Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 5 september  2016 #12
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. In gesprek met Vergnes, Validatie-onderzoek
en Trek aan de bel voor Groningen!

Nieuws uit het Beraad 


Waar moeten we beginnen? Er is zoveel gebeurd en het is nauwelijks nog te volgen. Hoe moet je als burger nou nog begrijpen wat er aan de hand is als zelfs de mensen die het beroepsmatig volgen regelmatig vraagtekens op het gezicht krijgen. Een kleine greep uit de onduidelijkheden:

Schade buiten de zogenaamde contour kon volgens de NAM nooít gerelateerd zijn aan aardbevingen. Inmiddels heeft een validatie aangetoond dat die conclusie niet getrokken had mogen worden. Overigens zónder dat dat betekent dat er aanwijzingen zijn dat er wél een causaliteit is.

Wie is er nu verantwoordelijk en dus aanspreekbaar op de schade-afhandeling? Is dat de NAM, immers nog altijd volledig eigenaar van het schadeprotocol? Of is dat toch de NCG, die de schade-aanpak buiten de zogenaamde contour heeft gelanceerd en nu gaat bemiddelen in de complexe gevallen? Voor het Gasberaad en de GBB is deze onduidelijkheid mede aanleiding om het gesprek over het schadeprotocol voorlopig op te schorten (zie ook verderop in Nieuwsbrief).

Om hoeveel erkende schadewoningen gaat het nu eigenlijk? Volgens NAM platform zijn er op dit moment in totaal bijna 70.000 schademeldingen binnen gekomen. Hier zitten nog dubbelingen in en niet alle meldingen zijn of worden ook erkend. Het aantal woningen met erkende schade is moeilijk te achterhalen maar de RUG berekende dat inmiddels 100.000 mensen erkende schade hebben gehad. Waarvan een kwart vaker dan één keer. Hoeveel daarvan zijn langlopend? Hoeveel complex? We weten het niet.

En hoeveel woningen gaan er nu wanneer en waar geïnspecteerd en versterkt worden? De gezamenlijke woningbouwcoörporaties hebben daar duidelijkheid over ge-eist in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Feit is dat er al huurders zijn geweest die een brief hebben ontvangen waarin werd aangekondigd dat hun woning onveilig is en binnenkort versterkt zou gaan worden waarbij zij tijdelijk elders ondergebracht zouden worden. Drie maanden later kregen diezelfde bewoners een brief met de mededeling dat dat voorlopig van de baan is. Wat moet je daar nou mee? 

En hoeveel gas kan er gewonnen worden? Leveringszekerheid was naast veiligheid altijd een leidend begrip in dat debat. Leveringscontracten werden (begrijpelijk) nooit openbaar gemaakt en dus moesten we de minister geloven dat onder een bepaald plafond “de leveringszekerheid in gevaar zou komen”. Nu lezen we dit weekend in de krant dat er Gronings gas “over” zou zijn. Er wordt te veel gewonnen. Dit signaal komt natuurlijk ook weer van een partij met grote commerciële belangen in de energiesector. Wie kun je geloven?

De NAM bracht naar buiten dat bewoners die Vergnes-expertise voor een contra expertise inhuren die kosten niet langer vergoed krijgen door de NAM. Kan dat zo maar? Volgens de NAM is de kwaliteit van het bureau niet goed. Vergnes heeft een heel andere lezing (zie vraaggesprek met Vergnes verderop in de nieuwsbrief).

En dan kwam het berichtje van Ben Woldring. Dat was tenminste een helder verhaal. Iedereen in Nederland betaalt (kennelijk) een toeslag op zijn energierekening voor het transport van gas. Hoe verder weg van de Groningse gasbel, hoe hoger de toeslag. Met andere woorden, in Zeeland betalen ze meer dan in Groningen. En daar willen de engergiebedrijven van af, die willen een gelijke toeslag voor iedereen. Dat zou betekenen dat Groningers iets meer gaan betalen. Het gaat niet om grote bedragen, maar toch. Zou het niet redelijk zijn om de Groningers juist helemaal deze toeslag te ontheffen? Al was het maar om het gebaar..

Vraaggesprek met Richard Vergnes
 

Afgelopen week hebben we opnieuw van NAM en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het één en ander gehoord over hoe zij vinden dat het contra expertisebureau Vergnes functioneert en waarom zij geen contra expertises op kosten van de NAM meer mogen doen. Tijd om ook Vergnes zelf er eens naar te vragen. We spreken Richard Vergnes, directeur eigenaar van het bedrijf.

Meneer Vergnes, u bent een groot contra expertise bureau in het aardbevingsgebied. Om hoeveel dossier gaat het die u (heeft) behandeld?

Wij hebben 3.300 dossiers.

Kwam het voor u als verrassing toen de NAM twee weken geleden met het bericht naar buiten kwam dat u niet meer welkom bent?

Niet helemaal. We hadden in de zomer al een brief met die strekking gekregen maar we wisten niet dat ze ermee naar buiten zouden gaan. Dat overviel ons toch.

Lees het gehele interview op onze website.

Trek aan de bel op vrijdag 9 september! 

 
Komende vrijdagavond trekken we allemaal aan de bel voor Groningen tijdens een grote manifestatie op de Grote Markt. In de derde week van september besluit de Tweede Kamer over het voorgenomen gasbesluit. Zo laten we minister Kamp weten dat dit onderwerp ons nog steeds raakt! De manifestatie is het slot van een vierdaagse fietstocht en een aantal dorpsevenementen in het kader van deze "trek aan de bel"-actie. Heel veel Groningers en (maatschappelijke) organisaties doen mee. De organisatie is in handen van Milieudefensie en Coalitie Gasverzet Groningen. Wij hopen u en uw familie en vrienden te zien vrijdag. Fietst u ook mee? Alleen samen kunnen we een krachtig signaal afgeven!

Het programma vrijdag 9 september:

14.00 uur | Hoofdstraat, Stedum
Fietsers vertrekken richting Groningen. Onderweg bezoek aan historische boerderij van gedupeerde Annemarie Heite.

17.00 uur |  Mediacentrale Groningen (Helperpark 270-298)
Fietsers van Urgenda (vanuit Den Haag) uit de stad en uit omliggende dorpen verzamelen. Gezamenlijk vertrek naar Grote Markt. WAAR en Friet van Piet verzorgen duurzame friet. 

19.00 uur | Aanvang op de Grote Markt, Groningen
Optocht door de stad 
Programma met o.a. muziek, sprekers (o.a. Ike Teuling, Marjan Minnesma, Miranda Bolhuis, Eelco Eikenaar en bewoners) en de commissaris van de Koning, de heer Paas, neemt verhalen van bewoners in ontvangst.

21.00 uur | 'Trek aan de bel' actie
Samen met Groninger kerken luiden alle aanwezigen de noodklok om aandacht te vestigen op de zorg over het historisch erfgoed. Het Bierummer Mannenkoor met Bert Hadders sluiten af met een optreden.

Vergeet niet een bel(letje) mee te nemen. We luiden alle bellen en klokken gelijk. Zowel op de Grote Markt als de kerkklokken in de provincie.

Meer informatie over de manifestatie en het opgeven voor de dorpsevenementen vindt u op de site van Milieudefensie

Hans Alders is al aan het oefenen met leerlingen van de basisschool uit Bedum.. :)

Validatie-onderzoek naar schade buiten de contour


Kort geleden kwamen de onderzoekers van de Technische Universiteit Delft met de conclusie dat de methode die Arcadis heeft gehanteerd voor het doen van onderzoek naar schades buiten de contouren niet houdbaar is. De Nationaal Coordinator (NCG) stelde vervolgens vast dat alle schademeldingen in de 11 gebieden moeten worden geïnspecteerd. Heeft u schade gemeld en woont u in de elf door Arcadis onderzochte gebieden, dan neemt het Centrum Veilig Wonen, als het goed is, contact met u op voor het maken van een afspraak voor inspectie.

Het Gasberaad constateert verheugd dat het kennelijk toch mogelijk is om expertise te vinden die in staat is om kritisch en onafhankelijk naar onderzoeken van de NAM te kijken. We zijn blij met het kritische rapport van de TU Delft waarin in de kern wordt gesteld dat er onvoldoende basis is om met zogenaamde schade contourlijnen te werken. Dat hebben de Groningers altijd al gevonden, en na jaren discussie is dat nu ook bewezen. Dat is winst en een voorzichtig stapje in de richting van herstel van vertrouwen.

Lees onze volledige reactie op onze website.

Stappen snel internet en 5G  

Eind vorige week kondigden Provincie Groningen, Economic Board Groningen en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) aan dat de financiering voor de regeling voor de aanleg van snel internet in de provincie Groningen rond is. De regeling moet eraan bijdragen dat eind 2018 alle inwoners in de provincie over snel internet kunnen beschikken. De regeling - deels lening, deels subsidie - is bedoeld voor marktpartijen en bewonersinitiatieven. Mogelijk begin oktober wordt hij opengesteld. Het provinciale vraagstuk is vertaald naar de lening, de subsidie komt uit de extra gelden voor het aardbevingsgebied. Het aardbevingsgebied zal als eerste worden ontsloten. De maatschappelijke organisaties hadden een adviserende rol.

Annette van Velde, van LTO Noord, is blij dat dit onderwerp zo gezamenlijk als speerpunt voor leefbaarheid is opgepakt: "Voor leefbaarheid en economische activiteiten is snel internet onontbeerlijk. Nu, en nog veel meer naar de toekomst toe, is het gewoon een voorwaarde om het gebied te laten meedoen." Onder andere bij LTO Noord staat dit onderwerp al langere tijd op de agenda. Deze regeling stemt haar positief. "De essentie is dat iedereen in het aardbevingsgebied wordt aangesloten zonder extra aansluitkosten, ook het buitengebied. En dat het tegelijk ook om de hele provincie gaat." "Maar," geeft ze ook aan,  "er moet nog veel gebeuren voor het echt zover is."

5G: Kent u al de site www.5groningen.nl? Op deze website vindt u informatie over waarom en hoe Economic Board experimenten rond 5G faciliteert. Een mooie synergie ontstaat tussen partijen nodig voor het technische deel én partijen die mogelijkheden zien voor toepassingen in het Groningse. Momenteel worden ideeën uitgewerkt rond de thema’s Landbouw, Zorg, Energie, Verkeer & logistiek, en Leefomgeving. Leden van het Gasberaad denken o.a. mee over kansen die met 5G ontstaan voor het meten en uitlezen van (aardbevings)golven door de bodem. Binnenkort wordt bekend welke ideeën als eerste pilots worden opgepakt. Ook leerlingen van basisscholen in het aardbevingsgebied worden uitgedaagd over 5G-toepassingen na te denken, met een mooie prijsvraag. Tijdens Let’s Gro, 8 t/m 12 november 2016, vinden er in Loppersum een aantal dagen allerlei (publieks)activiteiten rond 5G plaats.

Schadeprotocol   

Het huidige schadeprotocol deugt niet. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft voor de zomer aangegeven met de Maatschappelijke Stuurgroep in gesprek te willen over een herziening van het schadeprotocol. Maar dat zou moeten, binnen door NAM vastgestelde kaders. En intussen blijkt dat NAM daarnaast nog een geheel eigen koers kan varen. Wij vinden dat ontluisterend. Dit tast het draagvlak van de NCG, dhr. Alders, aan hetgeen de Maatschappelijke Stuurgroep betreurt. Dat aantasten werd nog eens pijnlijk duidelijk, toen de NCG onlangs een nieuwe aanpak voor schadeafhandeling voor de meldingen buiten de zogenaamde contouren presenteerde. Ontworpen door NAM en niet met overleggremium van burgers besproken.

Voor het Gasberaad en de GBB is deze onduidelijkheid mede aanleiding om het gesprek over het schadeprotocol voorlopig op te schorten. Ons uitgangspunt is dat de schade-inspecties niet langer door NAM uitgevoerd dienen te worden, maar door een onafhankelijke organisatie los van NAM. Wij vinden dat NAM haar bepalende positie in de schadeafhandeling, het schadeprotocol, en schadehandboek moet opgeven. De Nationaal Coördinator heeft gereageerd en aangegeven dat hij hierover een gesprek gaat organiseren tussen bestuurders en maatschappelijke organisaties.

Lees het persbericht en de reactie van de NCG op onze website.

Gaswinningsbesluit: hoorzitting 8 september   

In de derde week van september neemt het kabinet een besluit over het voorgenomen gasbesluit. Ter voorbereiding brengt de vaste kamercommissie van Economische Zaken vandaag een werkbezoek aan stad en provincie Groningen. Daarnaast vindt er in Den Haag komende donderdag 8 september een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats met de commissie. Deze zitting in de Thorebeckezaal is openbaar en livestream te volgen.

Verschillende mensen zullen worden gehoord. Zo komen naast gedupeerden o.a. ook NAM, wetenschappers, instanties die betrokken zijn bij de gaswinning en bestuurders aan het woord. 
Het volledige programma leest u op de website van de Tweede Kamer

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp