Copy

Nieuwsflits Expertisenetwerk Autisme Amsterdam


Samen zorgen voor mensen met autisme vraagt om goede afstemming over de activiteiten van netwerkleden en ontwikkelingen in Groot Amsterdam. Via deze nieuwsflits geven we informatie aan de leden van het netwerk en onze partners.

Wilt u ook iets communiceren aan het netwerk of heeft u ideeën voor deze nieuwsflits?
Laat het mij weten; Charlotte Kuijper, coördinator Expertisenetwerk Autisme Amsterdam

Netwerkbijeenkomst Wonen van
29 september 2016


Op 29 september 2016 kwam het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam voor de tweede keer dit jaar bijeen. Het thema was ‘Wonen’. De bijeenkomst werd in samenwerking met vrijwilligersorganisatie De Latei georganiseerd. Veertig zorgverleners, ervaringsdeskundigen, gemeenten en betrokkenen waren aanwezig. Kansen en knelpunten voor diverse woonvormen voor mensen met autisme werden besproken. Aansluitend organiseerde De Latei een woningmarkt voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Adviesteam Autisme


Het adviesteam behandelt vragen over mensen met autisme als de hulpverlener, de sociale omgeving of de cliënt er niet (makkelijk) uit komt. In het team zitten vertegenwoordigers van het netwerk met diverse expertise en ruime ervaring. Zij denken mee en geven advies. Zo nodig geven zij een signaal door aan het platform van het expertisenetwerk (met managers en beleidsmakers van dit netwerk).

Heeft u ook een vraag aan het adviesteam over uw cliënt, een naaste of uzelf? Neem dan contact op met Charlotte Kuijper, coördinator van ons netwerk: c.kuijper@sigra.nl

Beschermd Wonen stelt voor:
Trajecthouder Patricia Taylor


Patricia Taylor werkt als Trajecthouder bij de Centrale Toegang Beschermd Wonen. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische problematiek. Het gaat om mensen die (nog) niet geheel zelfstandig kunnen wonen en functioneren binnen de samenleving. Beschermd wonen biedt een combinatie van wonen met toezicht en begeleiding en richt zich op het bevorderen van de zelfredzaamheid en weer meedoen in de maatschappij.

Patricia is gekoppeld aan de cliënten die zijn aangemeld voor woonplekken bij de clusters ‘begeleid wonen/groepswonen’ en is contactpersoon van de Heeren van zorg. “Mijn werk bestaat vooral uit goed kijken wat er nu nodig is in zorg of dagbesteding tot de cliënt geplaatst kan worden. Ook signaleer ik wat er nog niet is en probeer hier nieuwe projecten voor te ontwikkelen.”

De platformleden van het netwerk


Het platform bestaat uit een vertegenwoordiging van de leden. Zij zorgt voor goed contact met stakeholders (gemeente, andere netwerken etc.), pakt lacunes in de zorg voor mensen met autisme op en bepaalt mede de koers van het netwerk. Wat is volgens de leden zelf zo belangrijk aan dit netwerk?

‘Speerpunt blijft om voor de complexere zorgvragen van cliënten met ASS en een verstandelijke beperking  gezamenlijk maatwerk te leveren. Geschikte huisvesting is een blijvend aandachtspunt.’  Linda Lolkes de Beer, manager bij Philadelphia Zorg en lid van het platform.

Deens werkbezoek

Denemarken heeft net als Nederland passend onderwijs ingevoerd, waarbij ook zoveel mogelijk leerlingen met speciale onderwijsbehoeftes gebruik maken van het regulier onderwijs. Tijdens hun werkbezoek aan Amsterdam wilden de Denen graag kennismaken met de organisatie van het onderwijs aan leerlingen met ASS in Nederland. In subgroepen bezochten zij de Professor Waterink School, de tweede aan de Van Det School en het Altra College Bleichrodt. Dat leidde tot een levendige uitwisseling van ideeën en werkwijzen. Zowel de Deense gasten als de Amsterdamse gastheren hebben het werkbezoek als zeer inspirerend ervaren.

Team Thuiszitters

Altra is in samenwerking met de Opvoedpoli / Care Express een nieuw team gestart dat hulp biedt aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar die niet op hun school aankomen of op school dreigen uit te vallen en aan hun ouders / verzorgers.

Het team richt zich op alle problematieken, inclusief ASS. Team Thuiszitters werkt outreachend en heeft een integraal aanbod met systeemhulp, GGZ-behandeling en thuisonderwijs. Wanneer er thuisonderwijs ingezet wordt, is dit altijd als opstap richting een passende vervolgplek. De hulp van Team Thuiszitters wordt afgestemd met het Samenwerkingsverband en leerplicht. Voor de inzet van Team Thuiszitters is een verwijzing naar jeugdhulp nodig.

Team Thuiszitters zoekt de samenwerking met andere instanties die hulp bieden aan thuiszitters. Het team is nu werkzaam in Amsterdam en de Zaanstreek, maar zal zijn werkzaamheden naar andere regio’s uitbreiden. Bel voor meer informatie of aanmelding 06-30796587 of mail naar TeamThuiszitters@altra.nl

De Bascule

In elke nieuwsflits geven we een van onze leden ruimte om zich voor te stellen. Deze keer de Bascule die als lid via het adviesteam en het platform actief deelneemt aan het netwerk.

Op de polikliniek autisme spectrum stoornissen en psychosen van de Bascule bieden we in de eerste plaats diagnostiek in geval van complexe problematiek en co-morbiditeit, second opinions en infants onderzoek.
De behandelingen voor ASS richten zich bijvoorbeeld op:
  • behandelingen gericht op het verbeteren van de sociale interactie
  • het krijgen van meer kennis over het autisme (en de aanpassingen die er in de directe omgeving nodig zijn).
Naast individuele behandelingen bieden wij diverse groepsbehandelingen voor jeugdigen en ouders aan. Wat betreft de psychotische problemen is de individuele behandeling en begeleiding gericht op:
  • crisisbehandeling en stabilisatie
  • voorlichting over psychotische problemen
  • herstel  
  • rehabilitatie om zoveel mogelijk het gewone leven weer op te pakken
Bel voor meer informatie 020- 890 19 00 (tussen 13u-14u) of kijk op de website.

Samenwerking AIC Amsterdam


Het expertisenetwerk werkt nauw samen met Het Autisme info Centrum Amsterdam. Zo verwijzen we cliënten die ons benaderen vaak door naar het AIC en vice versa. Daarnaast werken we samen aan een nieuwe website van ons netwerk.

Het AIC houdt op vrijdagochtend inloopspreekuur. De inloopochtenden zijn bedoeld voor mensen met autisme (of een vermoeden daarvan) en voor ouders, partners, grootouders, leerkrachten of andere betrokkenen. Het AIC beschikt over een flinke collectie boeken, folders enz. Ervaringsdeskundige vrijwilligers nemen de tijd om mee te denken over uw vragen, ervaringen en zorgen.

Adres:
AIC Amsterdam, Gebouw Trivium (locatie MEE)
Derkinderenstraat 10-18
1062 DB Amsterdam
      

Vragen kunt u mailen naaraicamsterdam@hotmail.com
Kijk voor actuele informatie opwww.facebook.com/AICAmsterdam    
Andere mensen met autisme ontmoeten? Dat kan ook bij de netwerkborrel van Iets Drinken Amsterdam, iedere 3e woensdag van de maand: www.ietsdrinken.nl/amsterdam 

Verankering Autismenetwerken in Nederland


Op 10 oktober jl. kwamen 40 vertegenwoordigers van regionale autismenetwerken en stakeholders van organisaties uit het maatschappelijke veld bijeen om een visie te ontwikkelen op de toegevoegde waarde van regionale autismenetwerken voor de toekomst.
Hier zijn 5 ankers voor de toekomst benoemd en 2 organisatorische principes die steeds van belang blijken bij de netwerken.

Een samenvatting van deze bijeenkomst lees je hier 

Pilotproject Ouderen met autisme in Amsterdam


Er wordt voorlichting gegeven binnen zorginstellingen, wijkverpleging, thuiszorg etc. om te zorgen voor een autismevriendelijke bejegening van ouderen met autisme in de ouderenzorg. In het project wordt met behulp van buddy’s gekeken waar ouderen met autisme behoefte aan hebben en worden ontspannende activiteiten georganiseerd.

Voor meer informatie kijk op www.autisme.nl of klik hier.

Eerste nieuwsflits Expertisenetwerken
(L)VB  Amsterdam 


De Expertisenetwerken (L)VB zijn begin 2016 in een nieuw jasje gestoken. Zij kunnen nu nog meer in gezamenlijkheid kennis, ervaring en expertise delen op het gebied van diagnostiek, behandeling en begeleiding van jeugdigen en volwassenen met een (L)VB en bijkomende problematiek. Drie maal per jaar sturen zij een nieuwflits, wilt u deze ook ontvangen? Klik dan hier

Wil je ook iets communiceren aan het netwerk of heb je ideeën voor deze nieuwsflits? Laat het ons weten via info@lvbinamsterdam.nl 
Het Expertisenetwerk Autisme heeft tot doel te bevorderen dat de individueel benodigde zorg voor mensen met een aandoening uit het spectrum van autistische stoornissen in alle levensfasen op een geïntegreerde manier beschikbaar komt en blijft. 
Het expertisenetwerk wordt ondersteund door SIGRA.Coördinator vanuit SIGRA is Charlotte Kuijper. Meer informatie over het expertisenetwerk vindt u in het jaarplan.
Email
Website
Deze nieuwsflits is een uitgave van het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam. 
p/a SIGRA
Maassluisstraat 574A
1062 GZ Amsterdam

T: 020-512 88 88
E: c.kuijper@sigra.nl


Aanmelden | Afmelden | Gegevens wijzigen | Bekijk online | Website


This email was sent to e.janssen@sigra.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
SIGRA · Maassluisstraat 574 A · Amsterdam, NH 1062 GZ · Netherlands