Copy
Nieuwsbrief Groninger Gasberaad - 5 oktoberr 2016 #14
Bekijk deze email in uw browser
In deze nieuwsbrief o.a. uitspraak zaak Nijhoff, tussenrapport Gronings Perspectief en "kans op ernstige aardbeving blijft bestaan" zegt emeritus-hoogleraar Charles Vlek

Nieuws uit het Beraad 


Dinsdag vier oktober heeft minister Kamp, waarschijnlijk voor de laatste keer, zijn gaswinningsbesluit in de regio toegelicht. Twee keer achter elkaar. Eerst in een uur aan de regionale bestuurders, daarna een half uurtje aan de maatschappelijke organisaties. Verschil moet er zijn, nietwaar?

Het half uurtje was veel te kort. Een groot deel ging op aan zijn toelichting, een verhaal dat we al kennen. Er was ruimte voor een drietal vragen. Echt wijzer zijn we er dus niet van geworden. Zo waren we graag wat dieper ingegaan op de jaarlijkse herijking in Den Haag van de gaswinning. Dat blijft lastig te vatten. Enerzijds verdedigt Kamp zijn besluit voor vijf jaar door te stellen dat het op basis van alle adviezen ook eigenlijk niet anders kan dan op 24 mld. uit te komen. Dat is nodig voor de leveringszekerheid en om te voorkomen dat er te veel fluctuaties in de winning ontstaan.

Maar anderzijds houdt hij de deur op een kier om tóch een ander besluit te kunnen nemen wanneer “er nieuwe feiten en inzichten zijn”. Over welke feiten en inzichten kan dat gaan? Wanneer de vraag naar gas toch minder blijkt te zijn? Of ook wanneer de seismiciteit toch weer blijkt toe te nemen (zie verderop ook artikel van professor Vlek)? Of wanneer blijkt dat we toch niet in staat zijn om alle gebouwen in de regio binnen vijf jaar aan de veiligheidsnormen te laten voldoen? Deze vragen konden niet meer gesteld worden aan de minister. Na afloop hebben we het nog wel geprobeerd bij zijn hoogste ambtenaar, de heer Smallenbroek. Deze antwoordde aarzelend “dat dat allemaal in samenhang bekeken moet worden”. Juist.
 
De NCG werkt intussen hard aan zijn actualisatie van het MJP. Op basis van een zogenaamde kadernotitie konden overlegdeelnemers adviseren over die actualisatie. Ook het Gasberaad heeft dat gedaan. Opnieuw hebben we gepleit voor écht onafhankelijke schadeafhandeling, verbetering van de rechtspositie van individuele bewoners, primair versterken van gebouwen en waar mogelijk dit koppelen aan ontwikkeling van het gebied. Bij voorkeur vanuit een gedragen toekomstscenario. Ons advies is te vinden op onze website.

Na het uitbrengen van ons advies ontvingen we de tweede tussenrapportage van Gronings Perspectief. Wat ons betreft bevestigen de resultaten uit dat onderzoek de lijn van onze advisering. 

Eerste uitspraak in zaak Nijhoff


De rechtbank in Assen heeft gisteren een vonnis uitgesproken in de zaak die Sijbrand Nijhoff tegen de NAM, de Nederlandse Staat, de Maatschap Groningen en Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) aan heeft gespannen.
Het is een interessant vonnis, voer voor juristen. Maar hoe interessant is het voor alle andere gedupeerden in Groningen? Dat is nog lastig te zeggen.


Nieuw is dat de rechtbank een duidelijke uitspraak doet over de aansprakelijkheid van EBN. EBN is in de ogen van de rechtbank mede exploitant en dus met NAM hoofdelijk aansprakelijk. Maar dat is voor gedupeerden niet direct interessant, dat is iets wat tussen NAM en EBN geregeld moet worden.

De rechter is vooralsnog minder duidelijk over de aansprakelijkheid van de Staat. Die kan niet worden aangemerkt als exploitant maar had wel een verantwoordelijkheid om adequaat op te treden na de beving van Huizinge. Of zij dat ook gedaan heeft wil de rechter nog verder onderzoeken.

Lees meer.

Gewaagd Gronings gasexperiment


Ondanks alle maatregelen van de NAM en de regering blijft de kans bestaan op een ernstige aardbeving door winning van gas uit het Groningen-veld. Zo’n beving kan morgen gebeuren maar misschien ook helemaal niet. De gaswinning met aardbevingen zal Groningen nog lang blijven plagen. Dat stelt Charles Vlek, emeritus-hoogleraar omgevingspsychologie en besliskunde van de RUG in het vakblad Ruimtelijke Veiligheid & Risicobeleid.
 
De aardbeving te Huizinge van augustus 2012 was de zwaarste tot nu toe. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sloeg alarm en waarschuwde dat ernstiger bevingen met 110 doden mogelijk zijn. Sindsdien verschijnen er jaarlijks stapels rapporten over de gaswinning en de gevolgen daarvan.

De zwaarte van aardbevingen wordt vaak aangegeven als een getal op de schaal van Richter, die samen met Gutenberg een vaak gebruikte formule ontwikkeld heeft over de sterkte van aardbevingen. Met behulp van die formule kun je dan een voorspelling doen van het aantal en de zwaarte van aardbevingen in de toekomst. Dat heeft Charles Vlek gedaan. Hij rekent uit dat we rekening moeten houden met een zwaardere beving dan Huizinge. Zo’n beving kan een à twee keer per vijf jaar gebeuren, dus ook morgen. Ook laat hij zien dat bij een jaarlijkse gaswinning van hooguit 20 miljard kubieke meter de aardbevingsactiviteit sterk kan afnemen.

In de recente visie van SodM zou het aantal bevingen lager uitvallen dan volgt uit de berekening van Vlek. De argumenten die SodM aanhaalt zijn vermindering van de gaswinning en veel gelijkmatiger gaswinning sinds maart 2015. Maar kloppen die argumenten? Wat zeggen de metingen vanaf maart 2015? Zijn die toeval of niet? Heeft SodM gelijk? Dat zullen we pas over een jaar of 25 weten als het Groningen-veld vrijwel leeg is. 

In dit verband wijst Vlek herhaaldelijk op de vele onzekerheden in de rekenmodellen van SodM en NAM. “Alles afwegend knaagt toch de vraag in hoeverre de Groningse gaswinning niet een gewaagd veldexperiment blijft waarvan de gevolgen nog altijd onoverzichtelijk zijn,” is de eindconclusie van Vlek.

Het volledige artikel vindt u op onze website.
  

Gronings Perspectief: tussenrapport


Mensen uit de hele provincie vinden de gevolgen van de gaswinning onrechtvaardig, of ze daar nu wel of niet zelf last van hebben. De overheid kan volgens de Groningers veel maatregelen nemen die een positief effect hebben op hun gevoelens van onveiligheid: stopzetten van gaswinning, onafhankelijk onderzoek, inspecties en versterking, erkenning van risico's en betere informatievoorziening.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de tweede vragenlijst van Gronings Perspectief, een onderzoek in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. 

Het volledige persbericht en het tussenrapport vindt u op onze website.

zoekt een medewerker (24 uur per week)

Stut-en-Steun is een initiatief van de Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad en biedt professionele en onafhankelijke hulp aan een ieder die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen. Burgers kunnen bij ons terecht met al hun vragen over het proces rondom schademelding, schadeafhandeling, het inspecteren en versterken van hun huis en de verschillende regelingen. Op de website www.stutensteun.nl vindt u aanvullende informatie vinden over onze stichting.

Om ons team te versterken zoeken we iemand die bij ons past doordat hij of zij:

  • Affiniteit en/of ervaring heeft met de gaswinningsproblematiek;
  • een goede luisteraar is, echt contact maakt, zich inleeft;
  • samenhang ziet, overzicht houdt en hoofd- en bijzaken goed kan scheiden;
  • een juridische achtergrond heeft dan wel aantoonbare kennis van privaatrecht, met name aansprakelijkheidsrecht;
  • een netwerker en verbinder is, iemand die verschillende werelden kan verbinden;
  • de vragen van bewoners juist kan interpreteren en analyseren;
  • open staat, lef heeft, nieuwsgierig is en zich goed kan manifesteren in een omgeving waarin de processen en werkwijze verder verfijnd moeten worden;
  • soms afwijkt, moeilijk in een ‘standaard profiel’ te passen is en out-of-the box denkt.
De volledige vacaturetekst is te vinden op onze website.

Handen ineen voor perspectiefvol Nieuw Wonen 

Groningen als koploper van het “nieuwe wonen”. Duurzaam, gezond en zelfstandig thuis wonen. Innovatieve bouw.’ Op dit vlak zijn zoveel ontwikkelingen gaande dat we hier graag in de nieuwsbrief iets over wilden opnemen. Want dit gaat over perspectief in ons gebied. Voor bewoners, voor bedrijven & start ups. Het gaat om het anticiperen op maatschappelijke en sociale aspecten en ontwikkelingen. De aardbevingen geven een extra impuls en urgentie. Ook omdat het nu meer dan ooit over individuele gebouwen en woningen gaat door schade en versterkingsopgave.

We noemen hier twee partijen: Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) en BuildinG (Build in Groningen). Achter beiden gaan hele eigen werelden schuil van u wellicht beter bekende (maatschappelijke) organisaties, bedrijven, kennisinstellingen etc. De moeite waard eens door te klikken op hun websites.

Klankbordgroep 
Op initiatief van BuildinG is samen met HANNN en een groepje bewoners op Walsemaweer in Kantens eerder dit jaar gesproken over hoe de aansluiting met bewoners en hun gemeenschappen, én met bedrijvigheid - ondernemers, start-ups ten dienste van het aardbevingsgebied tot stand kan komen. Het groepje bestaat uit bewoners/ondernemers uit alle windstreken van het aardbevingsgebied, met heel eigen visies, met ook directe verbindingen met organisaties als Platform Kerk-en-Aardbeving, Groningen Noord, GBB en Groninger Dorpen. Eind september is dit gezelschap weer bij elkaar geweest op Walsemaweer en ze hebben afgesproken als klankbordgroep verder te gaan. Een mooie stap, echt met de voeten in de klei.

Lees meer, o.a. over BuildinG en HANNN op onze website. 

Terugblik symposium: Kansen en keuzes voor de toekomst

Onze lidorganisatie Natuur en Milieufederatie Groningen (NMF) organiseerde maandagmiddag 26 september, in samenwerking met de provincie Groningen en Terra MBO het symposium "Keuzes maken voor de toekomst". Het symposium richtte zich op jonge agrariërs die binnenkort het boerenbedrijf van hun ouders over gaan nemen, of zelf iets willen opstarten. En op boeren die door aardbevingsschade gedwongen worden om over nieuw- of verbouw van hun bedrijfspanden na te denken.

Deze ondernemers staan voor talrijke keuzes. Gaan ze voor energieneutraal boeren, of voor biologische landbouw? Moet een oude karakteristieke boerenschuur worden platgegooid of is er ook een mogelijkheid om duurzaam te gaan renoveren? Over deze vraagstukken werd tijdens het symposium gepraat.  Ook was er aandacht voor de pilot innovatieve boerenbouw, het programma Stallen en Schuren bij aardbevingsschade en de pilots van het project Innovatieve stallenbouw.

Een verslag van het symposium is te lezen op de site van Natuur en Milieufederatie Groningen. Daar vindt u ook de verschillende presentaties die werden gegeven.

Meetinstrumenten: stand van zaken

Afgelopen maandag 3 oktober gingen overheden, bedrijven, belangenorganisaties en kennisinstituten weer in gesprek over instrumenten om aardbevingen te meten. Dit naar aanleiding van de werkconferentie die 15 juni j.l. plaats vond. Tijdens die conferentie bleek dat de behoefte aan informatie per deelnemende organisatie sterk uiteen liep en er ook verschil van mening was over de wijze van uitvoering van de metingen.

Duidelijk werd dat een verdiepingsslag nodig was om te komen tot een meetplan. Daarnaast was er een sterke behoefte aan een onafhankelijk loket waar de meetgegevens worden verzameld, geduid kunnen worden en beschikbaar worden gesteld.

Lees meer.

*REMINDER* Informatieve avond over juridische aspecten rond gaswinning en schade | 13 oktober a.s.


Heeft u het al genoteerd in uw agenda? Vorig jaar organiseerde de Juridische Studentenvereniging een bijeenkomst bij de RUG over de juridische aspecten rond de aardgaswinning. Vanwege de grote belangstelling is deze is herhaald in Middelstum. Dit waren twee druk bezochte bijeenkomsten. We zijn nu ruim een jaar later en er zijn nog steeds veel aspecten in het gaswinnings- en schadedossier onduidelijk. Het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging organiseren daarom samen met de betrokken hoogleraren een volgende informatieve bijeenkomst.

U bent van harte welkom op donderdagavond 13 oktober a.s. van 19:30 – 22:00 uur in het Vita Nova in Middelstum.

De lezingen die de hoogleraren vorig jaar gaven zijn terug te lezen en te horen via onze website. Daar vindt u ook meer informatie over het programma.

Uw (algemene) juridische vraag kunt u vooraf aan de hoogleraren stellen door deze te mailen naar: welkom@gasberaad.nl.

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2016 Groninger Gasberaad, All rights reserved.


Geen nieuwsbrief meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp