Copy

Nyhedsbrev fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

View this email in your browser

Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

 

Nyhedsbrev Nº 8, Maj 2015

 

Det er med stor glæde at vi nu kan præsentere endnu et nyhedsbrev. Vi har længe arbejdet med en tabel over flyvetider og nu er første udgave klar til at blive taget med i felten. Har man en smart phone, kan man hente den ned som PDF, så den hele tiden er ved hånden også selv om man står ude ved at vandhul. Vi håber meget, at den i sin nuværende form kan være med til at målrette Jeres eftersøgning af bestemte arter og guide jer til at genbesøge lokaliteter, så alle arters flyvetid bliver dækket ind med besøg hen over sæsonen.

Flyvetider

Oversigten med flyvetider kan være anvendelig, når man skal planlægge eftersøgninger af udvalgte arter. Men den kan også være en hjælp i forbindelse med bestemmelse af arter. Hvis man tror man ser en art, men tidspunktet ligger ud for den beskrevne flyvetid, så er der grund til at være ekstra omhyggelig med artsbestemmelsen.
 

Mørk grøn farve angiver, hvornår sandsynligheden er størst for at se en art, mens den lysere grønne farve angiver, hvornår arten er mindre talrig. Den øverste bjælke angiver flyvetiden i den nordlige del af artens udbredelse i landene omkring Danmark, mens den nederste angiver den sydlige del. Grundlaget for flyvetiderne er forekomster herhjemme og i vores nabolande foruden angivelser i nyere litteratur.

Flyvetiden kan variere meget fra år til år alt afhængig af vejr- og temperaturforhold. Vær derfor opmærksom på, at i varme forår og efterår, kan de voksne begynde at flyve tidligere, men også længere tid. Nogle år vil arternes flyvetid således overlappe med den nederste bjælke, men de andre år har en forekomst, der svarer til den øverste bjælke.
 
Datoer ud for hver art angiver henholdsvis ekstremdato (øverst ud for dansk navn) og mediandato (nederst ud for videnskabeligt navn) for, hvornår de første voksne guldsmede registreres om foråret, og hvor længe de er på vingerne om efteråret. Grundlaget for de fænologiske ekstremdatoer og mediandato er kvalitetsikrede iagttagelser udelukkende fra Danmark. Ekstremdatoer for henholdsvis tidligste og sidste iagttagelse skal ses som det de er, hvilket vil sige ekstremer og ikke fænologiske pejlemærker. Mediandato, der viser den midterste dato af de ti tidligste observationsdatoer, er mere vejledende som pejlemærke end de fænologiske ekstremdatoer.

En række mulige nye arter, der endnu ikke er registreret i Danmark, er angivet med [ ] om deres navn. Angivelsen af deres flyvetider bygger på aktuel viden fra vores nabolande, men der kan forventes afvigelser. Trækgæster og sjældne arter har nogle gange parentes om datoen, da der er usikkerhed om, hvorvidt de kan være på vingerne betydeligt tidligere eller senere. For arter, hvor der mangler tilstrækkelig information fra Danmark, angives en bindestreg i stedet for en dato.
 
Noget forenklet kan man sige, at de små arter begynder at flyve tidligere end de større og at hele perioden groft kan inddeles i tre sæsoner. Først er der forårs- og de tidlige sommerarter, hvor nogle kan være på vingerne allerede fra starten af april, men de fleste ses fra sidste halvdel af april. En del af dem udgøres af vores almindeligste arter med lange flyvetider, som Fireplettet libel og Almindelig vandnymfe, hvilke kan ses hele sommeren. Andre tidlige arter slutter med at flyve hurtigt igen som eksempelvis Hue-vandnymfe, mens kærguldsmede kan flyve indtil sensommeren. Fra sidst i maj og begyndelsen af juni kommer sommerarterne. De omfatter eksempelvis Kongeguldsmed, flodguldsmede, blåpile og smaragdlibeller. Sensommerarterne flyver fra juli og i flere tilfælde kan de på vores breddegrader flyve helt ind i november. De omfatter de fleste hedelibeller og mosaikguldsmede.


HENT OVERSIGTEN HER

Bestemmelsesnøgle til voksne guldsmede

Naturhistorisk Museum Aarhus er ved at lægge sidste hånd på det første kompendium med bestemmelsesnøgler til udvalgte grupper af danske leddyr. Heriblandt er en nøgle til de voksne guldsmede, hvor en række af de mulige nye kandidater ligeledes bliver inkluderet med henblik på at fremtidssikre nøglens anvendelse. Den udkommer forhåbentlig indenfor den næste måned og vil kunne købes i museets webshop. Nærmere info følger, når den er tilgængelig. 

Naturbasen app

Der begynder at komme observationer ind af guldsmede og vandnymfer via naturbase-appens "Hvad er det?"-funktion. Eksempelvis er der kommet billeder af Almindelig flodguldsmed og Blåvinget pragtvandnymfe. Der indberettes således observationer til atlasprojektet af observatører, der i felten ikke kan bestemme dyrene selv. På den måde indsamles der flere data og observatørerne lærer guldsmedene at kende. Når observatøren får svar kan han/hun nemlig læse beskrivelsen fra felthåndbogen direkte i app'en. Se seneste observationerne her.
 


Nyt på hjemmesiden

Vi arbejder løbende på at lave forbedringer på hjemmesiden og i år håber vi, at det bliver muligt at se hvilke arter, der endnu ikke er registreret i et kvadrat under atlasundersøgelsen, men som har været registreret forud for atlasperioden i kvadratet eller i nabokvadraterne. Desuden håber vi det bliver muligt at se egne observationer og se eget kort over diversitet.
 

Aktivitet

Vi håber meget at det høje aktivitetsniveau som vi oplevede i det første år af atlasundersøgelsen forsætter i 2015. Det er allerede tydeligt, at der er en stor interesse for at komme ud og se guldsmede og vi håber blot at I vælger at besøge nye lokaliteter i år, så vi får en mere komplet dækning af kvadraterne.

Offentlige guldsmedeture

Den 29. maj afholdes der en guldsmedetur i Knudmosen ved Herning. Turen vil have fokus på vandnymfer og kærguldsmede. Alle er naturligvis velkommen til at deltage uanset forudgående viden om guldsmede og man kan læse mere om arrangementet her: 
guldsmedetur.

Søndag den 26. juli vil der blive afholdt en tur til Nørlund Plantage. Lokaliteten huser sandsynligvis den største bestand af Arktisk smaragdlibel herhjemme. I 2014 er der kun meldt to arter fra dette kvadrat, så kvadratet og lokaliteten trænger bestemt til et besøg. Turen forventes at starte ved middagstid og afhængig af vejret slutte ud på eftermiddagen. Nærmere info følger ligeleds på 
Facebook foruden i aktivitetskalenderen og forummet på fugleognatur.dk, når vi nærmer os datoen og senest i uge 27. Vi håber mange vil deltage og forhåbentlig få et bedre kendskab til en af landets mest sjældne guldsmede.

Nyhedsbrevet må meget gerne kommenteres, så kom endelig på banen, hvis man eksempelvis savner specifik information eller om man har ønsker til indhold. Tak til dem, der hidtil har kommenteret og er kommet med konstruktive forslag.


De bedste hilsener

Kent Olsen, Nicholas Bell, Erik Dylmer og Thomas Eske Holm

Copyright © 2015 Naturhistorisk Museum Aarhus, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp