Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 5, Marts 2015


Så er det blevet marts og i næste måned kan vi heldigvis forvente at se de første guldsmede på vingerne, med mindre nogle skulle være så heldige at finde Vintervandnymfe (Sympecma fusca). Arten har siden midten af marts været på vingerne i landene omkring os efter har overvintret som voksne insekter. Således er de blevet meldt fra Holland, Tyskland og Sverige, og det er bestemt ikke utænkeligt, at arten lever skjult herhjemme.

I dette nyhedsbrev vil vi blandt andet komme rundt om guldsmedeforummet på fugleognatur.dk, en vejledning til dækning af kvadrater, en status på arter og kvadrater i 2014, annoncering af guldsmedeture, nye hjælpemidler m.m.


GULDSMEDEFORUMMET

Vi vil gerne benytte muligheden for at gøre reklame for forummet på fugleognatur.dk. I dette forum sidder nogle meget kompetente personer med indgående viden om guldsmede og bestemmelse heraf, og de giver meget gerne deres mening til kende i forbindelse med alle mulige observationer og spørgsmål. De hurtige svar bliver ofte fulgt op med begrundelser for, hvorfor det nu er den ene art frem for en anden.

Guldsmedeforummet er ikke kun et sted for arts-bestemmelse. Der bliver også delt viden omkring guldsmedenes biologi, litteratur, guldsmedenes flyvetider, turforslag og meget andet, så kig gerne forbi også selvom du ikke selv har et spørgsmål.


DÆKNING AF KVADRATER
I det første nyhedsbrev, der udkom i juni 2014, gav vi nogle retningslinjer for, hvorledes man på rimelig vis kan dække et kvadrat. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til, hvordan man griber dækningen af et kvadrat an, eller måske er i tvivl om, hvordan et luftfotos skal aflæses, er man meget velkommen til at kontakte os:

Erik Dylmer
e-mail: erik.dylmer@gmail.com
Mobil tlf.: 21 49 42 21


Vi kan anbefale at supplere med den lidt mere tilfældige tilgang, hvor man eksempelvis kører forskellige veje til og fra arbejde. Der ligger ofte vandhuller og søer langs veje og grusveje, hvor man kan finde sjove og uventede guldsmede. Et hurtigt stop ved en sø kan nemt byde på mange arter, og er man i tvivl om bestemmelsen kan man prøve at få et foto og lægge det ind i guldsmedeforummet på fugleognatur.dk. Ofte får man svar samme aften.

Eller hvad med at prøve byens branddam, vandhullet ved siden af arbejdspladsen eller den sø, der ligger tæt på det lejede sommerhus. Der er ofte mulighed for at smide bilen ind til siden og bruge en halv time. Får man gjort det to gange ved et tilfældigt vandhul, med lidt tid imellem, vil mange kvadrater gå fra en kold blå farve til en varmere farve med mere end ti arter.

Antallet af observatører og antallet af indtastede observationer i 2014 har været langt større end tidligere år. Samtidig har der været meldt observationer ind fra mange flere lokaliteter end tidligere år. Det ændrer dog ikke på billedet af, at der stadig er meget store forskelle mellem landsdele. Ikke overraskende har eksempelvis Vendsyssel, Thy, Lolland og Fyn mange tomme kvadrater og i meget store dele af landet dominerer de mørkeblå kvadrater, der angiver at antallet af arter i kvadratet ligger mellem 1 og 5. Lad os alle hjælpe til at 2015 medfører varmere farve i mange af disse kvadrater efterhånden som flere forskellige arter tilføjes.

I projektgruppen har vi på baggrund af en ansøgning til Schiøtz-Christensens Mindefond netop modtaget tilsagn om økonomisk støtte til at få besøgt en række mindre øer indenfor de næste to år. Bevillingen skulle gerne betyde, at en række øer og tilhørende kvadrater bliver bedre dækket.

Der bliver også arbejdet på at søge midler ved en større dansk fond. Her vil formålet være at få midler til at afholde guldsmedelejre i de dele af Danmark, der ikke allerede dækkes tilstrækkeligt. Ideen er at deltagere vil kunne få dækket deres udgifter i forbindelse med transport og ophold samtidig med at atlasundersøgelsen forbedres ved at vi i løbet af enkelte meget intensive dage forventer at få dækket et stort antal mindre velbesøgte kvadrater.

Det overvejes om der også i denne sammenhæng skal søges midler til at få dækket enkelte kvadrater rundt omkring i landet på mere grundig vis. Ideen er, at det kan give meget brugbar viden, at et kvadrat på eksempelvis det vestlige Lolland, bliver grundigt dækket ved 2 eller 3 besøg. Ved denne fremgangsmåde, vil et kvadrat blive prioriteret, og antallet af arter kan efterfølgende give et ret nøje fingerpeg om, hvad der kan forventes at forekomme i nabokvadrater eller landsdelen.


GULDSMEDETURE

Den 29. maj afholdes der en guldsmedetur i Knudsmosen ved Herning. Turen vil have fokus på vandnymfer og kærguldsmede. For nærmere oplysninger se turopslag i guldsmedeforummet fra den 20. januar 2015. Nogle uger inden turen vil der igen blive gjort opmærksom på turen på projektets Facebook-gruppe foruden i aktivitetskalenderen og guldsmede-forummet på fugleognatur.dk. Alle er naturligvis velkommen til at deltage uanset forudgående viden om guldsmede.

Søndag den 26. juli vil der blive afholdt en tur til Nørlund Plantage. Lokaliteten huser sandsynligvis den største bestand af Arktisk Smaragdlibel herhjemme. I 2014 er der kun meldt to arter fra dette kvadrat, så kvadratet og lokaliteten trænger bestemt til et besøg. Turen forventes at starte ved middagstid og afhængig af vejret slutte ud på eftermiddagen. Nærmere info følger ligeleds
 Facebook foruden i aktivitetskalenderen og forummet på fugleognatur.dk, når vi nærmer os datoen og senest i uge 27. Vi håber mange vil deltage og forhåbentlig få et bedre kendskab til en af landets sjældneste guldsmede.


KVALITETSIKRING
Vi er desværre bagud med
kvalitetssikring af iagttagelser fra atlasundersøgelsens første sæson og lige nu er halvdelen af observationerne blevet kvalitetssikret. Det er langtfra optimalt, at der er så stor forsinkelse mellem observationerne og deres kvalitetsikring. Det er trods alt noget lettere for en observatør at svare på eventuelle spørgsmål eller finde et dokumentations-foto frem, når en observation er frisk i erindring.

Vi forventer at intensiverer arbejdet i den kommende måned, og håber derved at være på forkant med den nye sæson. Der vil være mere fokus på kvalitetsikringen i den kommende sæson, og der vil blive gjort en indsats for at være mere på forkant, så bunken af ikke-kvalitetsikrede observationer ikke hober sig op igen.

D
er skal lige lyde en opfordring til, at når en observation bliver bestemt eller bekræftet via
forummet på fugleognatur.dk, så huske at kopier linket til tråden ind i kommentarfeltet på den tilhørende observation. Det både letter kvalitetssikringen og er meget brugbart for andre observatører. Hvis der er tvivl om hvordan dette gøres, så spørg endeligt i forummet, eller på Facebook.

ARTSBESKRIVELSER

Vi vil gerne gøre opmærksom på at alle de nuværende danske guldsmedearter foruden enkelte mulige kandidater har fået en artsbeskrivelse i Felthåndbogen på fugleognatur.dk. Klik ind og få et overblik over vigtige kendetegn og med tiden vil flere af beskrivelserne blive suppleret med tavler, der viser de vigtigste forskelle mellem arter, der er svært bestemmelige.

Artsbeskrivelserne
Felthåndbogen er lavet som en wiki, der løbende kan redigeres, så det er muligt for jer at opdatere dem og tilføje ting, som vi ikke har fået med i første omgang.


HJÆLPEVÆRKTØJER

Ny app

Naturbasen har netop opgraderet sin app til iPhone og Android. Det betyder at app’en nu er et endnu bedre redskab til registrering af guldsmede end tidligere. App’en virker nu på steder hvor der ingen mobildækning er, hvilket betyder, at der ingen problemer vil være med at registrere arterne. Det mest revolutionerende er dog den nye “Hvad er det?”-funktion. Hvis du på din færden i naturen ser en guldsmed eller en vandnymfe du ikke kender, kan du via app’en tage et billede af den og sende det ind til Naturbasen ID på fugleognatur.dk. Så får du en besked på din telefon, så snart en af eksperterne på fugleognatur.dk har artsbestemt din observation. Data gemmes automatisk som en observation i Naturbasen og registreres dermed i atlasprojektet. Af samme grund må du kun indsende billeder, der er taget på det sted, hvor du har set arten, så tidsangivelse og position for observationen er helt korrekte. “Hvad er det?”-funktionen betyder i praksis, at enhver kan deltage i atlasprojektet uden forhåndskendskab til arterne. Læs mere om den nye version af app’en under 
Nyt på hjemmesiden på fugleognatur.dk.

Flyvetidstabel
Vi vil også snart præsentere en tabel over arternes flyvetider baseret på aktuel viden fra både vores nabolande og herhjemme. Nærmere info følger på Facebook, i guldsmedeforummet og på hjemmesiden, når den er udgivet. Hensigten med oversigten er at den kan fungere som en guide, der kan være anvendelig, når man skal planlægge eftersøgninger af udvalgte arter. Men den kan også være en hjælp i forbindelse med artsbestemmelser. Hvis man tror man ser en art, men tidspunktet ligger ud for den beskrevne flyvetid, så er der grund til at være ekstra omhyggelig med artsbestemmelsen. Ved sådanne fund, der ligger udenfor den beskrevne flyvetid, opfordres man til selv ved ellers almindelige arter at tage billeder eller indsamle dyret.

Flyvetiden kan variere meget fra år til år alt afhængig af vejr- og temperaturforhold. Vær derfor opmærksom på, at i varme forår og efterår, kan de voksne begynde at flyve tidligere, men også længere tid. Noget forenklet kan man sige, at de små arter begynder at flyve tidligere end de større og at hele perioden groft kan inddeles i tre sæsoner. Først er der forårs- og de tidlige sommerarter, hvor nogle kan være på vingerne allerede fra den sidste halvdel af april. En del af dem udgøres af vores almindeligste arter med lange flyvetider, som Fireplettet Libel og Almindelig Vandnymfe, hvilke kan ses hele sommeren. Andre slutter med at flyve hurtigt igen som eksempelvis Hue-Vandnymfe. Herefter kommer sommerarterne fra sidst i maj og begyndelsen af juni. De omfatter eksempelvis smaragdlibeller og kærguldsmede. Sensommerarterne flyver fra juli og i flere tilfælde kan de på vores breddegrader flyve helt ind i november. De omfatter de fleste hedelibeller og mosaikguldsmede.


Bestemmelsesnøgle til voksne guldsmede
Naturhistorisk Museum Aarhus er i gang med at klargøre en række bestemmelsesnøgler til forskellige danske insektgrupper. Heriblandt udkommer en nøgle til de voksne guldsmede, hvor en række af de mulige nye kandidater ligeledes bliver inkluderet med henblik på at fremtidssikre nøglens anvendelse. Planen er at nøglen skal ligger klar i foråret og nærmere info følger på Facebook, i guldsmedeforummet og på hjemmesiden, når den er udgivet.

Feltguiden
Hvis du mangler en bog om guldsmede og vandnymfer, kan du prøve
Feltguiden som indeholder de danske arter af vandnymfer og ægte guldsmede. Den er gratis og kan printe den ud eller gemme den til visning på din smartsphone eller tablet. Det eneste det kræver er at du angiver en måned, en landsdel, en naturtype og vælger Guldsmede og vandnymfer som artsgruppe.


ARTER OG KVADRATER
I det sidste nyhedsbrev fokuserede vi på antallet af iagttagelser og antallet af individer fremfor i hvor mange kvadrater de enkelte arter var registreret. Herved kan man få det indtryk, at eksempelvis Fjerbenet Vandnymfe var blevet mere hyppig, men at antal iagttagelser er steget skyldes her konkret, at flere personer har været flere gange på de to sædvanlige lokaliteter.
 
For at får et mere retvisende billede, vil vi derfor sætte kvadraterne mere i fokus. Vi bringer derfor nogle af de samme tabeller som i sidste nyhedsbrev, men i stedet for at de viser det samlede antal iagttagelser og antallet af individer af de enkelte arter, så viser tabellerne i hvor mange forskellige kvadrater arterne er registreret. Vi gør opmærksom på, at ikke alle iagttagelser har været igennem kvalitetssikring, hvorfor der kan fremkomme ændringer i forhold til de tal vi fremhæver.
 

Målt på antallet af kvadrater, hvor arten er registreret, ses herunder de ti mest udbredte arter (til venstre) og de ti arter med de mindste udbredelser (til højre):


Tabellen herunder vise hvor mange arter, der er iagttaget i hvor mange kvadrater. Artsantallet er angivet i intervaller og som tabellen viser, så har den første atlasperiode betydet, at antallet af kvadrater uden registreringer er mere end halveret sammenlignet med fordelingerne i de tre år forud for atlasundersøgelsen.


 

Tabellen viser også, at vi har langt igen med hensyn til at får dækket kvadraterne, eftersom der er ganske få kvadrater med en relativt høj artsdiversitet. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på nødvendigheden af, at vi alle sammen besøger flere forskellige habitattyper indenfor hver enkelte kvadrat foruden, vi skal huske at genbesøge lokaliteter henover sæsonen for at få dække arter med forskudte og ikke overlappende flyvetider.

I figuren herunder repræsenterer hver enkelt kurve en art og der er således én kurve for hver af de 48 arter af vandnymfer og ægte guldsmede som er registreret i den første periode af atlasundersøgelsen. Som figuren illustrerer, så er alle kurverne i 2014 kraftigt opadgående med undtagelse af nogle ganske få. Der har således med undtagelse af arter med en meget begrænset udbredelse været en markant stigning i antallet af kvadrater med registreringer sammenlignet med de tre forudgående år.Alle de tretten rødlistede arter med eksisterende bestande herhjemme er blevet registreret og fremgår i listen herunder med antal af kvadrater, hvori arten er registreret. Bemærk, at Lille Blåpil er vurderet som forsvundet (RE) i rødlisten til trods for, at den nu synes under spredning i Midt- og Sydvestjylland. Det skyldes, at arten siden den blev genfundet af Thomas Larsen i 2006, ikke er blevet genbehandlet i rødlisten.

Listen indeholder også de tre nuværende danske arter, der er beskyttet under EF-habitatdirektivet og som ligeledes blev registreret i 2014. Det drejer sig om Stor Kærguldsmed (bilag II + IV), Grøn Kølleguldsmed (bilag IV) og Grøn Mosaikguldsmed (bilag IV). Derforuden indgår de fire arter, som regnes for karakteristiske arter for habitattypen aktiv højmose (7110), hvilket drejer sig om Siv-Mosaikguldsmed, Højmose-Mosaikguldsmed, Arktisk Smaragdlibel og Lille Kærguldsmed.


Data fra de tre forudgående år er inkluderet for at vise, at selv for de sjældne og truede arter, så har atlasundersøgelsen for de fleste arter ført til at de er blevet registreret i langt flere kvadrater end tidligere. Data understøtter således allerede ønsket om at atlasundersøgelsen skal være med til at identificere hidtil ukendte levesteder. Idet kvalitetssikrede observationer indgår i det statslige biodiversitetskort, kan særligt registreringerne af de rødlistede arter derfor være med til at gøre en forskel i forhold forvaltningen af et specifikt naturområde. Læs mere om hvordan guldsmededata fra atlasundersøgelsen konkret kan være med til at styrke datagrundlaget for HNV-kortene i nyhedsbrevet, der udkom i februar 2015.
 

Nyhedsbrevet må meget gerne kommenteres, så kom endelig på banen, hvis man eksempelvis savner specifik information eller om man har ønsker til indhold. Tak til dem, der hidtil har kommenteret og er kommet med konstruktive forslag.


De bedste hilsener

Erik Dylmer, Kent Olsen, Nicholas Bell og Thomas Eske Holm                                    

Copyright © 2015 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Share
Tweet
Forward