Copy
Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien | 6. marts 2014

Velkommen til et nyhedsbrev i nye klæder


Hermed har vi fornøjelsen at kunne præsentere vores nyhedsbrev i en ny og mere brugervenlig udgave

Nyhedsbrevet vil således både kunne læses fra din mailboks og i en web-version, og i mange tilfælde vil vi kunne linke til yderligere information.

Tidligere nyhedsbreve vil som altid kunne findes på vores hjemmeside

Besættelsestidens Han Herred

Invitation til stormøde mandag 17. marts 2014 kl. 19.00 på Bratskov i Brovst


Alle, der er interesseret i besættelsestidens Han Herred – og ikke mindst deltagere i lokalhistoriske sognegrupper/studiekredse samt medlemmer af lokalhistoriske foreninger – inviteres hermed til stormøde på herregården Bratskov, Fredensdal 8, Brovst, mandag 17. marts kl. 19.00.

Stormødet har fokus på den kommende herredsudstilling om besættelsestidens Han Herred i Tinghuset, Fjerritslev, med planlagt åbning 9. april 2015 som en markering af 75-året for Danmarks besættelse.

Udstillingsgruppen har netop holdt møde for at udstikke rammerne for arrangementet, og på stormødet vil gruppen fremlægge planerne og søge størst mulig opbakning til at få en spændende og afvekslende udstilling op at stå. Det er tanken at invitere skoleklasser fra øst og vest til at besøge udstillingen, der varer frem til mandag 13. april.

Der vil på mødet lyde en opfordring til sognegrupper og andre frivillige om at indsamle mest muligt relevant materiale i form af billeder, beretninger, protokoller, dagbøger, breve og effekter, der belyser besættelsestiden og dens følger, både hvad angår hverdagsliv, foreningsliv, den offentlige forvaltning, modstandsbevægelsen og besættelsesmagtens tilstedeværelse, manifestationer, installationer og efterladenskaber.

Lokalhistorisk Forening for Øster Han Herred er vært ved kaffen, og det er gratis at deltage.

Tilmelding
Af hensyn til traktementet beder foreningen om tilmelding til formand Bente Kristensen, telefon 98 23 61 23 eller benteogjjk@dlgmail.dk senest fredag 14. marts

Udflugt til MuseumsCenter Hanstholm onsdag 9. april 2014 kl. 19.00 (fælleskørsel se nedenfor)


Projekt Besættelsestidens Han Herred inviterer alle interesserede på en aftenudflugt til MuseumsCenter Hanstholm, som rummer en spændende og omfattende dokumentation af den tyske tilstedeværelse i Danmark 1940-45.

Udflugten finder sted onsdag 9. april 2014 kl. 19.00, hvor vi får en guidet rundvisning i grupper à 30 personer.

Kørsel til Hanstholm foregår i private biler, men der arrangeres opsamling med mulighed for samkørsel fra følgende steder (aftal selv indbyrdes):
  • Tofteplads, Brovst kl. 17.45
  • Kirkepladsen, Fjerritslev kl. 18.00
  • Dagli’Brugsen, Frøstrup kl. 18.20
  • Dagli’Brugsen, Vesløs kl. 18.30
Pris pr. person kr. 70,- | Over 65 år kr. 60,- | Medbring selv kaffekurv
Tilmelding til Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev på arkivetfjerritslev@gmail.com eller telefon 98 22 53 26 senest fredag 4. april 2014

Ny artikel om besættelsestiden på Hanherred.dk


Da sommerhusområdet i Slettestrand blev besat
Skrevet af Ole Fabricius Munksgaard, der er født og opvokset i Fjerritslev

Læs artiklen her

Vi modtager meget gerne lignende beretninger – både korte og lange – på redaktion@sognegrupper.dk

Søg i den fælles database (Arkibas) via Fjerritslev Biblioteks hjemmeside


Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev har påtaget sig at vedligeholde en fælles database over materiale fra besættelsestiden, der befinder sig i alle Han Herreds lokalarkiver.

Tag et kig i databasen – skriv fx »besættelse« som søgeord – og du vil blive overrasket over, hvor meget materiale databasen allerede indeholder.

Men den kan blive endnu bedre! Dels ved at alle lokalarkiver i øst og vest indberetter til databasen, dels ved at man som sognegruppe eller privatperson indsender materiale til arkivet.

Skriv til arkivetfjerritslev@gmail.com, eller besøg arkivet i åbningstiden hver mandag kl. 13-17 i kælderen under Fjerritslev Bibliotek, Danmarksgade 1.

Søg i Arkibas her

JammerbugtBibliotekerne


Foredrag om lettiske flygtninge i Blokhus mandag 10. marts 2014 kl. 19.30 på Pandrup Bibliotek

Bag Hune Kirke står en mindesøjle med teksten: »Her hviler 20 flygtninge, døde i Danmark 1945. Efter krigens gru omsider fred.«

Stenen minder om et grusomt kapitel i historien om anden verdenskrigs sidste måneder. 2,5 millioner mennesker flygtede i februar 1945 ud af Tyskland fra Danzig-området – blandt dem mange østeuropæiske statsborgere. 250.000 af dem kom til Danmark, og et par hundrede lettiske flygtninge kom under tysk bevogtning til Blokhus. Her levede de i tre måneder indtil befrielsen en kummerlig tilværelse med mangel på alt ... varme, lys, mad og varmt tøj. 

Forfatteren og multimediekunstneren Peter Wendelboe, Blokhus, har kendt mange af dem og kan bl.a. fortælle den hjerteskærende historie om den unge lettiske kvinde Velta på 19 år, der var flygtet fra Stalins tropper med sit etårige jeg barn, Mara, på armen. Velta slap fra rædslerne med livet i behold, men hun måtte efterlade Mara på kirkegården i Hune sammen med 19 andre døde kammerater. 

101 lettiske flygtninge kom efter befrielsen til en flygtningelejr ved siden af Peter Wendelboes barndomshjem i Hasseris og blev senere spredt ud over hele verden. Peter Wendelboe har brugt mange år til at opsøge dem i USA, Canada og Australien.

Pris kr. 30 inkl. kaffe/te og kage
Tilmelding på tlf. 72 57 85 05 eller på Jammerbugtbibliotekerne.dk

Liv i Lokalhistorien

Der har igen i år været fælles sognegruppemøder i både øst og vest


De lokalhistoriske sognegrupper fungerer i det daglige som selvstændige enheder (græsrodsgrupper) i det lokalhistoriske netværk »Liv i Lokalhistorien – 24 sogne i Han Herred skriver fælles historie«.

Sognegrupperne har egnsvis tilknytning til de lokalhistoriske medlemsforeninger, og der er tradition for, at »moderforeningen« hvert år indkalder sognegrupperne til et fællesmøde, hvor man inspirerer hinanden, drøfter fælles tiltag og får information om seneste nyt fra Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred, der er paraplyorganisation for al lokalhistorisk aktivitet i Han Herred, fra Vesløs i vest til Øland i øst.

Sognegrupperne i Fjerritslev-området samt Aggersund og Hannæs holdt fællesmøde mandag 10. februar, og onsdag 26. februar holdt sognegrupperne i Brovst-området et tilsvarende møde.

Ud over »bordet rundt«, hvor sognegrupperne enkeltvis fortalte om årets aktiviteter, blev der i år sat særligt fokus på den kommende herredsudstilling om besættelsestidens Han Herred, og hvordan vi kommer bredest muligt rundt i lokalområderne i jagten på billeder og beretninger fra 1940-45 og årene umiddelbart derefter.

Sognegrupperne fungerer fra tid til anden med varierende tilslutning og aktivitetsniveau. Der er som minimum én kontaktperson for hvert af Han Herreds 24 sogne.

Har du lyst at blive aktiv i det lokalhistoriske arbejde, kan du finde kontaktpersoner her

Træf Han Herred 2014


Årets Træf Han Herred er fastsat til lørdag 21. juni 2014 og skal denne gang foregå i det østlige Han Herred

Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og glæd dig til en dag med et spændende program blandt kendte og ukendte mennesker, der har det til fælles, at de har Han Herred i hjertet.

Nærmere program følger medio april.

Der har været nogle udskiftninger i træf-udvalget. Som ny formand efter Hanne Davidsen, der er flyttet til Aalborg, er valgt Sonia Luther Nielsen, Gøttrup. Sonia er til daglig skolesekretær på Klim Friskole og medlem af Jammerbugt Kommunalbestyrelse. Nye medlemmer af udvalget er Jytte Vuust Nielsen, Skovsgaard, Ole Levisen Nielsen, Ny Skovsgaard, og Trine Svestad, Fjerritslev.

Stor tak for indsatsen gennem mange år til de afgåede medlemmer, som foruden Hanne Davidsen tæller Ragnhild Poulsen, Torslev, og Jens Damsgaard, Fjerritslev.

Læs mere om Træf Han Herred – herunder omtale af sidste års arrangement

Se adresseliste over træf-udvalget

Sange ved havet


Vi følger op på sidste års succes med tre nye arrangementer i juli og august 2014

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred er medarrangør af et tiltag, der blev søsat i sommeren 2013 med overskriften »Sange ved havet – fællessang i solnedgangen ved Slettestrand«.

Initiativet blev så godt modtaget – med omkring 600 deltagere fordelt på tre aftener – at der allerede nu er planlagt en ny sæson.

Sange ved havet 2014 finder sted følgende tirsdage kl. 20 ved Havbådehuset i Slettestrand
  • 1. juli
  • 15. juli
  • 5. august
Fællessangen med varieret musikalsk ledsagelse vil ligesom sidste år være det bærende, men der arbejdes med muligheden for at supplere med underholdningsindslag ved forskellige kor og solister.

Læs mere om Sange ved havet

Han Herred Bogen


Fik du ikke Han Herred Bogen i julegave?

Så er der heldigvis stadig mulighed for at købe den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred, der som altid indeholder et væld af spændende historier.

Se introduktion til bogens indhold

Køb Han Herred Bogen her
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp