Copy

Gør dig klar til Copenhagen Architecture Festival 2020!

Med et festivalarmbånd kan du komme ind enten gratis eller med rabat til festivalens mere end 100 arrangementer. Armbåndet kan købes her

Hold dig opdateret på www.cafx.dk, Instagram og Facebook.


I 2020 er temaet for Copenhagen Architecture Festival “Velfærdsbyen i forandring”.  

Festivalen vil gennem sit offentlige program af film, guidede ture, workshops, seminarer, udstillinger, mv. undersøge arven efter efterkrigstidens velfærdsby, som udgjorde de fysiske rammer for velfærdsstaten.  En relevant undersøgelse i dag, hvor byer som København og Aarhus gennemgår store forandringer fra mere inkluderende velfærdsbyer til mere eksklusive “velstandsbyer”. 

I ruinerne af krig og fascisme efter 1945, stod datidens arkitekter og beslutningstagere overfor udfordringer, som har ligheder med dem, vi står over for i dag: økonomisk krise, flygtningekrise, demokratisk krise, boligkrise, osv.  Hvad kan vi lære fra tidligere erfaringer når vi skal håndtere nutidens urbane udfordringer? I hvilken grad er nutidens byudvikling reguleret? Genopstår modernismens sociale ingeniørkunst og tabula rasa byplanlægning i nye former? Hvordan påvirker økonomi, politik, boligejerskab og demografi byudviklingen? Hvem designer, planlægger og bygger vi for, når de klassiske værdier fra velfærdsstaten om det gode liv og det fælles bedste ændres til en mere branding-venlig “liveability”, og vores hjem bliver genstand for investeringer? 

Disse og mange andre problematikker vil vi folde ud under Copenhagen Architecture Festival 2020 i forskellige formater og i lokale, danske samt internationale kontekster.

På festivalen kan du bl.a. opleve:
En retrospektiv filmserie af Pedro Costa
En retrospektiv filmserie af den verdenskendte portugisiske filmkunstner Pedro Costa. Mød instruktøren selv, når han fortæller om sit livslange filmiske samarbejde med beboere fra den nu forsvundne bydel Fontainhas i Lissabon. Costas markante værker skabes gennem lange, intime processer, der tager afsæt i de medvirkendes liv og skæbner, skæbner levet på samfundets yderste kant. Malerisk smukke, mesterligt fortalte krydsninger af tid og rum, kolonialhistorie, socialpolitiske kommentarer, og gribende personlige fortællinger, har filmene vundet Pedro Costa priser og ikke mindst et dedikeret publikum verden over.

Billetter kommer snart op i Cinemateket.
Guidede ture
En lang række guidede ture rundt i København, bl.a.: 
  • Besøg Jægersborg med verdensstjernen, Jan Gehl - billetter
  • Oplev forvandlingen af den både smukke og udskældte bydel Tingbjerg på nært hold - billetter
  • Kom rundt i Kay Fisker-bydelen Voldparken - billetter
  • Kom på insta tur med arkitekten og instagrammeren Marie Louise Høstbo og få indblik i nogle af hendes hemmelige steder i København - billetter
  • Få et nyt forhold til byens træer i en guidet tur rundt med forfatteren bag ’Træmuseet’ Christian Yde Frostholm - billetter kommer snart
Kom til seminaret ”Velfærdsbyen – en urban utopi?” d. 29. april, kl 9 - 16:30 på Space10 i Kødbyen. Her sætter festivalen fokus på arkitekturens og byudviklingens roller i en tiltagende kompleks samtid og fremtid præget af stigende social ulighed og klimaforandringer med konkrete erfaringer og strategier fra både København og Europa. Mød bl.a. Stirling Prize vinderne Mikhail Riches fra London og hør om deres visioner for en bæredygtig omstilling.
Human Made Mountain
Kom til verdenspremieren på Human Made Mountain – filmen om tilblivelsen af Amager Bakke af verdensstjernen Bjarke Ingels og hans tegnestue BIG. Filmen er instrueret af Kaspar Astrup Schröder og Rikke Selin.
Sultan
Besøg festivalens midlertidige pavillon på Rådhuspladsen over for Politikens Hus, hvor der kommer til at foregå en lang række aktiviteter hver dag under festivalen. De annonceres løbende på festivalens forskellige platforme. Pavillonen er vinder pavillonen fra sidste års festival CHART og er lavet af brugte Sultan madrasser – heraf dens navn Sultan.
Queer & Beer
Kom til arrangementet Queer & Beer i samarbejde med Hirschprungske Samling. d. 30. april kl. 16.45, hvor vi starter i Cinemateket med at få den homoseksuelle bevægelse gennem byen fra Zahrtmann’s tid i slutningen af det 19. årh. og starten af det 20. og op til i dag. Arrangementet slutter af oppe på Zahrtmann-udstillingen på Hirschsprungske.

MERE:

Kom og se udstilling samt deltag i en række debat- og litterære arrangementer i Politikens Boghal -og Forhal på Rådhuspladsen. 

Get ready for Copenhagen Architecture Festival 2020!

The festival takes place from April 23 - May 3 in the cities of Copenhagen, Aarhus and Odense.  

It is the largest annual architecture event in Scandinavia with anywhere between 50-100,000 visitors annually. 

With a festival wristband you can enter either free or at a discount for the festival's more than 100 events. The bracelet can be purchased here. Keep updated www.cafx.dk, Instagram and Facebook.  

In 2020, the theme of the Copenhagen Architecture Festival is “The Welfare City in Transition”.

Through its public program of films, guided tours, workshops, seminars, exhibitions, etc. the festival will examine the legacy of the post-war welfare city, constituting the physical framework of the welfare state. A relevant study today, where cities such as Copenhagen and Aarhus are undergoing significant changes from more inclusive welfare cities to more exclusive “wealth cities”.  Emerging out of the ashes of war, ruins and fascism after WWII ended in 1945, many of the challenges that the architects of the post-war welfare city dealt with are similar to the crises we are facing today: financial crisis, migration crisis, democracy crisis, housing crisis, etc.

What can we learn from past experiences to tackle the urban challenges of today? To what degree is the contemporary urban development regulated, and are social engineering and tabula rasa planning reappearing in new shapes? How does economy, politics, home ownership and demographics affect urban development? Who do we design, plan and build for when our homes become the subject of investment? We will unfold these and many other issues during Copenhagen Architecture Festival 2020 in various formats and in local, Danish and international contexts.

Among many others, you will be able to experience:
A retrospective film series by Pedro Costa
A retrospective film series by world-renowned Portuguese filmmaker Pedro Costa. Meet the director himself as he talks about his lifelong cinematic collaboration with residents of the now-defunct Fontainhas neighborhood of Lisbon. Costa's distinctive works are created through long, intimate processes that take off from the lives and destinies of the participants, destinies from the outer edge of society. Picturesquely beautiful, masterfully told intersections of time and space, colonial history, social political commentary, and gripping personal narratives, the films have won Pedro Costa awards and not least a dedicated audience worldwide.
 
Tickets will be up soon at Cinemateket.
Guided tours
A wide range of guided tours around Copenhagen, among others:
  • Visit Jægersborg with the world star, Jan Gehl - tickets
  • Experience up close the transformation of the beautiful and criticized district of Tingbjerg - tickets
  • Get a guided tour around the Kay Fisker designed district, Voldparken - tickets
  • Join us for an insta-tour with the architect and instagrammer Marie Louise Høstbo and get an insight to some of her secret places of Copenhagen. – tickets
  • Get a new relationship to the city's trees in a guided tour with the author behind 'The Tree Museum' Christian Yde Frostholm - tickets coming soon
Come to the seminar 'The Welfare City - becoming an urban utopia?' on April 29 at Space10 in the meat packing district. Here the festival will focus on contemporary and future roles of architecture and city planning in an increasingly complex reality marked by rising social inequality and climate change. Experiences and strategies from Copenhagen and Europe will be presented and discussed, and amongst others you can meet the 2019 Stirling Prize winners Mikhail Riches from London and find inspiration in their visions for a sustainable transition in architecture and planning. Read more.
Human Made Mountain
Join us for the world premiere of Human Made Mountain - the film about the making of Copenhill – a sustainable waste management facility combined with a skislope - by world star Bjarke Ingels and his studio BIG. The film is directed by Kaspar Astrup Schröder and Rikke Selin.  Tickets will soon be available.
Sultan
Visit the festival's temporary pavilion at the City Hall Square opposite the House of Politiken, where there will be a variety of activities every day during the festival. They are continuously announced on the festival's various platforms. The Pavilion is the winner of the competition from last year's festival CHART and is made of used Sultan mattresses - thus its name ‘Sultan’.
Queer & Beer
Join us for the event Queer & Beer in collaboration with Hirschprungske Samling on 30th of April 30 at 16.45, where we start at Cinemateket to get the physical movement of the homosexual through the city from the painter Zahrtmann's time in the late 19th century and the beginning of the 20th up to today. The event ends at the Zahrtmann exhibition at Hirschsprungske. Tickets will soon be available at Cinemateket.

MORE:

Come see the exhibition and participate in a number of debates and literary events in ‘Politikens Boghal & Forhal’ on the Town Hall square. More details to come. 
For more information visit www.cafx.dk
and follow us on Instagram & Facebook & Twitter.
Newsletter
View email in your browser
Contact
info@cafx.dk
Address
Copenhagen Architecture Festival
Vestergade 12, 2.
1456 Købehavn K

www.cafx.dk

This e-mail was delivered to you because you're on our mailing list.
You can change your contact or unsubscribe

Copyright © 2020 Copenhagen Architecture Festival. All rights reserved.
 
Twitter
Facebook
Instagram
Website
YouTube


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Copenhagen Architecture Festival · Vestergade 12 · København K 1456 · Denmark