Copy
Nyhetsbrev januari 2020
Hej!
 
Hoppas att ni alla haft en riktigt trevlig jul- och nyårstid. Vi önskar er god fortsättning och hoppas på ett nytt år med stora och viktiga steg framåt inom föräldraskapsstödsområdet. Ett av dessa steg tog vi redan årets första dag, i och med att FN:s barnkonvention blev svensk lag. Läs mer om det och mycket annat i vårt första nyhetsbrev för 2020!

Regeringen publicerar vägledning kring Barnkonventionen som svensk lag

Från och med 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Att barnkonventionen blir svensk lag är en viktig milstolpe för barns rättigheter. Men för att det ska få genomslag krävs att de som ska använda sig av barnkonventionen har den kunskap de behöver. För att stödja i tolkning och tillämpning av barnkonventionen har Regeringen publicerat en vägledning som ska ge stöd i rättstillämpningen (Ds 2019:23).

För att komma till vägledningen, klicka här.
Se även mer information på Barnombudsmannens hemsida.

Vill du veta mer om föräldraskapsstöd?


För att underlätta spridning av information och kunskap kring föräldraskapsstöd har MFoF tagit fram en kort film som kan användas av yrkesverksamma. Inledningsvis beskrivs bakgrunden till den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd från 2018 och vilka som omfattas av den. Vidare berättar utredarna Margareta Bolmgren och Tony Boman bland annat om hur forskning har visat att föräldraskapsstöd är en effektiv insats, vilka utmaningar de kan se inom området och vilken roll MFoF har. Syftet med filmen är att sprida information till beslutsfattare och yrkesverksamma på ett lättillgängligt sätt.

Se filmen här

MFoF får utökat uppdrag om stöd före, under och efter adoption


Under hösten 2019 skickade MFoF en skrivelse till regeringen kring behovet av ett utvecklat stöd till föräldrar som adopterar från annat land. Regeringen hörsammade detta och gav MFoF en anslagshöjning inför 2020 som innebär att myndigheten nu har möjlighet att utveckla arbetet med dessa frågor.

Läs mer

Föreläsningar och filmer från konferensen "Jämställt föräldraskap – gynnar arbetstagare och arbetsgivare"


I september 2019 anordnade MFoF konferensen "Jämställt föräldraskap – gynnar arbetstagare och arbetsgivare" tillsammans med bland annat Länsstyrelserna, Malmö universitet, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan och organisationen MÄN. Under dagen fick konferensdeltagarna, både på plats och via webben, ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt föräldraskap kan bedrivas. Samtliga föreläsningar och presentationsmaterial finns nu tillgängligt på MFoF:s webbplats.

Ta del av materialet här
 

MFoF deltar med två seminarier på Barnrättsdagarna, 
21–22 april


Barnrättsdagarna hålls i Örebro och temat i år är "Varje barns rätt till utveckling". MFoF deltar med två seminarier den 22 april (valbart seminarium 5b). Det första, som genomförs tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), behandlar verksamma komponenter i föräldraskapsstödsprogram, effekter av dessa och hur de har betydelse för praktiken. Det andra seminariet ger praktiska exempel på hur man kan beakta barns rättigheter i föräldraskapsstödsarbetet och genomförs tillsammans med Länsstyrelsen Örebro och Karlskoga-Degerfors kommuner. 

För mer information, program och anmälan, klicka här.

Utvecklingsdagar för strateger inom föräldraskapsstöd,
7–8 maj


Den 7–8 maj bjuder MFoF in till utvecklingsdagar för föräldraskapsstöd. Arrangemanget kommer att hållas i Stockholm och syftar till att bidra till kunskapsutveckling, inspiration och praktiskt erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma. Dagarna riktar sig till samordnare, utvecklare och strateger inom kommun, region, länsstyrelse eller ideell sektor som arbetar med stöd till föräldrar. Föreläsningar kommer att varvas med erfarenhetsutbyte och praktiskt arbete.

Programmet presenteras under våren men du kan redan nu anmäla dig. Anmälan ska göras senast den 24 april, klicka här.

Nordiskt projekt om de 1000 första dagarna


Under 2019 startade projektet ”The first 1000 days in the Nordic countries", som är ett treårigt samverkansprojekt mellan de nordiska länderna. Projektet har fokus på riskfaktorer under graviditet och under späd- och småbarnstiden, och ska samla in information om vad som är praxis i de nordiska länderna. Man ska även lyfta fram och ge exempel på väl fungerande verksamheter och metoder, för att sedan kunna sprida dem mellan länderna. Island är projektägare och i Sverige leder Folkhälsomyndigheten arbetet. MFoF deltar i referensgruppen.

Vill du veta mer om projektet? Lyssna till Sigrun Danielsdottirs presentation av arbetet från konferensen "Värna våra yngsta", klicka här

Utredning gällande förutsättningar för sammanhållen vård för barn och unga


I november 2019 gav regeringen uppdrag åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (dir. 2019:93). Syftet är att uppnå en mer likvärdig vård som innefattar hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga, samt att avlasta den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Insatser för att främja, förebygga och behandla barns och unga psykiska hälsa idag är fragmentiserad, och ett stort ansvar läggs på föräldrar och barnen själva.

Utredningen kommer bland annat att titta på förutsättningar och möjligheter inom exempelvis primärvården (mödravården, barnhälsovården, vårdcentralerna) och ungdomsmottagningarna, samt när det gäller de medicinska delarna av elevhälsan. Även avgränsningar gentemot barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten ska belysas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 maj 2021.

Läs mer

MFoF deltar i hearing kring ny alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksstrategi (ANDT) från 2021


Sverige har sedan 2011 en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. Den nuvarande strategin löper ut 2020 och för att fortsätta arbetet avser regeringen att ta fram en förnyad strategi som ska gälla från och med 2021. Under våren bjuder regeringen in till hearings för att inhämta kunskap från myndigheter och organisationer. MFoF deltar för att tydligare lyfta föräldrar som en friskfaktor för barns hälsa och utveckling, samt föräldraskapsstödets betydelse för att minska negativa utfall för barn och unga. Regeringen har aviserat den nya strategin kommer ha stort fokus på N, narkotika, och särskilda uppdrag har redan delats ut till Folkhälsomyndigheten, Polisen och Brottsförebyggande rådet (Brå).

Läs mer i tidigare pressmeddelanden från regeringen:
Nya åtgärder för att skärpa arbetet mot narkotika
Regeringen satsar för att förebygga narkotikabruk
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Copyright © 2020 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, All rights reserved.


Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller säga upp din prenumeration.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp