Copy
Bekijk hier de webversie

Samenwerking rondom transformatie zorg voor jeugd


Transformatie van de jeugdhulp vraagt om intensievere samenwerking tussen domeinen in de zorg voor de jeugd. Door integrale samenwerking in SIGRA-verband wordt ingezet op meer effectiviteit en efficiëntie in de zorg voor de jeugd van -10 maanden tot 23 jaar en hun gezin. In het Transformatienetwerk Jeugd worden de belangrijkste samenwerkingsthema’s besproken en opgepakt.
Via deze nieuwsbrief informeren we u over de activiteiten van het Transformatienetwerk Jeugd.


Graag ontvangen we uw reactie op deze nieuwsflits via Evelien Janssen, beleidsmedewerker SIGRA.


Ontwikkelingen in de transformatie jeugdhulp

Alle jeugdhulporganisaties in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben hard gewerkt aan de aanbesteding 2018. Nu gaan we aan de slag met de implementatie. Belangrijk aandachtspunt is eenduidigheid in werkwijze en verantwoordelijkheden, zoals de werkwijze rondom het perspectiefplan, de aanmeldingen, het hoofd- en onderaannemerschap en het meten van resultaten. We zien veel kansen om zaken in gezamenlijkheid op te pakken, zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden. Namens alle partijen gaan we hierover in overleg met de gemeenten. Gestreefd wordt naar heldere afspraken en gezamenlijke implementatie met alle 14 regiogemeenten en lokale teams.

De transformatie brengt voor alle partijen forse risico’s met zich mee. Het Transformatieoverleg Jeugd maakt een risicoanalyse – inschatting van gevolgen en impact van deze risico’s – en probeert ook met gemeenten afspraken te maken over maatregelen als deze risico’s zich voordoen. De risico’s komen op de agenda van het bestuurlijk overleg van jeugdhulpaanbieders en gemeenten, waar de nieuwe werkwijze en mogelijke risico’s goed worden gemonitord.


Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Hanneke Bakker (Altra) en Muriel Bos (de Bascule)Van jeugd naar volwassenheid:
zorg bij 18-/18+

Veel 16-23-jarigen die hulp nodig hebben, en vooral als ze 18 jaar worden, missen een sociaal netwerk of gaan hulpverlening uit de weg. In deze fase verandert er veel voor de jongere, ook in regelgeving. Ellie Miedema, regisseur integraal jeugdbeleid van gemeente Amsterdam, is intensief gericht op deze doelgroep, zowel stedelijk als landelijk. Zij verkende het Amsterdamse veld en sprak met jongeren en organisaties. In december ging het Transformatienetwerk Jeugd met haar in gesprek. Vooraf is een inventarisatie gedaan van knelpunten en oplossingsrichtingen. M.n. huisvesting en doorlopende zorg zijn een probleem. Succesvolle bestaande initiatieven zijn gedeeld en verkend is hoe in de keten een stap te zetten om voor jongeren doorbraken te organiseren of continuïteit te bieden. Wens is om een adolescententeam op te zetten, dat goed aansluit op de behoeften en zo meer jongeren eerder weet te bereiken. Op 13 april wordt het gesprek met de gemeente Amsterdam vervolgd.

Lees hier de handreiking ‘Van 18-min naar 18-plus’

 

Samenwerking met JBRA en WSG


Aangezien de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering niet om tafel zitten bij het Transformatienetwerk Jeugd, sluiten op 13 april vertegenwoordigers van JBRA en WSG aan om over gemeenschappelijke uitdagingen te praten. Enkele thema’s die aan bod komen: Wie heeft welke verantwoordelijkheid in gezinsmanagement en hoe wordt invulling gegeven aan de regierol? Met de komst van de lokale teams hebben hulpverleners in de specialistische jeugdzorg uitsluitend te maken met risicovolle en complexe gezinsproblematiek. Het lijkt moeilijker te worden om personeel aan te stellen met voldoende ervaring en de juiste competenties. Hoe kunnen we daar met elkaar een oplossing voor bedenken?
 
Wilt u een gezamenlijke uitdaging of idee inbrengen, dan horen we het graag via Evelien Janssen.Amsterdamse Ontwikkelagenda voor Herstel en Participatie


Met Leen van Leersum, voorzitter Taskforce Ernstige Psychiatrische Aandoeningen, is in februari besproken hoe jeugd een plek te geven in de Ontwikkelagenda voor Herstel en Participatie 2017-2022. Er ligt een grote uitdaging bij het verbeteren van zorg voor psychisch kwetsbare Amsterdammers. Hoe zorgen we voor voldoende randvoorwaarden om te voorkomen dat psychische aandoeningen langdurig worden? Er zijn drie routes aangedragen:
1. Begin bij het terugdringen van problemen bij de jeugd.
2. Geef meer aandacht aan psychisch kwetsbare volwassen met kinderen; veel problematiek is intergenerationeel.
3. Beïnvloed de leefomstandigheden van gezinnen.

Leen van Leersum neemt de input mee in de ontwikkelagenda en met reeds betrokken partijen wordt verkend of zij jeugd meer willen integreren in de agenda.
SIGRA Jeugd (expertise)netwerken


In SIGRA-verband zijn diverse doelgroep- en domein specifieke samenwerkingsverbanden voor jeugd actief om de eigen keten goed te organiseren. Waar wenselijk vindt afstemming plaats tussen deze samenwerkingsverbanden en het Transformatienetwerk Jeugd.

Hanneke Vrielink (Cordaan Jeugd): ‘De samenwerking in het Expertisenetwerk Jeugd (L)VB, met de belangrijkste Amsterdamse J(L)VB aanbieders aan tafel, leidt ertoe dat de zorg voor deze vaak ingewikkelde doelgroep steeds makkelijker en beter in ketens aangeboden kan worden. Een mooi voorbeeld is de keten voor moeder/kind zorg, waarin verschillende zorgaanbieders een plek hebben en we gezamenlijk een breed en passend aanbod neer kunnen zetten.’
 
Lilian Tham (MOC ’t Kabouterhuis): ‘Het belang van goede zorg voor jonge kinderen overstijgt de diverse afbakening middels de Jeugdwet en verschillende financiers. Daarom blijft het van belang om continu te werken aan goede afstemming en samenwerking ten behoeve van het jonge kind. Wij vinden elkaar in de Commissie Kindzorg en Expertisenetwerk Jonge Kind.'
 
Bekijk het overzicht van SIGRA Jeugd samenwerkingsverbanden of de factsheet Amsterdamse Expertisenetwerken


 
Het Transformatienetwerk Jeugd wil door integrale samenwerking meer effectiviteit en efficiëntie behalen in de zorg voor jeugd van -10 maanden tot 23 jaar en hun gezin. Hierbij zijn de transformatieagenda voor jeugdhulp en de daaruit afgeleide doelen leidend. De samenwerking richt zich op de zorginkoopregio’s Amsterdam Amstelland, Zaanstreek Waterland en Haarlemmermeer.

Het Transformatienetwerk wordt ondersteund door SIGRA.
Contactpersoon is Evelien Janssen.
Email
Website
Twitter
LinkedIn
Deze nieuwsflits is een uitgave van SIGRA

Maassluisstraat 574A, 1062 GZ Amsterdam
T: 020-512 88 88 | E: 
sigra@sigra.nl

Aanmelden | Afmelden | Bekijk online | WebsiteThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SIGRA · Maassluisstraat 574 A · Amsterdam, NH 1062 GZ · Netherlands