Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev 1 / 2017

 

 
 
Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Nytt år och nya möjligheter


Styrelsens ambition är att förbättra informationen till medlemmarna. Den uteblev av flera skäl andra halvåret 2016 men nu tar vi nya tag igen. 

Förra året var ett år utan större händelser. I huvudsak genomfördes enbart planerade åtgärder som asfalteringsarbeten. Det som kanske har varit tyngst i styrelsens arbete är konsekvenserna som uppstår när medlemmar inte betalar årsavgiften. I fjol hade vi fler ärenden än någonsin tidigare som anmäldes till Kronofogdemyndigheten. En närmare redovisning kommer vid årsstämman. 

Det här nyhetsbrevet handlar främst om 
 • Årsstämman 2017
 • Trafiksäkerheten på våra vägar
 • Försök med minskad saltning
 • Parkering på olämpliga platser

Årsstämman 2017


Årets stämma kommer att genomföras den 28:e mars i församlingshemmet. Eventuella förslag till stämman skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast den 28:e februari. Använd gärna hemsidan eller posta till styrelsen Iglatjärnsvägen 54 (brevlådan finns på Iglatjärnsvägen vid dansbanan). 
Styrelsens inriktning för 2017 är:
 • Oförändrad årsavgift
 • Bygga trottoar längs Iglatjärnsvägen vid trafikspegeln till Solkullavägen och/eller
 • Asfaltera Iglabacken
Ekonomin får avgöra huruvida det blir både och eller bara det ena alternativet. Vid nästa styrelsemöte den 1 mars är bokslutet klart och styrelsen kommer att besluta vad som skall föreslås medlemmarna vid stämman. 

Som vanligt inför årsstämman är det problem att hitta medlemmar som kan tänka sig att ställa upp i t.ex. styrelsen etc. I styrelsen har vi statistik över vilka fastighetsägare (medlemmar) som under lika tider innehaft olika förtroendeposter. Det är många medlemmar som ännu inte har deltagit i detta arbete. Observera att föreningen enligt lag är skyldig att b.and annat ha en styrelse. Om inte föreningen lyckad välja en styrelse kommer Länsstyrelsen att överta ledningen till en helt annan kostnad än vad som är fallet idag. Vidare förlorar vi möjligheten att bestämma hur och vad vi vill satsa på. Att delta i styrelsearbetet innebär inga stora tidsuppoffringar. Ett normalår utan stora händelser sammanträder styrelsen 4-5 gånger. Ett styrelsemöte tar ca 1-2 timmar per tillfälle. 
 

Trafiksäkerheten inom Iglatjärns område


Många medlemmar inkl. styrelsen är med rätta bekymrade per hastigheten på våra vägar. Utifrån förutsättningarna går det alldeles för fort!

Iglatjärnsvägen är bara 4,5m bred och övriga vägar endast 3 m. 

Med nuvarande lagar och förordningar är den högsta lagstadgade hastigheten 50km/h men anvisar också att maxhastigheten är 30km/h. Det innebär juridiskt att om det är lämpligt och säkert får du köra fortare, dock inte över 50km/h.

Under senare år har antalet familjer med små barn ökat i området vilket är positivt för den fortsatta utvecklingen. Samtidigt har trafiken på våra vägar ökat väsentligt. Mellan 450-500 person- och lastbilar färdas dagligen upp och ner längs Iglatjärnsvägen. 

Tyvärr har inte alla bilförares attityd anpassat sig till denna verklighet utan hastigheten har snarare ökat än minskat i området. Styrelsen har därför som beslutat att skrivit Göteborgs stad och begärt att den högsta tillåtna hastigheten sänks från 50km/h till 30km/h.

Tillhör du de som struntar i hastigheten och trafiksäkerheten för att spara högst en minut genom att köra för fort från dansbanan ner till blomsterhandeln? 

Kommer du ihåg hur lång bromssträckan är om du kör i 50km/h? Tänkte väl det. Stoppsträckan dvs reaktionssträckan (den tid det tar innan du påbörjar bromsningen) plus bromssträckan är ca 25m!! Det är under förutsättning att det råder normalväglag och att din reaktionstid inte överstiger 1 sek. En sprinter under OS-finalen på 100 m hade en reaktionstid på 0,6-0,7 sek. Vad gör du som färdas på våra vägar i 50 km/tim eller ännu fortare om ett barn oväntat kommer ut på vägen med förutsättningen att du inte kan stanna inom 25m? En sänkning av hastigheten till 30km/h ger en stoppsträcka på ca 15 m med samma förutsättning som ovan. Även denna stoppsträcka är lång. Mot denna bakgrund borde egentligen hastighetsgränsen sänkas ytterligare.

Fortkörningen i området är tydligast nerför Iglatjärnsvägen men förekommer på alla våra vägar. Styrelsen kommer att kontakta regionpolisen i syfte att få hjälp med fartkontroller.

Om inte dessa åtgärder bidrar till en väsentlig sänkning av hastigheten i området avser styrelsen verka för att flera farthinder byggs längs främst Iglatjärnsvägen. Vill du verkligen det?

Om du har idéer om vad vi mer kan göra för att få ner hastigheten på våra vägar så hör av dig till styrelsen.
 

Saltning vintern 2017 - Försök


I vinter kommer försök att göras med minskad saltning. Försöksperioden omfattar februari månad 2017. Motiven är kostnads- och miljöskäl. Saltning kommer att ske enligt följande:

Iglatjärnsvägen
 • Från trafikspegeln till dansbanan
 • Från den stora vändplatsen ner till Iglatjärnsvägen 80
 • Inga tvärvägar till Iglatjärnsvägen saltas
Iglaslänten
 • Från Iglatjärnsvägen till Iglaslänten 3
Iglabranten
 • Från Iglatjärnsvägen ner till Iglabranten 15
Iglabacken
 • Från Iglatjärnsvägen ner till korsningen med Iglabranten
Iglakroken
 • Från Iglakroken 3 ner till Iglakroken 9
Hör gärna av dig till styrelsen och tala om vad du tycker!
 

Parkering


Flera fastighetsägare utnyttjar allmänningar för parkering av egna och företagsbilar. För de allmänningar som finns inom det vägområde som omfattas av vår samfällighetsförening ansvarar styrelsen för dessa. Exempel på en allmänning är det lilla grönområde som sträcker sig mellan Iglatjärnsvägen 18-26. Dessa områden är inte avsedda som parkeringsplatser! Om inte detta upphör kommer styrelsen att vidta åtgärder. Några fastighetsägare väljer tyvärr också att parkera alldeles intill den hårdgjorda (asfalterade) delen av bl a Iglatjärnsvägen. Dessa fordon utgör ett trafikhinder under särskilt vintertid bl a när plogning erfordras. Var snälla och försök hitta bättre parkeringsplatser!
 
/ Styrelsen
 
Copyright © 2017 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp