Copy
Nieuwsbrief Oktober 2014

 

Projecten 'sH OO gestart..... 

De meest ondernemende pilots van 'sH Ondernemend Onderwijs zijn gestart. Uit alle initiatieven heeft Margo van den Oord die projecten opgetild en met elkaar verbonden waarin leerlingen het meest ondernemend kunnen zijn en waarin verbindingen tussen po-vo en hbo worden gemaakt. 
De pilots lopen van september tot en met half december 2014. Voor kerst worden de resultaten opgehaald.
Alle projecten worden gemonitord op de ontwikkeling van ondernemende competenties.

Projecten Wetenschap en Techniek

De projecten waaraan in dit domein gewerkt wordt zijn:
1. Rendabel water: creatief werken aan schoon water voor de toekomst.
2. De Energietuin: schone energie voor en door leerlingen
3. Scholen in Techniek in de zorg: technieklessen voor en door leerlingen
De scholen en bedrijven die hieraan mee werken stellen gezamenlijk plannen hiervoor op. Per project wordt een “trekker” of projectleider gekozen.

Projecten Natuur en Groen  

De projecten die in het kader van Natuur en Groen gerealiseerd gaan worden zijn:
1. (Her)inrichting buitenruimte, wijk: landschappelijk herontwerp ten behoeve van integratie school en wijk
2. Recreatie en lifestyle: opzetten en onderhouden van Groene wandelingen, stapstenen bij Engelermeer
3. Groen in en nà school: schooltuinen, Natuur en Milieu Educatie, ‘Help de bij’

Projecten Voeding en Gezondheid 

Projecten Voeding en Gezondheid werken aan:
1. De gezonde kantine: de schoolkantine als bedrijf, met gezonde voeding voor en door leerlingen
2. Lekker gezond: smaaklessen, smaakfeesten, voeding- kooklessen, gezonde voeding
3. Sport en bewegen: lootschool en topsporters, kickchange, sportdag door ouders en maatschappelijke stages
                   

Projecten Kunst en Cultuur 

De projecten die vastgesteld zijn voor Kunst en Cultuur zijn:
1. Kunsteducatie en kunstuitleen: kunstwerken en kunstuitleen voor en door leerlingen met behulp van bedrijven
2. De bibliotheek in school: runnen eigen schoolbieb en stimulerende initiatieven leesgedrag
3. Theater en wijkontmoetingen: theater als verbindende factor tussen school en wijk

Mevolution en Monitoring

Om na afloop van de pilots de resultaten m.b.t. de toename van ondernemende competenties in beeld te kunnen brengen, worden alle projecten gemonitord. Speciaal hiervoor zijn door ‘sH OO instrumenten ontwikkeld. Zowel voor het bepalen van de mate van ondernemendheid van een project en de inpassing ervan in het bestaande lesprogramma/leerdoelen, als ook voor het inzichtelijk maken van de groei van de ondernemende competenties door deelname aan het project. Dit levert een kwalitatief beeld op van de ondernemende ontwikkeling van alle deelnemende personen aan de pilotprojecten.
In juni en september 2014 zijn van een tiental scholen/organisaties begeleiders getraind in het gebruik van e-portfolio Mevolution. Zij zetten, naast genoemde monitors, Mevolution in, om de ontwikkeling van hun leerlingen doorlopend te ondersteunen en inzichtelijk te maken.

Copyright © 2014 Buitengewoon-advies, All rights reserved.