Iedereen doet mee!

De missie van Cubiss is: Iedereen doet mee! Dit betekent dat we eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt om zich een leven lang persoonlijk te ontwikkelen. Daardoor kun je de kennis en vaardigheden opdoen, die je nodig hebt om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Cubiss is daarmee een organisatie van mensen die sterk focussen op het behalen van maatschappelijke resultaten op het gebied van lezen, leren en informeren.

Een leven lang leren voor alle Brabanders

Hoe bereid je de Brabantse jeugd voor op de wereld van morgen? Goede taalontwikkeling is van groot belang om te kunnen functioneren als volwaardige burger. Vanuit een samenhangend programma Kunst van Lezen en ook vanuit de Brabantse Netwerkbibliotheek wordt systematisch gewerkt aan het ontwikkelen van taal en het bevorderen van verantwoord mediagebruik. Dat gaat het beste als het ook leuk is!

Brabant steeds mediawijzer

Iedereen moet de kans krijgen zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op te doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. In een wereld waarin informatie in overvloed beschikbaar is en media een steeds grotere rol spelen, is het belangrijk dat je toegang hebt tot de juiste informatie, op het juiste moment. En dat je die informatie kunt duiden en gebruiken. Binnen Brabant werken we hieraan vanuit het project Vergroten Mediawijsheid.

Versterken taalvaardigheid in Brabant – werk aan de winkel!

Laaggeletterden en andere kwetsbare groepen lopen vaak tegen problemen aan, onder meer op de arbeidsmarkt, in de zorg en op het gebied van financiën. Lezen en schrijven staan immers aan de basis van alles. Zonder een goede beheersing van deze vaardigheden is het niet mogelijk jezelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij. Nog teveel burgers vallen buiten de boot. Werk aan de winkel dus!

Vitale en krachtige bibliotheken

In opdracht van de provincie Noord-Brabant levert Cubiss in 2016 een bijdrage aan de ontwikkeling en de kennis van de Brabantse burger. Naast innovatie van de educatieve functie is innovatie van de bibliotheekfunctie hierin een belangrijke pijler.

De meerwaarde van internationalisering voor de Bibliotheek

Woensdag 9 december jl. vond het Nationale Bibliotheekcongres plaats in Het Klokgebouw in Eindhoven. Een geslaagde, inspiratievolle en goed georganiseerde dag! Met in de ochtend een plenair programma en in de middag verschillende interactieve deelsessies. Eén van de deelsessies was het debat over de meerwaarde van internationalisering voor de bibliotheek.

Verborgen collecties, de kennis van de crowd en kansen voor de bibliotheek

Limburg staat bol van waardevolle informatiebronnen, met content die interessant en relevant is voor Limburgse burgers, maar die nog niet ontsloten wordt, niet goed vindbaar of niet toegankelijk is. Dit biedt kansen voor de bibliotheek. Zeker in combinatie met de beweging die gaande is waarin burgers zelf content willen creëren of aanvullen, rond een thema of een locatie. Maar hoe geef je daar invulling aan?

Ouderpartnerschap en (voor)lezen

Ouders (meer) betrekken bij de leesopvoeding thuis is van groot belang voor het latere leesgedrag van een kind. De kans dat een kind een vaardige en enthousiaste lezer wordt, is namelijk vele malen groter wanneer er thuis wordt voorgelezen, ouder en kind naar de bibliotheek gaan, er gepraat wordt over boeken en er interesse getoond wordt in wat een kind leest. Binnen BoekStart in de kinderopvang en binnen de Bibliotheek op school zou ouderpartnerschap dan ook een vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn.

Taalvaardigheid en het belang van inspirerende leeromgevingen

Hoe creëer je een inspirerende leeromgeving voor laagopgeleide volwassenen; een doelgroep waarvan een deel over onplezierige leerervaringen beschikt? Learn for life is één van de organisaties die zich over deze vraag boog. Learn for life, een Nederlands platform voor internationale volwasseneneducatie, houdt zich onder meer bezig met volwasseneneducatie (VE) op het gebied van basisvaardigheden voor laagopgeleiden.

Makersonderwijs: leren door te maken

Zelf dingen bedenken, maken, ontdekken en leren; bij voorkeur samen met anderen. Op school, bij de bibliotheek. Dát is de Cubiss MakersBuzz.