, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp