Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 30 juni 2016 #10
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. schade-afhandeling, dorpenronde Godlinze, winningsplan NAM,
even voorstellen: Nely Schutte en werkconferentie Meetinstrumenten

Nieuws uit het Beraad 


Er is de laatste tijd weer veel te doen geweest over de schade-afhandeling. Regionale media publiceerden zorgwekkende analyses en de Tweede Kamer stelde minister Kamp vragen. Afgelopen week reageerde minister Kamp per brief op de kritiek op de schade-afhandeling. Hij stelt dat het allemaal wel mee valt, en dat hij er alle vertrouwen in heeft. Maar hij erkent ook dat het beter kan. Om dat te bereiken is hij voornemens het toezicht op het CVW bij de Nationaal Coordinator Groningen (NCG) te beleggen – in plaats van bij een onafhankelijk toezichtsorgaan waar het nu is belegd.

Hij stelt dat het binnenkort herziene schadeprotocol verbetering zal opleveren “NAM, eigenaar van het protocol, laat zich daarbij adviseren door de NCG, die hiervoor gebruik maakt van input vanuit de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen.” En tot slot kondigt hij een onderzoek aan waarbij “zal worden gekeken naar de achtergronden en oorzaken van het gegeven dat schademelders soms laat of niet reageren op het voorstel voor schadeafhandeling en veel schademelders schade laten uitbetalen, waarna het onduidelijk is of de middelen worden ingezet om de schade te herstellen.” En bij dit onderzoek neemt hij dan en-passant ook een audit van het beleid en de werkprocessen bij het CVW mee. “Het vertrekpunt van deze audit is het wegnemen van eventuele belemmeringen of procedures die het snel en adequaat afhandelen van schademeldingen in de weg staan.

Toezicht, herijking en onderzoek?
Voor wat betreft het toezicht is nog onduidelijk wat dit dan precies zal inhouden. Welke instrumenten en bevoegdheden krijgt de NCG in zijn toezichthoudende rol? En hoe verhouden die zich tot de opdrachtgeversrol van de NAM? Op deze vragen kon de NCG vorige week nog geen antwoord geven.

Het aangekondigde herijkte schadeprotocol hebben wij inmiddels in concept gezien. Het is voor ons nog volstrekt onduidelijk hoe deze herijking gaat bijdragen in het oplossen van de kritiek op de schade-afhandeling. Volgende week is daar een vervolg gesprek over met de NCG.

En voor wat betreft het onderzoek; minister Kamp hanteert hier volgens ons de verkeerde volgorde. In de eerste plaats zou het beleid en de werkprocessen van het CVW onderzocht moeten worden en onderdeel daarvan is een onderzoek naar de non-response (gaat het hier niet vooral om schademelders met volledige C-schade rapporten in huis?).

Het onderzoek naar het feit dat veel schademelders laten uitbetalen “waarna onduidelijk is of het aan schadeherstel is besteed” is opnieuw suggestief geformuleerd. Een formulering had ook kunnen zijn: “waarom hebben nog steeds zo weinig schademelders voldoende vertrouwen in NAM/CVW waardoor ze ook hen het herstel van hun woning laten doen?” We weten inmiddels uit een pilot dat wanneer het CVW een serieuze relatie opbouwt met schademelders, het aantal schademelders wat CVW laat herstellen ook veel groter is. Misschien moet dat eens bekeken worden.

Omkering bewijslast  


Eerste regel bericht RTV-Noord (30 juni ’16):  De NAM moet voortaan zelf bewijzen dat schade aan huizen in Groningen niet het gevolg is van de gaswinning. De Tweede Kamer is woensdag akkoord gegaan met deze omkering van de bewijslast.

Dat klinkt bijna alsof dit per direct, voor iedereen, het geval is. Maar dat is dus niet zo. Hoe zit het dan wel? Per wanneer geldt deze omkering bewijslast? Voor wie en waar geldt deze precies? Wat verandert er dan concreet? Hoe gaat dat in zijn werk? En wat is er overgebleven van het advies van de Tcbb die al, naar aanleiding van het voornemen de bewijslast om te draaien, schreef: “het lijkt onvermijdelijk dat een regeling wordt getroffen waarbij degene die schade meldt wordt gevrijwaard van de kosten van een proces”?

De antwoorden op deze vragen zijn nog nergens te vinden. Bestuurders zeggen dan: “we wachten af hoe dit in de toekomst gaat uitpakken”. Maar het Gasberaad wil liever dat de regio hier met z’n allen mee aan de slag gaat. Hoe kan deze politieke keuze helpen bij een soepel schade afhandelingsproces en niet alleen betekenis krijgen aan het eind van het proces, pas bij de rechter?  

Waardevermeerderingsregeling  


In de Voorjaarsnota is geld vrijgemaakt voor het continueren van deze of een vergelijkbare regeling. Hoeveel geld daarvoor beschikbaar komt is nog onduidelijk en ook per wanneer de regeling weer open gesteld kan worden.

De NCG heeft toegezegd hier in augustus meer duidelijkheid over te geven. In ieder geval kunnen we ervan uit gaan dat iedereen die een aanmelding heeft lopen en voldoet aan de criteria niet bang hoeft te zijn dat de toekenning uit blijft omdat het geld op is.

Kooppilot  


De selectie en loting voor de aanmeldingen in de kooppilot zal intussen min-of-meer rond zijn. Naar verwachting krijgen de 176 bewoners die zich hebben aangemeld één deze dagen te horen of ze door zijn naar de volgende ronde.

Daarna volgt het taxatieproces, een definitief afwegingsmoment en een periode waarin de woning alsnog verkocht kan worden op de reguliere woningmarkt. Voordat de hele pilot is afgerond zijn we richting zomer 2017.

Het Groninger Gasberaad pleit ervoor de evaluatie van de pilot niet zolang te laten wachten. De relevante gegevens voor een evaluatie zijn nu of op korte termijn bekend; hoeveel belangstelling is er voor een opkoopregeling? Vanuit welke achtergrond komt de belangstelling? In welk marktsegment? Welke gebieden? Enz. In september/oktober kan een eerste balans opgemaakt worden in opmaat naar een vervolg in 2017.

Werkconferentie Informatiebehoefte meetinstrumenten  


Woensdag 15 juni organiseerde de NCG een werkconferentie Meetinstrumenten waarin de informatiebehoefte van het technische deel van het gaswinningsdossier werd geïnventariseerd. Verschillende organisaties presenteerden wat zij vonden dat er aan informatie nodig was om meer inzicht te krijgen in wat er in de ondergrond gebeurt en wat de gevolgen zijn.

Het ging onder andere over bevingen, bodemdaling, ongelijkmatige zakkingen, verweking, tiltmeters en versnellingsmeters en dat je soms combinaties van instrumenten nodig hebt om een beving te registreren. Alles overziend een complex vraagstuk waarop je niet zomaar één, twee, drie antwoord hebt.

Het Groninger Gasberaad heeft samen met de aanwezigen gepleit voor een onafhankelijk instituut dat het meten op gaat pakken. Verder willen we actief betrokken zijn bij de verdere uitwerking van de monitoring en niet alleen vanuit een klankbordgroep aan de zijlijn de ontwikkelen volgen. NCG heeft toegezegd dit verder uit te werken en met een voorstel te komen.

Dorpenronde in Ulrum en Leens: een verslag

Verschillende geïnteresseerde bewoners uit Ulrum en omstreken lieten zich 22 juni in Ulrum informeren over ontwikkelingen rond de gevolgen van aardbevingen door gaswinning: hoe worden de belangen van het gebied behartigd en wie doet nu precies wat (niet) en waarom. Het was goed om de ervaringen van de aanwezige inwoners te horen.  Het werd weer confronterend duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is en dat het vertrouwen soms ver te zoeken is.

Aan bod kwamen o.a. de contourendiscussie, het schadeprotocol, de waardevermeerderingsregeling, de gaswinning in het Groninger Gasveld, het nieuwe winningsplan van NAM en de aanpak van de gecoördineerde hulpverleningsdiensten.

De avond werd georganiseerd door het Groninger Gasberaad in overleg met de dorpsbelangen van Ulrum en Leens en met bijdragen van haar eigen mensen en van vertegenwoordigers van Nationaal Coördinator Groningen (NCG), NAM, Centrum Veilig Wonen (CVW), de Veiligheidsregio Groningen en Stut-en-Steun.

Een volledig verslag is te lezen op onze website.

In gesprek met Godlinze: maandagavond 11 juli met bezoek testwoning NAM 

Dorpsbelangen Godlinze en het Groninger Gasberaad nodigen alle inwoners van Godlinze van harte uit om 11 juli naar het dorpshuis te komen! 
Tijdens deze dorpenronde kunt u kennismaken met en wordt u bijgepraat door vertegenwoordigers van het Gasberaad, van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), van NAM en van Centrum Veilig Wonen (CVW). Er is alle ruimte voor het stellen van uw vragen en het delen van uw zorgen en ideeën. Ook is er de mogelijkheid om afzonderlijk in gesprek te gaan over uw eigen schade-afhandeling met mensen van NAM, CVW of Stut-en-Steun.


Bezoek testwoning NAM

Aan het einde van de avond kunnen geïnteresseerden de testwoning van NAM bezoeken voor een rondleiding. De testwoning ligt op loopafstand van het dorpshuis. De rondleiding in de woning duurt ongeveer een kwartier en er kunnen ongeveer 15 mensen met een ronde mee. Afhankelijk van de belangstelling hiervoor kunnen we korter of langer doorpraten in het dorpshuis.  

Meer informatie over tijden het het aanmelden voor deze dorpenronde vindt u op onze website

Ontwikkelingen winningsplan NAM, uw zienswijze inleveren?

Op de website van Bureau Energieprojecten vindt u de stukken en de diverse adviezen -  o.a. van onze provincie, gemeenten, waterschappen en veiligheidsregio - rond het winningsplan van NAM. Per 1 juli ligt het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) tot en met 11 augustus ter inzage, o.a. op genoemde website maar ook in verschillende gemeentehuizen (niet alle!) en het Groninger en Drents provinciehuis is het op papier in te zien.

In deze kennisgeving leest u hoe het proces verloopt, waar u stukken kunt vinden en waarop, wanneer en hoe u een zienswijze kunt indienen. In juli worden er een aantal inloopavonden georganiseerd (tussen 19.00 en 21.00 uur).

U kunt dan in gesprek gaan over het Winningsplan met medewerkers van Economische Zaken. 
6 juli Hotel Ekamper, Radsweg12, Oosteinde/Roodeschool
7 juli Hotel Spoorzicht, Molenweg 11, Loppersum
12 juli Horecacentrum Buurhoes, Gaykingastraat 17, Ten Boer
13 juli Restaurant De Boerderij, Hoofdweg 28, Slochteren
14 juli Brinkhotel, Brink Oostzijde 6, Zuidlaren

Even voorstellen: Nely Schutte


Nely Schutte woont in Zeerijp en heeft, samen met haar man, een boerderij met melkvee. Zij is voor LTO actief in het dossier Mijnbouwschade en van daaruit neemt ze deel aan het Groninger Gasberaad.

Nely: “Ik spreek vanuit mijn persoonlijk ervaring. Wij zitten al ruim twee jaar met de NAM om tafel. Wat begon met het project "Uit de stutten", leidde tot bouwkundig versterken. De hierdoor opgedane ervaring was voor mij de reden om ja te zeggen op de vraag of ik mij met het Mijnbouwdossier wilde bezig houden. In het Gasberaad wil ik mij in het bijzonder inzetten voor de belangen van de landbouw en daarnaast ook voor de belangen van alle inwoners in het gebied.”

Lees op onze website welke organisaties er nog meer deelnemen aan het Groninger Gasberaad.

Presentatie Actieplan Onderdendam: woensdag 6 juli 


In veel dorpen in het aardbevingsgebied maken inwoners gebruik van hun krachten en inventiviteit om gezamenlijk plannen te bedenken voor het vergroten van de leefbaarheid van hun dorp.  Een inspirerend voorbeeld is Onderdendam. De werkgroep Houd Onderdendam Overeind (HOO) kwam met het idee om samen met de inwoners een plan te maken om de woningen te versterken, te verduurzamen en ze generatiebestendig te maken. 

Onderdendam heeft één van de hoogste schadeniveaus van alle dorpen in het aardbevingsgebied. 65% van alle particuliere en huurwoningen heeft door de NAM erkende schade. Dat is een grote opgave voor een dorp van 540 inwoners met naar verhouding meer Rijksmonumenten dan de stad Amsterdam.
Een werkgroep van bewoners pakte deze uitdaging op en gingen onder de naam Onderdendam ZOO!! enthousiast aan het werk, geholpen door een aantal deskundige specialisten waaronder Gasberaadlid Groninger Dorpen. Met als resultaat het Actieplan Onderdendam 2016-2026.

Woensdagavond 6 juli wordt het plan aangeboden aan alle inwoners, het gemeentebestuur van Bedum en de Nationaal Coördinator Groningen. Dit doen zij met een avontuurlijke ontdekkingstocht langs tien actiepunten in het dorp. Iedereen is uitgenodigd om mee te wandelen!

Ontvangst: 19:30 uur
Start wandeling: 20:00 uur
Adres: Dorpshuis Zijlvesterhoek, Achterweg 1, Onderdendam
Kijk in onze agenda op de website voor meer informatie
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp