Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser
Læs tidligere nyhedsbreve

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 11, September 2016

 

Status over fund i maj, juni og juli

Her følger en status over nogle af de mere interessante observationer fra 1. halvdel af 2016 til og med juli måned. Første observation af voksne individer faldt temmelig sent i år, idet vi skulle helt frem til 1. maj før end de første flyvedygtige individer blev registreret. Nok engang var det rød vandnymfe (Pyrrhosoma nymphula), der blev den første til at komme på vingerne.
 
Igen i år overraskede
hue-vandnymfe (Coenagrion armatum) med flere nye fund på lokaliteter, hvor arten ikke har været iagttaget tidligere eller ikke er blevet fundet i mange år. Det drejer sig eksempelvis om Ankelbo ved Billund, Rens Hedegård Plantage nær grænsen ved Rens, Gammelå ved Grenå og Præstbjerg i den nordligste del af Herning Kommune. I alt er hue-vandnymfe blevet fundet på ni lokaliteter i 2016 og er dermed i atlasperioden blevet meldt fra i alt tolv forskellige steder spredt i Jylland og et enkelt sted på Bornholm. Det er således meget positivt, at arten bliver registreret på så relativt mange lokaliteter taget deres meget skjulte levevis og forholdsvis korte flyvetid i betragtning. Hue-vandnymfe har i år været på vingerne fra den 10. maj og frem til den 11. juni.
 

Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) blev den 22. maj fundet i Rens Hedegård Plantage af Mogens Lorentzen. Det er den blot anden sønderjyske lokalitet for arten. Noget kunne dog tyde på, at der foregår en mindre spredning af arten fra Tyskland, hvorfor det må forventes, at den kan findes på flere jyske lokaliteter særligt i syd. I 2008 blev stor kærguldsmed således også fundet i Soldaterskov nord for Tønder, hvor den dog endnu ikke er genfundet til trods for at den i år er blevet eftersøgt. I år kunne Midtjylland også prale med et nyt fund af stor kærguldsmed, idet Niels Peter Brøgger den 5. juni fandt et enkelt individ på en lokalitet i Gludsted Plantage. Endnu mere overraskender blev stor kærguldsmed også i år registreret på to forskellige lokaliteter på det nordligste af Bornholm i månedsskiftet maj-juni. Således fandt Michael Stoltze to hanner ved Sortemyr den 30. maj, mens Jens Søgaard Hansen fandt én han på Hammeren den 4. juni.
 
Udover stor kærguldsmed udviser to andre arter, der ellers tidligere stort set kun har haft en østdansk udbredelse, nemlig
kileplet-mosaikguldsmed (Aeshna isoceles) og plettet smaragdlibel (Somatochlora flavomaculata) også tegn på spredning.
 
Den 26. maj skete det så igen. Ligesom i 2015, hvor
flammelibel (Crocothemis erythraea) blev ny art for landet, kunne 2016 også byde på en ny art, der samtidig viste sig at reproducere med succes. Det hele startede med at Mogens Holmen den 30. maj fangede to nymfer af lille kejserguldsmed (Anax parthenope) i Safirsøen på Bornholm. Sidenhen er indtil flere voksne individer af arten set flere gange, og i antal, ved Safirsøen, hvor de ligeledes er registreret æglæggende i juli. Læs mere om det spændende fund i den pressemeddelelse vi sendte ud umiddelbart efter fundet. Siden er lille kejserguldsmed er også meldt fra Birkedam på Amager den 3. juli, hvor Bo Nielsen fotograferede et flyvende individ.

Almindelig flodguldsmed (Gomphus vulgatissimus) har igen overrasket i Nordsjælland, idet arten er fundet flere steder i og omkring Lynge Grusgrav. Arten blev også fundet i Værløse tæt ved Søndersø i 2014. Der forligger en række ældre nordsjællandske observationer fra starten af 1990’erne, hvor den eksemplevis registreredes ved Buresø og Bastrup Sø. Dejligt at arten er genfundet eller at den måske ligefrem er ved at erobre tabt terræn tilbage.
 

Dværgvandnymfe (Nehalennia speciosa) blev registreret første gang den 4. juni på sit eneste og meget kendte tilholdssted i Danmark, nemlig Fandens Hul i Teglstrup Hegn i Nordsjælland. Dværgvandnymfe kandiderer kraftigt til at være den næste guldsmedeart, der forsvinder fra Danmark. Det er heldigvis ved at være en del år siden, der sidst forsvandt arter fra Danmark. Men for tre ud af de fire, der nu regnes som uddøde, var det også arter, der typisk havde sine sidste tilholdssteder i Nordsjælland, såsom toplettet falkelibel (Epitheca bimaculata), østlig kærguldsmed (Leucorrhinia albifrons) og åkande-kærguldsmed (Leucorrhinia caudalis). I forhold til dværgvandnymfe er der imidlertid dukker interessant viden op omkring et gammelt fundsted på Bornholm og arten er givetvis svær at registrere, hvis den forekommer fåtalligt på en lokalitet, så selv om det er lille, så er der stadig et håb for arten.
 
Ved
Totten på Anholt sås blåvinget pragtvandnymfe (Calopteryx virgo) flere gange i starten af juni, hvor flere individer rastede i haven ved Fyrgården og enkelte sås trække ind fra havet i østenvind. De fleste områder med ferskvand på øen er sommerudtørrende og uegnet som levested for pragtvandnymfer, hvorfor der er tale om individer, der har krydset havet. Fundene illustrerer således artens evne til at spredes over større afstande.
 
Den 30. juni blev
Sydlig kobbervandnymfe (Lestes barbarus) genfundet af Ib Fagerlund ved Dovns Klint på Sydlangeland. Arten er sidenhen set på lokaliteten ved flere lejligheder og i antal samt æglæggende ligesom i sensommeren 2015, hvor Mogens Holmen fandt bestanden. Mere overraskende var et nyt jysk fund fra Rømø, hvor Kent Olsen den 29. juni fandt arten i et lille kreaturvandingshul ved Juvre på nordenden af Rømø. Der sås både han og hun, hvor sidstnævnte sås æglæggende.

Her ses det lille vandhul ved Juvre på Rømø, hvor sydlig kobbervandnymfe sås i juli.
 

Ny forbedret atlashjemmeside

I foråret 2016 blev der implementeret en lang række nye forbedringer på www.guldsmedeatlas.dk. De nye funktioner betyder blandt andet, at hjemmesiden nu giver et bedre overblik over hvilke arter, der bør eftersøges i de enkelte kvadrater, og at hjemmesiden er blevet et rigtigt godt redskab for projektdeltagerne, når de benytter en mobiltelefon eller tablet i felten. De mange ændringer er:

Kortsiden

1. På kortet kan du se dit eget diversitetskort baseret kun på egne observationer.
2. Du kan se i hvilke kvadrater du har set de enkelte arter, fx i hvilke kvadrater du har set stor kejserguldsmed.
3. Du kan vælge at se data fra alle år eller et valgfrit år fra atlasperioden.
4. Ved klik på et kvadrat på diversitetskortet kan du se:

  • hvilke arter der er set i kvadratet i atlasperioden
  • hvilke arter der er fundet i kvadratet før 2014, men som ikke er genfundet i atlasperioden
  • hvilke arter der i atlasperioden ikke er registreret i kvadratet, men som er registreret i et eller flere nabokvadrater.

5. Ved klik på sigtekornet i nederste venstre hjørne på kortet kan du se din egen position og dermed se hvilket kvadrat du befinder dig i. I kombination med punkt 4 er dette som sagt et nyttigt redskab, når man benytter atlassiden på mobilen, når man er i felten.
6. Alle kvadrater er nu navngivet med et nummer, som ses når man zoomer ind på kortet.
7. På kortet er der kommet en knap der hedder [Info om kortet] der bl.a. fortæller om farvekoderne.
8. Kortet kan nu udvides til at fylde hele skærmen.

Observationssiden

På siden med observationer kan du nu vælge at se listen over dine egne seneste observationer. Siden viser de seneste 200 indtastede fund af guldsmede.

Nyheder

Der vises nu nyheder fra atlasprojektet på både forsiden og på en ny underside.

Deltagere

Antallet af deltagere samt en deltagerliste vises nu på en ny underside.

www.guldsmedeatlas.dk
Se alle ændringerne på atlasprojektets hjemmesiden:
www.guldsmedeatlas.dk

Atlaslejre

Vi har desværre fået afslag på vores ansøgning om midler til at afholde atlaslejre. Det er muligt, at vi forsøger søge finasiering igen. Men under alle omstændigheder vil vi gerne afholde en række ture o måske en eller anden form for atlaslejr i 2017.

Oplagte områder at besøge er Thy/Mors, Vendsyssel, Sønderjylland og Fyn/Vestsjælland. Mere herom ved senere lejlighed.

Ny atlasbog om guldsmede

Der er netop udkommet en ny flot atlasbog om guldsmede i Skåne, hvor der bl.a. ses opdaterede udbredelseskort og viden om en række arter vi også Danmark. Bogen er resultatet af en seksårig altasundersøgelse i Skåne og kan varmt anbefales.

Tak

Til sidst skal der lyde en stor tak for det store engagement.


De bedste hilsener

Erik Dylmer, Kent Olsen, Nicholas Bell og Thomas Eske Holm

Copyright © 2016 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp