Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 15 juli 2016 #11
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. de gaswinning, rapport Gronings Perspectief, 
Hoogleraren Recht weer de provincie in en trek aan de bel voor Groningen!

Nieuws uit het Beraad 


En dan zit er ineens alweer een half jaar op. Een half jaar Meerjarenprogramma, een half jaar maatschappelijke stuurgroep en een half jaar Gasberaad. In dat half jaar is veel gepraat maar dat heeft ook tot een aantal concrete resultaten geleid. Het meest trots zijn we natuurlijk op de opening van Stut-en-Steun, het loket voor onafhankelijk hulp bij mijnbouwschade. We zijn ook blij met het opnieuw opstarten van de Dorpenronde, die we de komende maanden hopen door te ontwikkelen. Wat ons betreft komt het accent nog meer te liggen op het wederzijds gesprek.

De onafhankelijke arbiters zijn met hun werk begonnen. We zijn hoopvol over het effect van de uitspraken van deze oud-rechters. Met belangstelling zullen we hun uitspraken gaan volgen, als het goed is verschijnen de eersten binnenkort. Deze kunnen van grote betekenis zijn voor het vervolg van de schade-afhandeling.

De eerste inspecties voor het bepalen van de versterkingsopgave zijn begonnen. Bepalend voor de uitkomst van de berekeningen zijn de normen die worden gehanteerd. En juist die blijven voortdurend ter discussie staan. Uitkomst kan maar zo zijn dat er nauwelijks versterkingsmaatregelen nodig zijn. En dan? Wat blijft er dan bijvoorbeeld over van de ‘Gebiedsgerichte aanpak’? 

We hebben het onderzoek van de RUG naar de sociaal emotionele en medische gevolgen van de aardbevingen intensief gevolgd en begeleid. Vandaag is het eindrapport naar aanleiding van de eerste vragenlijst verschenen, niet meteen iets om vrolijk van te worden. Maar wel heel goed dat het er nu ligt.
Al was het maar omdat het als input kan dienen voor de zienswijzen voor het winningsplan, wat nog kan tot en met 11 augustus.  


Het gaswinningsplan van de NAM heeft ons het afgelopen half jaar toch weer verbaasd, en hoewel minister Kamp daar niet volledig in mee is gegaan is het bagataliseren van het probleem als duidelijke trend waarneembaar. 

Met de NCG hebben we gesproken over de Kooppilot, helaas is het ons niet gelukt hem ervan te overtuigen alle bewoners die ervoor in aanmerking kwamen te honoreren, zeker 62 huiseigenaren zijn weer terug bij af. Het komend half jaar zullen we ons hard maken voor een vervolg op de regeling.

Het CVW constateert in toenemende mate C-(niet aardbevingsgerelateerde) schades, de waardevermeerderingsregeling is tot nader orde stil gelegd, de waardedalingsregeling is ondanks alle kritiek erop, ongewijzigd. En buiten de zogenaamde contouren is, ondanks herhaaldelijke beloftes, nog nooit een expert wezen kijken.

Het eerste concept voor een gewijzigd schadeprotocol was nog niet erg bemoedigend. Voor zover dat ook had gekund, want wij waren, zijn en blijven van mening dat het nooit zo kan zijn dat de schadeveroorzaker éénzijdig kan voorschrijven hoe, wat, waar en aan wie hij de door hem veroorzaakte schade zal vergoeden.

Het is een kleine greep uit de vele onderwerpen van het afgelopen half jaar. De conclusie luidt: ook na de zomer is er nog genoeg te doen! Wordt vervolgd.  

In deze nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief leest u verder meer over o.a. het Gaswinningsbesluit, de manifestatie Trek aan de bel! en de Hoogleraren Recht die weer de provincie in gaan. 

Trek aan de bel! 

 
Graag vragen we aandacht voor onderstaande brief. De brief is niet ondertekend, het Gasberaad is ontvanger van deze brief maar nu ook afzender. In de brief worden alle betrokken Groningers opgeroepen mee te doen aan een evenement op vrijdagavond 9 september aanstaande. "Trek aan de bel", is de oproep.

Er wordt in de brief gesproken over een optocht waar Groningse dorpen zichtbaar en herkenbaar aan mee kunnen doen (leuk!)  maar wij denken dat dat ook kan gelden voor (maatschappelijke) organisaties en bedrijven. Kom je betrokkenheid en solidariteit tonen, ga samen met je collega's mee doen! Laat zien dat het ook jullie raakt.
 
Jullie zijn nu ontvanger van deze brief maar we verzoeken iedereen om vooral afzender te worden. Downloaden en door sturen naar je eigen buren, familie, collega's, of klasgenoten. En dan tijdens de vakantie plannen maken over hoe jouw dorp, organisatie of bedrijf het best uit de verf zou komen… 
 
Brief: Trek aan de Bel

Gaswinning: wat is de norm? 


Zijn aardbevingen in Groningen, of gasbevingen zo u wil, normaal? Wij vinden van niet. In Den Haag maar ook bij het Staatstoezicht op de mijnen (SODM) denken ze daar anders over. SODM bracht in juni een advies uit op het winningsplan zoals dat door de NAM is gepresenteerd.

Een winningsbesluit met 24 miljard m3 per jaar is volgens het SODM een onderbouwde keuze. Bij die hoeveelheid is geprognosticeerde seismiciteit tot 2021 niet hoger dan die in 2015 is opgetreden. Bovendien is een extra reductie te verwachten als zonder fluctuaties wordt gewonnen.

Begin jaren 90 toen het verband tussen aardbevingen en gaswinningen werd erkend traden gemiddeld vijf bevingen per jaar op met een magnitude groter dan 1,5 op de schaal van Richter. Groningen streed voor erkenning niet wetende wat er nog zou komen met Huizinge in 2012 als voorlopig zwaarste klapper. Vijfentwintig jaar later in 2015 werden 22 van dergelijke bevingen geregistreerd. We leven nu in een tijdperk waarin dit aantal de referentie is voor 'de onderbouwde keuze' die SODM afgelopen maand presenteert. Dus ja, we zijn aardbevingen normaal gaan vinden.

Lees meer

Rapport Gronings Perspectief  

Vandaag publiceerde RUG het eerste wetenschappelijke rapport van het onderzoek Gronings Perspectief. In de intro van deze nieuwsbrief noemden we dit al kort. Gronings Perspectief is een breed onderzoek dat RUG onafhankelijk uitvoert in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De basis voor het onderzoek werd gelegd in de Dialoogtafeltijd, met ook grote betrokkenheid van de maatschappelijke organisaties. Nu is er dan het eerste waardevolle rapport.

Uit het rapport van vandaag blijkt dat aardbevingsschade de gezondheid en het veiligheidsgevoel aantast. De onderzoekers bevelen aan om schade te voorkomen, veiligheid te verbeteren en persoonlijke problemen vroegtijdig te signaleren. Ook het verstevigen van de leefomgeving en van de sociale cohesie kan bewoners tegen de nadelige gevolgen van gaswinning beschermen. Ondanks de genoemde problemen is de woontevredenheid in heel Groningen hoog. Dat verbaast het Gasberaad trouwens niets. Met meer voorzieningen, meer verbondenheid en hogere participatie zou de woontevredenheid nog meer toenemen geven respondenten aan. Dit in het kort uit de samenvatting. 

In het rapport vindt u meer interessante details en nuances, en ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Wilt u ons laten weten wat u denkt van de uitkomsten van dit onderzoek, en bijvoorbeeld de aanbevelingen? Dat kan eenvoudig via Gaspraat – we hebben dit onderwerp toegevoegd in ons forum.

Tot 1 augustus '16 staat trouwens de tweede vragenlijst voor bewoners open. Het is de tweede van zeven in totaal. Als bewoner van de provincie kunt u zich altijd aanmelden voor het Bewonerspanel, ook als u niet benaderd bent door het onderzoeksteam.

In gesprek met Godlinze 

 

Afgelopen maandagavond 11 juli kwamen een groep bewoners samen in Godlinze om met o.a. het Groninger Gasberaad, NAM, CVW en de Nationaal Coördinator Groningen te praten over de situatie rond de aardgaswinning en aardbevingen. De verschillende presentaties en eigen ervaringen leidden tot meer dan genoeg gespreksstof.

Vragen die werden gesteld gingen o.a. over het versterkingsprogramma en Godlinze, het winningsplan, het schadeproces, het vervangen van schoorstenen, de grote hoeveelheid organisaties die bij de problematiek zijn betrokken en de combinatie van krimp en aardbevingen. Schadeafhandelaars van NAM en CVW en medewerkers van Stut-en-Steun gingen met aanwezige dorpsbewoners in gesprek over hun persoonlijke situatie.

Aansluitend vond een bezoek plaats aan het testhuis van NAM dat in Godlinze staat. Daar kregen de belangstellenden die mee waren uitleg over de verschillende mogelijke manier van versterken.

Binnenkort verschijnt het verslag van deze avond op onze website. 

Hoogleraren Recht weer de provincie in!
* Reserveer 13 oktober *


Begin vorig jaar organiseerde de juridische studentenvereniging een thema avond over allerlei juridische aspecten rond gaswinning en schade. De belangstelling daarvoor was zo groot dat alle studenten en Groningers samen niet in de grootste collegezaal pasten en er een verbinding met een zijzaal werd geregeld. De deelnemende hoogleraren besloten daarop om zo´n zelfde sessie nog eens in de provincie te doen en ook daar was veel belangstelling voor, Vita Nova in Middelstum was afgeladen vol.

Ruim een jaar later zijn nog steeds veel juridische aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk en zijn er ook weer nieuwe vraagstukken bij gekomen. Alle reden om nogmaals een informatieve sessie te houden. Professoren Bröring, Oldenhuis en Brouwer hebben toegezegd aanwezig te zullen zijn. Misschien sluit er nog een collega aan, dat is mede afhankelijk van het programma dat de komende weken wordt ontwikkeld.

Heeft u juridische vragen?
Mocht u zelf algemene juridische vragen hebben (dus niet specifiek over uw eigen casus) mail die dan naar: welkom@gasberaad.nl Wij zullen ze voorleggen aan de hoogleraren.

Reserveer vast de avond van donderdag 13 oktober! Voor het programma, tijden en locatie: houd onze nieuwsbrief en website in de gaten.

Even voorstellen: Peter Rozema

Peter Rozema vertegenwoordigt het CNV in het Groninger Gasberaad. Peter is geboren in Usquert, opgegroeid in Winsum en hij woont in de stad Groningen. Hij is nauw verbonden met en erg betrokken bij alle ontwikkelingen rondom Stad en Ommeland. Zo is hij namens het CNV bestuurder bij het Regionaal Werkbedrijf Groningen en heeft hij door zijn reguliere werkzaamheden veel kennis van en ervaring in de regionale arbeidsmarkt.

Zijn betrokkenheid bij het Groninger Gasberaad is natuurlijk het bewaken van een zo goed mogelijk afhandeling van de aardbevingsschade. Peter: “Ik vind de leefbaarheid in Groningen van essentieel belang, leefbaarheid waarbij iedereen een goede toekomst heeft met voldoende werkgelegenheid, zodat het aantrekkelijk blijft om hier te wonen en te werken." 

"Bedrijven moeten weer mogelijkheden en kansen zien om te durven investeren. Hierdoor ontstaat er weer werkgelegenheid in de regio. Dit kan onder meer door een goede visie op de toekomst, dit is te bereiken door een goede samenwerking tussen en overleg met alle partners in onze regio. Ik wil me binnen het Groninger Gasberaad hiervoor inzetten. Onze provincie Groningen is de mooiste provincie van ons land en dat moeten we zo houden en versterken.”

Op onze website vindt u de andere deelnemers aan het Gasberaad.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp