Copy

I den netop overståede vintersæson blev der gået 484 TimeTælleTure!

Det er et særdeles flot resultat og langt over det forventede – tak for det. Inkl. den første vinters ture er der allerede udført 991 vinter-TimeTælleTure, hvilket er hele 57% af de planlagte ture!


Vil du til Tyrkiet og hjælpe det tyrkiske Atlas-projekt?

Fire slags gribbe, hvidhovedet and, skadegøg, brun fiskeugle, stribet dværghornugle og audouinsmåge - lyder det som noget for dig?

Det tyrkiske Altas-projekt mangler hænder og øjne, så hvis du alligevel skal på ferie eller er villig til at bruge tre dage på at dække et kvadrat, så læs mere her!

Nyt fænologifilter i Atlasbasen!

For at opnå de mest brugbare data er det vigtigt, at man ikke indtaster før arternes egentlige yngletid.
Siden Atlasprojektets start har det været meningen, at Atlasbasen skulle være forsynet med et fænologifilter, og det får den nu. 


Det vil sige, at man som bruger får en popup-advarsel, hvis man indtaster fx en havesanger uden for den yngleperiode, der er angivet i fuglekalenderen. Hvis man alligevel gemmer observationen, sættes den til behandling hos den lokale validator.

Observationer af mulige ynglefugle, der fanges af filtret, vil desuden blive skjult fra statistikker og kort og vil som udgangspunkt ikke blive brugt i projektets afsluttende databehandling.

Til alle kvadratansvarlige i Atlas III


Hvis du absolut ikke har mulighed for at udføre dine TimeTælleTure, har du nu mulighed for at afgive ansvaret for de ture, som du endnu ikke har udført i dine kvadrater.  

Se vejledningen nedenfor, og gør det hurtigst muligt, så andre kan komme til.

Ved afgivelse af ansvaret vil det selvfølgelig altid være en fordel, at man på forhånd har truffet aftale med andre atlasdeltagere eller med sine lokalkoordinatorer om, at andre udfører TimeTælleTurene i ens kvadrater.

Sådan afgiver du ansvaret for din TimeTælleTur:
 
1.
I atlasbasen klikker du på fanebladet ”TimeTælleTure” og derefter på ”Tag turansvar/Administrér”. 
 
2.
Ovre til venstre i listen over de TimeTælleTure, du har ansvar for, men endnu ikke udført (dvs. uden flueben i firkanten), klikker du ude til højre på ”Slet”. 
 
3.
Du har nu afgivet ansvaret for de pågældende TimeTælleTure, og ansvaret kan tages af andre atlasdeltagere.

Skal du ikke have nyt kvadrat?

Atlas III eftersøger ansvarlige til udækkede kvadrater.

Nu, hvor halvdelen af ynglesæsonerne er vel overståede, kunne du måske overveje, om ikke det var en god idé at vælge et nyt kvadrat, som mangler en kvadratansvarlig? Det er nemlig vigtigere for Atlas III projektet at få god dækning fra alle kvadrater, end at få perfekt dækning af nogle af dem. Så i stedet for at bruge flere sæsoner på muligvis at finde nogle ganske få arter i dit gamle kvadrat, var det bedre, om du tog fat på et helt nyt.
 
Hvis du hører til dem, der ikke dækker et kvadrat fuldt ud, vil vi opfordre dig til i hvert fald at indtaste de ynglefugle, du ser og hører omkring din bopæl, og hvor du færdes til daglig. Mange steder i landet vil dette sagtens kunne bidrage væsentligt til en bedre Atlasdækning.

Manglende arter i dit kvadrat!

Savner du et overblik over de arter, som du ikke har fundet i dit kvadrat?

I så fald kan du her finde en tjekliste, som du kan printe ud og tage med i felten for at fokusere på de tilsyneladende manglende arter.

Vil du med på atlaslejr?

- En uge i fuglenes tegn, men også med socialt samvær. 

Årets atlaslejr afholdes den 6.-12. juni på Lolland på Naturskolen ved Maribo Søndersø – se mere her.
Er du fuglekigger og har lyst til at bruge det meste af dagen i felten, bør du tage med på årets atlaslejr!
Lejrens formål er at øge dækningen af kvadrater i Atlas III. Derfor vil DOF gerne invitere dig til en uges gratis fugleregistrering - inklusiv overnatning og forplejning.
For at kunne deltage i atlaslejren forventes det, at du har et grundlæggende kendskab til Danmarks ynglefugle og vil bruge det meste af dagen i felten.
Der er plads til 24 deltagere, og overnatningen finder sted i firesengsværelser (med hver to etagesenge) og et enkelt tosengsværelse (med én etageseng).
Tilmelding til lejren sker ved at skrive til Michael Fink. Tildelingen af pladser sker efter først til mølle-princippet med den vigtige tilføjelse, at deltagere i flere dage prioriteres over deltagere i færre dage.

3, 2, 1 - sæsonstart!

Ynglesæsonen 2016 er projektets tredje og næstsidste sæson

Den kommende ynglesæson er uhyre vigtig for at få afsluttet det grundlæggende Atlasarbejde i så mange kvadrater som muligt. Således kan fjerde og sidste sæson, 2017, hovedsagelig reserveres til at ”rydde op”, hvor det er nødvendigt. For eksempel steder med uforklarlige huller i almindelige arters udbredelse.

Forsvindende arter?
Kan det passe, at skovhornuglen og tårnfalken er forsvundet fra henholdsvis ca. halvdelen og en tredjedel af de kvadrater, hvor de ynglede midt i halvfemserne? Punkttællingerne viser ganske vist, at tårnfalken er inde i en langsigtet tilbagegang siden sidst i 1980’erne, men det samme gælder også for andre agerlandsarter som fx sanglærke. For sanglærken tyder det dog ikke på, at tilbagegangen i antallet af fugle har betydet en væsentlig indskrænkning af udbredelsen - i det mindste ikke endnu.Tag en ekstra TTT! 

Der er brug for en ekstra indsats især for de tidlige tures vedkommende i perioden 1/4-12/5.

Copyright © *2013* *Dansk Ornitologisk Forening, Atlas III*
www.dof.dk/atlas
www.dofbasen.dk
dof@dof.dk