Copy
View this email in your browser

Leerwerk- en ervaringsplekken via Stifo Nijmegen lopen als een trein.

Het Stimuleringsfonds leren-werken in de gebouwde omgeving in de regio Nijmegen bestaat nu twee jaar. In deze periode is er veel werk verzet om leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek te geven in de bouw. En met succes. Na een aanloopjaar, waarin veel is geïnvesteerd in de onderlinge relaties en de methodiek van het Fonds zijn er in het afgelopen jaar vooral veel meters gemaakt en is er maatwerk geleverd om tot praktische oplossingen te komen.
Het resultaat
Op de website van het Fonds, www.stifo-lerenwerken.nl wordt de actuele stand van zaken gemeld. De teller staat nu op  totaal 63.378 uren gecontracteerd, waarvan inmiddels 38.337 uren is gerealiseerd of nu wordt uitgevoerd. Het resultaat wordt vooral behaald door grote opdrachtgevers, zoals de gemeente Nijmegen, de woningcorporaties en de Radboud Universiteit en RadboudUMC. In onderstaand diagram is goed te zien hoeveel uren er per opdrachtgever worden geleverd voor de opleiding van jonge technici in bouw en infra in deze regio.
De grotere opdrachtgevers doen mee
Op de eerste plaats de gemeente Nijmegen. Daar lukt het steeds beter deze vorm van Social Return standaard in de contracten op te nemen. De eerste vastgoedprojecten zijn inmiddels opgeleverd. Interessant is de komende aanbesteding van het onderhoud van het vastgoed voor 10 jaar. Hier kunnen we tot 7.500 uren per jaar realiseren en daarmee een mooie continuïteit aan het systeem meegeven.

Ook wat betreft de woningcorporaties kunnen we tevreden zijn. Woongenoot, Talis, Waardwonen, Portaal en Standvast Wonen hebben projecten in uitvoering. Voor deze projecten moeten we wel ‘langs de deuren’. Dit kan beter indien de corporaties stelselmatig hun vastgoedinvesteringen via het Stifo laten lopen. De gemeente Nijmegen is bereid in de prestatieafspraken die ze gaat maken met de corporaties hier aandacht aan te besteden.  Het creëren van leerwerk en stageplekken voor de komende jaren zou beter verankerd zijn via een contract met de corporaties.  Opleidings- en SR-coördinatoren kunnen leerlingen en zij-instromers gerichter werven en plaatsen, wanneer de maatschappelijk verantwoorde opdrachtgevers al hun investeringen in onderhoud, renovatie en nieuwbouw van vastgoed via de Stifo-methodiek laten lopen.

De Radboud Universiteit is goed voor enkele tienduizenden uren de komende jaren en de eerste projecten zijn nu in het bestek vertaald. Bijvoorbeeld de renovatie van Tandheelkunde dat alleen al goed is voor meer dan 5000 uren leren-werken.

Het Radboud UMC heeft drie projecten bij het Stifo ingebracht: sloop chirurgie/radiologie en renovatie psychiatrie. De uitvoering van deze projecten start deze lente.

De Scholengroep Rijk van Nijmegen heeft de renovatie en nieuwbouw van het Canisiuscollege in uitvoering en heeft inmiddels ook de renovatie van de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud aangemeld. 
Mattijs, leerling installatietechniek bij Unica, werkt aan het Canisiuscollege
Vanuit het bedrijfsleven is er nog geen enkele opdracht via het Stifo gelopen.
De opdrachtnemers zijn positief
De ervaringen met de opdrachtnemers in de uitvoering zijn positief. Belangrijk is dat we leerlingen of mensen in de bijstand niet koud de steiger opsturen, maar dat we de eerste keer meegaan. Zeker voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dat belangrijk. Het is op zijn plaats hier de gemeente Nijmegen te noemen in de persoon van Gijs Groensmit en zijn mensen. Ze zorgen voor een kwalitatief interessante instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn voor deze doelgroep het eerste aanspreekpunt. 
Doelstelling 2015
Op basis van de gesprekken en afspraken met opdrachtgevers denken we structureel per jaar een volume te bereiken van 60 – 80.000 uren leren/werken. Uitgaande van gemiddeld 1000 uren per leerling per jaar realiseren we dus 60 – 80 fulltime leerwerkplekken per jaar. Daarvan is ongeveer ¾ voor leerlingen van de opleidingsbedrijven en ¼ voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer we dit een aantal jaren vol weten te houden kunnen we met recht zeggen dat we in deze regio voldoende vakbekwaam technisch personeel voor de bouw en infra hebben opgeleid.
De Technische.
En het positieve nieuws is ook dat het aantal aanmeldingen voor de Technische. in september fors is gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt door een intensieve wervingscampagne, maar ook door de baanzekerheid die geboden wordt na drie jaar. De aanwas zit overigens vooral bij de installatie/elektro tak van de opleiding. Als de instroom toeneemt moeten we ook meer uren leren-werken contracteren. Dus voorlopig zijn we nog niet klaar. Positief is ook dat de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker het systeem van de Technische., namelijk een mengvorm van BOL en BBL heeft omarmd. Bij andere opleidingsbedrijven worden verschillende varianten van de Technische. nu geïntroduceerd.
Maar het kan nog beter
We missen bij de opdrachtgevers een aantal onderwijsinstellingen, maar ook zorginstellingen. Voor juist deze opdrachtgevers zou het normaal moeten zijn om hun werk te koppelen aan leerlingen en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende tijd zullen we nogmaals deze opdrachtgevers benaderen met het verzoek hun vastgoedinvesteringen via het Stifo te laten lopen.

Stimuleringsfonds landelijk
De landelijke uitrol van het fonds vordert gestaag. In de regio Helmond Peelland is het Stimuleringsfonds gestart met 2 pilots. Zowel de gemeente Helmond als de woningbouwcorporaties zien de noodzaak tot opleiden van vakmensen en zijn positief over de methodiek van het fonds. Ook in de regio Oss is een mildere vorm van het Stifo opgestart.
Dankzij een startsubsidie van de provincie Brabant is het nu mogelijk om ook met fondsen te starten in Bergen op Zoom, Tilburg en Breda.  De Cobouw schreef hier medio maart over in het onderwijskatern. Het artikel is hier volledig te lezen. 
 
Meerdere wegen voor Social Return
In april publiceert Bouwend Nederland de brochure ‘SROI en de Participatiewet: creatieve initiatieven uit de praktijk’. Een verkenning van de mogelijkheden om met social return om te gaan voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het Stimuleringsfonds is één van deze initiatieven en wordt toegelicht door Geert Robben, bestuurslid van het StiFo in Nijmegen. De brochure is via deze link te lezen.
Veel gemeente zijn met bouwbedrijven in gesprek over SROI. In de aanbestedingen willen die gemeente mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek geven in de uitvoering van infra en vastgoed. Dat gaat hier en daar goed, maar nog lang niet altijd soepel. Het Stifo heeft met de methodiek van menging van zowel leerlingen als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een voorsprong. Immers de bouwbedrijven kennen het systeem van het leerlingwezen en doordat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geplaatst in een leerwerkomgeving is de kans veel groter dat deze mensen structureel een plek krijgen in bouw en infra. 
Redactie: Pepijn Sluiter en Adri van Grinsven

Kijk regelmatig op onze website, daar zie je dat we inmiddels al meer dan 63.000 uren leren/werken op te teller hebben.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp