Copy
View this email in your browser
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé školy,

vstupujeme do nového roku 2022. Přeji všem rodinám našich žáků dostatek trpělivosti a energie ke zvládnutí dalších výzev, které se před námi objeví. Přeji všem zdraví a naději k uzdravení, pokud nemoc či zdravotní problémy zasáhnou do našich životů. Přeji si, abychom se mohli co nejvíc osobně vídat, společně se učit, bavit a radovat ze světa kolem nás.

Adventní sbírka pro školní nadační fond
Moc děkuji našim kolegům, kteří se pustili do velmi složité organizace vánoční online tržnice. Díky nim zůstala tato krásná školní tradice nepřerušená a děti si aspoň trochu užily ve škole atmosféru Vánoc a poselství s nimi spojené - vzdát se výtěžku či jeho části ve prospěch potřebných prostřednictvím Nadačního fondu školy. Celkem se vybralo 36 515 Kč, z toho zamířilo do Nadačního fondu 19 557 Kč. Ostatní finance putovaly do fondů jednotlivých tříd. Moc děkujeme všem rodičům, žákům i zaměstnancům za dary do Nadačního fondu.

Covid - nový systém testování ve školách
S účinností od 3. 1. 2022 probíhá testování žáků v období od 3. do 16. ledna 2022 dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. V tyto dny budou mít všichni žáci nasazenou roušku od vstupu do školy do ukončení testování. V případě AG pozitivního žáka po čtvrtečním testování mohou všichni žáci dané třídy pokračovat ve výuce a v pátek provedou nové AG testování (tvz. režim TestToStay). Zároveň platí, že do té doby, než bude znám negativní výsledek potvrzovacího PCR testu žáka, který byl zachycen antigenním testem jako pozitivní, budou mít všichni žáci třídy i během výuky ve třídě nasazené roušky.  Od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí. Vždy platí, že nepřítomní žáci se testují ihned v den svého návratu do školy. Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. U nás se tedy testují všichni. V případě, že se žák testu nepodrobí, nosí roušku po celou dobu vyučování včetně přestávek.

Vysvědčení za I. pololetí
Vysvědčení za I. pololetí formou výpisu z vysvědčení bude rozdáno v pondělí 31. ledna při
4. vyučovací hodině - žákům 1.-2. ročníku,
5. vyučovací hodině - žákům 3.-4. a 6.-7. ročníku,
6. vyučovací hodině - žákům 5., 8. a 9. ročníku.
Hned další den navazuje výuka 2. pololetí s tím, že v pátek 4. února jsou pololetní prázdniny.

Inspekce v naší škole
V listopadu proběhla hloubková kompletní inspekce naší školy provedená Českou školní inspekcí. Inspekce zhodnotila pedagogický přístup k výchově a vzdělávání v naší škole velmi kladně. Za největší přednosti naší školy vyzdvihla inspekce široké spektrum vzdělávacích metod, práci s digitálními technologiemi, důraz na rozvoj klíčových kompetencí, spolupráci pedagogů a efektivní využívání tandemové výuky. Dovolte mi citovat z inspekční zprávy: “V převážné většině hospitovaných hodin, zejména na druhém stupni, dominovala činnost žáků. Ti byli aktivními tvůrci hodiny, s pomocí učitelů odvozovali nové poznatky i ověřovali stanovené hypotézy, účinně tak byla rozvíjena jejich kompetence k řešení problémů. Vzdělávací aktivity pedagogové volili efektivně vzhledem ke stanoveným cílům, charakteru probíraného učiva a předpokladům žáků. Tempo výuky se převážně řídilo tempem žáků. Chybovost byla využívána pro další rozvoj v učení.” Celou zprávu si můžete přečíst zde. Těší mě, že Česká školní inspekce potvrdila, že jdeme správným směrem.

Hybridní výuka
Vzhledem ke covidové situaci se potýkáme s častými absencemi většího počtu dětí ve třídě. Podle nejnovějších nařízení již nebudou pravděpodobně karantény celých tříd, ale pouze jednotlivých žáků. Když třída pracuje v prezenčním režimu dle rozvrhu ve škole, je velmi obtížné se zároveň věnovat i žákům, kteří jsou doma (nemocní, v karanténě). Vyučovat současně žáky ve třídě i žáky doma je na hranici našich možností. Přesto se to v uplynulém období občas některým vyučujícím podařilo. Prosím jen, neočekávejte, že můžeme zajistit ve stejné kvalitě jak výuku prezenční, tak souběžnou výuku distanční. Určitě doporučujeme  i nadále používat Google Učebny (Google Classroom), na které je většina tříd již zvyklá z období distanční výuky a do nichž učitelé mohou dětem ukládat výukové materiály a zadávat úkoly k vypracování.

Škola tančí
Žáci třetích ročníků zakončili výuku o lidském těle, která probíhala ve spolupráci s projektem Škola tančí, závěrečnou prezentací na školní zahradě. Na video ze závěrečného setkání se můžete podívat zde.

Uvolňování dětí z vyučování
Vzhledem k tomu, že školní prázdniny pokrývají všechna roční období, bylo by v zájmu našich žáků i učitelů, abyste využívali k rodinné rekreaci právě dny školních prázdnin. Harmonogram školních prázdnin naleznete zde. Přesto chápu, že mohou nastat důvody pro uvolnění dětí mimo rámec volných dní. Pokud se tedy rozhodnete pro rodinnou rekreaci v době školní výuky a požádáte o uvolnění svého dítěte, prosím vás v zájmu nepřetěžování pedagogů, abyste pro informace o probíraném učivu a zadaných úkolech sledovali záznamy v třídní knize v Edupage, záložka Rozvrh / ETK - elektronická třídní kniha).

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
Jsme devítiletá základní škola, na kterou navazuje střední vzdělávání. Koncepce školy je tedy postavena tak, že všechny znalosti a dovednosti, kterými má základní vzdělání člověka vybavit, jsou rozloženy do celých devíti ročníků. Součástí vzdělávacího plánu je také příprava na další vzdělávání a budoucí povolání. Předmět Člověk a svět práce je zaměřen jak na sebepoznávání (vlastní silné a slabé stránky a možnosti uplatnění na trhu práce), tak poznávání různých povolání a pracovních prostředí. Přípravě na přijímací zkoušky se pak soustředěně věnujeme v devátém ročníku. Pokud se rozhodnete z jakéhokoliv důvodu, že vaše dítě opustí naší školu před jejím absolvováním, je to zcela ve vaší kompetenci, včetně přípravy na přijímací zkoušky.

Šťastný nový rok!
Karin Marques
ředitelka školy

 
Copyright © 2022 ZŠ Solidarita, All rights reserved.


Chcete změnit, jak vám tyto e-maily zasíláme?
Můžete změnit vaše nastavení nebo se odhlásit z odběru.

Email Marketing Powered by Mailchimp