Copy

Oplev Brandlhuber+ udstilling og aktivt udstillingsprogram under festivalen

Fordyb dig i arkitekturens rolle og samfundsmæssige dilemmaer i en udstilling af den tyske filmkunstner Christopher Roth og arkitektpraksissen Brandlhuber+. De er tilknyttet ETH Zürich, var nominerede til Mies van der Rohe prisen i 2019, laver dette års tyske pavillon på Venedig Biennalen og har i filmtrilogien Legislating Architecture udfordret lovgivning, ejendomsret og politik, der præger arkitekturen efter finanskrisen i 2008. Under festivalen bruger vi udstillingen som en ramme for en række diskussioner med lokale og internationale stemmer, som adresserer nogle af selvsamme tematikker. Debatterne videofilmes og streames på diverse medieplatforme. I filmene på udstillingen indgår optagelser af kendte internationale arkitekter og to danske cases med Deane Simpson om byudvikling i en krisetid og Jakob Brandtberg Knudsen om malariahuse i Tanzania, begge tilknyttet arkitektskolen i København, KADK. Udstillingen reflekterer over sammenhænge mellem TV-mediet og arkitekturen, der begge er rumdannende, historiefortællende og rammesættende for vores verdensforståelse.
 
Som Roth skriver om udstillingen: ”I de tidlige 1970ere, peakede både design og TV som politiske og transformerende medier og redskaber. Folk havde forstået at for at definere rum, er det også nødvendigt at omfavne tidens dimension. I 1970erne blev TV på én og samme tid til et demokratisk løfte, et massemedie, en popkultur og en modkultur. Men fra og med filosofferne fra Frankfurter-skolen foretrak den akademiske venstrefløj 'finkulturen' og under Reagan (en film- og TV-stjerne!) og Thatcher perioden, vendte de frigørende/progressive kræfter fuldkommen ryggen til TV-mediet. Det imploderede og vendte senere tilbage på internettet. Som memes, som smarte og korte film og som supersuccesrige serier. Og igen ser vi ud til at tabe kampen. Vi er nødt til at bryde ud af vores boble og begynde at udvikle nogle mere effektive strategier for at vinde hjerterne og sindene hos dem, der ikke allerede er vores venner.

Udstillingen kører fra d. 24. april – 31. maj 2020.
Åbent i hverdage mandag – fredag kl. 9-19

I festivalperioden har vi inviteret en række relevante aktører fra nær og fjern til at diskutere og udfolde nogle af ovenstående tematikker.

24. april kl. 16.30 - Udstillingsåbning og debat

Udstillingen åbner på manér med fernisering. Filmkunstneren Christopher Roth (og arkitekten Arno Brandlhuber) vil guide rundt i udstillingen og fortælle om baggrunden for den. Tidligere stadsarkitekt Tina Saaby vil sammen med Roth (og Brandlhuber) diskutere arkitekturens rolle og udfordringer i en kriseramt tid. Vi får alle et lille glas og skåler på det dansk-tyske venskabsår.

Tak til Goethe Institut Dänemark, Statens Kunstfond og KADK for støtte til udstillingen og tilhørende udstillingsprogram.

Læs mere
Facebook event

Nedenfor nogle af de begivenheder, du kan opleve: 

Critical Practice er en tværfaglig arkitektonisk platform, der blev grundlagt af Love Di Marco, Tobias Hentzer Dausgaard og Arya Arabshahi i 2018. I en tid hvor feltet af aktører i byggefaget udvider sig, og bygherrer på tværs af europæiske byer i stigende grad er private frem for offentlige, skaber Critical Practice debat om, hvordan arkitekter kan skabe værdi for samfundet som helhed. De vil invitere gæster og fortælle om deres arbejde. Formålet er at finde et fælles grundlag blandt visionære arkitektudøvere og de kræfter, der former faget i dag.
 
Arrangementet er gratis.
Facebook event
Arkitekt og dekan på KADK, Jakob Brandtberg Knudsen, vil fortælle om sit projekt i Tanzania, hvor han sammen med en tysk læge bygger billige, ressourceeffektive og helbredsbevarende huse, der kan forhindre bl.a. malaria og luftvejsinfektioner. Projektet skildres også i filmisk form på udstillingen. Hør mere om, hvordan arkitekturen kan forbedre – hvis ikke forandre – verden.
 
Arrangementet er gratis.
Facebook event
Bæredygtighed er ikke en ny opfindelse. Mød de Berlin-baserede arkitekter Sandra Bartoli og Silvan Linden fra Büros für Konstruktivismus til en snak om bæredygtighed, modernisme og urbanisme i den antropocæne tidsalder. Hvad kan Bauhaus-professorers glemte teorier om kompost og byhaver fx lære os i dag?

Arrangementet er gratis.
Facebook event
Den kritiske og aktivistiske praksis fra Athen Temporary Academy of Arts (PAT), inviterer til studiekreds/workshop om emnet ’WASTE’. Hvem og hvad findes brugbar og værdig? Hvad betragtes som affald? Sammen med Elpida Karaba fra PAT vil vi udforske forestillingen om affald, filosofisk, kulturelt og økonomisk og de nye konnotationer, der tilskrives det under de nuværende politiske omstændigheder.

Arrangementet er gratis.
Facebook event
Den tyske arkitekturteoretiker Stephan Trüby vil i et foredrag skabe en ramme for at diskutere situationen, hvor nutidig arkitektur befinder sig, inden for et bredere felt af grundlæggende politiske og økonomiske forandringer. Hvordan forholder dette sig til forandringerne af velfærdsbyen og velfærdssamfundet? Arkitekt og politiker i Borgerrepræsentationen, Marcus Vesterager (S), sætter på baggrund af sine erfaringer fra København, Trüby stævne til en diskussion om arkitekturens samfundsmæssige rolle.

Arrangementet er gratis.
Facebook event
I 1970erne blev det folkerige kvarter omkring Bruxelles’ Nord Station revet ned for at gøre plads til et modernistisk 'Mini Manhattan'. Projektet mislykkedes, men i 2017 gik de private ejere og politikere sammen for at revitalisere området. I frygt for, at historien kunne gentage sig, besluttede instruktørerne Lietje Bauwens og Wouter De Raeve at interviewe aktørerne. Med WTC-tårnene som case undersøger filmen nutidige byudviklingsprocesser og nye ideer om bæredygtighed og borgerinddragelse - og om de faktisk virker.

Filmen vil blive introduceret af udstillingens kurator Christopher Roth.

Arrangementet er gratis.
Facebook event
Glem ikke at tjekke andre begivenheder, vi har annonceret indtil videre!
Program / Facebook

- English -
Experience the Brandlhuber+ exhibition and its related program during the festival:

Immerse yourself into an examination of the role of architecture and societal dilemmas in an exhibition by the German film artist Christopher Roth and the architectural practice Brandlhuber+. They are affiliated with ETH Zurich and were nominated for the Mies van der Rohe Prize in 2019. Moreover, they are curators of this year's German pavilion at the Venice Biennale. In the film trilogy Legislating Architecture they have challenged the legislation, property rights and politics that characterize the field of architecture after the financial crisis in 2008. During the festival we will use the exhibition as a framework for a series of discussions with local and international voices addressing some of these issues. The debates will be recorded and streamed on various media platforms. The films at the exhibition include footage of well-known international architects and two Danish cases with Deane Simpson on urban development at a time of crisis and Jakob Brandtberg Knudsen on malaria resistent houses in Tanzania, both affiliated with the architecture school, KADK. The exhibition reflects on the connections between the TV medium and architecture, which are both space-forming, story-telling and frame-setting for our perception and understanding of the world.

As Christopher Roth writes about the exhibition: ”In the early 1970s, design, and television had its peak as political and transformative tools. People had understood that in order to define space it is necessary to encompass time. Throughout the 1970s TV became a democratic promise, a mass medium, a pop culture, and a counterculture at the same time. But beginning with the Frankfurt School the academic left preferred ‘high culture’ and in the Reagan (a film and TV star!) and Thatcher years the emancipatory forces completely turned their backs on TV. It imploded and later returned on the web. As memes, as smart and short films and as super-successful series. And again we seem to lose the battle. We need to break out of our bubble and start developing more effective strategies to win the hearts and minds of those who are not already our friends.”

The exhibition runs from April 24th – May 31st 2020.
Opening Hours: Monday – Friday @9-19

During the festival dates, you can meet an invited group of different professionals from near and far who’ll discuss and unfold some of the above-mentioned thematics.

Thank you to the Goethe Institute Dänemark, Danish Arts Foundation and KADK for the support.

24th of April - 16.30 - Exhibition opening and debate
At the exhibition opening, the German film artist Christopher Roth and the architect Arno Brandlhuber (TBC) will guide us through the exhibition and tell about its theme and background. Copenhagen’s former city architect, Tina Saaby, along with Roth (and Brandlhuber) will discuss the role and challenges of architecture in a time of crisis. We will enjoy a drink together and toast on the Danish-German friendship year.

Read more.
Join the event.

Here is a list of the events you can experience at the exhibition:

Critical Practice is an interdisciplinary architectural platform founded by Love Di Marco, Tobias Hentzer Dausgaard and Arya Arabshahi in 2018. They will invite guests and discuss their work. The purpose is to find a common ground among visionary architectural practitioners and the forces that shape the profession today.

This event is free.
Join the event.
The architect and dean at KADK, Jakob Brandtberg Knudsen, will tell about his housing project in Tanzania, where he, together with a German doctor, is building affordable, resource efficient housing which also improves family health. The design aims to reduce rates of malaria, respiratory tract infections and enteric diseases through robust design solutions such as improved screening, ventilation and sanitation. The project is also depicted in some of the film exhibited in the exhibition. Learn more about how architecture can improve - if not change - the world.

This event is free.
Join the event.
Sustainability is not a new invention. Meet the Berlin-based architects Sandra Bartoli and Silvan Linden of the office Büros für Konstruktivismus for a talk about sustainability, modernism and urbanism in the age of the Anthropocene. Among others, what can forgotten theories of Bauhaus professors about compost and urban gardening teach us today?

This event is free.
Join the event.
The critical and activist practice of Athens, Temporary Academy of Arts (PAT), invite you to a study on the topic 'WASTE'. Who and what is useful and worthy? What is considered as waste? Together with Elpida Karaba of the PAT, we will explore the notion of waste, philosophically, culturally and economically and the new connotations attributed to it in the current political circumstances. Please bring your local case to explore.

This event is free.
Join the event.
In this lecture, the German architectural theorist Stephan Trüby will provide a framework for discussing the situation of contemporary architecture within a broader field of fundamental political and economic change. How does this relate to recent changes of the welfare city and the welfare society? Based on his experiences from Copenhagen, the architect and social democratic politician in the City Council, Marcus Vesterager, will discuss the societal role of architecture with Trüby.

This event is free.
Join the event.
In the 1970s, the populous neighborhood around Brussels-North Station was demolished to make way for a modernist 'Mini Manhattan'. The project failed, but in 2017, the private owners and politicians joined forces to revitalize the area. Fearing that history might repeat itself, the directors Lietje Bauwens and Wouter De Raeve decided to interview the actors. With the failed WTC towers as a case, the film explores contemporary urban development processes and new ideas about sustainability and citizen involvement - and whether they actually work.

The film will be introduced by the exhibition curator Christopher Roth.

This event is free.
Join the event.
Don't forget to check out other events we have announced so far!
Program / Facebook
For more information visit www.cafx.dk
and follow us on Instagram & Facebook & Twitter.
Newsletter
View email in your browser
Contact
info@cafx.dk
Address
Copenhagen Architecture Festival
Vestergade 12, 2.
1456 Købehavn K

www.cafx.dk

This e-mail was delivered to you because you're on our mailing list.
You can change your contact or unsubscribe

Copyright © 2020 Copenhagen Architecture Festival. All rights reserved.
 
Twitter
Facebook
Instagram
Website
YouTube


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Copenhagen Architecture Festival · Vestergade 12 · København K 1456 · Denmark