Copy
Torfaen Economy and Enterprise news & events update July 2018
View this email in your browser
Economi a Menter Torfaen – Newyddion a Digwyddiadau Gorffennaf 2018

AD Busnes

Ein trydydd pwnc busnes yn 2-18 – AD Busnes.

Darllenwch ein a herthygl – lawn gwybodaeth -  Y Tŵr Ifori  – sy’n ystyried delwedd AD a’r hyn sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni yn yr adran bwysig hon. Bydd ein herthyglau eraill, Rheoli Gweithlu Hyblyg , Lles mewn Busnes Bach: Sut fedrwch chi helpuHanfodion bod y Gyflogwr yn rhoi rhagor i chi feddwl amdano.  
Hefyd, pam na edrychwch ar y fideo ar Iechyd Meddwl yn y Hweithle   
Mae amrywiaeth o bynciau busnes eraill i gefnogi eich busnes ar gael i’w darllen yma.

Cofrestwch ac aros yn rhan o’n rhwydwaith yn Economi a Mentergarwch Torfaen

Rydym yn gwerthfawrogi ein busnesau, cleientiaid ac aelodau ac rydym eisiau parhau i’ch diweddaru gyda’n holl wybodaeth ar gefnogi busnesau, digwyddiadau a chyfleoedd.

O’r 25ain Mai 2018 daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) i rym.

Mae hyn yn golygu bod angen eich caniatâd arnom i gadw a phrosesu eich gwybodaeth bersonol er mwyn medru anfon ein diweddariadau atoch.

I barhau i dderbyn gwybodaeth a chymorth busnes gennym, cofrestrwch isod.

Medrwch weld ein polisi preifatrwydd ar Wefan Economi a Mentergarwch Torfaen

Cofrestru
Sesiwn galw heibio lwyddiannus ar gyfer Busnesau Newydd yn Nhorfaen 
Manteisiodd trigolion Torfaen ar sesiwn galw heibio am ddim i weld sut medrent droi eu syniadau yn fusnes. Cafodd ei chynnal ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl a’i chynnal gan dîm Economi a Mentergarwch Torfaen o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, a denodd y digwyddiad nifer o bobl a oedd eisiau dilyn eu breuddwyd entrepreneuraidd – o weithgynhyrchu cynhyrchion i ddynion i greu dodrefn wedi ei uwchgylchu.
Yn ychwanegol at Economi a Mentergarwch Torfaen, roedd Busnes Cymru ac Ymddiriedolaeth y Tywysog wrth law i roddi cyngor a chymorth hefyd.
Mae’r sesiwn nesaf ar ddydd Iau 4ydd Hydref – 2pm – 4pm Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl.


 
Darllenwch ymhellach yma
Wythnos Fenter Torfaen
16eg – 20fed Gorffennaf 2018 ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae busnesau Torfaen wedi bod yn ymweld gyda, yn mentora, yn cyflwyno gwybodaeth ac yn cefnogi ysgolion Torfaen wrth i ddisgyblion baratoi ar gyfer Wythnos Fenter Torfaen ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae’r ysgolion wedi bod yn gwneud amrywiaeth o gynhyrchion arloesol ac unigryw y byddant yn eu gwerthu ar eu stondinau unigol, manylion pellach
Darllenwch ymhellach yma
Pecyn aelodaeth Clwb Busnes Torfaen wedi ei lansio
Rydym nawr wedi lansio ein pecynnau aelodaeth:
18 mis o aelodaeth o fis Gorffennaf 2018 hyd at fis Rhagfyr 2019.                
6 cyfarfod am un ffi:
  • £90.00 yn cynnwys TAW (Cwmnïau gydag 1-4 o weithwyr) 
  • £117.00 yn cynnwys TAW (Cwmnïau gyda 5+ o weithwyr) 
  • £72.00 yn cynnwys TAW (Cwmnïau sydd wedi bod yn masnachu am lai na blwyddyn)
Felly, os ydych yn ystyried ymuno â’r clwb bywiog, cyfeillgar hwn, manteision ar hyn ac ymuno heddiw!  FFURFLEN YMAELODI
 
Cyfarfod nesaf 20fed Medi
Wedi ei noddi gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, bydd gan y cyfarfod hwn rwydweithio wedi ei hwyluso a ffocws ar aelod. TREFNWCH EICH LLE.
Cliciwch yma i ymuno a chael rhagor o wybodaeth
Merched mewn Busnes Torfaen 2018
Cofiwch am ddyddiad y digwyddiad blynyddol gwych hwn,
Dydd Iau 8fed Tachwedd, 4.30pm – 8.00pm yn y Parkway Hotel and Spa, Cwmbrân.
 
Gwneud cysylltiadau newydd trwy rwydweithio
Gwrando ar siaradwyr ysbrydoledig
Ymweld â byrddau masnach ac arddangos
Te blasus
 

Dewiswyd Ymddiriedolaeth Canser Glaslanciau fel elusen eleni
 
Bydd gwybodaeth bellach ar sut i drefnu lle ar gael yn y man yn www.southwalesbusiness.co.uk

 
Edrychwch ar yr eiddo busnes yn Nhorfaen sydd ar gael i’w rentu neu ei brynu
Mae Cyfeirlyfr Eiddo Torfaen wedi ei ddylunio i fusnesau presennol a newydd fedru chwilio am eiddo masnachol a chyfleoedd datblygu er mwyn cynorthwyo gydag ehangu neu adleoli cwmni i Dorfaen. Mae’n hysbysebu amrywiol eiddo masnachol gan gynnwys swyddfeydd, warysau, eiddo manwerthu a diwydiannol.
Rydym yn cynnig amrywiol eiddo ar gyfer pob math o fusnes - o stondinau hyblyg ym Marchnad hanesyddol Pont-y-pŵl i gyfleusterau cyffrous i fusnesau newydd yng Nghanolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru sydd wedi eu creu i gynnig lle i fusnesau gwyddoniaeth a thechnoleg ifanc, sy’n prysur dyfu.
Cliciwch yma ar gyfer Cyfeiriadur Busnes Torfaen
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube
Copyright © 2018 Torfaen Economy & Enterprise, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp