Copy


Årsmøde 2014

Møde i Grenå: Årsmødet for nøglepersoner i Atlas III blev afholdt d. 8-9/11 i Grenå, og deltagerne udviste stort engagement og spørgelyst! Alle lokalafdelinger var repræsenteret, de fleste med både koordinatorer og validatorer, og også Specialteam TTT havde mange medlemmer med. Endelig var også 11 af de artsansvarlige (artseksperter eller
-validatorer) til stede. 


Fiktive datoer

Husk præcis dato: Alle indtastninger i atlasbasen skal ske på den korrekte dato. Hvis man ikke har noteret datoen for en observation i sin notesbog, skal observationen dog ikke gå til spilde af den grund, men kan indtastes i atlasbasen på en omtrentlig dato, som indtasteren kan stå inde for. Indtaster man derimod på en helt usandsynlig dato, fx i december, vil observationen sandsynligvis ikke blive medtaget i den afsluttende databehandling. Der kan allerede nu i atlasbasen ses flere eksempler på sådanne indtastninger på usandsynlige datoer.


DOFbasen

Manglende observationer: Vi opfordrer til, at DOFbaseobservationer af ynglefugle, der savnes i atlasbasen, og som anses for værende pålidelige, indtastes i atlasbasen. Nogle koordinatorer og kvadratansvarlige har allerede for længst valgt selv at gøre dette, hvilket vi påskønner i meget høj grad! Denne brug af observationer forudsætter dog et godt kendskab til det pågældende område.


Personalia

Ny softwareudvikler: Thomas Stjernegaard fik pr. 1. november nyt job på Statens Naturhistoriske Museum, og DOF har nu ansat Thomas’ efterfølger, Theo Askov. Theo starter i Fuglenes Hus straks efter nytår, men vi forventer, at der i en periode vil være begrænset mulighed for IT-support af deltagerne i Atlas III.

Vinteraktiviteterne i Atlas III er i gang!


Efter en aldeles vellykket første ynglesæson med små 150.000 observationer i atlasbasen er det nu tid til for alvor at få gang i Atlas III’s vinteraktivitet: Vinter-TimeTælleTurene.

Perioden for vinter-TTT startede den 1. december og løber til og med den 28. februar.

Der er hidtil gået 40 vinterture (se kortet herunder), og det er en god start. Men der skal mange flere til for at beregne robuste estimater af arternes tæthed og bestandsstørrelse, så vi håber, at mange vil benytte vinteren til at sætte sig ind i metoderne og derefter gå en vintertur. 
Start gerne med at læse lynvejledningen til TTT.

Om vinteren er der mindre fugleaktivitet, og det er derfor nemmere at afprøve metoden for første gang. 


Kortet angiver de vinter-TTT, der er gået pr. 15/12 2014.

Vi har forsøgt at hjælpe dig i gang:
Her finder du den fulde vejledning til TTT.
Her er vejledning til indtegning af ruten.
Her er der fif til afstandsbedømmelse.
Her kan du printe feltskema til TTT.

Alle vejledninger findes på atlasbasen under TimeTælleTure, og du kan snart læse mere om TimeTælleTure på Pandion.

Kan vi mon nå 600 ture, ligesom der blev udført i ynglesæsonen? 


Du ønskes en rigtig god jul og et godt nytår.

De bedste hilsner
Atlasteamet


De 18 arter

Bearbejdning inden nytår: Hvis ikke det allerede er gjort, er det nu tid for alle kvadratansvarlige til at udføre bearbejdninger af de 18 arter. Er én eller flere af de 18 arter registreret i dit kvadrat, skal du som kvadratansvarlig estimere antallet af sikre, sandsynlige og mulige ynglepar af hver art i kvadratet. Du skal kun udføre bearbejdningen én gang pr. art i løbet af hele atlasperioden, men det er muligt at gøre det hvert år. Har man ikke udført bearbejdningen inden nytår, får artseksperten derefter mulighed for at gøre det. Bearbejdningerne foretages via linket “Bearbejdning af de 18 arter” under Mit Atlas III /Kvadratansvar.
Vejledning til bearbejdning findes under Vejledninger
/De18arter/
Softwarevejledning


Hvem kan se?

Observationer: 
På årsmødet blev der efterlyst klar besked om, hvem der egentlig kan se hvilke arter og koordinater i atlasbasen. For de observationer og arter, for hvilke der er begrænset adgang, gælder det, at:
1: Enhver atlasobs, der er sat til behandling, kan ses af indtaster, kvadratansvarlig, evt. artsansvarlig, validator, projektledelsen og DKY.
2: Observationer af de arter, der automatisk hemmeligholdes i DOFbasen (for tiden 23 arter) kan i atlasbasen ses af indtaster, kvadratansvarlig, artsansvarlig, projektledelsen og DKY.
3: Indtastede koordinater for ikke-hemmeligholdte arter kan ses af indtaster, kvadratansvarlig, evt. artsansvarlig, validator og projektledelsen.

EBBA 2: European Breeding Bird Atlas 2
EBBA 2 er det andet fælleseuropæiske fugleatlas, som organiseres af European Bird Census Council (EBCC).

Som organisationen selv udtrykker det, omfatter EBBA2:
•    5 års feltarbejde (2013-17)
•    50+ lande
•    500+ arter af ynglefugle
•    5000+ 50x50 km-kvadrater

DOF’s Atlas III indgår automatisk i EBBA2, og da alle de europæiske lande i september blev bedt om at levere bl.a. foreløbige resultater for fem arter – blå kærhøg, strandskade, hættemåge, biæder og stenpikker – var DOF blandt de første til at levere brugbare resultater. EBBA2 vil meget gerne modtage atlasrelevante notater fra fuglerejser i de østeuropæiske lande.
Besøg også projektets facebookside.

Koordinatorer

Find en lokal: Du kan finde de personer, som står for koordinering af Atlas III i din lokalafdeling, ved at klikke her.

8 nye arter

Fundet i 2014: I forhold til Atlas II har Atlas III allerede dokumenteret otte nye ynglefuglearter i Danmark. Læs mere.

Atlasteamet

Mød de ansatte: Du kan finde kontaktinformationer og andre oplysninger om teamet bag Atlas III ved at klikke her.
 Atlas III | send til en ven 
Copyright © *2013* *Dansk Ornitologisk Forening, Atlas III*