Copy

Spekulerer du på hvad du skal bruge dit forår på?

Fortvivl ej!

Vi fejrer at der kun er 2 måneder tilbage - ja, du læste rigtigt! – d. 23. april er blot 2 måneder væk, og med det underskønne danske forår følger det bedste kommende arrangement; Copenhagen Architecture Festival!

Så imens du gennemgår forårsgarderoben, bør du måske overveje klæder der matcher med orange - farven på vores armbånd, som du kan købe lige her!

I dag vil vi offentliggøre følgende;
Se eller gense første sæson af Lars von Triers klassiker Riget i dybet af Rigshospitalets kældergange og nyd en fællesmiddag serveret fra hospitalets centralkøkken.

De fire afsnit vises i Rigshospitalets underjordiske nødhospital og introduceres med røverhistorier fra hospitalets mangeårige kælderansvarlige, Jan, der vil fortælle om seriens tilblivelse og Lars von Triers forlæg i virkelige personer blandt personalet. Mellem afsnit 2 og 3 serveres dagens patientmenu i bugen på den universelle velfærdsstats modernistiske sygehusbyggeri, der i 1970 stod klar med åbningen af det karakteristiske Centralkompleks, hvorfra Dr. Helmer længselsfuldt ser mod Barsebäck og ynker ’Danmark, udskidt af kalk og vand’. Velkommen til Operation Morgenluft, danskjävlar!

Læs mere og køb billetter
Facebook event
I samarbejde med Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Art Hub inviterer Copenhagen Architecture Festival til seminar og debat om kunstcirkulæret i offentligt byggeri, hvor vi sætter fokus på kunstens og arkitekturens rolle og samarbejde. 

Der er afsat halvanden procent af budgettet til offentlige byggerier til kunst. Hvilken rolle spiller denne kunst? Er det adfærdsregulerende, opdragende, helbredende eller 'bare' æstetisk vederkvægende i hverdagen. Er det luksus eller nødvendighed? Kunstcirkulæret er blevet omdiskuteret som generøsitet og luksus. I dag forskes der i, at kunsten kan helbrede i samklang med design af rum. Seminaret stiller skarpt på, hvordan kunsten kan gøre en forskel for brugeren og hvordan den er med til at løfte arkitekturen.

Læs mere og køb billetter
Facebook event
Se den chilenske mesterinstruktør Patricio Guzmáns bjergtagende poetiske trilogi, der med afsæt i det chilenske landskab skaber stærke personlige fortællinger om Chiles ubearbejdede arv fra militærdiktaturet og samtidig undersøger menneskets grundlæggende samhørighed med planeten og universet.

Med visningerne af trilogiens film Nostalgia for the Light (2010), The Pearl Button (2015) og The Cordillera of dreams (2019) sætter Copenhagen Architecture Festival fokus på relationen mellem menneske og natur.

Læs mere

MENNESKE, NATUR OG DET ANTROPOCÆNE

Vi befinder os i en tid, hvor følgerne af den klimakrise vi uigenkaldeligt befinder os i, kun netop er begyndt at vise sig. Vitale økosystemer er truede, arter står overfor at uddø, vejret rammer med tiltagende voldsomhed og livsgrundlag for mange af verdens mennesker er truet. Forandringer skabt af menneskets udnyttelse og overforbrug af planetens ressourcer.

Radikale forandringer er nødvendige og her spiller arkitektur, byudvikling og byggeri betydelige roller, med mulighed for at bidrage positivt med både klimatisk og socialt bevidste løsninger til den forestående tilpasning, som menneskeheden står overfor. En tilpasning der også fordrer kulturhistorisk og filosofisk genovervejelse omkring menneskets relation til naturen, hvilket vi også vil sætte fokus på i dette tema.
Natura Urbana - The Brachen of Berlin
med introduktion af Sandra Bartoli
En innovativ og poetisk rejse mellem botanik og geopolitik, der fortæller Berlins komplekse efterkrigshistorie gennem sine planter.

Brachen - Berlins ubebyggede lommer af tilsyneladende vild natur. Som følge af krigens ødelæggelser, økonomiske krise og geo-politiske opdeling har disse rum stået uberørte og er blevet til laboratorier for botanikere, kunstnere og almindelige mennesker, der søger pusterum fra byen. I dag forsvinder imidlertid disse usædvanlige rum hurtigt. Natura Urbana udforsker den spontane mangfoldighed af planter man finder i disse brachen, for at belyse byens komplekse historie.

Filmen introduceres af den tysk-italienske arkitekt Sandra Bartoli, der arbejder med relationen mellem menneske og natur i sin Berlin-baserede praksis Büro für Konstruktivismus.
Kunstner Tue Greenfort i samtale med Poul Høilund fra NORRØN Arkitekter
Oplev Tue Greenfort og Poul Høilund i samtale på Kunstforeningen Gammel Strand, hvor de med udgangspunkt i Tue Greenforts nyåbnede udstilling Under brolægningen, Stranden!, vil tale om den forvandling, stranden som kulturelt sted har undergået.

Tue Greenfort har gennem hele sit kunstneriske virke beskæftiget sig med natur som begreb og menneskets forhold til naturen, ikke mindst de bagvedliggende økologiske konsekvenser, som har sat miljø- og klimaudfordringer på dagsordenen. I Under brolægningen, Stranden! forholder Greenfort sig kritisk til b.la., hvordan samfundets regulering af stranden som billede og landskab er knyttet til politiske og økonomiske interesser. NORRØN Arkitekter arbejder også med natur, landskab og stedsfortælling som centrale elementer i deres praksis, med fokus på samtidige og fremtidige udfordringer som bl.a. klimaomstilling og affolkning. De har bl.a. udarbejdet en kortlægning over den danske kysts potentialer, for kritisk at samtænke det økonomiske med det landskabelige i en strategisk tilgang, der tager udgangspunkt i fremtidige nødvendige anlægsarbejder for kystsikring.
KÆRE FRANK JENSEN..
 
Copenhagen Architecture Festival, Politikens Forhal og Boghal har inviteret markante stemmer i Københavns byudvikling til at bidrage til debatten om byens udvikling midt i en klimakrise. 

København har en målsætning om at blive CO2-neutral i 2025. Her kan forskellige aktører indenfor arkitektur og byplanlægning og udvalgte kultur- og politiske personligheder, der har gjort sig bemærket i klimadebatten, gøre en forskel. Derfor har vi bedt dem om at dele deres ideer og visioner for byen og borgerne ved at nedskrive dem i brevform, stilet direkte til Frank Jensen, Københavns overborgmester. Dette med henblik på at inspirere, råbe op eller kommentere på, hvordan vi kan få en klimavenlig by. Brevene udstilles i Politikens Hus, udgives som e-bog og diskuteres ved debatter under Copenhagen Architecture Festival 23. april - 3. maj 2020. 
Vi inviterer til litterært debatarrangement om træer i byen, når vi sætter forfatteren bag den anmelderroste bog ’Træmuseet’, Christian Yde Frostholm og Sandra Høj fra aktivistgruppen ‘Red Byens Træer’ i stævne for at tale om træernes rolle i byen og menneskers relation til naturen. Vi sætter fokus på, hvordan mennesker interagerer med den bynære natur og hvordan, træerne i byen opnår kulturel betydning i mødet med de mennesker, der bor der. Samtalen modereres af journalist og ph.d. i litteraturhistorie Elisabeth Skou Pedersen.

Køb billetter
Facebook event
Bag om Venedig Biennalen
Til maj åbner verdens største arkitekturbegivenhed; Biennalen i Venedig. Sammen med DAC inviterer Copenhagen Architecture Festival til dette behind the scenes arrangement inden biennalen åbner, hvor du kan blive klogere på det danske bidrag. Mød kurator Marianne Krogh, udstillende arkitekt Lene Tranberg samt den tyske filosof/arkitekt Sandra Bartoli til en snak om menneskets forbundethed til naturen.

I Danmark er man aldrig mere end 50 km. fra vandet. Og i Venedig er man i endnu højere grad i vandets vold. Udstillingen i Den Danske Pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig bliver et sanseligt rum, der sætter fokus på vandet som fænomen. Vand har en umiddelbar poesi over sig, der har inspireret folkeslag på tværs af tid og kultur. Samtidig er vand en ressource, der i stigende grad er under pres; mangel på drikkevand, havvand der stiger og menneskeliv, der går tabt i forsøget på at krydse vand, er blot nogle af de udfordringer, der relaterer sig til vand.

Arrangementet afvikles i samarbejde med Dansk Arkitektur Center.
Lords of Water
Det kaldes det “blå guld”. Overalt i verden eksploderer efterspørgslen på vand. 

Se Jérôme Fritels alarmerende dokumentar om den forestående globale vandkrise. I 2050 vil mindst én ud af fire mennesker bo i et land med kronisk vandmangel, fra Californien til Australien, New York til London, Marseille til Cape Town og så videre. Et kapløb for kontrollen over vand er begyndt blandt de private markedskræfter, hvor de økonomiske giganter investerer milliarder af euro i vandsektoren. Det er en kamp, der finder sted på mange fronter: ideologisk, politisk, miljømæssig og økonomisk, og som vil indvirke på skæbnen for planetens næsten 10 milliarder indbyggere overalt i verden.

- English -
Wondering what you're up to in spring?

Worry no longer!

We celebrate 2 months to go - yes, you read it correctly - 23rd of April is only 2 months away and with it the beautiful Danish spring and the best event to be - Copenhagen Architecture Festival.

So, as you browse through your spring wardrobe, you might want to consider outfits matching with orange - the color of our festival wristband, that you can check out right here!

 
Here is what we reveal today:
Riget på riget - Lars von Trier's The Kingdom
Watch or rewatch the first season of Lars von Trier's classic The Kingdom in the depths of the Rigshospitalet's basement corridors and enjoy a communal dinner served from the hospital's central kitchen.

The four episodes are screened in Rigshospitalet's underground emergency hospital and introduced by the hospital's long-time cellar manager, Jan, who will tell insider stories about Lars von Trier's inspiration from people among the staff. Between episodes 2 and 3 the patient menu of the day will be served in the belly of the universal welfare state's modernist hospital building, which stood ready in 1970 with the opening of the characteristic Central Complex, from which Dr. Helmer looks nostalgically towards Barsebäck and yells 'Denmark, diarrhea from lime and water'. Welcome to Operation Morgenluft, bloody Danes!

Get tickets.
Join the event.
In collaboration with Danish Visual Artists (BKF) and the Art Hub, Copenhagen Architecture Festival invites you to a seminar and a debate on kunstcirkulæret in public construction, where we focus on the role and collaboration of art and architecture.

This event is in Danish.
Read more.
Join the event.
See Chilean master director Patricio Guzmán's captivating poetic trilogy, that with a point of departure in the Chilean landscape creates powerful personal narratives of Chile's traumatic heritage from the military dictatorship, while also exploring the fundamental connection between humans, the planet and the universe.

With the screenings of the trilogy films Nostalgia for the Light (2010), The Pearl Button (2015) and The Cordillera of Dreams (2019), the Copenhagen Architecture Festival appoints focus to the relationship between human and nature.

Read more.
Join the event.

HUMAN, NATURE AND THE ANTHROPOCENE

We are at a time where the consequences of the irreversible climate crisis are only just beginning to emerge. Vital ecosystems are threatened, species face extinction, the weather strikes with increasing violence, and lives are threatened across the planet. Changes that have been created by human exploitation and overuse of the planet's resources.

Radical change is necessary and here architecture, urban development, and construction play significant roles, that behold the opportunity to contribute positively with both climatic and socially conscious solutions to the impending adaptation that humanity faces. An adaptation that also requires a cultural-historical and philosophical rethinking of the human relation to nature, aspects that we too will explore in this theme.
Natura Urbana - The Branchen of Berlin
with an introduction by Sandra Bartoli
An innovative and poetic journey between botany and geopolitics that tells Berlin's complex post-war history through its plants.

Brachen - Berlin's undeveloped pockets of seemingly wild nature. As a result of the devastation of war, economic crises, and geopolitical divisions, these spaces have remained untouched and become informal laboratories for botanists, artists and ordinary people seeking respite from the city. Natura Urbana explores the spontaneous diversity of plants that can be found in these brachens and illuminates the complex history of the city. The film is introduced by German-Italian architect Sandra Bartoli, who works with human-nature relations in her Berlin-based practice Büro für Konstruktivismus.
Artist Tue Greenfort in conversation with Poul Høilund from Norrøn Architects
Experience Tue Greenfort and Poul Høilund in conversation at Kunstforeningen Gammel Strand, where they will talk about the transformation the beach has undergone as a cultural place.

Throughout his artistic practice, Tue Greenfort has investigated nature as a concept and the human relation with nature. In his new exhibition "Under brolægningen, Stranden!" at Kunstforeningen Gammel Strand, Greenfort is critical of how society's regulation of the beach as an image and landscape is linked to political and economic interests. NORRØN Architects also work with nature, landscape and place as central elements in their practice, focusing on contemporary and future challenges such as climate change and depopulation. They have mapped the potentials of the Danish coastline in a recent research report in order to critically integrate the economy with the landscape in a strategic approach based on future necessary construction work for coastal protection.
DEAR FRANK JENSEN ...
 
Copenhagen Architecture Festival, Politikens Forhal, and Boghal have invited significant voices in Copenhagen's urban development to contribute to the debate on the city's development in the midst of a climate crisis.

Copenhagen has a goal of becoming CO2 neutral in 2025. Here different actors in architecture and urban planning and selected cultural and political personalities who have made their mark in the climate debate can make a difference. That is why we have asked them to share their ideas and visions for the city and its citizens by writing them down in letter form addressed directly to Frank Jensen, lord mayor of Copenhagen. This is to inspire, shout or comment on how we can have a climate-friendly city. The letters are exhibited in the Politikens Hus, published as an e-book and discussed at debates during the Copenhagen Architecture Festival April 23 - May 3, 2020.
Trees in the city
We invite you to a literary debate about trees in the city when the author behind the critically acclaimed book 'The Tree Museum', Christian Yde Frostholm and Sandra Høj from the activist group 'Red Byens Trees' talk about the role of trees in the city and people's relation to nature. We focus on how people interact with urban nature and how the trees in the city gain cultural significance in meeting with the people who live there. The conversation is moderated by journalist and PhD. in literary history Elisabeth Skou Pedersen.

Get tickets.
Join the event.
Behind the Venice Biennale
It is in May that the world's largest architecture event - The Venice Biennale - takes place. Together with DACCopenhagen Architecture Festival invites you to a behind-the-scene event before the biennale opens, where you can learn more about the Danish contribution. Meet curator Marianne Krogh, exhibiting architect Lene Tranberg as well as German philosopher/architect Sandra Bartoli that will talk about humanity's connection to nature.

In Denmark, we are never more than 50 kilometers away from the water. And in Venice, the powerful influence of water is even closer. The exhibition in the Danish Pavilion at the Venice Architectural Biennale will be a sensory space that focuses on water as a phenomenon. Water has immediate poetry about it that has inspired people across time and culture. At the same time, water is a resource that is increasingly under pressure; Lack of drinking water, rising seawater and human lives lost while trying to cross water are just some of the challenges related to it.
Lords of Water
It's called the "blue gold". The demand for water is exploding all over the world.

See Jérôme Fritel's alarming documentary about the impending global water crisis. By 2050 at least one in four people will live in a place with chronic water shortage, from California to Australia, New York to London, Marseille to Cape Town and so forth. A race for the control of water has begun among private market forces with economic giants investing billions of euros in the water sector. It is a battle that takes place on many fronts: ideological, political, environmental and economic, and which will affect the fate of the planet's nearly 10 billion inhabitants worldwide.
For more information visit www.cafx.dk
and follow us on Instagram & Facebook & Twitter.
Newsletter
View email in your browser
Contact
info@cafx.dk
Address
Copenhagen Architecture Festival
Vestergade 12, 2.
1456 Købehavn K

www.cafx.dk

This e-mail was delivered to you because you're on our mailing list.
You can change your contact or unsubscribe

Copyright © 2020 Copenhagen Architecture Festival. All rights reserved.
 
Twitter
Facebook
Instagram
Website
YouTube


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Copenhagen Architecture Festival · Vestergade 12 · København K 1456 · Denmark