Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 20 mei 2016
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief: de eerste kwartaalrapportage NCG, Arbiters gestart, de voortgang Stut-en-Steun en De Gaskolonie

Nieuws uit het Beraad 


Afgelopen week presenteerde de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn eerste kwartaalrapportage. Het geeft een overzicht van alle activiteiten die in onze regio plaatsvinden in het kader van het bedwingen van de gevolgen van de gaswinning. En dat is niet niks, overzicht krijgen – laat staan houden is nog een hele kunst! In de rapportage komen alleen al veertien verschillende stuurgroepen, twee bestuurlijke overleggen en twee begeleidingscommissies aan de orde. De term ‘stuurgroep’ moet hier overigens gerelativeerd worden, in de meeste gevallen gaat het in de praktijk om adviesorganen. Allemaal direct gelieerd aan de NCG. Daar, maar ook alleen daar, komt alles samen. En nu dus in de kwartaalrapportage.

De rapportage is door minister Kamp dezelfde dag aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook wij kregen de rapportage die dag, ter informatie en voor de agenda voor de maatschappelijke stuurgroep van 23 mei aanstaande. Wij hebben hem met belangstelling gelezen.

Cijfermatig inzicht?
Volgens de inleiding geeft de rapportage “u allereerst een cijfermatig inzicht”. Dat blijkt tegen te vallen. De tabellen over schadeafhandeling zijn onduidelijk, definities en uitleg ontbreken, cijfermatig zijn ze niet te volgen. Wij vinden het een gemiste kans dat er niet op een transparante, éénduidige wijze gerapporteerd kan worden over de aantallen. Op deze manier blijft er alle ruimte voor iedereen om naar eigen inzicht te interpreteren en te speculeren over hoe de zaak ervoor staat en wat er nou eigenlijk aan de hand is. Dat geeft geen rust en vertrouwen.

Geen draagvlak, vooral groeiende frustratie
De zorg die met name bij de leden van de maatschappelijke stuurgroep leeft is ge- of misbruikt te worden als legitimatie van beleid waar ze niet werkelijk achter staan. “Het is immers besproken met de bewoners en maatschappelijke organisaties in de regio.” Deze zorg, voor een deel weerspiegeld in de kwartaalrapportage, is dat met die input of kritiek vervolgens niets gedaan wordt, en dat dat feit gemakshalve wordt weg gelaten. Een dergelijke aanpak levert enerzijds naar buiten toe een beeld van (optisch) draagvlak op, maar het veroorzaakt anderzijds naar binnen toe een groeiende frustratie. En het draagt zeker niet bij aan herstel van vertrouwen.

Een kwartaalrapportage als dit zou aan waarde winnen wanneer de bedenkingen van de maatschappelijke organisaties ook zouden worden opgenomen. De onjuiste tekst zoals over de waardevermeerdering voedt juist die zorg. De suggestie dat de maatschappelijke stuurgroep actief heeft meegewerkt aan een alternatief voor de waardevermeerderingsregeling is niet de waarheid. Zowel Gasberaad als Bodembeweging hebben altijd onverkort vast gehouden aan het standpunt dat de waardevermeerderingsregeling zoals die was in de kern overeind gehouden moest worden. En dat in de tekst over Stut-en-Steun gesproken wordt over een vanzelfsprekende ‘samenwerkingsrelatie’ met NCG, NAM en CVW is het dieptepunt, dat is pertinent niet waar.

Het is de eerste kwartaalrapportage, er zullen nog velen volgen. We willen graag met onze vragen en opmerkingen bijdragen aan een doorontwikkeling van deze rapportages en graag van te voren meelezen. Want deze rapportages zijn wel degelijk waardevol. Al was het maar om, zoals gezegd, een samenhangend totaal beeld te krijgen van de voortgang en alle inspanningen die er over de hele linie worden gepleegd.

Wij kunnen u dan ook aanraden de rapportage te lezen. U kunt ook alle vragen die wij erover hebben gesteld lezen. Mocht u zelf nog andere vragen hebben, die kunt u via ons stellen (welkom@gasberaad.nl) maar u kunt ze natuurlijk ook rechtstreeks aan de NCG stellen (info@ncg.nl). In beide gevallen kunnen we antwoorden niet garanderen –smiley-.

Arbiters Aardbevingsschade gestart


Op maandag 2 mei zijn de Arbiters Aardbevingsschade van start gegaan. Inwoners die schade hebben gemeld bij CVW en na de contra-expertise nog geen overeenstemming hebben bereikt met het CVW over het herstel hoeven niet eindeloos te onderhandelen of in een padstelling terecht te komen. Zij kunnen nu een onafhankelijk arbiter inschakelen om een oordeel af te dwingen. Een verbetering die wij van harte toejuichen. Helaas geldt die voorlopig alleen voor inwoners die hun schade hebben gemeld op of ná 1 januari 2016.  

Wat doet de Arbiter?

Als er na de eerste inspectie en de contra-expertise geen overeenstemming is over het herstel van de schade, kan kosteloos de Arbiter worden ingeschakeld.

De Arbiter beoordeelt de zaak ter plaatse, organiseert een zitting en doet een uitspraak waar het CVW en de NAM zich in beginsel aan verbinden. ls de eigenaar het na taxatie, contra-expertise en oordeel van de Arbiter niet eens is met het eindoordeel dan kan de zaak door de eigenaar worden voorgelegd aan de rechter.

Wat betekent het voor u?

Voor u is het belangrijk om te weten dat u zich kunt aanmelden via de website van de Arbiter Aardbevingschade. Let op: het is ons onduidelijk of u ook een (vergoeding voor) een vorm van bijstand of begeleiding kunt krijgen. Wilt u uw ervaringen met de Arbiter delen? Dat kan op ons platform Gaspraat.

Contact met leden Tweede Kamer

 
Regelmatig krijgen wij vragen van inwoners die contact willen opnemen met leden van de Tweede Kamer. Om hun verhaal te vertellen en de stand van zaken van hun situatie te delen.

Wij raden u aan om in dat geval contact op te nemen met de vaste kamercommissie van Economische Zaken. Hun gegevens zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer. U kunt ze persoonlijk een mail sturen of aan allemaal tegelijk op cie.ez@tweedekamer.nl.

Stut-en-Steun: onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade


In de loop van volgende week opent het burgersteunpunt Stut-en-Steun. Het steunpunt biedt onafhankelijke hulp en ondersteuning aan iedereen die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Inwoners kunnen er terecht met vragen over o.a. het proces rondom hun schademelding, schadeafhandeling en het veilig maken en het bouwkundig versterken van hun woning.
 
Onafhankelijke steun
Door de aardbevingen, ontstaan door mijnbouwactiviteiten in de provincie Groningen, wonen steeds meer inwoners in onveilige situaties en/of hebben te maken met schade. Dit is in veel opzichten een belasting voor inwoners, in tijd, energie, geld en vaak ook emotioneel. Soms zodanig dat mensen daar ook psychisch onder lijden. Daaroverheen komt bij sommigen de machteloosheid wanneer men niet door de bureaucratische oerwouden heen komt, of niet de benodigde hulp krijgt bij de diverse instanties.

Stut-en-Steun biedt de inwoners een plek waar ze naar toe kunnen als ze het, om wat voor reden ook, even niet meer weten. Een plek waarvan zij zeker weten dat de steun die zij ontvangen geheel onafhankelijk is. Stut-en-Steun denkt graag mee met de inwoners in een uitkomst die hen het beste past.

Meer informatie is vanaf volgende week te vinden op de website van Stut-en-Steun

 

De Gaskolonie; roep om een parlementaire enquête

Vorige week presenteerden Margriet Brandsma, Heleen Ekker, Reinalda Start hun boek 'De Gaskolonie'. In dit boek doen zij onder meer uit de doeken dat er in 2005 een geheime afspraak is gemaakt tussen een topambtenaar van Economische Zaken (EZ) en Shell en ExxonMobil (de moederbedrijven van de NAM) over de gasproductie in Groningen. 

Wij denken dat een parlementaire enquete naar de besluitvorming rondom de gaswinning niet te vermijden is. De rol en invloed van Shell/Exxon in het verleden en heden zal dan duidelijk moeten worden.

Het boek is inmiddels online te bestellen.

Profielwerkstuk: psychische klachten door  aardbevingsproblematiek

Voor haar profielwerkstuk (pws) van 6 VWO deed Eline de Flines nader onderzoek naar met name de (psychische) klachten, de afwikkeling van het schadeherstelproces en de communicatie. Haar onderzoek gaat over de vraag: “Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat psychische klachten ten gevolge van de aardbevingsproblematiek ontstaan, in welke mate komen deze voor en hoe uiten deze zich?”. Eind 2015 interviewde ze een aantal inwoners en hield ze een enquete. De resultaten zijn zeker interessant om te lezen.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp