Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev 6
Årststämman 2015

 

 
Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 


Årsstämman 


Den tjugoåttonde ordinarie årsstämman är nu bara delvis genomförd med ett glädjande stort deltagande. Hela 18 medlemmar (varav 3 fullmakter) hade mött upp. Tyvärr kunde inte hela mötet genomföras som planerat.
Huvudskälet till det var att revisorn av flera skäl inte hade kunnat slutföra sin revision främst på grund av otydligheter i bokslutet som i sin tur beror av brister i den administrativa bokföringen dvs styrelsen har inte levt upp till de krav som bokföringslagen föreskriver.
Mot den bakgrunden kunde inte revisorn lämna sin redogörelse och heller inte frågan om ansvarsfrihet avgöras. Frågan om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen ledde också till att val av styrelse inte kunde genomföras eftersom den frågan handlade om omval av den sittande styrelsen.
Med andra ord hade det varit oklokt att välja om den sittande styrelsen innan frågan om den får ansvarsfrihet eller inte för det gångna året.
Sammantaget innebär detta tyvärr att föreningen tvingas genomföra en extrastämma efter sommaren någon gång i månadsskiftet augusti-september där ovanstående frågor kommer att behandlas. Kallelse till den kommer att ske på sedvanligt sätt.
Stämman beslutade trots att ovanstående frågor inte kunde avgöras att behandla övriga ärenden på dagordningen vilket bl. a innebar att styrelsens förslag till
  • nya stadgar (publicerades på hemsidan i februari 2015) och
  • ny underhålls- och förnyelseplan (publicerades på hemsidan 2015)
  • avgiftshöjning för åretruntboende från 2016 till 2250 kr per år (publicerades på hemsidan i maj tillsammans med övriga handlingar till årsstämman)
Fastställdes med acklamation d.v.s. utan att votering krävdes

De nya stadgarna träder i kraft så snart som Lantmäteriverket registrerat handlingen

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt hos undertecknad den 18/6 och kommer dessutom att finnas tillgänglig på hemsidan. 

Ha en bra sommar om den kommer någon gång. 

Stig Herrman 
Ordförande
Copyright © 2015 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp