Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 27 oktober 2016 #15
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. einde causaliteit nabij!, hoogleraar Herman Bröring: "Het is hier soms een Bananenrepubiek" en professor George de Kam over oordeel arbiter in zaak pand Hoogezand.

Nieuws uit het beraad 

 

De tijd is rijp: einde causaliteit nabij!

Het CVW heeft aangekondigd bij kleine scheuren de schade op basis van gestuurde foto’s en zonder inspecies te gaan vergoeden. “Daar vallen we ons geen buil aan”, aldus de directeur van het CVW Peter Kruyt in de krant. Dat lijkt zacht uitgedrukt. Op basis van de derde kwartaal rapportage van de NCG blijkt dat er in dat kwartaal in totaal 22,8 mln. euro is uitgegeven aan schade afhandeling. Ook wordt in die rapportage gemeld dat er in diezelfde periode gemiddeld 656,63 euro aan schade bedragen per afgerond rapport is uitgekeerd. Er zijn in die periode 3.379 rapporten met akkoord afgerond. Een eenvoudige rekensom leert dat er dus ongeveer 2,2 mln. euro aan schade is uitgekeerd, terwijl aan de totale schade afhandeling tien keer zoveel is uitgegeven! En dat alleen in het derde kwartaal van dit jaar. 

Kortom, het lijkt een duidelijke zaak dat het maken van inspectierapporten bij elke melding niet uit kan. Helemaal niet als een groot deel van die rapporten tot de conclusie komt dat er geen schade wordt vergoed. Dat heeft NAM/CVW ook ingezien. De vereenvoudigde methode is niet zozeer ingegeven vanuit klantvriendelijkheid maar vanuit kostenbesparing. En is de door NAM/CVW nu voorgestelde methode dan de juiste? We zijn er bijna, maar nog niet helemaal!

Wat moet gebeuren is dat schade eenvoudig, met foto’s gemeld kan worden en dat er diezelfde week een aannemer komt om het te repareren. Niks eerst akkoord (of niet!) door een deskundigen panel en een bewonerspanel ‘op afstand’ en dan een lijstje met aannemers uit het dorp op sturen, en regel het maar. Scheuren en schade tot 10.000 euro worden gewoon meteen gerepareerd door een vakkundige aannemer. Punt. Geen beoordeling, en zeker niet door bewoners.

Hoeven we dan helemaal niet meer te kijken naar de relatie met aardbevingen? Nee. Binnen de 0,2 Pga kaart hoeven we dat niet meer te doen. Want, elke scheur in dat gebied – waar dan ook door veroorzaakt-  maakt het gebouw zwakker. Vroeg of laat moet je daar iets mee, is het niet meteen dan is het wel in de versterkingsopgave. Bovendien; en dat is misschien wel het belangrijkste argument, met het steeds breder hanteren van het bewijsvermoeden door arbiters en rechtbank wordt de causaliteitsdiscussie al grotendeels afgeschaft. We wéten dat er bevingen, trillingen en bodemdaling door gaswinning voorkomen, we wéten dat die leiden tot schade, we wéten dat de NAM daarvoor aansprakelijk is. Dus we kunnen daar net zo goed van uit gaan, tenzij in grote gevallen de NAM met overtuigend tegenbewijs komt.

Voor het op deze manier afschaffen van de causaliteit leveren we wel iets in: het recht om de schade uitgekeerd te krijgen in geld. Eerlijk is eerlijk, dat moeten we dan ook niet meer willen. Als elke scheur in het gebied netjes wordt gerepareerd kan niemand daar tegen zijn. Dan hoeven er ook geen bewonersconflicten te onstaan over de beoordelingen (waar volgens de krant sommige burgemeesters bang voor zijn). De beoordeling gaat er namenlijk gewoon helemaal uit. En als de scheuren in de woning van je buurman worden hersteld is dat voor jou ook goed, als de buurman geld krijgt uitgekeerd maar daarvan op vakantie gaat, kan dat irriteren.

Houden we nog één gevoelig puntje over: de vrije aannemerskeuze. Maar dat moet op te lossen zijn. Bij het sturen van de foto’s kun je desgewenst gelijk een aannemer naar keuze uit de lijst halen. Natuurlijk moeten die aannemers steekproefsgewijs gecontroleerd worden, en bij gebleken wanpresteren onmiddellijk geschrapt worden. Heel effectief.

Kortom, laten we nu doorpakken en gelijk een grote stap zetten. Het levert alleen maar winnaars op. Bewoners zijn af van nare, tijdrovende en soms zenuwslopende procedures die hun (psychische) gezondheid negatief beïnvloed. Zij worden in dit model volledig ontzorgd.

NAM/CVW is van een geldverslindend circus af en ook al zouden ze iets meer aan schade uitkeren, dat staat in geen verhouding met de kostenbesparing die dit oplevert. En ook NAM/CVW moet het iets waard zijn om uit het toenemend aantal ‘welles/nietes’ discussies te komen. De onafhankelijk Raadsman constateert in zijn laatste halfjaarrapportage ook dat “veel recent gemelde schades niet erkend worden als aardbevingsgerelateerd. Maar de geloofwaardigheid van dat oordeel wordt door veel betrokkenen betwist”. Het leidt alleen tot meer contra-expertise, hogere kosten en frustraties. Stop ermee!

En de NCG tenslotte, die hoeft geen negatieve energie te verspillen aan slepende discussies over de exacte formuleringen in een schadeprotocol en aardbevingshandboek. Met het grote afbreukrisico dat hij meegezogen wordt in het moeras van wantrouwen. De NCG kan zich volledig richten op de overgebleven complexe schade gevallen maar vooral op de versterkingsopgave. Dat wordt alleen al lastig genoeg.

Reageren? welkom@gasberaad.nl

‘Het is hier soms nog een beetje een bananenrepubliek’

Het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging organiseerden donderdag 13 oktober een avond over de juridische aspecten rondom gaswinning en schade. Het publiek in Middelstum luisterde aandachtig, maar liet zelf ook veelvuldig van zich horen: “Hoe kan een rechtsorgaan nou onafhankelijk zijn als het is ingesteld door de NAM?” Aan het woord kwamen hoogleraren Recht Herman Bröring, Fokko Oldenhuis en Kars de Graaf.

“Ik sta hier als een gelukkiger mens dan anderhalf jaar geleden”, stelt hoogleraar Privaatrecht Fokko Oldenhuis als hij aan het woord is over onlangs gedane rechterlijke uitspraken in het aardbevingsgebied. Toch is de ‘maar’ in zijn stem niet te negeren: alle hoogleraren die donderdagavond 13 oktober in Middelstum aan het woord komen, erkennen dat er nog veel moet gebeuren in Groningen om de boze burgers tegemoet te komen.

Het is niet de eerste keer dat het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging een avond organiseren over de juridische aspecten rondom gaswinning en schade. Toch zit Vita Nova in Middelstum weer bomvol en zijn er nog altijd vragen te over: enerzijds zijn de procedures rondom de gaswinning constant in beweging, maar anderzijds is er nog altijd teveel schimmig en onduidelijk.

De eerste spreker van de avond, hoogleraar Bestuursrecht Herman Bröring, begint met een opfriscursus. Wie is waarvoor verantwoordelijk in het aardbevingsgebied? Hij legt uit dat het privaat- en bestuursrecht door elkaar lopen, wat uitermate lastig is, want: welke normen zijn nou leidend en waar kan een burger heen voor hulp? Hij stelt dat de overheid (en dan met name het ministerie van Economische Zaken) en de NAM teveel samen optrekken, wat leidt tot een gebrek aan onafhankelijkheid in de besluitvorming en schadeafhandeling. Zolang de schadeveroorzaker ook de schadeafhandeling regelt, is er sprake van onevenwichtige besluitvorming, aldus Bröring. Hij noemt dit een “structuurfout”, die nodig teruggedraaid moet worden.

Lees het gehele verslag met de de geluidsopnamen van de avond, de presentaties van de Hoogleraren en de gestelde vragen met hun antwoorden op onze website. 

Onafhankelijke Raadsman: vertrouwen inwoners in eerlijke schadeafhandeling laag


De onafhankelijke Raadsman Leendert Klaassen constateert in zijn halfjaarrapportage  dat het aantal klachten ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar licht is gestegen. Opvallend is ook dat de indruk bestaat dat schades anders c.q. strenger worden beoordeeld dan voorheen, wat overigens eveneens leidt tot meer contra-expertises. Discussie over de hoogte van het schadebedrag lijkt ook vaker voor te komen. In deze klachten zit soms tevens een geschil over de voorgestelde herstelmethodiek verborgen. Ook hij constateert dat de afhandeling van kleine schades soms onevenredig veel kosten met zich meebrengt.
 
De Raadsman constateert (opnieuw en nog steeds) dat de gaswinning een grote impact heeft op het welzijn van de Groningers. Klaassen: "Wanneer mensen meermaals te maken krijgen met schade, heeft dat een negatief effect op de (psychische) gezondheid en op het gevoel van veiligheid." Hij pleit er daarom voor dat meer aandacht wordt geschonken aan de effecten van de gaswinning op de (psychische) gezondheid. Schadepreventie zou daarom een prominentere rol moeten krijgen binnen het dossier, onder andere via de gekozen herstelmethodiek. 
 
Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat het vertrouwen van de inwoners van Groningen in een eerlijke schadeafhandeling erg laag is. Klaassens: “Veel recent gemelde schades worden niet erkend als aardbevingsgerelateerd. Maar de geloofwaardigheid van dat oordeel wordt door veel betrokkenen betwist.”

Het rapport inclusief samenvatting daarvan vindt u op onze website. 

“Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn, zeker in dit gebied”

Het klonk als een opmerkelijk vonnis: in augustus oordeelde een arbiter dat de NAM geen geld verschuldigd is aan de eigenaar van een pand met aardbevingsschade in Hoogezand, omdat deze schade al aanwezig was op het moment dat de huidige eigenaar het pand kocht. “Eventuele door de eigenaar geleden schade vindt zijn oorzaak in de koopovereenkomst en niet in een aardbeving”, zo valt in het vonnis te lezen. De vorige eigenaar had nooit een claim ingediend bij de NAM om de schade vergoed te krijgen.

De huidige eigenaar staat nu dus met lege handen, maar heeft wel een beschadigd pand. Overigens wist hij van de schade op het moment dat hij het pand kocht, maar blijkbaar vertrouwde hij erop dat hij achteraf geld hiervoor kon claimen bij de NAM, temeer omdat ook de vorige eigenaar dat voor zover bekend nog niet gedaan had.

Wat betekent zo’n vonnis? Wie durft nu nog een huis in Groningen te kopen? Het Gasberaad sprak met hoogleraar Volkshuisvesting en Grondmarkt aan de RUG George de Kam over de gevolgen.

Lees het interview met George de Kam op onze website. 

Waardevermeerderingsregeling

Wat is nu de stand van zaken van de Waardevermeerderingsregeling? In het najaar zou daar meer duidelijkheid over komen. We weten dat er in de Voorjaarsnota geld beschikbaar is gesteld, de vraag is hoe de ‘nieuwe’ regeling eruit komt te zien. Het Groninger Gasberaad heeft nadrukkelijk aangedrongen bij de NCG op continuering van de ‘oude’ regeling. De NCG heeft dit advies – maar ook het advies van de bestuurlijke stuurgroep, wat niet openbaar is - betrokken bij zijn advies aan de minister van Economische Zaken.

De minister neemt op basis daarvan een besluit. Ook het advies wat de NCG aan de minister heeft gegeven is helaas niet openbaar. De minister moet nog besluiten, naar verwachting zal hij dat in de komende weken doen.  Op het moment dat hij de Tweede Kamer informeert over zijn besluit, is zijn besluit openbaar. Pas dan weten we meer, wat nog niet wil zeggen dat dan ook de regeling meteen weer wordt open gesteld. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte!

Dossier gesloten?

De Nationaal Coördinator Groningen heeft in de maatschappelijke stuurgroep aangekondigd dat hij zich gaat verdiepen in de door NAM ‘gesloten verklaarde’ schadedossiers. Bij niet alle, in de statistieken gesloten dossiers, is duidelijk of dit een éénzijdige geslotenverklaring betreft of dat er inderdaad een wederzijds akkoord ligt.

Het Gasberaad is blij met dit initiatief van de NCG. Het fenomeen is bij ons al langer bekend, al aan de Dialoogtafel werd dit probleem benoemd maar kreeg toen nauwelijks serieuze opvolging. Wij wachten de acties en bevindingen van de NCG af. Als u twijfelt of u tot die categorie behoort kunt u bij NAM de status van uw dossier opvragen. Voor vragen of hulp hierbij kunt u ook contact opnemen met Stut-en-Steun.

Onderzoekbehoefte bouwkundig versterken

Met de komst van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt alles rondkennisvragen/kennisontwikkeling/ uitvoering van onderzoeken meer gecoördineerd. Komende woensdag vindt een kennistafel over het bouwkundig versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied plaats. De opbrengst van de kennistafels (onderzoekers, maatschappelijk veld) levert input voor een gedragen onderzoeksprogramma. Het Gasberaad is hier vanzelfsprekend vertegenwoordigd. 

Wij houden ons bijzonder aanbevolen voor úw suggesties voor aspecten rond bouwkundig onderzoek waar volgens u meer onderzoek naar nodig is. Uw praktijkervaringen zijn ook welkom. Want dat geeft ons indirect input hiervoor, maar ook geeft het ons inzicht in wat nodig is om scherp op te zijn in belangenbehartiging en ondersteuning van bewoners.

Wij ontvangen uw suggesties graag via ons forum of via de mail: welkom@gasberaad.nl 

TIP: Follow the Money over de gaswinning

Journalist Bart Crezee publiceerde afgelopen week op de website van Follow the Money een artikel over de gaswinning in Groningen met als titel: Gedupeerde Groningers halen hun gelijk in de rechtszaal.

Het artikel geeft een goed overzicht van het gasbesluit en de gang naar de rechter die wordt gemaakt nu de politieke weg lijkt doodgelopen. Over de rol van de staat (EBN), het bewijsvermoeden, de uitspraken van de arbiters tot nu toe en de gang naar de Raad van State die de Provincie maakt omdat ze het niet eens zijn met het gasbesluit. Kortom: het artikel geeft een goed overzicht van de huidige situatie.  

Lees het artikel op de site van Follow the Money.

Informatiebijeenkomst 5 november over actualisering Meerjarenprogramma (MJP)

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben over schadeherstel en het bouwkundig versterken van uw woning, dan hebben wij goed nieuws. Op zaterdag 5 november presenteert Nationaal Coördinator Hans Alders de geactualiseerde versie van het Meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016 - 2020, op vier bijeenkomsten in Delfzijl, Slochteren, Uithuizen en Middelstum. U bent ook van harte welkom op één van deze bijeenkomsten. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zorgt voor koffie en koek. 

Voor wie het nog niet weet. De NCG heeft de regie op schadeherstel en het aardbevingsbestendig maken van huizen en gebouwen in de provincie. De aanpak is te lezen in zijn meerjarenprogramma. Elk jaar actualiseert hij het programma.

Op de site van de NCG leest u meer informatie over de inhoud, de plaatsen en de tijden op 5 november.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp