Copy

CAFx oktober aktiviteter

(For English click here)

CAFx drager til Berlin til Housing the Human Festival, afholder film + debatarrangementer under C40 World Mayors Summit i København og viser den anmelderroste og foruroligende aktuelle film PUSH under Arkitekturens Dag rundt i landet. 

Housing the Human Festival – 18. – 20. oktober, radialsystem, Berlin

Vi glæder os til at deltage i fortsættelsen af fremtidsforskning- og udstillingsprojektet Housing the Human som Copenhagen Architecture Festival har initieret og kørt siden 2018 sammen med  Istanbul Design Biennale 2018, Forecast, Z33 og Demanio Marittimo. Prototyperne blev udstillet under CAFx 2019, men kan nu opleves på radialsystem i Berlin. Kom til debatter, seminarer og ikke mindst præsentation af og indsigt i prototypernes videre udvikling d. 18., 19. + 20. oktober i Berlin.

Inviterede deltagere tæller bl.a. Beatriz Colomina, Tatiana Bilbao, Rahul Mehrotra, Daniel Perlin, Margit Rosen, og James Taylor-Foster. 

Læs mere.

CAFx Live Like Tomorrow: Film + debat under C40 klimatopmødet
Gratis!

CAFx inviterer til film og debat i forbindelse med klimafestivalen 'Live Like Tomorrow', som finder sted under C40 World Mayors Summit i København.

D. 9.-12. oktober 2019 mødes nogle af verdens mest indflydelsesrige borgmestre, globale beslutningstagere, erhvervsledere, NGO’er, videnskabsfolk og borgere, til C40 World Mayors Summit 2019. Her er formålet at diskutere og forpligte sig til en mere ambitiøs klimaindsats samt vise de innovative løsninger, som kan være med til at skabe et sundere og bedre samfund. Fordi København er vært for det internationale klimatopmøde, inviterer København til en klimafestival, under navnet 'Live Like Tomorrow'. Med denne festival rykker topmødet ud i byen, så københavnerne - børn, voksne og klimaentusiaster - kan blive klogere på, hvordan vi alle kan leve mere klimavenligt i hverdagen.

CAFx har tilrettelagt et dagligt film- og debatprogram i Gloria Biograf i Vester Voldgade, der relaterer sig til nogle af de tematikker, der diskuteres og undersøges på topmødet. Der er ét film + debatarrangement dagligt d. 9.-12. oktober kl. 17.

Det er GRATIS men kræver tilmelding: www.gloria.dk

Glæd dig til at opleve:

Grazing the Amazon (Sob a Pata do Boi) instrueret af Marcio Isensee e Sá. Amazonas står stadig i brand, og for blot nogle uger siden mørklagde røgen millionbyen Sao Paolo. Med denne dokumentar får vi indblik i det komplekse og ødelæggende samspil mellem korruption, landbrugskultur, økonomiske interesser og en historik af fejlslået politik, der fortsat understøtter den oksekødindustri, som bidrager til de enorme skovrydninger i Amazonas. Men fremfor blot at påpege alle problemerne, undersøger filmen også mulige løsninger til en mere bæredygtig kvægindustri.

Vi  viser filmen og debatterer efterfølgende nye fødevarer og produktionsformer, deres potentiale for positive sociale forandringer, og hvordan forandring og implementering i høj grad også handler om kultur- og adfærdsændringer.
ANBESSA af Mo Scarpelli. Danmarkspremiere! Filmen viser med et særegent poetisk sprog konsekvenserne af den hurtige urbanisering som den opleves af en ung dreng, der kontinuerligt tvangsflyttes efterhånden som Addis Ababa vokser og jorden hans familie lever af, bebygges med stadig flere lejlighedskomplekser. ANBESSA har modtaget flere internationale nomineringer og fik sin internationale premiere under dette års Berlinale.

Vi  viser filmen og debatterer efterfølgende den enorme befolkningstilvækst det afrikanske kontinent står overfor, og de muligheder og udfordringer den hurtige og voldsomt ekspanderende urbanisering fører med sig.
 
Ice on Fire af Leila Conners, og den seneste dokumentar om klimaændringer produceret og indtalt af Leonardo DiCaprio. Med et utvetydigt fokus på nødvendigheden af handling NU, udforsker Ice on Fire eksisterende alternative grønne teknologier, som kan opfylde vores moderne behov. Filmen understreger samtidig vigtigheden af innovative transnationale samarbejder, hvis vi skal lykkes med at minimere klimaforandringerne . 

Vi  viser filmen og debatterer efterfølgende de eksisterende teknologiske muligheder og deres potentielle effekt, og hvilke strategier man arbejder med for at skabe en samlet international målretning hen mod omlægning af infrastrukturer mm.
 
The Venice Syndrome af Andreas Pichler udforsker, hvordan stigningen i antallet af turister nedbryder Venedigs unikke bygningsarv og forvandler en levende by til et investeringsobjekt, der presser sine beboere ud med en sådan hast, at byen forventes at være indbyggerløs og transformeret om til en overnatningskulisse i 2030.

Vi  viser filmen og debatterer efterfølgende byen som investeringsobjekt vs den mangfoldige by, bæredygtig turisme samt Københavns egne erfaringer og målsætninger som turistdestination.
 
Tak til Realdania for støtte til realiseringen.
PUSH på Arkitekturens Dag d. 7. oktober

Kom til film & debat når CAFx viser og debatterer den anmelderroste og aktuelle film 'PUSH' på Arkitekturens Dag.

Det sker i Biffen i Aalborg, Øst for paradis i Aarhus, Nicolai Bio i Kolding og Fotorama i Viborg. Billetter bestilles på de respektive biografers hjemmesider.

Filmen PUSH følger FN boligobservatør Leilani Farha, som forsøger at presse regeringer verden over til at sikre den fundamentale menneskeret til en bolig i en tid, hvor boliger i højere og højere grad er blevet et spekulationsobjekt og et privilegium at have adgang til. Filmen kigger på de underliggende økonomiske og politiske strukturer, der gør det muligt og er med til at kaste lys over noget, som alle taler om, men som de færreste for alvor forstår.

Dette er andet år CAFx samarbejder om film & debat-visninger på Arkitekturens Dag med Akademisk Arkitektforening. Sidste år var det Boris B. Bertrams film: 'The Human Shelter', der blev vist og diskuteret.

CAFx October Activities

(English)

CAFx attends Housing the Human Festival in Berlin, organizes film + debate events during the C40 World Mayors Summit in Copenhagen and shows the critically acclaimed and disturbing film PUSH during the Day of Architecture around the country. 

Housing the Human Festival
October 18. – 20., radialsystem, Berlin

We look forward to participating in the continuation of the future research and exhibition project Housing the Human that the Copenhagen Architecture Festival has initiated and run since 2018 together with Istanbul Design Biennale 2018, Forecast, Z33 and Demanio Marittimo. Come to debates, seminars and presentations and get insight into the further development of the prototypes since they were exhibited during CAFx 2019 in April at the Radial System in Berlin on the 18, 19 and 20 of October.

Invited participants include Beatriz Colomina, Tatiana Bilbao, Rahul Mehrotra, Daniel Perlin, Margit Rosen and James Taylor-Foster.

Read more.

CAFx Live Like Tomorrow:
Film + debate during the C40 climate summit.
Free Admission!

CAFx invites you to a film and debate series in connection with the climate festival 'Live Like Tomorrow', which takes place during the C40 World Mayors Summit in Copenhagen. 9-12 October 2019, some of the world's most influential mayors meet with global decision makers, business leaders, NGOs, scientists and citizens, for the 2019 C40 World Mayors Summit. The purpose here is to discuss and commit to a more ambitious climate action and to showcase the innovative solutions that can help create a healthier and better society. Because Copenhagen hosts the international climate summit, Copenhagen invites you to a climate festival, under the name 'Live Like Tomorrow'. With this festival, the summit is moving into the city, so that the Copenhageners - children, adults and climate enthusiasts - can become wiser on how we can live a more climate friendly everyday life.

CAFx has organized a daily film and debate program at Gloria Cinema in Vester Voldgade, which relates to some of the themes discussed and examined at the summit. There is one daily film + debate event from October 9-12 at 5 pm.

It is FREE but requires registration at www.gloria.dk

Look forward to experiencing:

Grazing the Amazon (Sob a Pata do Boi) by Marcio Isensee e Sá. 

The Amazon is still on fire, and just a few weeks ago the smoke darkened the sky of the megalopolis of Sao Paulo. With this documentary, we gain insight into the complex and devastating interplay between corruption, agricultural society, economic interests and a history of failed policies that continue to support the beef industry, which is contributing to the huge deforestation of the Amazon. But rather than simply pointing out all the problems, the film also explores possible solutions for a more sustainable cattle industry.

We show the film and subsequently debate new foods and forms of production, their potential for positive social change, and how change and implementation are also largely about cultural and behavioural change.
ANBESSA by Mo Scarpelli. Danish Premiere!

The film shows, with a poetic language, the consequences of the rapid urbanization experienced by the young boy, Asalif, who is constantly forced to move due to new apartment complexes being built on the land in which he and his family lives. ANBESSA has received several international nominations and received its international premiere during this year's Berlinale.

We show the movie and then debate the huge population growth that the African continent is facing, and the opportunities and challenges that rapid and fierce urbanization brings.
Ice on Fire by Leila Conners, the latest climate change documentary produced and narrated by Leonardo DiCaprio. With an unequivocal focus on the necessity of immediate action, Ice on Fire is exploring existing alternative green technologies that can meet our modern needs. The film also emphasizes the importance of innovative transnational collaborations if we are to succeed in minimizing climate change.

We show the film and then debate the existing technological possibilities and their potential impact, and what strategies are being worked on to create comprehensive international targeting towards a conversion of infrastructure restructuring, etc.
The Venice Syndrome by Andreas Pichler, explores how the increase in tourism breaks down the unique building heritage of Venice and transforms a vibrant city into an investment commodity that is pushing its residents out with such urgency that the city is expected to no more permanent residents and be transformed into a tourist’s dormitory by 2030.

We show the film and subsequently debate the city as an investment object vs. the diverse city, sustainable tourism as well as Copenhagen's own experiences and goals as a destination for tourists.
 
Thanks to Realdania for supporting the realization. 
PUSH on the Day of Architecture, October 7.
Come to film & debate when CAFx shows and debates the critically acclaimed and up-to-date movie 'PUSH' on Architecture Day. It takes place in Biffen in Aalborg, Øst for paradis in Aarhus, Nicolai Bio in Kolding and Fotorama in Viborg. You are able to book tickets on the respective cinema's website.

In the film you follow UN Housing Observer Leilani Farha, who is trying to put pressure on governments around the world to ensure the fundamental human rights to housing at a time when housing has increasingly become an object of speculation and is a privilege to have access to. The film looks at the underlying economic and political structures and shed light on something that everyone is talking about, but only a few really understand.

This is the second year that CAFx is collaborating on film + debate shows on the Day of Architecture with the Academic Architectural Association. Last year, it was 'The Human Shelter' by Boris B. Bertram, which was shown and discussed.

For more information visit www.cafx.dk
and follow us on Instagram & Facebook & Twitter.
Newsletter
View email in your browser
Twitter
Facebook
Instagram
Website
Vimeo
Contact
info@cafx.dk
Address
Copenhagen Architecture Festival
Vestergade 12, 2.
1456 Købehavn K

www.cafx.dk

This e-mail was delivered to you because you're on our mailing list.
You can change your contact or unsubscribe

Copyright © 2019 Copenhagen Architecture Festival. All rights reserved.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Copenhagen Architecture Festival · Vestergade 12 · København K 1456 · Denmark