Copy
Copenhagen Architecture Festival havde glædet sig til at præsentere jer for 200+ events under den fælles titel ‘Velfærdsbyen i forandring’ på fredag, men som I ved, ændrede verdenssituationen sig. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt er i gang med at gentænke festivalens formater og afvikling.

Vi arbejder pt. hen imod en spredning af festivalens program hen over året via tre større nedslag (og enkelte dryp indimellem). Det første nedslag bliver i digital form i løbet af april, hvor vi bl.a. glæder os til at præsentere jer for udstillingen “Watch more TV!!!” af Brandlhuber+ Roth" og et tilhørende udstillingsprogram med bidrag fra danske og internationale stemmer. Mere om det snart! 

Hvis situationen tillader det, satser vi på at afvikle andet nedslag i slutningen af august og tredje nedslag i dagene omkring Arkitekturens Dag d. 5. oktober 2020 i en mere analog form. I mellemtiden lancerer vi to open calls, der kommer til at leve på vores digitale platforme (web og sociale medier). 

Der er rigtig mange tanker og overvejelser i spil verden over omkring, hvordan Corona-krisen vil påvirke vores liv, samfund og (kultur)produktion fremover. Copenhagen Architecture Festival vil derfor gerne invitere til, at vores platforme kan bidrage med betragtninger omkring arkitekturen, hjemmet, byplanlægningen, det offentlige rum og det byggede miljøs sociale liv i kontekst af Corona-krisen. 

Open Call 1: Betragtninger, visioner og overvejelser omkring corona-krisens betydning for det byggede miljø, i både dansk og international kontekst.

Credit: Astrid Maria Rasmussen

Formatet er åbent og kan være både tekst og illustration, dog beder vi jer om at skrive på engelsk eller dansk. De indkomne bidrag vil publiceres løbende på web og Facebook. 

Gadens liv er suspenderet, forsamlingsfriheden er stærkt begrænset, de fleste institutioner og arbejdspladser er lukket ned, og sociale og professionelle forbindelser er henvist til digitale platforme. Hjemmet og nationalstaten er blevet de retningsgivende rammer for vores hverdag i en ekstrem grad. Landegrænser er lukket alt imens nye biologiske, kropsligt definerede grænser er opstået gennem diktat. På kort tid er et system af afstandtagen blevet implementeret, og har som underløbende effekt tydeliggjort sammenhængen mellem os alle. På både godt og ondt. 

Hvad kan man forestille sig, at den nærværende pandemi vil få – eller bør få – af betydning for vores tilgang til det byggede miljø og byudvikling fremover? Mindre tæthed? Mere overvågning? Mere risikohåndtering og flere forebyggende foranstaltninger? Hvilke sociale, politiske og kulturelle effekter kan man frygte eller håbe på, at denne globale undtagelsestilstand vil medføre? Øget social lighed og solidaritet på tværs af skel? På tværs af landegrænser? Eller øget social kontrol? Formindsket forbrug og ændrede mobilitetsmønstre? Er der konkrete byggeprojekter og planlægningsstrategier, der tager sig anderledes ud på baggrund af vores endnu kun spirende erfaringer med pandemien og dens forventede voldsomme aftryk på økonomier verden over? Varsler Corona-krisen velfærdsstatens genkomst? Kan man forestille sig, at positive erfaringer og adfærdsformer kan drages fra Covid-19-krisen til klimakrisen?

Vi ser frem til en udforskende, fritænkende og inspirerende debat, der kan hjælpe os til sammen at reflektere over denne omvæltningens tid og dens mulige konsekvenser.

Send dit bidrag til coronacall@cafx.dk 

Vi forbeholder vi os retten til ikke, at publicere alle bidrag.

Open Call 2: Hjemmet i coronaens tid

Credit: Astrid Maria Rasmussen

Del et billede og dine tanker/refleksioner om dit hjem i denne livsforandrende tid.

Copenhagen Architecture Festival vil gerne sætte fokus på, hvordan hjemmet har ændret karakter og betydning midt i en global sundhedskrise, hvor folk skal isolere sig i hjemmet enten alene, med deres familier, med deres partner/ægtefælle eller blandt venner i kollektiver eller på kollegier og plejeinstitutioner. Hjemmet er for mange blevet rammen for både arbejdsplads, skole, børnehave, pleje og mange forskellige behov på én gang. Hvordan tager denne nye virkelighed sig ud i hjemmene? Er der f eks. detaljer i hjemmet, der har fået større betydning - på godt eller ondt? Eller er nye designmæssige løsninger blevet taget i brug for at imødekomme den nye virkelighed? Det vil vi gerne se og høre dit bud på.

Når krisen er ovre er det vigtigt, at vi husker, hvordan situationen var, og hvordan hjemmet fungerede som fysisk ramme for hverdagen i en undtagelsestilstand.

Derfor, hvis du vil være med til at dokumentere denne historiske tid opfordrer vi dig til at:

Dele et billede på instagram af dit hjem f.eks. et rum, et objekt eller en rumlig detalje, der har ændret betydning. Sæt gerne nogle ord på, hvordan hjemmet er indrettet anderledes og har fået en anden betydning, max. 50 ord. Brug hashtagget #CoronaHome, #CAFx2020 #stayingathome og #CopenhagenArchitectureFestival og nævn os i din post eller story.

Vi glæder os til at læse, se og dele jeres bidrag!

Tusind tak til festivalens fonde og bidragsydere, som har stået bag festivalen hele vejen i denne tid: Realdania, Dreyers Fond, Det Danske Filminstitut, Københavns Kommune, Statens Kunstfond og Goethe Institut Dänemark.

 

The Copenhagen Architecture Festival had been looking forward to presenting you with 200+ events under the joint title 'Welfare City in Transition' on Friday, but as you know, the world situation has changed. This means that we are currently rethinking the festival's formats and execution.

We are currently working towards spreading the festival's program during three time periods (and continuous drips occasionally). The first event will be in a digital form during April, where we, among others, will be looking forward to presenting you with the exhibition "Watch more TV !!!" by the German architecture practice Brandlhuber + and the film artist Christopher Roth and an associated exhibition program with contributions from Danish and international professionals. More on that soon!

If the situation permits, we will spread activities in a more analog form to our last two festival periods in late August and the days around the Architecture Day on October 5, 2020.

In the meantime, we are launching two open calls on our digital platforms (web and social media). There are many thoughts and considerations around the world as to how the Corona-crisis will impact our lives, societies and (cultural) production in the future. Thus, Copenhagen Architecture Festival would like to use its platforms in order to contribute to reflections on architecture, urban planning, public space and the sociality of the built environment in the context of the current Corona crisis.

Open Call 1: Observations, visions, and considerations on the impact of the Corona-crisis on the built environment, in both Danish and international contexts.

Credit: Astrid Maria Rasmussen

The format is open and can be both text and illustration, however, please write in either English or Danish. The incoming contributions will be published on our web and Facebook pages.

Streetlife has been suspended, freedom of assembly has been radically restricted, and most institutions and workplaces are closed down, while social and professional relations are confined to digital platforms. To an extreme extent, the home and the nation-state have become guiding frameworks for our everyday lives. National borders are closing while new biological, bodily defined borders have arisen by dictate. Over a short period of time, a new system of distancing has been implemented, and as an underlying effect, these new codes of conduct have brought evidence to the connection between all of us. Paradoxical connectivity of both good and bad.

What impact can we imagine the current pandemic will have - or ought to have - on our approach to the built environment and urban planning in the future? Less density? More surveillance? More risk assessment and preventive regulations? What social, political, and cultural effects can we fear or hope for that this global state of emergency will cause? Increased social equality and solidarity across societal divides? Across national borders? Or more social control? A decrease in consumption? Changed mobility patterns? Are there concrete construction projects and planning strategies that present themselves differently in the wake of our, as of yet only budding, experiences from the pandemic and its expectedly severe impact on economies across the globe? Do the Corona-crisis call for a return of the Welfare state with its top-down planning? Is it possible to imagine that positive experiences and a change of behavioral patterns can be drawn from the Covid-19-crisis to the Climate-crisis?

We are looking forward to a querying, free-thinking, and inspiring debate, that can help us reflect together on this unprecedented situation and its possible consequences.

Please send your contribution to coronacall@cafx.dk  

NB: We reserve the right not to publish all contributions.

Open Call 2: The home in the time of the corona-virus

Credit: Astrid Maria Rasmussen

Share a photo and your thoughts/ reflections on your home during this life-changing time.

Copenhagen Architecture Festival wants to focus on how the character and meaning of home has changed in the midst of a global health crisis, where people have to isolate themselves at home either alone, with their families or among friends in collectives or colleges. For many, the home has become the setting for the workplace, school, kindergarten, care, and many different needs at once. How does this new reality manifest itself in the homes? Eg. details in the home that have become more important - for good or for bad? Or new design solutions adopted to meet the new reality? We would like to see and hear your take on that.

When the crisis is over, it is important that we remember how the situation was and how the home acted as a physical framework for everyday life in a state of emergency.

Thus, if you want to participate in documenting this historic time, we encourage you to:

Sharing a photo on Instagram of your home e.g. a room, an object or a spacious detail that has changed the meaning and put a few words on how the home has transformed and has been given a different meaning in this corona time, max. 50 words. Use the hashtags #CoronaHome, #CAFx2020 #Stayingathome and #CopenhagenArchitectureFestival and mention us in your post or story.

We look forward to reading, seeing and sharing your contributions!

Many thanks to all the foundations and sponsors that have been behind the festival all the way during this time: Realdania, Dreyers Fond, Det Danske Filminstitut, Københavns Kommune, Statens Kunstfond and Goethe Institut Dänemark.

For more information visit www.cafx.dk
and follow us on Instagram & Facebook & Twitter.
Newsletter
View email in your browser
Contact
info@cafx.dk
Address
Copenhagen Architecture Festival
Vestergade 12, 2.
1456 Købehavn K

www.cafx.dk

This e-mail was delivered to you because you're on our mailing list.
You can change your contact or unsubscribe

Copyright © 2020 Copenhagen Architecture Festival. All rights reserved.
 
Twitter
Facebook
Instagram
Website
YouTube


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Copenhagen Architecture Festival · Vestergade 12 · København K 1456 · Denmark