Copy
New Monthly E-Newsletter Bulletin - Blaenavon World Heritage Site News and Events
E-Fwletin Misol Newydd – Safle Treftadaeth Byd Blaenafon ;Newyddion a Digwyddiadau
 

Free Half Term Activities


Come to Blaenavon World Heritage Centre for FREE Half Term Activities, 
Tuesday - Friday inclusive, 11am - 3pm 

Try your hand at t-shirt printing, clay sculptures and potters wheel, pebble painting, general arts and crafts and much more on Tuesday to Friday, try your hand at some experiments in our Sidney Gilchrist exhibition on Saturday 1st March, along with Welsh themed food in our café.  Visit: www.visitblaenavon.co.uk

 

Gweithgareddau Am Ddim dros Hanner Tymor


Dewch i Ganolfan Treftadaeth Byd Blaenafon am Weithgareddau AM DDIM dros Hanner Tymor, 
Dydd Mawrth – Dydd Gwener, gan gynnwys y dyddiau hyn, 11yb – 3yp 

Rhowch dro ar brintio crys-t, cerfluniau clai ac olwyn crochenydd, peintio cerrig mân, celf a chrefft cyffredinol a llawer iawn mwy, o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, trowch eich llaw at ambell arbrawf yn ein harddangosfa Sidney Gilchrist ar ddydd Sadwrn 1 Mawrth, a blaswch fwydydd â thema Gymraeg yn ein caffi.  Rhowch glic ar: www.visitblaenavon.co.uk
 

Don’t miss Blaenavon World Heritage Day 2014


Saturday 28 June - 11.30am - 4.00pm in Blaenavon Heritage Town, for more information contact 01495 742333.
 

Peidiwch â cholli Diwrnod Treftadaeth Byd Blaenafon 2014


Dydd Sadwrn 28 Mehefin - 11.30yb - 4.00yp yn Nhref Treftadaeth Blaenafon, am wybodaeth bellach ffoniwch 01495 742333.

A Perfect and Unique Venue to Meet


Whether you are looking for a place to run meetings, training courses or even off-site interviews, or needing a location to host a conference,product launch or even a team ‘away day’, the Blaenavon World Heritage Centre could be the ideal choice.

For more information contact the Centre on 01495 742333.


Lleoliad Perffaith ac Unigryw i Gyfarfod

Waeth a ydych chi’n chwilio am le i gynnal cyfarfodydd, cyrsiau hyfforddiant neu gyfweliadau oddi ar y safle, neu os ydych chi angen
lleoliad i gynnal cynhadledd, lansio cynnyrch neu gynnal diwrnod ‘cwrdd i ffwrdd’ ar gyfer eich tîm, gallai Canolfan Treftadaeth Byd
Blaenafon fod yn ddelfrydol i chi.


Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Ganolfan ar 01495 742333.
 

Forgotten Landscape Programme 2014


The FLP team are busy planning the 2014 events programme.  It will be published in late February and also be available on the website: www.visitblaenavon.co.uk 
Activities will include a range of guided walks led by experts. Subjects will include: the evolution of the early railways; managing the common land and farming; wildlife and access; understanding how the area's unique geology allowed industrial development, and foraging for wild foods - just as our ancestors did.  Read more...........
 

Rhaglen Tirwedd Angof 2014


Mae tîm y Rhaglen Tirwedd Angof yn brysur yn cynllunio’r rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer 2014.  Caiff ei chyhoeddi ddiwedd mis Chwefror ac fe fydd hefyd ar gael ar y wefan: www.visitblaenavon.co.uk 
Fe fydd y gweithgareddau’n cynnwys amrywiaeth o deithiau tywys dan arweiniad arbenigwyr.  Fe fydd testunau’n cynnwys: esblygiad y rheilffyrdd cynnar; rheoli’r tir comin a ffermio; bywyd gwyllt a mynediad; deall sut ganiataodd daeareg unigryw’r ardal ddatblygiad diwydiannol a chwilota am fwydydd gwyllt – yn union fel ein cyndeidiau.  Darllenwch fwy...........
 

Join the Blaenavon Town Team!


If you would like to get involved or have some positive ideas to help your local town, join the Blaenavon Town Team!
The Town team is a small enthusiastic, volunteer group made up from all walks of life and representing various aspects of our Blaenavon community.  
The next meeting is on Monday 10 March at 6pm in the Blaenavon’s Workmen’s Hall, for more information please find us on Twitter or Facebook

Ymunwch â Thîm Tref Blaenafon!

Os hoffech chi gymryd rhan neu os oes syniadau positif gennych i helpu’ch tref leol, ymunwch â Thîm Tref Blaenafon!
Mae’r Tîm Tref yn grŵp bach a brwdfrydig o wirfoddolwyr sy’n dod o bob math o gefndiroedd ac yn cynrychioli agweddau amrywiol ar gymuned Blaenafon.  
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun 10 Mawrth am 6yh yn Neuadd y Gweithwyr, Blaenafon, am wybodaeth bellach chwiliwch amdanom ni ar Twitter neu Facebook

 

Energy Saving Tips for Residents 


Powering Up Communities First (PUCF) the innovative energy and money saving scheme is going to be working in partnership with Big Pit to create an energy exhibition. The exhibition will show how the energy world is transforming and how renewable energy is being used more and more by consumers. 
For further details: www.visitblaenavon.co.uk

Cyngor ar Arbed Ynni i Drigolion 

Fe fydd cynllun arbed ynni ac arian arloesol o’r enw Powering Up Communities First (PUCF) yn gweithio mewn partneriaeth â Big Pit i greu arddangosfa ar ynni. Fe fydd yr arddangosfa’n dangos sut mae byd ynni’n trawsnewid a sut mae defnyddwyr yn defnyddio mwy a mwy o ffynonellau ynni adnewyddadwy. 
Am fanylion pellach, rhowch glic ar: www.visitblaenavon.co.uk

 

 

 
 
Copyright © 2014 -Torfaen County Borough Council, All rights reserved.