Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev 9
 

Jubileum
Den 9 september 2017 fyller föreningen 30 år. I styrelsen kommer vi att diskutera om och hur detta skall uppmärksammas. Vi är tacksamma för alla eventuella tips och idéer.

 
 
Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Efter många om och men kommer här ett nyhetsbrev. Det har av olika skäl starkt försenats men bättring lovas.

 

Extrastämman och revisionen

Så kan äntligen förra årets verksamhet läggas till handlingarna efter att den kompletterande årsstämman genomfördes den 3 oktober. Orsaken till stämman var att den ordinarie årsstämman i juni inte kunde genomföras i sin helhet på grund av att revisionen inte hade slutförts och därigenom kunde inte heller valet av styrelse och ordförande ske
Revisionen av verksamhetsåret 2014-15 gjordes av en av föreningens medlemmar Mona Reinfjell som till vardags arbetar med bl a bokföring. I sin granskning upptäckte hon att föreningen inte i alla stycken följt bokföringsreglerna. Ett sådant exempel är att några styrelseledamöter har fått sina styrelsearvoden kontant utan att kvittens av pengarna har skett. Det är nu tillrättat genom att kassörens kontantkassa är avskaffad och all utbetalning fortsättningsvis kommer att ske genom girering över bank. En annan brist var att skatter och avgifter inte hade betalats i tid varför föreningen helt onödigt påförts förseningsavgift. Det har naturligtvis uppmärksammats och inarbetats i styrelsens arbetsordning för att undvika detta i framtiden. Vidare har revisorn tillsammans med kassören gått igenom hela bokföringen och rättat till de tekniska brister som funnits. Sammanfattningsvis är styrelsen mycket tacksam för det noggranna och gedigna arbete som Mona lagt ner och hon kommer att följa upp sitt arbete verksamhetsåret 2015 och kontrollera att styrelsen rättat till de brister som upptäckts genom att hon är revisor även för verksamhetsåret 2015. Det ekonomiska resultatet för 2014-15 blev ett överskott på knappt femtio tusen kr vilket var i linje med budgeten. Det ekonomiska läget i föreningen är hyggligt.
 
Mot bakgrund av revisorns berättelse fattade extrastämman beslut att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 
Efter dessa punkter genomfördes val av ordförande och styrelse för 2015 vilket i huvudsak innebar omval av den sittande styrelsen som för 2015 har följande sammansättning:
Ordförande: Stig Herrmann
Ledamöter: Anders Ekström, Anders Terborn och Daniel Wetterberg
Kassör: Margith Randin Myhre
Suppleant: Mats Stridsberg (Nyval)
 
Länkar till protokoll från extrastämman finns längst ned på sidan. 
 

Stadgarna

Vid den ordinarie stämman i juni månad antogs styrelsens förslag till nya stadgar men med tillägget att de inte kunde tillämpas förrän Lantmäteriet registrerat dem. Nu har Lantmäteriets Samfällighetsregister gjort det med en förändring av paragraf 4 enligt följande:Den sista meningen får inte finnas med i stadgedelen eftersom den inte ingår i förrättningsbeslutet som ligger till grund för bildandet av Iglatjärns samfällighetsförening. Meningen flyttas till § 4 i kommentarsdelen.
 

Verksamheten 2015

Hittills i år har helasfaltering skett av halva Iglatjärnsvägen och Iglaslänten inkl stödkanter och lagning av potthål till en kostnad av 415 000 kr utan att några lån har behövt upptas. Nästa år planeras helasfaltering av bl a Iglabranten.
Trafikverket har efter asfalteringen genomfört en uppföljning av arbetet och godkänt detta vilket också betyder att föreningen erhållit ett ekonomiskt bidrag på 87 500 kr.
 
Den uppmärksamme medlemmen har nog också upptäckt att gatubelysningen har moderniserats (tre lampor återstår) genom att moderna LED-lampor ersatt de gamla kvicksilverlamporna som skall vara utfasade före årsskiftet. De nya lamporna har medfört att belysningen blivit avsevärt bättre. En lampa kostar ca 10000 kr! Kostnaden för detta betalas av Göteborgs stad.
 
I år kommer styrelsen också att med utgångspunkt från den antagna underhålls- och förnyelseplanen att påbörja projektering av en utbyggnad av trottoaren. Närmast i tur står en trottoar längs kurvan vid trafikspegeln. Styrelsen kommer i höst att genomföra en diskussion med berörda markägare för att klarlägga eventuella problem. Under förutsättning att inga större problem dyker upp är det inriktning att byggnation skall genomföras 2017.
 
Bergums samfällighetsförening
Vår styrelse är representerad genom ordföranden i Bergums styrelse. De som var närvarande vid deras årsmöte vet att det finns långt gångna planer att flytta trottoaren nedanför gamla gjuteriet till andra sidan gatan till en kostnad av ca 350 kkr.
Ordföranden i vår styrelse motsätter sig detta med motivet att det är bättre att förlänga den befintliga trottoaren upp till korsningen med Småkullavägen där vår förenings ansvar börjar. På så sätt kommer det förhoppningsvis 2017 att finnas en sammanhängande trottoar ända upp till dansbanan. Kostnaden för förlängning av den nuvarande trottoaren är dessutom avsevärt billigare än 350 kkr. Hör gärna av er på deras hemsida och säg vad ni tycker.
 
 Jul- och nyårshelgerna är inte långt borta.
 
Lev väl allihopa!
 
Styrelsen
 

Länk till protokoll för extrastämman


               
Protokoll extrastämma
                  
Copyright © 2015 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp