Copy
Nyhetsbrev juni 2020
Hej!
 
Sommaren har nu på riktigt kommit även till oss i norra Sverige. Särskilt detta år är vi nog många som värdesätter och njuter av ny grönska och varma solstrålar. Det finns förtröstan att hämta i det som återkommer och växer trots utmaningar vi människor möter under detta märkliga 2020.

Flera av oss ser förstås fram mot välförtjänta lediga dagar i allt detta vackra. Innan dess vill vi gärna informera om lite aktualiteter gällande MFoF:s arbete med föräldraskapsstöd. Sammanfattningsvis känns det som att vi efter sommaren kommer tillbaka till en spännande tid då inte minst vår nya generaldirektör välkomnas och säkerligen kommer att sätta prägel på vårt fortsatta jobb och kommande utveckling.

Vi önskar er alla bästa möjliga hälsa och en underbar sommar. Vi hörs och ses till hösten!

Ny generaldirektör för MFoF utsedd


Regeringen har beslutat att utse professor Per Bergling som ny generaldirektör och chef för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Per är jurist och har lång och gedigen erfarenhet av att ha jobbat med mänskliga rättigheter, både i Sverige och internationellt. Han har bland annat arbetat som rådgivare i folkrättsfrågor på Utrikesdepartementet. Just nu finns Per Bergling vid Umeå universitet där han är verksam som professor vid Juridiska institutionen. Han tillträder sin anställning på MFoF den 19 augusti 2020.

24 september – Webbinarium om att vara förälder


I april presenterade MFoF rapporten ”Att vara förälder idag – föräldrars upplevelser av föräldrarollen och utmaningar i föräldraskapet”. Rapporten bygger på en webbenkät som skickades ut till över 3800 föräldrar med barn upp till och med 18 år under hösten 2019. Syftet var att få reda på mer om hur föräldrar upplever det att vara förälder idag, vilka utmaningar de stöter på och hur de hanterar dem. Undersökningen gjordes i samarbete mellan MFoF och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Den 24 september arrangerar MFoF ett webbinarium där rapporten presenteras och där det finns möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig här

1 december – Nationell konferens om universellt föräldraskapsstöd under de tidiga åren


MFoF arrangerar i samverkan med Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner konferensen Tillsammans för barnets bästa. Dagen ska bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare inom exempelvis mödra- och barnhälsovården, öppen förskola, förskola, socialtjänst och andra berörda inom kommun och region samt civilsamhället, som möter blivande föräldrar, föräldrar och andra viktiga vuxna som finns runt barn som är 0-6 år. Dagen ska belysa vetenskapen kring varför föräldraskapsstöd är viktigt och belysa hur olika samverkansformer mellan olika aktörer och stödformer kan bli en framgångsfaktor för barnets bästa. På vår webbsida kan du i ett webbformulär dela med dig av goda exempel på samverkan kring föräldraskapsstöd som pågår i din region eller kommun. Dessa exempel kommer sedan sammanställas och finnas tillgängliga på MFoF:s webbsida.

Läs mer och anmäl dig här

Nytt material om föräldraskapsstöd och barns rättigheter


Barnets rättigheter, hälsa och utveckling i enlighet med barnkonventionen är en grundläggande utgångspunkt som ska genomsyra den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd och genomförandet av denna. I arbetet med stöd till föräldrar är det viktigt att beakta barnets perspektiv på hur en bra förälder bör vara och barnets syn på föräldraskapsstöd. MFoF har tagit fram ett material som kan vara till stöd för yrkesverksamma och beslutsfattare inom föräldraskapsstödjande insatser. Detta material kan vara ett stöd vid behovsinventering, planering och genomförande av föräldraskapsstödjande aktiviteter. 

Ta del av materialet här

MFoF och Myndigheten för delaktighet samarbetar kring enkät om föräldraskap och funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet (MFD) har regeringens uppdrag att följa utvecklingen inom funktionshinderområdet. Som en del i detta arbete finns myndighetens undersökningspanel Rivkraft där personer med egna funktionsnedsättningar får möjlighet att själva uttrycka sina åsikter i olika frågor. Syftet med panelen är att fånga upp hinder för delaktighet i samhället som personer med funktionsnedsättning upplever, samt att identifiera olika lösningar. Under våren 2020 har MFoF och MFD startat ett samarbete för att ställa frågor till deltagarna i Rivkraft om föräldraskap. I panelen deltar över 3 200 personer, varav ca 600 personer har barn under 18 år. Slutrapporten från enkätundersökningen beräknas kunna presenteras under hösten 2020.

Läs mer om Rivkraft här

MFoF föreslår nationella indikatorer för föräldraskapsstödsområdet


I 2017 års regleringsbrev fick MFoF uppdrag att ta fram och utveckla indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se utvecklingen över tid inom sina verksamhetsområden. I uppdraget ingick att föreslå hur ett samlat och begränsat antal indikatorer bör utformas. Den 1 juni lämnade MFoF in slutredovisningen av uppdraget, där nio indikatorer föreslås för att följa föräldraskapsstödsområdet på nationell nivå. Samtliga föreslagna indikatorer är befintliga och samlas idag in via olika nationella register, statistik och enkäter. Detta gör att inget merarbete läggs på kommuner och regioner för att rapportera in ytterligare uppgifter. De nationella indikatorerna är ett första steg i arbetet att mäta och följa upp föräldraskapsstödet i Sverige. Dock kommer ytterligare fördjupade analyser likaväl som regionala och lokala uppföljningar fortsatt behövas för att komplettera den nationella bilden.

Läs mer

Välkommen Eva Eurenius!

I augusti välkomnar vi Eva Eurenius som kommer vikariera under föräldraledighet vid föräldraskapsstöd på MFoF. Eva kommer från en anställning inom Region Västerbotten där hon arbetat som hälsoutvecklare, främst inom den regionala hälsosatsningen Salut för att främja barns och familjers hälsa. Eva arbetar också med forskning och undervisning vid Umeå universitet vilket hon kommer fortsätta med till viss del parallellt med tjänsten på MFoF. 

Bokstart – sök projektbidrag för att främja barns språkutveckling


Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. För mer information om Bokstart, kunskap och metodtips, besök bokstart.se. Till hösten kommer flera projektbidrag finnas att söka via Kulturrådet, bland annat för stöd till språknätverk och för att utveckla regionala och kommunala satsningar på Bokstartprojekt. Ansökningsperioden är 25 augusti–22 september.

Läs mer och ansök här

Forte beviljar 10 miljoner kronor till forskning om föräldraskapsstöd 

Inom ramen för forskningsprogrammet ”Tillämpad välfärdsforskning” stärker Forte forskningen inom socialtjänstens verksamhetsområden. I utlysningen för 2020 beviljas totalt 20 ansökningar, varav två har fokus på föräldraskapsstöd. Föräldraskapsstödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldraskapsstödsprogram för föräldrar med kognitiva svårigheter där det finns risk för försummelse. Nu har Forte beviljat en effektutvärdering av programmet. Projektet beviljas 5 922 000 kr och leds av Högskolan Dalarna. Det andra projektet som beviljades medel handlar om Trygga Föräldrar – stöd till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i social utsatthet med tonårsbarn. Programmet vänder sig till föräldrar vars barn och ungdomar riskerar att hamna i slutna miljöer med droger och kriminalitet. Projektet beviljades 4 596 000 kr och leds av Högskolan Väst.

Läs mer om beviljade projekt
Dela på Facebook Dela på Facebook
Vidarebefodra Vidarebefodra
Läs mer på vår hemsida
Läs mer på vår hemsida
Kontakta oss via mail
Kontakta oss via mail
Följ oss på LinkedIn
Följ oss på LinkedIn
Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd är en statlig kunskapsmyndighet med ansvar för familjerätt, föräldraskapsstöd och familjerådgivning. Vi arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi främja barnets rättigheter som de uttrycks i barnkonventionen.

Copyright © 2020 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, All rights reserved.


Här kan du uppdatera dina kontaktuppgifter eller säga upp din prenumeration.
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp