Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser
Læs tidligere nyhedsbreve

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 10, December 2015

 

Glædelig jul og godt nytår

Hermed er vi klar med årets sidste nyhedsbrev. Igen i år har I været med til at sikre et højt aktivitetsniveau, og det er fantastisk, at antal observationer og observatører er stort set på niveau med sidste års rekordår. Særligt første halvdel af 2015 var præget af koldt, blæsende og vådt vejr, hvilket også klart har afspejlet sig i forekomsterne af guldsmede. Selv på de få vejrmæssigt gode dage i juni har der været overraskende lidt aktivitet i guldsmedene og man kunne komme hjem fra en større mose med kun en håndfuld arter og ikke ret mange flere individer. Anderledes fantastisk blev 2. halvår, hvor der var rigtig mange observationer samtidig med at der blev fotograferet en ny art for landet: flammelibel (Crocothemis erythraea). Omtrent lige så interessant var fundet af sydlig kobbervandnymfe (Lestes barbarus), hvoraf der hidtil kun var set fem individer og som ikke tidligere med sikkerhed har haft succes med at yngle herhjemme. Denne gang blev der set flere individer i samme vandhul og hvis vinteren tillader det, kan man givetvis finde nymfer på stedet til næste år.


Status over august, september, oktober og november

Her følger en status over særligt interessante observationer fra 2. halvdel af 2015. Atlassets første registrering af baltisk mosaikguldsmed (Aeshna serrata) blev en realitet, idet Henrik Søndergaard observerede fire eksemplarer på den klassiske lokalitet ved Han Vejle i Thy den 2. august og efterfølgende rapporteredes et stort antal voksne individer. Det forventes derfor, at bestanden fortsat trives i området og med afsæt i at de første observationer er mindst 10 år gamle er der god grund til at tro at arten kan findes andre steder i Limfjordsområdet. Gode steder at lede kunne være: klitsøerne vest for Hjardemål Klitplantage, strandengssøerne på Nordmors, Ulvedybet samt andre fjordarme i Vejlerne, eksempelvis Tømmerby Fjord, Arup Vejle, Østerild Fjord og Lønnerup Fjord. Vær derfor ekstra opmærksomme i sensommeren 2016.

Lars Pedersen fotograferede den nye art for landet i form af en flot han
flammelibel ved Store Råbjerg den 7. august ikke langt fra Billund. Et både fantastisk og ventet fund. Det samme individ blev to dage senere genfundet og igen fotograferet på samme sted, men trods flere eftersøgninger i dagene derefter sås den ikke igen. Det skyldes nok mest af alt vejret, der igen var blevet koldt og vådt. Vinde fra sydøst havde præget vejret over Danmark i ugerne op til fundet og det er formentlig det varme pust sydfra, der har båret individet nordpå. Flammelibel er en af en halv snes sydlige arter, som er ventet i den danske natur, fordi klimaet bliver varmere. Flammelibel har således forrykket sin nordgrænse 500-700 kilometer over de seneste årtier, og lever i dag den i det nordlige Tyskland. Ud over fundet af dette enlige individ herhjemme, forventes det, at arten måske allerede til næste år ses igen og at den måske i løbet af en overskuelig årrække vil kunne kolonisere Danmark.

I forbindelse med et BioBlitz arrangement havde Mogens Holmen og en masse andre en virkelig god dag med guldsmede den 22. august på Langeland. Mogens fandt nymfer af rødåret hedelibel (Sympetrum fonscolombii) og voksne individer af
 sydlig kobbervandnymfe ganske nær Gulstav Mose. Sydlig kobbervandnymfe er kun truffet herhjemme få gange tidligere så det er et virkelig interessant fund. De første fund er fra 1933, hvor én han og to hunner blev indsamlet på Skallingen den 20.-25. juli og nu befinder sig i samlingerne på Zoologisk Museum i København. Det næste fund er fra 27.-29. juli 2005, hvor en han fotograferedes ved Dalumgård i Odense af Per Borgen. Derefter blev endnu en han indsamlet ved en drængrøft i Bordrup Klitplantage af Ole Fogh Nielsen den 10. august 2010 og den befinder sig nu i samlingerne på Naturhistorisk Museum i Aarhus. På Sydlangeland sås minimum 12 individer og flere sås i parring og æglæggende, hvorfor der med sikkerhed er tale om et yngleforsøg og antallet kunne indikere, at arten er ankommet til lokaliteten tidligere end 2015 og således måske er indfløjet allerede sidste år eller tidligere. I forbindelse med de tidligere danske fund er det blevet vurderet som usikkert, om arten har ynglet i Danmark, omend den ifølge seneste atlas over guldsmede i Schleswig-Holstein har været og er kendt f.eks. fra tyske lokaliteter langs Vadehavet. Med det nyeste fund med flere æglæggende individer i samme vandhul, kan man givetvis, hvis vinteren tillader, finde nyforvandlede individer på stedet til næste år.

Grøn kobbervandnymfe (Lestes viridis) er fortsat under udbredelse i det Sydjyske, hvor den efterhånden også har koloniseret det nordvestlige hjørne op mod Esbjerg. Men ikke nok med det, arten er ligeledes i gang med at kolonisere det Midtjyske, hvor den særligt indtager Østjylland, men også er truffet ved Ringkøbing Fjord. Den store hastighed skyldes formentlig en kombination af stor spredning og at vi har fået øjnene op for den.

I seneste nyhedsbrev skrev vi, at lille rødøjet vandnymfe (Erythromma viridulum) havde spredt sig på Sjælland. August måned viste dog også, at arten i stor stil også har bredt sig mod nord og vest i Jylland. I øvrigt har der også været et meget sent fund af arten fra den 2. oktober, hvor Inge Linden fotograferede et individ ved Fredericia. Hidtil seneste fund af arten var fra den 5. september og med en mediandato den 28. august.

Generelt har mange arter fløjet sent i år. Stor kejserguldsmed (Anax imperator) blev set så sent som den 29. september, hvor hidtil seneste fund er fra den 3. oktober og med en mediandato den 16. september. Årets sidste iagttagelser af voksne individer omfatter blå mosaikguldsmed (Aeshna cyanea) den 8. november, efterårs-mosaikguldsmed (Aeshna mixta) 
den 8. november, grøn kobbervandnymfe den 12. november, og almindelig hedelibel (Sympetrum vulgatum) den 12. november og stor hedelibel (Sympetrum striolatum) den 21. november.

Siv-mosaikguldsmed
Baltisk mosaikguldsmed

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede 2014-2018

Projektet var oprindeligt tænkt som værende treårigt om end vi var åbne for at gøre det til et femårigt såfremt manglende dækning krævede det. Vi har nu valgt at udvide atlasperioden fra tre til fem år. Det skyldes at nogle af vores oprindelige ambitioner for funktioner på
atlashjemmesiden www.guldsmedeatlas.dk først programmeres færdig nu, og således først kommer til at virke fra foråret 2016, altså to år inde i projektet. De nye funktioner er blandt andet vigtige for at kunne tilrettelægge grundige og geografisk fornuftige eftersøgninger af arter og samtidig sikre en bedre dækning af kvadrater. Projektforlængelsen skyldes også, at nogle af de bestemmelsesmæssige hjælpeværktøjer m.v. har været længere tid undervejs end oprindeligt planlagt, og at de første atlaslejre først kommer i spil fra 2016.

Selvom mængden af data, som er modtaget i 2014 og 2015, har været meget stor, er vi overbeviste om, at de planlagte aktiviteter foruden de nye funktioner og værktøjer på hjemmesiden vil føre til at de årlige bidrag forsat vil vokse og vil være med til at sikre en bedre dækning af kvadraterne i 2016-2018.Atlaslejre

Vi er ved at færdiggøre en ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af fire atlaslejre over de næste to år. Med atlaslejrene håber vi at få dækket områder af landet, der ikke ellers dækkes tilstrækkeligt. Tre områder er indtil videre oplagte kandidater til at få besøg af en masse guldsmedfolk, nemlig: Mors/Thy, Vendsyssel og Lolland. Andre muligheder kunne være Vestsjælland, dele af Fyn og dele af Sønderjylland. Den første atlaslejr forventes afholdt i uge 24 fra onsdag den 15. juni til søndag den 19. juni i 2016. Vi håber at kunne præsentere gode nyheder på denne front i et af de næste nyhedsbreve, på Facebook, på www.fugleognatur.dk og på atlashjemmesiden www.guldsmedeatlas.dk.Hvad sker der på atlashjemmesiden?

Vi har planlagt en række nye tiltag og funktioner på www.guldsmedeatlas.dk som vil være klar til næste sæson. Blandt andet bliver det muligt at se hvilke arter, der bør eftersøges i det enkelte kvadrat ud fra hvad der har været registreret forud for atlasperioden i kvadratet eller i nabokvadraterne. Da den historiske artspulje kan være et vigtig pejlemærke for eftersøgninger, vil der ikke være nogen begrænsning på, hvor gamle data kan være før de indgår i puljen af arter. Derforuden kommer der et felt med nyheder, deltagerlister, en statistikside og kort over egne indtastninger og meget mere. Hertil kommer muligheden for på mobilen at se hvilket kvadrat man befinder sig i. Det bliver rigtig godt.


Nye atlasbøger om guldsmede

Der er netop udkommet en ny atlasbog om guldsmede i Schleswig-Holstein, hvor der bl.a. ses opdaterede udbredelseskort for flere arter, som er på vej nordpå, og som vi derfor må forvente på et tidspunkt at kunne finde i Danmark. Bogen er på 544 sider og koster 49,90 Euro.

Derforuden er der her i december netop udkommet at atlas over Europas guldsmede. Det omhandler 143 europæiske arters udbredelse i tid og rum, hvor særligt Lars Iversen har bidraget og stået for at samle de danske data fra naturhistoriske museers samlinger, private databaser og fra naturbasen op til 2010.

Tak

Til sidst skal der lyde en stor tak for det store engagement og den tålmodighed I hidtil har udvist. I det kommende nyhedsbrev vil vi kigge nærmere på alle tallene fra 2015 og sammenligne med 2014 og årene forud for projektet.
 

Se seneste observationer

Se kort med udbredelser

Indberet observationer

De bedste hilsener


Erik Dylmer, Kent Olsen, Nicholas Bell og Thomas Eske Holm

Copyright © 2016 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp