Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Inför HT 2014

Nu finns vi på Facebook
Gilla oss gärna på Facebook så kommer ni att få den senaste informationen den vägen. Där finns även möjlighet att tycka till om saker och ting. 
 Ny hemsida 

Den gamla olofstorpstvagar.se går i graven och ersätts av en lite modernare och bättre uppdaterad sida med adressen www.iglatjarn.se  Även här går det att föra diskussion under aktuellt där den senaste informationen kommer att ligga. 


Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Styrelsens tankar  om årsstämman
 

I början av juni månad genomfördes som vanligt föreningens årsstämma. Ett möte som borde intressera alla föreningens medlemmar inte minst av ekonomiska skäl. Årets möte lockade endast tre medlemmar (av knappt 130 st) utöver styrelsen!
Rimligen borde intresset vara betydligt större inte minst av det skälet att det kostar 2000 resp 1800 kr om året i medlemsavgift. Mot bl a den bakgrunden borde det ligga i allas intresse att se till att vi får ut så mycket som möjligt för den kostnaden. För det är troligt att det finns mycket goda idéer hos er medlemmar om hur våra pengar bättre kan utnyttjas.
Det låga intresset visade sig också på ett annat sätt. Den sittande valberedningen hade misslyckats med att komma med förslag på en
  • Ny valberedning (behov 1-2 medlemmar) och
  • Ny revisor och suppleant
Konsekvenserna av detta är bl a att styrelsen utöver sina ordinarie uppgifter också skall verka som valberedning fram till årsstämman nästa år. Vidare måste styrelsen hitta en-två revisorer inom eller utanför föreningens medlemmar.
Nästa år kommer minst två-tre styrelseledamöter (inkl suppleanter) att sluta och måste således ersättas. Om inte styrelsen (valberedningen) lyckas hitta nya medlemmar som är villiga att åta sig uppdrag kan nästa årsmöte innebära att en ny styrelse inte kan väljas. En samfällighetsförening (= ekonomisk förening) är enligt lag skyldig att ha en styrelse. Om en sådan inte kan tillsättas kommer länsstyrelsen att överta detta ansvar. Kostnaden för detta är mycket hög.
Styrelsen (Valberedningen) hoppas och tror emellertid att det finns flera stycken ute bland er medlemmar som kan tänka sig att ställa upp under ett par år. Arbetet är inte särskilt betungande eller omfattande i tid under normalår, dvs när inga särskilda större åtgärder är inplanerade. Normalt genomför styrelsen fyra-fem möten och en årsstämma per år. Styrelsemöten genomförs under normalt en dryg timme och årsmötet en-två timmar. Vidare genomför vi en vägvandring per år för att besiktiga vägnätet.
Vi i den nuvarande styrelsen genomför nu en uppföljning för att se vilka som har varit engagerade i styrelsearbetet under de senaste 15-20 åren och kommer därefter i första hand att prata med er som inte haft några uppdrag under denna tid. Samtidigt vill vi redan nu uppmana var och en att överväga att frivilligt anmäla sitt intresse. Det skulle naturligtvis vara tacksamt för oss i styrelsen om någon/några redan nu ville anmäla sitt intresse. Det kan du göra direkt till någon i styrelsen eller på hemsidan via kontaktfliken. Vill du ha mera information så hör av dig på enklaste sätt.


Under det kommande verksamhetsåret kommer styrelsen att arbeta med följande uppgifter:

  • Vinterväghållningsavtalet för 2014/15 skall fortlöpande följas upp så att beslut om förlängning alternativt uppsägning av avtalet kan ske i så god tid att en eventuell ny leverantör kan kontrakteras i god tid.
  • Under året skall förslag till nya stadgar utarbetas som kan föreläggas årsstämman 2015. Arbetet skall genomföras i arbetsgrupp.
  • Vidare skall en plan för underhåll av vägnätet utarbetas. Det skall genomföras i arbetsgrupp och kunna föreläggas årsstämman 2015.
  • Offertförfrågan avseende ett större asfalteringsarbete våren / sommaren 2015 skall utarbetas tidigt under hösten som underlag för bl a en bidragsansökan till Trafikverket som skall lämnas före utgången av 2014. En arbetsgrupp skall utarbeta förslag till helasfaltering i prioritetsordning.
  • Hemsidan skall hållas levande genom en aktiv medverkan av alla styrelseledamöter.
  • Styrelsen skall också verka som valberedning inför stämman 2015. I detta arbete ingår också att fastställa hur revisionen av innevarande år skall genomföras.
  • Medlemsförteckningen och kostnaderna för att hålla denna uppdaterad skall ske i samverkan med Bergums Samfällighetsförening

 

Revisor sökes


services.jpg

Du som är ekonomiutbildad - Styrelsen söker revisor

 
Valberedningen som arbetade inför den senaste årsstämman i juni 2014 misslyckades med att hitta en revisor och suppleant.
Mot denna bakgrund söker vi nu efter en man eller kvinna, gärna medlem i föreningen, som har en bra ekonomisk utbildning och som kan tänka sig att revidera föreningens ekonomi under en vecka i början av maj nästa år. Ett mindre arvode kan diskuteras.
Arbetet bedöms inte tidsmässigt omfattande. En genomgång och överlämning av handlingar under någon timme därefter några timmars arbete hemma.
Kontakta gärna styrelsens kassör Margith-Randin Myhre eller någon annan i styrelsen för ytterligare information.
Välkommen att höra av dig eller tipsa styrelsen!

Klicka här för att komma till kontaktsidan


Vad händer om vi inte hittar någon som vill revidera föreningens ekonomi?

 
Om ingen i föreningen anmäler sitt intresse för denna uppgift måste styrelsen gå ut på marknaden och upphandla tjänsten. Kostnaden för detta kan bli allt mellan 5-15 000 kr. Denna kostnad måste då tas från föreningens besparingar och påverkar naturligtvis i någon grad vår verksamhet. Alltså ber vi dig som har en hygglig ekonomisk utbildning och ännu inte anmält ditt intresse kontakta styrelsen för mer information.

 
Årsstämma och information


Till dig som vill ta del av protokollet

Stämman genomfördes som planerat den 3:e juni och är du intresserad av vad som beslutades hittar du protokollet här. 
Copyright © 2014 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp