Copy


Sang versus territoriehævdelse

Der er kommet flere forespørgsler om forskellen på adfærdstyperne sang og (øvrig) territoriehævdelse. Det skal derfor præciseres, at adfærdskoden ”sang” bør forbeholdes fuglenes stemmeytringer, fx solsortens sang og engsnarrens crexen, mens adfærdstypen ”territoriehævdelse” bør forbeholdes al anden territoriehævdende adfærd end stemmeytringer, fx musvågens bortjagen af en artsfælle og musvågens bortjagen af en artsfælle og ringduens bueklap-flugt.


Lejre 2015

Som noget nyt blev der i år afholdt to atlaslejre, én på Mors med omgivelser og én i Sønderjylland, begge af en uges varighed. Mens lejren på Mors var præget af dårligt vejr og mindre god tilslutning, var det lige modsat i Sønderjylland. På begge lejre blev der imidlertid opnået fine resultater, i sagens natur bedst i Sønderjylland. Begge lejrene vil være genstand for en reportage i det førstkommende nummer af Fugle og Natur.

På Mors blev der gjort et nyt ynglefund af blåhals; ifølge DOFbasen er det kun anden gang, arten overhovedet registreres på øen. Der blev udført 13 TimeTælleTure under den nordvestjyske lejr, og der blev gjort i alt 1.069 observationer af 97 arter i 30 kvadrater. Af de indtastede observationer var 18 % sikre ynglefund, 17 % sandsynlige og 65 % mulige. De arter, der blev fundet i flest kvadrater, var tornsanger, bogfinke, gulspurv, ringdue, gærdesmutte, solsort og gråkrage.

I det centrale Sønderjylland blev den hidtil dårligt undersøgte del gennemtrawlet, hvilket resultere-de i nye ynglefund af hedehøg, plettet rørvagtel, trane, turteldue, slørugle, vendehals, blåhals, rødt-oppet fuglekonge og pungmejse, for nu at nævne de mest spændende af de 126 observerede arter. Her blev det til hele 43 TimeTælleTure og i alt 2.034 observationer i 62 kvadrater. Af de indtastede observationer var 23 % sikre ynglefund, 15 % sandsynlige og 62 % mulige. De arter, der blev fundet i flest kvadrater, var gransanger, hvid vipstjert, landsvale, sanglærke og minsandten rødstjert.

At vi kan levere ovenstående statistikker skyldes ene og alene en ihærdig indsats ved pc’en fra den sønderjyske atlaskoordinator Bjarne Nielsen, som har deltaget fuldtids i såvel sidste års som begge dette års lejre.


Nyt fra DKY

DOF’s udvalg til Kvalitetssikring af Ynglefugledata (DKY) har nu revideret listen over de arter, som automatisk hemmeligholdes, når de indtastes som ynglepar eller med en ynglefugleadfærdskode i DOFbasen. Den komplette liste kan ses her.

Følgende arter er nu tilføjet til listen: Sølvhejre, stylteløber, vandstær og stor tornskade. 

Følgende arter vil blive fjernet fra listen efter den 15. september 2015: Havørn, sort stork, skestork, sangsvane, blå kærhøg, steppehøg, lærkefalk, mudderklire, hvidvinget terne, lunde, slørugle, stor hornugle, hærfugl og høgesanger.

Således vil alle, også tidligere, indtastninger af disse arter blive offentligt tilgængelige efter 15/9-2015. Observationer i Atlas III kan ikke manuelt sættes som hemmelige, her følges blot listen over automatisk hemmeligholdte arter for alle indtastninger. I DOFbasen kan indtastere derimod vælge at hemmeligholde deres observationer.

Tak for endnu en vellykket atlassæson! 


... selv om den bestemt ikke er slut endnu – det vender vi tilbage til!

Et vigtigt delmål er nået!
Fra starten på Atlas III blev der fastsat forskellige hoved- og delmål for projektet. Et af de vigtige delmål var, at vi ved udgangen af den 2. atlassæson skulle være nået op på i alt 650 TTT i den sene yngletid. Med nu 676 indtastede TTT (39%) fra den sene yngletid er dette delmål blevet nået, og der skal lyde en stor og varm tak til jer og de mange deltagere, der har bidraget hertil!

Projektets tilslutning og jeres store indsats ses tydeligt i den imponerende dækning, vi har opnået. Der er nu gjort knapt 215.000 observationer af ynglefugle i 97 % af atlaskvadraterne. De ti arter, der er indtastet i flest kvadrater er følgende (med procent af alle kvadrater i parentes): Solsort (81), bogfinke (80), ringdue (78), gransanger (77), musvit, sanglærke og gulspurv (76), hvid vipstjert (74), gærdesmutte (72) og tornsanger (71). På dækningskortet nedenfor ses antallet af sikkert og sandsynligt ynglende arter registreret i atlaskvadraterne.

Figur 1: Antallet af sikkert og sandsynligt ynglende arter registreret i atlaskvadraterne.

Af TimeTælleTure er der nu udført 1775 i i alt 44 % af kvadraterne. På dækningskortet herunder ses atlaslejrene tydeligt som gule skyer i Himmerland, på & omkring Mors og i det indre Sønderjylland.

Figur 2: Antallet af udførteTimeTælleTure i atlaskvadraterne.

Sæsonen er ikke slut endnu!
Fx yngler troldanden senere end andre dykænder, især hvis maj-juni har været kolde som i år. Der kan sagtens findes nyklækkede kuld i hele august måned og begyndelsen af september, så kig efter dem! Som det fremgår af nedenstående figurer og kort fra atlasbasen, er sikkert ynglende troldand indtil nu kun registreret i 158 kvadrater. Det er dog allerede nu flere fund end i Atlas I. 


Figur 3: Foreløbige resultater for troldand.

Derudover fortsætter bl.a. duerne med at yngle flere måneder endnu. Fx kan huldue fortsat høres kurrende, men her skal man dog være opmærksom på, at denne art på nuværende tidspunkt kan strejfe omkring og også han høres langt fra ynglestedet; enkeltfund af kurrende hulduer bør således ikke indtastes i atlasbasen resten af året.

Vi glæder os nu til en god vintersæson med TimeTælleTurene i fokus!

De bedste hilsner,
Atlasteamet


Indlands-sildemåger

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at sildemåge er indtastet som muligt ynglende i flere indlands-kvadrater i især Sønderjylland og Himmerland. Observationerne er især fra foråret, hvor arten traditionelt ses i rasteflokke på marker, og har ikke med lokal yngel at gøre. Man skal dog samtidig huske, at i foråret 2011 blev Danmarks formentlig første ynglefund af sildemåge ved ferskvand gjort netop i Sønderjylland, hvor der blev fundet 4-5 par ynglende sildemåger i grusgrave nær Rødekro. Læs nyheden her.

Fotografer

Marianne Byth (rødstjert), Bjarne Nielsen (atlaslejr ved Barsø), Jens Maibomm Hansen (troldand med unger) og John Larsen (høgesanger og sildemåge).

 

 EBBA2

For dem, der ikke kan huske, hvad ovenstående forkortelse betyder, er der tale om det andet fælles-europæiske fugleatlas, European Breeding Bird Atlas, som DOF’s Atlas III er en del af. Det store, europæiske projekt har nu fået en ny hjemmeside, som det varmt kan anbefales at besøge.


Artsliste til afkrydsning

Vi får af og til forespørgsler på trykte artslister til brug for afkrydsning af sikre, sandsynlige og mulige ynglefund i kvadratet. Sådanne tjeklister kan findes og printes fra atlasbasen under Vejledninger.


 

Copyright © *2015* *Dansk Ornitologisk Forening, Atlas III*